Hlavní navigace

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2008

25. 2. 2009
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: 244974
Podnikatelé si přáli jednodušší daňové přiznání, ministerstvo financí jim nevyhovělo. V růžovém formuláři, který je podnikatelům už dobře známý, jsou pouze zohledněny změny, které přinesla daňová reforma.

Z ankety business serveru Podnikatel.cz vyplývá, že dosavadní formulář daňového přiznání k dani z příjmů hodnotí čtenáři jako složitý a nepřehledný. 73 % respondentů si myslí, že tiskopis daňového přiznání potřebuje změnu. Jen 6 % čtenářů, kteří se ankety zúčastnili, je s tiskopisem spokojeno. Myslí si, že tiskopis odpovídá potřebám a není ho třeba měnit. Čtěte více: Podnikatelé doporučují „finančákům“: Buďte tu pro nás

Jak to vidí Ministerstvo financí ČR, jaké změny do nového tiskopisu přichystalo? Zvládne si podnikatel sám vypočítat daň z příjmů za rok 2008 a vyplnit své daňové přiznání? Jsou změny v tiskopisu přiznání zásadní nebo jen kosmetické?

K převratným změnám nedochází, růžové dvoulisty budete vyplňovat i letos

Aktuální tiskopis přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2008 je vzor č. 15. Nový formulář není, jak si mnozí přáli, pouze ve formátu A4. Dá se říci, že na první pohled nás žádná velká změna tiskopisu přiznání nečeká. Podstatné reformní změny týkající se výpočtu daně z příjmů jsou samozřejmě ve formuláři přiznání zohledněné. Se změnami metodiky výpočtu se autoři formuláře vypořádali trochu svérázně, některé řádky zůstávají neobsazené. Neobsazené řádky (například 43. nebo 59. řádek daňového přiznání) jsou probarvené růžovou barvou a nevyplňují se žádným údajem.

K podstatnějším změnám dochází v přílohách daňového přiznání, vzhledem ke zrušení možnosti společného zdanění manželů. Daňové přiznání již neobsahuje přílohu č. 5, která se týkala právě společného zdanění manželů. V novém daňovém přiznání však podnikatel nenajde ani přílohu č. 4 vztahující se k příjmům ze zahraničí a kapitálového majetku. Zjednodušení se dočkala i příloha č. 3, která se týká příjmů za více zdaňovacích období a příjmů ze zdrojů ze zahraničí. Zjednodušení daňového přiznání potvrzuje i ZUZANA CHOCHOLOVÁ z oddělení komunikace Ministerstva financí ČR: Tiskopis přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2008 vzor č. 15 je oproti předchozímu vzoru jednodušší. Po úpravě daňové přiznání za zdaňovací období 2008 obsahuje základní část a přílohy č. 1 až č. 3. Čtěte více: Víte o možnosti odečíst ze základu daně úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání?

Stahujte formuláře snadno a rychle na serveru Podnikatel.cz.

Už jste vyplnili a odevzdali své daňové přiznání?

Zaostřeno na daňové přiznání

Základní část daňového přiznání obsahuje 4 strany tiskopisu. První strana tiskopisu slouží spíše k zápisu základních identifikačních údajů poplatníka a označení daňového přiznání. 1. oddíl daňového přiznání je totožný s formulářem přiznání vzoru č. 14, který byl platný pro zdanění příjmů z roku 2007.

Na straně druhé nejsou také na první pohled patrné změny. Obsahem strany 2 je stejně jako v minulém roce řádek 31 až 63. Některé řádky jsou neobsazené, některé řádky mají, vzhledem ke změnám metodiky výpočtu daně, jiný obsah.

