Hlavní navigace

Příspěvek 5000 Kč na dítě v otázkách a odpovědích

23. 6. 2022
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Příspěvek 5000 Kč na dítě již schválila Sněmovna. Připravili jsme k příspěvku souhrn všeho podstatného v podobě otázek a odpovědí.

Příspěvek se bude vyplácet na děti do 18 let věku. Nárok budou mít domácnosti s příjmy do 1 milionu korun hrubého. Vláda očekává, že peníze by mohla začít posílat v srpnu.

Kolik bude příspěvek činit?

Výše příspěvku bude činit 5000 Kč na každé dítě.

Jaké podmínky je nutné splnit, abyste měli na příspěvek nárok?

Na příspěvek budou mít nárok rodiče (nebo rodič), se kterými dítě ke dni podání žádosti o příspěvek žije a kteří měli v roce 2021 příjmy do 1 milionu Kč hrubého. Dítě musí mít trvalý pobyt a bydliště v ČR.

Podmínku trvalého pobytu nemusí splnit:

 • cizinec, kterému byla udělena doplňková ochrana,
 • cizinec, který je držitelem povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropské unii na území jiného členského státu Evropské unie a bylo mu vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky podle zákona upravujícího pobyt cizinců,
 • cizinec, kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem vědeckého výzkumu podle zákona upravujícího pobyt cizinců,
 • cizinec, kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci podle zákona upravujícího pobyt cizinců,
 • cizinec, kterému byla vydána zaměstnanecká karta podle zákona upravujícího pobyt cizinců,
 • cizinec, který je zaměstnaný na území České republiky, nebo cizinec, který již byl zaměstnán na území České republiky alespoň po dobu 6 měsíců a je v evidenci uchazečů o zaměstnání, pokud mu bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky podle zákona upravujícího pobyt cizinců,
 • cizinec, který je rodinným příslušníkem osob, kterým byla udělena doplňková ochrana a kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky podle zákona upravujícího pobyt cizinců,
 • cizinec, jehož nárok vyplývá z přímo použitelného předpisu Evropské unie, nebo
 • cizince, který má právo na rovné zacházení podle předpisů Evropské unie upravujícího volný pohyb osob.

Posledně jmenovaná skupina nemusí splňovat ani podmínku bydliště.

Už můžete žádat o příspěvek 5000 Kč na dítě. Máme návod, jak žádost vyplnit Přečtěte si také:

Už můžete žádat o příspěvek 5000 Kč na dítě. Máme návod, jak žádost vyplnit

Kdo všechno se považuje za “rodiče”?

Příspěvek se týká jak biologických rodičů, tak adoptivních rodičů, protože ti jsou zákonnými zástupci. Kromě biologických rodičů se jedná o pěstouny, manžela nebo partnera rodiče či pěstouna, vdovce nebo vdovu po rodiči nebo pěstounovi a také o druha nebo družku rodiče nebo pěstouna. V případě druha/družky musí navíc platit podmínka, že s dítětem a rodičem či pěstounem žijí alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni podání žádosti o příspěvek.

Kterých dětí se příspěvek týká?

Příspěvek je určen dítěti do 18 let. Spodní věková hranice je stanovena narozením dítěte nejpozději 31. prosince 2022. Horní věková hranice je pak daná 1. srpnem 2022, kdy věk nesmí přesáhnout 18 let. Pokud tedy dítě oslaví osmnáctiny 2. srpna nebo později, pak nárok na příspěvek mít bude.

Dostanou příspěvek i rodiny, jejichž dítě se narodí až po 1. srpnu?

Ano, příspěvek se bude vyplácet i na děti, které se narodí po 1. srpnu 2022. Musí se však narodit do konce letošního roku. Na děti narozené po 31. prosinci 2022 se příspěvek už vyplácet nebude.

Co všechno se počítá do hranice příjmů 1 milionu korun?

