Hlavní navigace

Oprava, údržba nebo modernizace? Pozor na špatný základ daně

22. 5. 2008
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Dlouhodobý majetek podniku se používá ve firmě déle než jeden rok. V průběhu jeho používání je nezbytná údržba, oprava nebo další zásah do majetku. Důsledkem špatného rozlišení těchto pojmů je zúčtování nesprávné výše nákladů.

Oprava a udržování

Opravou dlouhodobého majetku se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození. Cílem opravy je uvedení majetku do provozuschopného stavu. Při opravě se obvykle používá náhradních dílů a součástí. Opravou nedochází k technickému zhodnocení. Údržba je soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení majetku. Údržbou se předchází poruchám, odstraňují se drobnější závady. Údržba může být považována za prevenci vzniku vady majetku.

Technické zhodnocení

V pravém slova smyslu jde o výdaje na nástavby, přístavby, rekonstrukce a modernizace majetku.

Technické zhodnocení lze rozdělit na:

 • malé technické zhodnocení hmotného majetku – úhrn částky vynaložené na technické zhodnocení je do 40 tis. Kč,
 • technické zhodnocení hmotného majetku – vynaložené prostředky ve zdaňovacím období převyšují částku 40 tis. Kč.

Rozhodující limit je určen zákonem o dani z příjmů, § 33. Podstatným kritériem hodnocení technického zhodnocení je dané zdaňovací období. Výdaje, které byly uskutečněny za jedno zdaňovací období, se posuzují společně, bez ohledu na to, kolik subjektů úpravy majetku provádělo.

Malé technické zhodnocení lze považovat za přímé náklady – posuzuje se jako oprava a udržování nebo podle rozhodnutí podnikatele za technické zhodnocení.

Technické zhodnocení vstupuje do nákladů firmy postupně formou odpisů!
Prostředky vynaložené na opravy a udržování majetku jsou běžným provozním nákladem!

Posuzování oprav a technického zhodnocení

Technickým zhodnocením se rozumí výdaje na:

 • nástavby, přístavby a stavební úpravy,
 • rekonstrukce a modernizace majetku, pokud v úhrnu za jednotlivé zdaňovací období převýší částku 40 tis. Kč.

Nástavby, přístavby a stavební úpravy jsou vymezeny stavebními předpisy (Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů č. 183/2006 Sb.). Nástavbou se rozumí změna dokončených staveb, jimiž se stavba zvýší. Přístavbou se dokončené stavby půdorysně rozšiřují, přičemž je přístavba s původní stavbou provozně spojena. Stavební úpravy jsou změny staveb zejména vnitřní přestavby – budova se nezmění – nedojde k přístavbě ani nástavbě na budovu, ale ke změnám uvnitř budovy např. rozvody, změny příček atd.

Datum zařazení technického zhodnocení u stavby odpovídá kolaudačnímu rozhodnutí. Pokud stavba podléhá pouze ohlašovací povinnosti, je rozhodující faktický stav dokončení stavby.

Rekonstrukce

Pod pojmem rekonstrukce rozumíme zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu používání nebo technických parametrů. Pro posuzování rekonstrukce – technického zhodnocení je třeba zkoumat, jak ovlivní kvalitu majetku a z jakých příčin je rekonstrukce prováděna.

Rekonstrukce je zásah do majetku, který má vliv na funkci či vlastnosti majetku. Za rekonstrukci nelze považovat záměnu používaného materiálu. Klasickým příkladem je výměna oken – dřevěná okna nahradíme za okna stejného rozměru, ale plastová. V takovém případě se nejedná o technické zhodnocení, ale o opravu.

Rekonstrukce je také v případě změny účelu užívání majetku. Změna účelu je pak hlavním kritériem posuzování technického zhodnocení. Např. pokud z garáží budujete sklad, není nutné příliš do samotné stavby zasahovat, ale jedná se, díky změně účelu, o rekonstrukci, tudíž o technické zhodnocení.