2. oddíl

Část 1.: Výpočet dílčího základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (řádek 31 – 35) vyplňují poplatníci, kteří jsou zaměstnaní a chtějí si provést vyúčtování daně z příjmů sami, nebo OSVČ, které mají ještě příjmy ze zaměstnání. Zásadní změna v této části se týká řádku 32, do kterého se v minulých letech zapisoval úhrn pojistného (myšleno tím, kolik si zaměstnanec zaplatil sám na pojistném). Hodnota řádku se odečítala od hrubých příjmů. V přiznání za rok 2008 je tento řádek nazýván Úhrn pojistného, které je povinen platit zaměstnavatel sám za sebe. Do tohoto řádku se vepíše hodnota, kolik zaplatil zaměstnavatel z příjmů zaměstnance na sociálním a zdravotním pojištění. Je to částka, o kterou se hrubá mzda navyšuje a zjistí se tak výše tzv. superhrubé mzdy.

Daňové přiznání
Dílčí základ daně z příjmů ze závislé činnosti… 2007 2008
Výpočet Příklad Výpočet Příklad
31 Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů Z potvrzení vydaného zaměstnavatelem 150 000 Kč Z potvrzení vydaného zaměstnavatelem 150 000 Kč
32 Úhrn pojistného … 18 750 Kč 52 500 Kč
33 Daň zaplacená v zahraničí
34 Dílčí základ daně řádek 31 – 32 – 33 131 250 Kč řádek 31 + 32 – 33 202 500 Kč
35 Úhrn příjmů plynoucí ze zahraničí…

Obdobně dochází ke změně v řádku 35. Pro výpočet základu daně za rok 2007 se příjmy snižovaly o pojistné, za rok 2008 se příjmy ze zahraničí navyšují o pojistné hrazené zaměstnavatelem v zahraničí. Čtěte více: Mohou zaměstnaní podnikatelé žádat o roční zúčtování? 

Část 2.: Dílčí základy daně z příjmů fyzických osob. Hlavní změnou oproti roku 2007 je neobsazený řádek 43, který ještě vloni sloužil k vyplnění minimálního základu daně z příjmů. V tiskopisu přiznání k dani za rok 2008 se již s minimálním základem nepočítá, základ daně odpovídá skutečné hodnotě, která je rovna součtu dílčích základů daně uvedených v řádku 36 až 40 upravených o kladný rozdíl vyňatých příjmů ze zdrojů v zahraničí. To znamená, že základ daně je součtem dílčích základů daně z příjmů ze závislé činnosti (zaměstnání), z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, z kapitálového majetku, pronájmu a ostatních příjmů.

Pro podnikatele je zcela zásadní řádek 37, který se váže na vyplněnou přílohu č. 1. Příloha č. 1 slouží pro výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti. Uvádí se zde, zda OSVČ vede daňovou evidenci, účetnictví nebo zda výdaje uplatňuje OSVČ procentem z příjmů. Čtěte více: Daňová evidence 2008 v otázkách a odpovědích

Na rozdíl od loňského daňového přiznání najdeme i v příloze č. 1 neobsazené řádky. Konkrétně ř. 103 a ř. 111. Stejně jako zaměstnanci ani OSVČ nemohou uplatňovat pojistné jako výdaj, který snižuje základ daně, proto byl řádek 103, kde se pojistné uvádělo v případě, že OSVČ uplatnila výdaje procentem, pro rok 2008 neobsazen. Uvádět zaplacené pojistné je totiž již zbytečné, když se o tuto částku nesnižuje základ daně. Řádek 111 sloužil pro vyúčtování příjmů za více zdaňovacích období.

