Hlavní navigace

Prokázání nezdanitelných částek a vyúčtování daňových záloh

7. 1. 2009
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Začíná období přípravy na roční zúčtování daní. Připomeňme si postup vyúčtování daňových záloh zaměstnavatelem, doklady potřebné k uplatnění nezdanitelných částek a slev i příjmy manželky(a) počítané do limitu.

Uplatnění daňových slev i nezdanitelných částek je nutné správně prokázat. S jejich doložením by se měl seznámit nejen zaměstnavatel, ale i sám zaměstnanec, který příslušné snížení zaplacené daně požaduje svým podepsaným daňovým prohlášením. Čtěte více: Daňová evidence jako podklad pro přiznání k dani

V případě uplatnění slevy na dani na manželku s nízkými nebo žádnými příjmy je vhodné vědět, ke kterým příjmům se v rámci stanoveného limitu přihlíží. Čtete více: Podepsat nebo nepodepsat Prohlášení při vedlejší činnosti?

Zaměstnavatel odvádí příslušnému správci daně daňové zálohy sražené zaměstnancům z jejich měsíčních mezd. Tyto daňové zálohy jsou splatné vždy nejpozději do 20. kalendářního dne následujícího po měsíčním zúčtování mezd. Třicet dnů po splatnosti posledního zúčtování, tj. nejpozději do 19. února, je zaměstnavatel povinen vyúčtovat zálohy daně z příjmů fyzických osob sražené v průběhu roku na předepsaném tiskopise MF 5459. Čtěte více: Zaměstnanec může podepsat Prohlášení, i když podniká

Vyplnění tiskopisu „Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků“ slouží k odsouhlasení sražených i odvedených záloh s evidencí správce daně. Povinnou přílohou tohoto tiskopisu je příloha nazvaná „Počet zaměstnanců ke dni 1.12.2008“, ve které zaměstnavatel specifikuje obce, ve kterých mají zaměstnanci k 1.12. podle uzavřených pracovních smluv stanoveno místo výkonu práce. Kódy jednotlivých obcí (ZÚJ) jsou součástí většiny mzdových software nebo je lze najít v příloze k vyhlášce 232/2007 Sb., příp. na internetové stránce www.mesta.obce­.cz.

Vypočítejte si daň na kalkulačce serveru Měšec.cz.

Podnikáte a máte zaměstnance?

Některé daňové slevy lze uplatnit měsíčně, jiné se uplatňují až při ročním účtování. Čtete více: V rámci zúčtování vždy prověřujte nároky svých zaměstnanců

Nezdanitelné částky se vždy uplatňují až při ročním zúčtování. Jejich uplatnění musí být prokazatelně doloženo. Smlouvy, pojistky, výpisy z listu vlastnictví apod. mohou být doloženy jejich fotokopiemi. V praxi se často fotokopie doplní větou: „Dle originálu ověřil(a)“ s doplněním jména a podpisu pracovníka, příp. zaměstnavatele. Veškerá potvrzení se uchovávají v originálech.

Mezi doklady pro uplatnění nezdanitelných částek podle § 15 zákona o daních z příjmů patří:

 • odpočet hodnoty daru na vzdělávací, humanitární, ekologické, sportovní účely atd. v souladu s § 15 odst.1 – potvrzení příjemce daru nebo pořadatele veřejné sbírky o účelu a výši daru,
 • zaplacení úroků na bytové potřeby úvěrová smlouva a každoročně nejpozději do 15. února potvrzení stavební spořitelny nebo úvěrové banky o částce úroků zaplacených v uplynulém zdaňovacím období, dále při stavbě domu stavební povolení a po dokončení stavby výpis z listu vlastnictví a doklad o trvalém pobytu (občanský průkaz), při koupi bytu nebo domu rovněž výpis z listu vlastnictví, v případě splacení členského vkladu potvrzení o úhradě tohoto vkladu nebo potvrzení o členství,
 • odpočet příspěvků na penzijní připojištění – smlouva o penzijním připojištění se státním příspěvkem a každoročně nejpozději do 15. února potvrzení penzijního fondu o zaplacení penzijních příspěvků, Čtěte více: Příspěvek na penzijní připojištění získává na oblibě
 • zaplacené pojistné na soukromé životní pojištění – smlouva o soukromém životním pojištění, příp. pojistka a každoročně do 15. února potvrzení od pojišťovny o výši zaplaceného pojistného,
 • odpočet zaplacených členských příspěvků – potvrzení odborové organizace o výši zaplacených příspěvků,
 • úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání – potvrzení o úhradě za zkoušky.

Doklady předkládané k uplatnění slev na dani:

 • sleva na dani na manželku (manžela) – doklad o totožnosti manželky, příp. průkaz ZTP/P, jestliže je manželka jeho držitelem,
 • invalidní důchodce – rozhodnutím o přiznání plného nebo částečného invalidního důchodu a každoročně do 15. února dokladem o jeho výplatě,
 • držitel průkazu ZTP/P – průkaz,
 • příprava na budoucí povolání – potvrzení ze školy o přípravě poplatníka na budoucí povolání, Čtěte více: Kdy lze uplatnit daňové zvýhodnění u absolventů škol?
 • sleva na dítě vlastní, osvojené, v náhradní péči, dítě druhého z manželů nebo vnuka se prokazuje úředním dokladem o totožnosti dítěte, dokladem ZTP¬/P je-li dítě jeho držitelem, dále potvrzením manžela (manželky), že neuplatňuje současně nárok na daňové zvýhodnění. V případě zletilého dítěte je nutné každoročně doložit potvrzení školy o soustavné přípravě na studium, a to až do 26 let věku dítěte (v případě doktorského studijního programu do 28 let věku). Čtete více: Daňový bonus na děti u zaměstnanců je omezen ročním stropem

Sleva na dani na manželku (manžela) s nízkým příjmem

V ročním zúčtování za rok 2008 může uplatnit slevu poplatník, který žije ve společné domácnosti s manželem (manželkou), která nemá žádné vlastní příjmy nebo příjmy, které za zdaňovací období nepřesáhnou částku 68 000 Kč. Čtete více: Daně v roce 2009 klesnou jen nepatrně, nepolepšíme si

Přihlíží se k hrubé mzdě (ne superhrubé), hrubým příjmům z podnikání (tržbám), k příjmům z pronájmu, důchodům ze sociálního zabezpečení (starobní, invalidní), nemocenským dávkám, peněžité podpoře v mateřství a dávkám v nezaměstnanosti. Čtěte více: Jaké změny přinese superhrubá mzda?

Nepřihlíží se k rodičovskému příspěvku, k dávkám státní sociální podpory, ke zvýšení důchodu pro bezmocnost, stipendiu při soustavné přípravě na budoucí povoláním, dávkám sociální péče, dávkám pomoci v hmotné nouzi a příspěvku na péči. Čtěte více: Od ledna pro otce dítěte mateřská, připravuje se i otcovská 

Slevu na manželku (manžela) lze uplatnit pouze v ročním zúčtování (neuplatňuje se měsíčně). V praxi se většinou požaduje čestné prohlášení, že příjmy druhého z manželů nepřesáhly za uplynulý kalendářní rok částku 68 000 Kč. Je vhodné poplatníka upozornit, které příjmy se do tohoto limitu počítají. Čtěte více: Slevy trochu jinak – ušetřete na daních!

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).