Modernizace

Modernizace představuje rozšíření použitelnosti nebo vybavenosti majetku. Opět se posuzuje, jak se zvyšují či rozšiřují kvalitativní znaky majetku. Jedná se tedy většinou o rozšířené vybavenosti majetku, např. pořízení autorádia nebo klimatizace do osobního automobilu.

Příklady z praxe – technické zhodnocení a opravy u staveb:
Stavby
Technické zhodnocení Oprava
výměna všech oken za okna větší s vyššími izolačními vlastnostmi výměna střešní krytiny za jiný materiál
nová svítidla pevně spojená se stavbou výměna dřevěných okeních rámů za plastové
nová lepená podlahová krytina, nenahrazuje jinou výměna, náhrada lepené podlahové krytiny

Technické zhodnocení nebo samostatný dlouhodobý majetek?

Především u nemovitého majetku je problém určit, zda jsou pořizovány samostatné movité věci nebo zda dochází k technickému zhodnocení. Metodickým pokynem D-300 je vymezeno, co je nedílnou součástí staveb, co je tedy považováno i za technické zhodnocení.

Technicke zhodnocení
Položky považované za technické zhodncení:
vnitřní rozvody vody, vytápění, regulační technika
vnitřní rozvody kanalizace a odpadové šachty
vnitřní rozvody elektroinstalace
stropní a nástěná svítidla, rozvodní skříně
lokální a ústřední vytápění včetně kotlů a příslušenství
základní armatury a vybavení spojené se stavbou
vestavný nábytek
výtahy
obklady stěn a stropů
protipožární zařízení
izolace
okenice, mříže, rolety, žaluzie, markýzy
dopravní značky a dopravní zařízení

Na druhou stranu, samostatným movitým majetkem jsou mnohdy i zařízení, která jsou pevně spojená se stavbou. I přesto jsou samostatným movitým majetkem, vytvoří se nová inventární karta a odpisový plán. Těmito zařízeními jsou zejména stroje, přístroje, konstrukce i technologické rozvody.

Položky považované za samostatné movité věci
zařízení výtopen, kotelen
technologické výtahy, zdvihadla, eskalátory
strojní zařízení dílen
strojní zařízení chladíren a mrazíren
audiovizuální zařízení budov a staveb
přístroje pro klimatizacei a vzduchotechniku
reklamní a propagační zařízení
antény, telefonní ústředny
trezory

Odpisy u technického zhodnocení – ze zvýšené vstupní ceny

Pokud dojde během používání dlouhodobého majetku k technickému zhodnocení, musí se navýšit o hodnotu technického zhodnocení původní vstupní cena. Při odepisování při zvýšené vstupní ceně se mění i sazby a koeficienty odpisu.

Rovnoměrný odpis
Skupina V prvním roce odpisování V dalších letech odpisování Pro zvýšenou vstupní cenu
1 20 40 33,3
2 11 22,25 20
3 5,5 10,5 10
4 2,15 5,15 5
5 1,4 3,4 3,4
6 1,02 2,02 2

Při rovnoměrném odpisování ze zvýšené ceny se stanoví odpis procentní sazbou pro zvýšenou vstupní cenu. Doba odpisu se prodlužuje.

Zrychlený odpis
Odpisová skupina V prvním roce odpisování V dalších letech odpisování kn Pro zvýšenou cenu
1 3 4 3
2 5 6 5
3 10 11 10
4 20 21 20
5 30 31 30
6 50 51 50

V roce zvýšení zůstatkové ceny se výše odpisu stanoví jako podíl dvojnásobku zvýšené zůstatkové ceny majetku a přiřazeného koeficientu zrychleného odpisování platného pro zvýšenou zůstatkovou cenu.