Banner - Jak na daně

3. oddíl: Nezdanitelné části základu daně, odčitatelné položky a daň celkem

V řádcích 46 až 53 jsou uvedené nezdanitelné částky v souladu s § 15 zákona o daních z příjmů. Jedná se především o hodnotu darů, odečet úroků z úvěru ze stavebního spoření nebo hypotéky, penzijní připojištění, životní pojištění. Dále se v této části přiznání vyplňují odčitatelné položky, například úhrada za další vzdělávání nebo výdaje na výzkum a vývoj. Čtěte více: Prokázání nezdanitelných částek a vyúčtování daňových záloh

4. oddíl: Daň celkem, ztráta

Základ daně vypočítaný v 2. oddílu daňového přiznání se upraví o nezdanitelné částky a odčitatelné položky (ř. 55). Základ daně se zaokrouhlí na celá sta Kč dolů (ř. 56). Daň je 15 % z upraveného základu daně. Pokud je základ daně nulový nebo by dosahoval záporných hodnot, daň z příjmů je 0. Čtěte více: Daníme příjmy za rok 2008: konečně bez minimálního základu

5. oddíl: Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění

Daňové přiznání se v této části až na drobnosti neliší od přiznání za rok 2007. Značně se však liší výše daňových slev a daňového zvýhodnění. Navíc je v roce 2008 možné uplatnit slevu na poplatníka i u starobních důchodců, kteří si přivydělávají ať už v zaměstnání nebo podnikáním.

Slevy na dani v roce 2008
Slevy na dani a daňové zvýhodnění
(srovnání v letech 2007 – 2009)
Sleva na dani 2007 2008 2009
Poplatník 7 200 Kč 24 840 Kč 24 840 Kč
Manželka/manžel v domácnosti 4 200 Kč 24 840 Kč 24 840 Kč
Částečný invalidní důchod 1 500 Kč 2 520 Kč 2 520 Kč
Plný invalidní důchod 3 000 Kč 5 040 Kč 5 040 Kč
Držitel průkazu ZTP/P 9 600 Kč 16 140 Kč 16 140 Kč
Student 2 400 Kč 4 020 Kč 4 020 Kč
Daňové zvýhodnění na dítě 6 000 Kč 10 680 Kč 10 680 Kč

Poznámka: Slevy na dani v roce 2007 jsou výrazně nižší než v roce 2008. Pro srovnání je třeba dodat, že v roce 2007 byla jiná metoda při výpočtu daňového základu i daňové povinnosti. 

Strana 3 i 4 daňového přiznání jsou, dá se říci, v nezměněné podobě. 6. oddíl daňového přiznání se používá u dodatečného daňového přiznání. 7. oddíl je určen pro zúčtování placení daně.

Na 4. straně daňového přiznání se uvádí přílohy daňového přiznání, prohlášení o úplnosti a pravdivosti údajů uvedených v daňovém přiznání. Na straně 4 je i žádost o vrácení přeplatku na dani z příjmů fyzických osob, kterou vyplní ti, jejichž zaplacené zálohy za rok 2008 byly vyšší než konečná vypočítaná daňová povinnost.

Na co nesmíte zapomenout při výpočtu daně z příjmů fyzických osob za rok 2008?

1) Základ daně nelze snížit o platbu sociálního a zdravotního pojištění

Od roku 2008 není možné do výdajů, které sníží daňový základ započítat výdaje na zdravotní a sociální pojištění. Tato změna se vztahuje na všechny fyzické osoby bez ohledu na to, zda se jedná o podnikatele či o zaměstnance.

2) Je jednotná sazba daně z příjmu 15 %

Všechny osoby, bez ohledu na výši příjmu, mají stejnou sazbu daně 15 %. Daňová pásma jsou minulostí, všichni poplatníci mají jednotnou sazbu daně.

3) Zrušeno společné zdanění manželů

Zavedením jednotné 15% sazby daně z příjmů ztratilo smysl společné zdanění manželů. Bylo zrušeno.

4) Zrušen minimální základ daně

Podnikatelé nebudou platit daň, pokud dosáhnou v podnikání ztráty. Neznamená to však, že nemají povinnost podat daňové přiznání. To musí OSVČ i v případě nulového nebo záporného výsledku hospodaření.

5) Zvýšení slev na dani a daňového zvýhodnění

Slevy na dani nesnižují základ daně, ale už vypočítanou daň. Zvýšil se základ daně, zároveň se rapidně navýšily slevy na dani.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).