Hlavní navigace

Při uplatnění slevy na dani na manželku za rok 2020 lze snadno pochybit

16. 3. 2021
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Problematické jsou příjmy obdržené v lednu za měsíc prosinec. Včetně covidových podpor. Jaké příjmy patří do limitu a do jakého období? Rok 2020, nebo až 2021?

Slevu na dani na manželku (manžela) uplatňuje nejeden zaměstnanec u svého zaměstnavatele v ročním zúčtování daní, ale také v daňovém přiznání. V roce 2020 se do obvyklého okruhu posuzovaných příjmů vloudily i takzvané covidové podpory. Poskytují se zpětně a je třeba je zahrnout do limitu ve správném období.

Základní podmínky uplatnění slevy

V souladu se zákonem o daních z příjmů je možné využít slevu na dani na manželku (manžela) žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti.

Sleva činí stejně jako v případě základní slevy 24 840 korun za rok. Pokud manželka (manžel) vlastní průkaz ZTP/P, zvyšuje se sleva na dvojnásobek. Jestliže došlo k uzavření sňatku během roku, činí sleva 1/12 z částky 24 840 korun za každý měsíc, ve kterém byla uplatněná osoba k 1. dni manželkou (manželem). Slevu lze uplatnit pouze ročně, a to na základě daňového přiznání či ročního zúčtování daní. Měsíčně se sleva neuplatňuje.

Musí se tedy jednat o společně hospodařící domácnost. Ta je definována v ustanovení § 21e zákona o daních z příjmů. Nejedná se tedy nutně o stejnou trvalou adresu. Důležité je společné hospodaření. Za manžela je považován i partner podle zákona upravujícího registrované partnerství (ne druh a družka). Další důležitou podmínkou uplatnění slevy na manželku/manžela jsou jeho vlastní příjmy nepřesahující za zdaňovací období 68 000 korun.

Příjmy (ne)zahrnované do limitu vlastního příjmu

Příjmy, které se do vlastního příjmu manžela nebo registrovaného partnera nezahrnují (jde o úplný výčet):

 • dávky státní sociální podpory,
 • dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna,
 • dávky osobám se zdravotním postižením,
 • dávky pomoci v hmotné nouzi,
 • příspěvek na péči, sociální služby,
 • státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem,
 • státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření,
 • státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření,
 • stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání,
 • příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen
 • u manželů, kteří mají majetek ve společném jmění manželů, se do vlastního příjmu manžela nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů nebo se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů.

Příjmy, které se do příjmů manžela nebo registrovaného partnera zahrnují (namátkový výčet dle finanční správy často chybně uplatňovaných příjmů):

 • veškeré příjmy od zaměstnavatele „v hrubém“,
 • příjmy z podnikání, příjmy z nájmu atd.,
 • příjmy od daně osvobozené např. z prodeje nemovitosti, auta, cenných papírů,
 • všechny druhy důchodů,
 • nemocenská,
 • náhrada mzdy při pracovní neschopnosti,
 • ošetřovné pro zaměstnance (krátkodobé, krizové, dlouhodobé),
 • podpora v nezaměstnanosti,
 • peněžitá pomoc v mateřství,
 • odměny pěstouna,
 • kompenzační bonus,
 • ošetřovné pro OSVČ,
 • další dotační programy v souvislosti s COVID-19. 

Ošetřovné a kompenzační bonus

V případě zaměstnanců a ošetřovného je situace jasná. Ošetřovné se vždy do limitu 68 000 Kč zahrnovalo. Nyní je tu ale kompenzační bonus a ošetřovné pro OSVČ. Tyto příjmy jsou na straně manželky (manžela) od daně osvobozené (do daňového přiznání se neuvádí). Přesto se do šedesáti osmitisícového limitu pro uplatnění slevy započítávají. Popisovali jsme v článku: Podnikatelé dostali na záchranu provozní covid dotace, jenže teď je musí zdanit

Období zahrnutí příjmů

Velmi důležité je určení, které příjmy patří do limitu v daném zdaňovacím období. Zejména se jedná o příjmy vyplacené na přelomu roku, kde dochází nejčastěji k chybám a tím i k neoprávněně uplatněné slevě na dani. Do vlastního příjmu manželky (manžela) se v souladu s §35ba odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů zahrnují veškeré příjmy s výjimkou příjmů výslovně uvedených v § 35ba odst. 1 písm. b) tohoto zákona. Do tohoto příjmu manželky (manžela) se zahrnují příjmy dosažené v daném zdaňovacím období, tj. od 1. ledna do 31. prosince daného kalendářního roku, bez ohledu na skutečnost, zda jde o sociální či nemocenské dávky, případně jiné příjmy. V praxi to znamená, že např. mateřská, nemocenská, podpora v nezaměstnanosti, ošetřovné, ale i kompenzační bonus vyplacený v lednu 2021 se započítají do vlastního příjmu manželky (manžela) až ve zdaňovacím období roku 2021.

Jinak je tomu u příjmů ze zaměstnání. U příjmů ze závislé činnosti zdaňovaných podle § 6 zákona o daních z příjmů se postupuje podle § 5 odst. 4, v němž je uvedeno: Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky (§ 6) vyplacené poplatníkovi nebo obdržené poplatníkem nejdéle do 31 dnů po skončení zdaňovacího období, za které byly dosaženy, se považují za příjmy vyplacené nebo obdržené v tomto zdaňovacím období. Příjmy ze závislé činnosti (tj. příjmy ze zaměstnání, odměny zastupitelstva, odměny za výkon funkce právnických osob apod.) zúčtované v prosinci 2020 vyplacené do 31. ledna 2021 se zahrnují do vlastního příjmu manželky (manžela) do zdaňovacího období roku 2020.

Příjmy z pronájmu majetku

Do limitu pro uplatnění slevy na dani na manžela (manželku) se dále zahrnují příjmy získané zděděním, vydáním nebo darováním nemovité nebo movité věci anebo majetkového práva, příjmy z rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů, ceny ze soutěží, přijatá pojistná plnění a náhrady škod a další.

Příklad: Manželé pronajímají společně byt, který mají ve společném jmění manželů. Manželka v roce 2020 pobírala pouze rodičovský příspěvek. Za předpokladu, že příjem z nájmu bytu zdaní manžel ve svém daňovém přiznání, může si uplatnit roční slevu na manželku. Pro účely uplatnění slevy na manželku se totiž do limitu příjmů nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů ze společného jmění manželů a zdaňuje se u jednoho z nich.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).