Hlavní navigace

Postačí plná moc s úředně ověřeným podpisem?

20. 4. 2015
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Novela by mohla ulehčit podnikatelům. Namísto nákladné a leckdy nesnadno dostupné formy veřejné listiny plná moc. Čtěte názory oslovených odborníků.

O takzvané malé novele občanského zákoníku již server Podnikatel.cz informoval. Mimo jiné má být však upraveno ustanovení § 441, které v odstavci 2 nepřesně zakotvuje nutnost udělení plné moci v takové formě, jaká je vyžadována i pro samotné právní jednání. Problematika přináší řadě podnikatelů nemalé potíže. Zaslouží si bližší vysvětlení, jež podali oslovení odborníci.

Čtěte také: 5 velkých změn, které přinese malá novela občanského zákoníku

Forma plné moci současnost

Nový občanský zákoník zavedl s účinností od 1. ledna 2014 zcela nové pravidlo týkající se formy plné moci. Stanovil, že v případě, kdy je pro právní jednání vyžadována zvláštní forma, udělí se v téže formě i plná moc. Praktické použití tohoto ustanovení bylo v praxi komplikované a přinášelo zbytečné těžkosti, které se snažila zmírnit jak Expertní skupina Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při ministerstvu spravedlnosti (leden 2014), tak Nejvyšší soud.

Nejvyšší soud v rozhodnutí 29 Cdo 3919/2014 judikoval, že je-li plná moc udělována k právnímu jednání, které musí mít formu notářského zápisu, stačí její písemné udělení a současně úřední ověření podpisu zmocnitele. Tím dovodil, že nedodržení formy nezpůsobí bez dalšího neplatnost plné moci. Své stanovisko opírá o ustanovení § 6 zákona o obchodních korporacích, které pro právní jednání týkající se založení, vzniku, změny, zrušení nebo zániku obchodní korporace vyžadují písemnou formu s úředně ověřenými podpisy, vysvětlila pro server Podnikatel.cz Diana Schneiderová z advokátní kanceláře FABIAN & PARTNERS.

Ilustrační obrázek.
Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

Novela občanského zákoníku stanoví pro plné moci výjimky.  

Problémem podle oslovené právničky je, že nejvyšší soud svůj závěr zobecnil na všechna právní jednání a plná moc s úředně ověřenými podpisy stačí tam, kde je známý zmocnitel a účel plné moci. Nejasnosti pak panují zejména u plných mocí k rozhodnutí jediného společníka. Částečně je řeší stanovisko Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při ministerstvu spravedlnosti. Podle tohoto stanoviska je třeba na rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady vztáhnout analogicky úpravu plné moci k zastoupení na valné hromadě. Zde však nejde o právně závazná stanoviska a notářská praxe v tomto ohledu také není jednotná. Dále je také problém u zahraničních zmocnitelů, kteří cestují do České republiky jen za tím účelem, aby u tuzemského notáře sepsali plné moci za účelem správy vlastního majetku, dodala Diana Schneiderová.  

Forma plné moci budoucnost

V rámci takzvané malé novely občanského zákoníku je navrhována novelizace, která k obecnému pravidlu, dle kterého musí být forma plné moci stejná jako forma právního jednání, stanovuje výjimku. V případě, kdy zákon pro právní jednání stanoví formu veřejné listiny, bude postačovat plná moc s úředně ověřeným podpisem. Nicméně to platí pouze ve věcech obchodních korporací, nebo jestliže je zmocněncem advokát nebo zmocnitelem podnikatel při jeho podnikatelské činnosti. Podnikatelům (a nejen jim) tato změna přinese obrovské ulehčení, neboť všude tam, kde zákon o obchodních korporacích stanoví pro právní jednání formu veřejné listiny, bude k platnému udělení plné moci postačovat úředně ověřený podpis (tj. postačí, když zmocnitel plnou moc podepíše před notářem nebo např. na poště, kde bude ověřena jeho totožnost), míní Aleš Linhart, partner TaylorWessing e|n|w|c Advokáti. Doplňuje, že forma plné moci s úředně ověřeným podpisem bude postačovat rovněž ve všech případech, kdy ji bude udělovat podnikatel při své podnikatelské činnosti. Dle důvodové zprávy k novele zákona totiž zejména v této oblasti potřeba plné moci formou veřejné listiny zatěžovala obchodní styk.

Ve všech ostatních oblastech, než ve věcech obchodních korporací a ve věcech souvisejících s podnikatelskou činností podnikatelů, bude postačující advokátovi udělená plná moc s úředně ověřeným podpisem. Jestliže tedy bude zmocněncem advokát, plná moc ve formě notářského zápisu i v jiných než vyjmenovaných věcech nebude nutná. Za hodné zmínky považujeme i přechodné ustanovení k danému ustanovení, dle kterého k právním jednáním zmocněnce učiněným po nabytí účinnosti novely postačí forma plné moci s úředně ověřenými podpisy, i když byla udělena před nabytím účinnosti novely, uzavřel Aleš Linhart. 

Novela nového občanského zákoníku má před sebou ještě dlouhou cestu k uvedení do praxe. V případě jejího schválení bude ustanovení § 441 občanského zákoníku vypadat následovně: 

Vyžaduje-li zákon pro právní jednání formu veřejné listiny, postačuje plná moc s úředně ověřeným podpisem 

  • a) ve věcech obchodních korporací, 
  • b) je-li zmocnitelem podnikatel při podnikatelské činnosti, nebo
  • c) je-li zmocněncem advokát.

Proč omezení plné moci jen na uvedené tři případy?

Ministerstvo spravedlnosti popisuje v důvodové zprávě, že po důkladném zvážení možných důsledků nevychází návrh novely vstříc požadavkům, aby plná moc s úředně ověřeným podpisem (popřípadě v prosté písemné formě) postačovala ve všech případech, kdy zákon pro právní jednání vyžaduje formu veřejné listiny. Forma veřejné listiny bude nadále vyhrazena pro závažná právní jednání, jež mohou mít pro účastníky dalekosáhlé důsledky. Kupříkladu úpravu majetkového režimu manželů, zřeknutí se dědického práva nebo dohodu se svolením k vykonatelnosti, jíž se účastníci zříkají práva na projednání věci v nalézacím řízení. Tady je nezbytné, aby k takovému jednání přistoupili účastníci až po pečlivém uvážení a po poradě s notářem, který je nestranný a nezávislý. Podle důvodové zprávy sice není poučovací povinnost notáře v zákoně výslovně deklarována, ale je nepochybné, že notář takovou povinnost má.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).