Hlavní navigace

Nový občanský zákoník pomalu klepe na dveře

7. 5. 2013
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.SXC.hu
Zcela nová a obsáhlá úprava občanského zákoníku bude účinná od roku 2014. Je důležitá pro všechny občany. Seznámit se s ní by měli zaměstnanci i podnikatelé.

Od ledna 2014 budou účinné dva nové základní soukromoprávní zákony. A to zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech, který nahrazuje dosavadní obchodní zákoník. Nový předpis je známější pod názvem zákon o obchodních korporacích. Na obě normy dále navazuje nový zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém. Jmenované předpisy se dotknou života nás všech jako občanů, zaměstnanců i podnikatelů. Server Podnikatel.cz připravil seriál článků, ve kterém změny, jenž tyto nové zákony přinesou, postupně přiblíží.

Občanský zákoník sloučí řadu soukromoprávních předpisů 

Nový občanský zákoník nahrazuje dosavadní právní úpravu z roku 1964. Ta byla několikrát novelizována, stejně jako například zákon o rodině a řada dalších důležitých zákonných norem. Současný občanský zákoník vycházel z poměrů a názorů na soukromé právo z 60. let. Dnes je již tato úprava nevyhovující, a to mimo jiné i z důvodu roztříštěnosti úpravy vztahů. Občan musí sledovat občanský zákoník, zákon o rodině, obchodní zákoník a celou řadu dalších přepisů. 

Ilustrační obrázek
Autor: www.SXC.hu

Občanský zákoník obsahuje 3081 paragrafů, přejímá více než 100 právních předpisů. 

Nový předpis tedy zahrne širší úpravu práva soukromého, neboli veškeré soukromoprávní vztahy budou obsaženy v jednom kodexu. Zákoník změní značnou řadu právních institutů, jako jsou různé smlouvy (kupní, darovací, smlouvy o dílo), dále pravidla odpovědnosti za škodu, dědické právo a rodinné právo. Zabývá se vlastnictvím, spoluvlastnictvím i společným jměním manželů. V neposlední řadě přináší nové právní pojmy jako služebnost, výměnek, dědická smlouva, právo stavby, závod a další.

Podle ministra spravedlnosti přinese nový občanský zákoník více svobody v soukromoprávních vztazích, nová práva a nové možnosti, ale také více odpovědnosti. Kdo je bude znát, může je lépe využívat a lépe se vystříhat rizik, která na něj v soukromém životě číhají, uvedl Pavel Blažek. 

Nová úprava občanského zákoníku

Nový občanský zákoník rozhodně není stručnou právní normou. Seznámení a orientace v něm bude vyžadovat jistý čas. Obsahuje totiž plných 3081 paragrafů. Takto rozsáhlou právní úpravu má proto, že přejímá celou řadu pravidel, které byly dosud upraveny jinými právními předpisy, jež současně k 31. prosinci ruší. Jde o více než 100 právních předpisů, které dále zpřesňuje, rozšiřuje nebo přizpůsobuje současným potřebám.

Ovšem občanský zákoník nezahrnuje celé soukromé právo. V platnosti zůstávají další zákony soukromoprávní povahy, jako je zákoník práce, autorský zákon, zákon o průmyslovém a duševním vlastnictví, zákon o dluhopisech a další. Občanský zákoník má ale mezi nimi výsadní postavení. Znamená to, že se uplatní všude tam, kde zvláštní zákon nestanoví něco jiného (zásada subsidiarity).  

Občanský zákoník je rozvržen do pěti částí:

  • Obecná část – především jsou zde vymezeny jednotlivé pojmy, které se v občanském zákoníku vyskytují.
  • Rodinné právo – zahrnuje v sobě dnešní zákon o rodině. Dotýká se institutu manželství, vztahů mezi příbuznými, vztahů mezi rodiči a dětmi a dalších.
  • Absolutní majetková práva – definuje vlastnictví, práva k cizím věcem a problematiku dědění.
  • Relativní majetková práva – tato část je nejobsáhlejší. Zahrnuje v sobě různé druhy smluv, závazky z deliktního jednání, včetně odpovědnosti za škodu.
  • Ustanovení společná, přechodná a závěrečná – jde o legislativně technickou problematiku a samozřejmě uvádí, které dosavadní zákony budou novým zákonem zrušeny.

Stejně jako jiné právní předpisy je i nový občanský zákoník rozdělen na hlavy, díly a oddíly. Zákonodárci se však snažili držet zásady, kdy jeden paragraf může obsahovat nejvýše dva odstavce a jeden odstavec paragrafu může obsahovat nanejvýš dvě věty. Což se ne vždy podařilo a dá se očekávat, že při dalších právních úpravách v budoucnu tato zásada zřejmě nebude dodržena. Na druhou stranu jsou příbuzné nebo tematicky spojené instituty seřazeny od jednodušších ke složitějším a od obecných ke zvláštním. 

Stahujte: Nový občanský zákoník

Bude nový občanský zákoník srozumitelný?

Tvůrci právního předpisu se rovněž snažili o terminologickou jednotnost. Pro stejné pojmy užívají stejná slova a pro různé pojmy různá slova. Stejně tak by měl být text čtivější, nejsou tu slovní spojení „je povinen vykonat, je povinen zaplatit“, ale „vykoná, zaplatí“ atd. Cizí slova, jež se dala nahradit slovy českými, byla nahrazena. S výjimkou takzvaných zdomácnělých cizích termínů. V zákoně jsou přesně daná pravidla, například důležité pravidlo čárky před spojkou:

dan_z_prijmu

Spojka „nebo“ může mít význam slučovací i vylučovací. Slovo „nebo“ (bez čárky) se v zákoně používá výhradně ve slučovacím významu. Pro vylučovací význam se používá výraz „anebo“ (s čárkou), případně „nebo“ (s čárkou). Zjednodušeně řešeno:

  • v zákoně bude uvedeno „A nebo B“ – jsou možné obě varianty
  • v zákoně bude uvedeno „A, nebo B“ – může nastat jen jedna varianta, tedy A, nebo B.

Každý podnikatel se bude muset s novým zákonem seznámit

Jaké výhody a nevýhody nový občanský zákoník přinese? Na tuto otázku je podle advokátky z Advokátní kanceláře FABIAN & PARTNERS zatím dost těžké odpovědět. Je před námi ještě dlouhá cesta a vše ukáže až praxe. Jednoznačnou nevýhodou bude určitě veliká právní nejistota (absence judikatury, nové pojmy a instituty, případně nové pojmenování již existujících institutů – např. způsobilost k právním úkonům nahradí pojem „svéprávnost“, věcné břemeno nahradí pojem „služebnost“, zcela novým institutem je např. pacht), která se ovšem bude týkat nejen podnikatelů, míní Alena Sokolová. Dodává, že každý podnikatel se bude muset s novým zákonem seznámit, aby zjistil, zda v konkrétním případě jde o změny, které zásadně mění chod jeho záležitostí, či jde jen o změny tzv. kosmetické. Další nevýhodou může být i absence ustanovení zohledňující otázky týkající se elektronizace, internetu apod. Naopak výhodou může být právě sjednocení závazkového práva, tzn. již nebudou smlouvy podle občanského a obchodního zákoníku.

 

Start: Začněte podnikat s Podnikatel.cz

Použitá literatura a zdroje: 

  • www.justice.cz
  • Občanské právo pro každého (Wolters Kluwer 2013, kolektiv autorů)

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).