Hlavní navigace

Potřebujete poradit s vyplněním žádosti COVID 2021? Zde je návod

5. 5. 2021
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Ilustrační obrázek. Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Víte, jak správně vyplnit žádost o COVID 2021 a co je potřeba doložit? Provedeme vás vyplněním žádosti krok za krokem.

Jedním z dalších programů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR je vypsaný program COVID 2021, jehož cílem je zmírnění negativních dopadů na podnikatelské subjekty související s pandemií koronaviru. Vedle programu COVID 2021 byl současně spuštěn program COVID – Nepokryté náklady, přičemž si podnikatelský subjekt musí vybrat, který z nabízených programů je pro něj výhodnější. Programy nelze kombinovat mezi sebou a s kompenzačním bonusem 2021. Zároveň byl ukončen program COVID Nájemné, který nebyl pro další období vypsán. 

Program byl spuštěn 12. dubna 2021 a žádosti je možné podávat až do 2. června 2021 do 16 hodin. Cílem podpory je jednak zmírnění dopadů v důsledku šíření pandemie spojené s výskytem onemocnění COVID-19 a dále poskytnout finanční prostředky na náklady na provoz a udržení podnikatelské činnosti, jako jsou například osobní náklady, daně a jiné poplatky, odpisy, splátky úvěrů, režijní náklady a další, které vznikly v období od února 2020 do 31. ledna 2021. 

Kdo může o podporu žádat?

Způsobilým žadatelem je fyzická nebo právnická osoba, zřízená podle soukromého práva, nebo příspěvková organizace, která vykonává činnost na základě živnostenského zákona nebo obdobným způsobem. Zároveň musí platit, že v důsledku pandemie poklesy tržby minimálně o 50 % oproti srovnávacímu období. Oprávněný žadatel musí mít alespoň jednoho zaměstnance vyjádřeného jako ekvivalent plných pracovních úvazků.

Tržbami se pro účely srovnání poklesu tržeb rozumí výnosy z vlastních výkonů a zboží. Za srovnávané období je považováno první kvartální období roku 2021, tj. leden až březen 2021. Srovnávací období si volí žadatel sám, a to buď leden – březen 2019, nebo leden – březen 2020. Pokud by žadatel zahájil podnikatelskou činnost později než 1. ledna 2020, vybere si žadatel jakékoli tři po sobě jdoucí měsíce v roce 2020.

Jaká je forma podpory a kolik korun může žadatel obdržet?

Výše podpory činí 500 Kč na každého zaměstnance a den. Maximální výše podpory na jednoho žadatele je dána součinem počtu zaměstnanců krát 500 Kč krát počet uznaných dní. Počet dní je dán dobou od 11. ledna do 31. března 2021 – tj. 80 dní. Pokud měl žadatel 1–3 zaměstnance, stanoví se podpora jako 1500 Kč na den.

Za zaměstnance je pro účely této výzvy považována osoba v pracovním poměru a dále spolupracující osoba nebo OSVČ (případně jednatel se smlouvou o výkonu funkce), která byla k 11. ledna 2021 přihlášena k platbě pojistného u ČSSZ. Pokud zaměstnanec pracuje na zkrácený nebo částečný úvazek, musí se výše podpory krátit přepočtem na plný pracovní úvazek.

Pokud však žadatel žádal o podporu z programu COVID Ubytování II, musí vyloučit dobu do 22. ledna a doba podpory z programu COVID 2021 bude ponížena z 80 dní na 68 dní, tj. za období 23. ledna až 31. března 2021.

Jak vyplnit žádost o dotaci COVID 2021?

1. krok – založení E-identity

Žádosti o COVID 2021 se podávají prostřednictvím portálu AIS MPO. Abyste se však do portálu dostali, je nutné si v první řadě založit a aktivovat identitu na portálu E-identita (www.e-identita.cz). Na výběr máte z šesti možností, jak identitu ověřit:

  • eObčanka – pomocí občanského průkazu obsahujícího elektronický čip,
  • NIA ID – e-identifikační prostředek „Jméno, heslo a SMS“, kde je nutné následně identitu ověřit prostřednictvím e-občanky, datové schránky nebo osobně na pobočce Czech POINT,
  • čipová karta Starcos – za pomocí čipové karty a SW SecureStore
  • mojeID – propojení mojeID s NIA,
  • bankovní identitou – autentizační prostředek vydávaný jednotlivými bankami pro vstup do internetového bankovnictví,
  • mobilní klíč eGovernmentu – mobilní aplikace umožňující přihlášení k ISDS, eIdentitě a další.

O tom, jak se přihlásit do systému žádosti pomocí NIA ID, jsme psali již dříve zde.

2. krok – registrace žadatele na portále AIS MPO

V dalším kroku je zapotřebí zaregistrovat žadatele do systému AIS MPO prostřednictvím webové aplikace www.aisportal.mpo.cz. Ve webové aplikaci si vyberete, o jakou podporu žádáte – tj. COVID – 2021. Následně kliknete na kolonku Registrace žadatele a postupujete dle průvodce na webu. Při zadávání e-mailové adresy je nutné použít takovou e-mailovou adresu, která byla použita při zřízení e-identity. Při samotné registraci subjektu je možné data načíst přímo z Aresu, který je napojen na portál AIS MPO. Poté už stačí pouze doplnit statutární orgán a registraci dokončit.