Z příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z příjmů a nejsou od této daně osvobozeny, se budou počítat tyto příjmy:

 1. příjmy ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů, pokud byly v roce 2021 zaúčtovány,
 2. příjmy ze samostatné činnosti podle zákona o daních z příjmů, v rozsahu odpovídajícím dílčímu základu daně z příjmů ze samostatné činnosti rodiče v roce 2021 podle zákona o daních z příjmů,
 3. příjmy z nájmu podle zákona o daních z příjmů, pokud byly v roce 2021 vyplaceny,
 4. ostatní příjmy podle zákona o daních z příjmů, s výjimkou výher v hazardních hrách a výher z reklamních soutěží a slosování, cen z veřejných soutěží, ze sportovních soutěží a cen ze soutěží, v nichž je okruh soutěžících omezen podmínkami soutěže, nebo jde o soutěžící vybrané pořadatelem soutěže anebo příjmu z jednorázové náhrady práv s povahou opakovaného plnění na základě ujednání mezi poškozeným a pojistitelem, pokud byly v roce 2021 vyplaceny,

a to po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení, po odpočtu dalších výdajů, odpočítávaných z takových příjmů podle zákona o daních z příjmů.

Psali jsme: U příspěvku 5000 Kč na dítě se má OSVČ počítat do limitu základ daně, ne příjmy

Z příjmů, které jsou podle zákona o daních z příjmů osvobozeny od daně z příjmů, se budou brát v potaz tyto příjmy:

 1. plnění z vyživovací povinnosti nebo obdobná plnění poskytovaná ze zahraničí, s výjimkou uvedeného příjmu, náhrady nebo uvedeného plnění, poskytnutých v rozhodném období z příjmů osoby, která se pro účely stanovení rozhodného příjmu považuje za společně posuzovanou osobu s osobou, která toto výživné nebo plnění přijala, byly-li v roce 2021 vyplaceny,
 2. výsluhové náležitosti a služební příspěvek na bydlení u vojáků z povolání a výsluhové nároky u příslušníků bezpečnostních sborů podle jiných právních předpisů, byly-li v roce 2021 vyplaceny,
 3. příjmy z úplatného prodeje podílu v obchodní korporaci, s výjimkou prodeje cenného papíru, byly-li v roce 2021 vyplaceny,
 4. příjmy plynoucí jako náhrada za služebnost vzniklou ze zákona nebo rozhodnutím státního orgánu podle jiného právního předpisu, byly-li v roce 2021 vyplaceny,
 5. náhrada mzdy, platu nebo odměny nebo sníženého platu nebo snížené odměny od prvního do čtrnáctého kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény podle jiných právních předpisů, byly-li v roce 2021 zaúčtovány,
 6. příjmy z dávek a plnění z pojistné smlouvy o pojištění důchodu podle zákona upravujícího důchodové spoření, byly-li v roce 2021 vyplaceny,
 7. odměna, odchodné, starobní důchod, důchod, příspěvek, poskytované z rozpočtu Evropské unie poslanci nebo bývalému poslanci Evropského parlamentu, zvolenému na území České republiky, dále zaopatření a náhrada výdajů poskytované z rozpočtu Evropské unie pozůstalému manželovi nebo manželce a nezaopatřeným dětem v případě úmrtí poslance Evropského parlamentu, zvoleného na území České republiky, byly-li v roce 2021 zaúčtovány,
 8. příjmy ze závislé činnosti vykonávané na území České republiky, plynoucí poplatníkům daně z příjmů fyzických osob, kteří jsou daňovými nerezidenty, od zaměstnavatelů se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí, podle zákona o daních z příjmů, byly-li v roce 2021 zaúčtovány,
 9. zvláštní příplatek nebo příplatek za službu v zahraničí poskytovaný podle jiných právních předpisů vojákům a příslušníkům bezpečnostních sborů vyslaným v rámci jednotky mnohonárodních sil nebo mezinárodních bezpečnostních sborů mimo území České republiky po dobu působení v zahraničí, byly-li v roce 2021 zaúčtovány,

a to po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení a dalších výdajů odpočítávaných z takových příjmů podle zákona o daních z příjmů, které se pro tento účel stanoví obdobně jako takové výdaje pro určení základu daně podle zákona o daních z příjmů.