V dalším zdaňovacím období jako podíl dvojnásobku zůstatkové ceny majetku a rozdílu mezi přiřazeným koeficientem zrychleného odpisování platným pro zvýšenou zůstatkovou cenu a počtem let, po které byl odpisován ze zvýšené zůstatkové ceny.

Příklad odpisování:

Pořizovací cena majetku je 150 000 Kč. Majetek byl pořízen v roce 2006. Majetek patří do 1.odpisové skupiny.
V roce 2008 došlo k technickému zhodnocení o 50 000 Kč.
Majetek patří do 1. odpisové skupiny, odepisuje se 3 roky.

Rovnoměrný odpis:

Sazby odpisu:
 • 1. rok 20 %
 • Další roky 40 %
 • Pro zvýšenou vstupní cenu 33,3 %
Rok 2006 - 150 000  Kč * 20 % = 30 000 Kč, Zůstatková cena 120 000 Kč 
Rok 2007 - 150 000 Kč * 40 % = 60 000 Kč, Zůstatková cena 60 000 Kč 

V roce 2008 provedeno technické zhodnocení, uplatňujeme sazbu odpisu pro zvýšenou vstupní cenu!

Rok 2008 - 200 000  Kč * 33,3 % = 66 600 Kč, Zůstatková cena 43 400 Kč 
Rok 2009 - 200 000  Kč * 33,3 % = 66 600  Kč 

Nelze uplatnit odpis ve výši 66 600 Kč, zůstatková cena je již jen 43 400 Kč, takže to bude odpis v roce 2009. Nelze odepsat více, než je cena majetku.

Zrychlený odpis:

Koeficient odpisu:
 • 1. rok 3
 • Další roky 4
 • Pro zvýšenou vstupní cenu 3
Rok 2006 - 150 000 Kč / 3 = 50 000 Kč, Zůstatková cena 100 000 Kč. 
Rok 2007 - (2x100 000)/4 – 1 = 66 667 Kč, Zůstatková cena 33 333 Kč 

V roce 2008 bylo provedeno technické zhodnocení, zůstatková cena se zvýšila o 50 000 Kč na 83 333 Kč. 

CHP22 temata2

Rok 2008 - (2 x 83 333)/ 3 = 55 556 Kč, Zůstatková cena 27 777 Kč 
Rok 2009 - (2 x 27 777)/ (3-1) = 27 777 Kč, Zůstatková cena 0 Kč. 

Technické zhodnocení a nehmotný dlouhodobý majetek

Nehmotný majetek může také projít technickým zhodnocením. Technické zhodnocení nehmotného majetku upravuje § 32a zákona o daních z příjmů. Samostatná definice technického zhodnocení nehmotného majetku je vyčleněna až od roku 2006. Do té doby se jednotně technické zhodnocení posuzovalo pro hmotný i nehmotný majetek podle § 33 zákona o daních z příjmů.

Podnikatel.cz doporučuje Daně z příjmů 2008

Daně z příjmů 2008

Kromě zásadní novely zákona o daních z příjmů z podzimu 2007, která zasahuje téměř do všech částí zákona, obsahuje toto číslo i další změny pro rok 2008 přijaté v souvislosti s novelou insolvenčního zákona a zákoníku práce, a to jak v zákoně o daních z příjmů, tak i v zákoně o rezervách. Více o knížce.

I u nehmotného majetku je limitní hodnota pro určení technického zhodnocení 40 tis. Kč. Pokud došlo k zásahu do nehmotného dlouhodobého majetku, přičemž hranice nebylo dosaženo, nebylo možné u nehmotného majetku považovat zásah za technické zhodnocení. Počínaje 1. lednem 2008 má podnikatel právo volby i u úprav nehmotného dlouhodobého majetku do 40 tis. Kč, zda se jedná o technické zhodnocení nebo zda uplatní výdaje přímo jako náklad daňově účinný podle § 24 zákona o daních z příjmů.

Jak využíváte možnosti pořídit majetek prostřednictvím finančního leasingu?

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).