3. krok – vyplnění žádosti

Založení žádosti se provádí tlačítkem „Výzva – založení žádosti“. Při založení žádosti si zvolte název žádosti a následně klikněte na tlačítko Uložit. Teď už se můžete pustit do samotného vyplnění žádosti. 

Karta žadatele

Na kartě žadatele uvidíte již předem vyplněné údaje žadatele, které se propisují ze stránky registrace. Zde stačí pouze vyplnit bankovní účet, na který budete požadovat vyplacení dotace. Vyřizuje-li žádost jiná osoba než osoba žadatele, je potřeba tuto osobu uvést do kolonky „Jednání v zastoupení na základě plné moci“ a přiložit úředně ověřenou plnou moc k vyřízení podpory. Do pole kontaktní osoba vyplňte kontakt na takovou osobu, která žádost zpracovává a bude případně jednat s pracovníky MPO. 

Jakmile obsahuje žádost nedostatky, zpravidla je žádost vrácena k doplnění a informace, které je zapotřebí změnit, jsou umístěny na kartě „Nástěnka“.

Karta vlastnické struktury

Karta vlastnické struktury obsahuje informace o osobách, ve kterých má žadatel podíl, anebo osobách, které mají podíl v osobě žadatele. Nejprve je nutno vyplnit „Seznam jednajících osob“, kde se mimo osoby žadatele (v případě právnické osoby jednatel nebo prokura) vyplňuje také zplnomocněná osoba pro vyřízení žádosti. 

Dále je nutné doplnit Seznam osob s podílem a Seznam osob, v nichž má žadatel podíl. Pakliže takové osoby neexistují, zaškrtněte tlačítko „Neexistují osoby..“. Pakliže takové osoby existují, rozklikněte si políčko „+“ a přidejte tyto osoby, vč. výše podílu a adresy.

Karta podnikání

Na kartě podnikání je zapotřebí doplnit předmět podnikání a důvod poklesu tržeb. Doplnění těchto informací se provádí volnou formou v maximálním počtu tisíce znaků. Dalším údajem, který se na této kartě musí vyplnit, je údaj o tržbách. 

Srovnávané období je předem dáno jako období od ledna do března 2021. Hodnota tržeb se uvádí v tisících korunách, v případě plátců DPH jsou uváděny hodnoty bez DPH. Tržbami se pro účely této žádosti rozumí výnosy z vlastních výkonů a zboží. V případě, že žadatel vede účetnictví, jedná se o výnosy účtové skupiny 60. Pakliže žadatel nevede účetnictví, jsou za tržby považovány skutečné příjmy za rozhodné období, které vstupují do základu daně z podnikání.

Srovnávací období si žadatel zvolí sám, a to buď jako období leden – březen 2019, nebo totéž období roku 2020. Pokud podnikatelská činnost započala po 1. lednu 2020, může žadatel zvolit svévolně jakékoli tři měsíce po sobě jdoucí roku 2020.

Na základě doplněných informací se automaticky propíše procentuální pokles tržeb. Pokud by byl pokles tržeb menší než 50 %, není možné o dotaci požádat. Pokud žadatel čerpal dotaci z programu COVID – Ubytování II, musí tuto informaci vyplnit v poslední části této karty.

Karta čestné prohlášení

Na kartě čestného prohlášení příjemce podpory je zapotřebí zaškrtnout všechna pole, která jsou požadována. Čestným prohlášením stvrzujete, že jste oprávněným žadatelem a že splňujete všechna kritéria pro poskytnutí podpory.

Karta zaměstnanci

Na kartu zaměstnanců se doplňují zaměstnanci, kteří byli k 11. lednu 2021 přihlášeni k platbě na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Vyplněný seznam je automaticky ověřován oproti datům uvedeným v evidenci ČSSZ.

Na kartě zaměstnance se vyplňuje jméno a příjmení zaměstnance a dále rodné číslo nebo evidenční číslo pojištěnce. Rodné číslo se uvádí bez lomítka. Dále se doplňuje délka úvazku, díky jehož doplnění dojde k přepočtu dle typu úvazku. Pokud se jedná například o poloviční úvazek, zadá se úvazek jako hodnota 0,5, při tříčtvrtečním úvazku hodnota 0,75.

Na kartě zaměstnanců je ještě druhá část, a to zaměstnanci mimo evidenci ČSSZ k datu 11. ledna 2021. Jedná se o zaměstnance v pracovním poměru, případně jednatele s uzavřenou smlouvou o výkonu funkce jednatele, kteří byli prokazatelně přihlášeni k platbě sociálního pojištění na ČSSZ, nicméně v evidenci nejsou k tomuto datu evidováni. Je zapotřebí ale doplnit, proč nebyl zaměstnanec k tomuto datu evidován a doložit doklady prokazující, že evidovaný být měl – a to například přihlášku k platbě pojistného, mzdový list atp.

ebf - tip - debata

Karta výpočet dotace

Jakmile jsou v žádosti doplněné všechny údaje, automaticky se dopočítá poslední karta „Výpočet dotace – rekapitulace“. Portál AIS hodnotu automaticky dopočítá dle zadaných údajů. 

Po řádném vyplnění všech karet žádosti je možné žádost podat. Před podáním žádosti je ale nutné zkontrolovat tlačítkem „Zkontrolovat pro podání“, kdy dojde k automatické kontrole dat a identifikaci případných nedostatků. Jakmile je žádost připravena pro podání, můžete žádost podat. Pokud je žádost správně podána, uvidíte v seznamu žádosti stav „Podaný“. 

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).