Dále se budou do příjmů počítat

 1. dávky nemocenského pojištění a důchodového pojištění, byly-li v roce 2021 vyplaceny,
 2. podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci, byly-li v roce 2021 vyplaceny,
 3. příjmy ze zahraničí obdobné příjmům uvedeným v předchozích bodech v částce, v jaké byly vyplaceny, popřípadě po odpočtu výdajů, pojistného a příspěvku, nebyly-li tyto příjmy už započteny, byly-li v roce 2021 vyplaceny,
 4. náhradní výživné pro nezaopatřené dítě podle zákona o náhradním výživném, byly-li v roce 2021 vyplaceny,
 5. rodičovský příspěvek a opakující se zaopatřovací příspěvek, byly-li v roce 2021 vyplaceny,
 6. mzdové nároky podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, a to v rozsahu, ve kterém je zaměstnavatel zaměstnancům nezúčtoval, byly-li v roce 2021 vyplaceny,
 7. příjmy ze zahraničí obdobné náhradnímu výživnému či rodičovskému příspěvku, a to za podmínek, v rozsahu a ve výši, v jaké se započítává náhradní výživné a rodičovský příspěvek, byly-li v roce 2021 vyplaceny.

Pokud má mít rodič více druhů příjmů, příjmy se musí sečíst a žádný z takových příjmů nelze snížit o ztrátu z jiného druhu příjmů ani o ztrátu ze stejného druhu příjmů, k níž došlo v jiném roce než v roce 2021. Jestliže se z dávek státní sociální podpory započitatelných do rozhodného příjmu posuzované osoby uhrazuje přeplatek na dávce podle § 62 zákona o státní sociální podpoře nebo částky, které jí byly poskytnuty na uvedených dávkách neprávem nebo proto, že uvedená dávka byla poskytnuta v nesprávné výši, snižuje se rozhodný příjem o částku této úhrady, došlo-li k takové úhradě v roce 2021.

Jak se budou počítat příjmy OSVČ s paušální daní?

Pokud OSVČ vykonává v paušálním režimu hlavní činnost, započítává se jí jako příjem z této činnosti do rozhodného příjmu vždy nejméně částka 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Částka průměrné měsíční mzdy se stanoví podle § 5 odst. 7 zákona o státní sociální podpoře.

Počítají se i příjmy z prací na dohody?

Ano, počítají. U dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce platí, že je-li z nich odváděno pojistné na sociálním a zdravotním pojištění a jsou-li daněny, pak se započítává příjem před odpočtem těchto odvodů.

Nové články do mailu

Odesíláme každý den nebo každý týden. Odebírejte i zcela nový newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů.

Počítá se do příjmů i mateřská?

Ano. Rozhodným příjmem jsou i dávky nemocenského pojištění, tedy i mateřská.

Počítá se do příjmů i příjem z prodeje domu či bytu?

Ano, započítává, pokud nejde o příjem osvobozený od daně podle § 4 zákona o daních z příjmů (například bydliště alespoň 2 roky před prodejem či použití získaných prostředků na obstarání vlastní bytové potřeby).

Počítají se i příjmy prarodičů dítěte, pokud spolu s rodiči žijí v bytě nebo domě?

Nikoliv. Příjmy prarodiče by se posuzovaly jen v případě, kdy by mu bylo dítě svěřeno do péče nahrazující péči rodičů (např. svěřenectví, pěstounská péče, poručník).

Budou se muset příjmy nějak dokládat?

Příjmy nebude nutné dokládat, v žádosti jen podepíšete čestné prohlášení, že výši příjmů splňujete. Krajská pobočka úřadu práce a ministerstvo nicméně budou oprávněny vyžádat si od České správy sociálního zabezpečení a Ministerstva financí ČR údaje o výši příjmů, které jsou uvedenými institucemi evidovány pro případnou kontrolu.

Psali jsme: Příjmy pro příspěvek 5000 Kč na dítě nebude nutné dokládat, má stačit čestné prohlášení

Kdo dostane příspěvek, pokud je dítě ve střídavé péči?

Jestliže je dítě ve střídavé nebo společné péči, berou se v potaz příjmy rodiče, který o příspěvek požádá a případně dalších osob, které s ním ve společné domácnosti žijí. O příspěvek může nicméně požádat pouze jeden z rodičů, které dítě ve střídavé péči mají. Pokud by chtěli požádat oba, příspěvek dostane ten, kdo požádá jako první.

Kdo dostane příspěvek automaticky a kdo o něj bude muset požádat?

Automaticky příspěvek dostanou rodiny, které pobírají přídavek na dítě, a to za měsíc červen 2022 s podmínkou, že ke dni 1. srpna 2022 nedovršilo dítě 18 let věku. U dětí, které ke dni 1. srpna 2022 sice nedovršily ještě 18 let věku, ale nemají nárok na výplatu přídavku na dítě v červenci 2022 za měsíc červen 2022, a u dětí narozených od 2. srpna 2022 do dne 31. prosince 2022 již dávka nebude vyplacena automaticky, ale musí být o ni požádáno.

Jak bude žádost vypadat?

Žádost bude muset obsahovat

 • jméno a příjmení, místo a datum narození a rodné číslo dítěte, bylo-li mu přiděleno, a číslo dokladu totožnosti dítěte, byl-li mu vydán,
 • jméno a příjmení, místo a datum narození a rodné číslo rodiče, popřípadě evidenční číslo pojištěnce přidělené orgánem sociálního zabezpečení, nemá-li rodič přiděleno rodné číslo, a číslo dokladu totožnosti rodiče, se kterým dítě žije a společně uhrazuje náklady na své potřeby a jehož příjem se sleduje,
 • kontaktní údaje žadatele, zejména adresa elektronické pošty a telefonní číslo,
  adresa bydliště dítěte a rodiče dítěte, se kterým dítě žije a společně uhrazuje náklady na své potřeby a jehož příjem se sleduje,
 • určení, jakým způsobem má být dávka vyplacena,
 • čestné prohlášení o výši rozhodného příjmu rodičů v roce 2021,
 • jde-li o osobu, která vykonávala v roce 2021 samostatnou výdělečnou činnost v paušálním režimu jako hlavní činnost, prohlášení o této skutečnosti.

Jak se bude žádost podávat a odkdy dokdy?

Žádost o přiznání příspěvku půjde podat v elektronické nebo listinné podobě. Žádost bude možné podat prostřednictvím elektronické aplikace ministerstva, která bude součástí informačního systému státní sociální podpory nebo prostřednictvím konkrétního kontaktního místa veřejné správy CzechPOINT. V případě elektronického podání se bude muset žadatel ověřit elektronickou identitou. Od října by pak mělo být možné podat žádost i na poště. Na podání žádosti budou mít rodiče jeden rok.

Odkdy se bude příspěvek vyplácet?

Bude to záviset na tom, jak rychle zákon schválí Senát a podepíše prezident. Vláda doufá, že se příspěvek začne vyplácet v srpnu.

Jakým způsobem bude příspěvek vyplacen?

Stejným způsobem jako všechny dávky a příspěvky, tedy bezhotovostně převodem na účet nebo složenkou.

Bude se příspěvek danit?

Příspěvek nebude podléhat zdanění.

Content First

Bude se příspěvek započítávat do rozhodného příjmu (kvůli dalším dávkám)?

Tento příspěvek se do rozhodného příjmu nezapočítává, takže nebude mít vliv na případný nárok na další dávky

Budete žádat o příspěvek 5000 korun na dítě?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).