Hlavní navigace

Daňová evidence jako podklad pro přiznání k dani

21. 11. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 244974
V daňové evidenci není přesně vymezen závazný postup uzavírání zdaňovacího období. Zákon však přesně stanoví, jak zjistit základ pro daň z příjmů. Určuje položky, o které jste povinni upravit příjmy a výdaje. Daň platíte i z nepeněžních příjmů.

Daňová evidence poskytuje podnikateli přehled o příjmech a výdajích a o majetku a závazcích podnikatele. Hlavním cílem vedení daňové evidence je zajistit podklady pro výpočet daně z příjmů. Příjmy a výdaje jsou členěny na daňové a nedaňové v souladu se zákonem o daních z příjmů. Na konci roku je potřeba provést výpočet souhrnných částek příjmů a výdajů. Zákon o daních z příjmů ukládá povinnost podnikateli upravit příjmy a výdaje o nepeněžní položky, odpisy či rezervy. Čtěte více: Odpisy hmotného majetku v účetnictví a daňové evidenci.

Na konci účetního období je nutné provést inventarizaci a o případné rozdíly upravit základ daně. Stejně tak je nutné základ daně upravit o škody, které na majetku podniku vznikly. Čtěte více: Tvorbu rezerv na nákup dlouhodobého majetku zákon zakazuje.

Daňová evidence v průběhu roku

Nejdůležitější knihou v daňové evidenci je deník příjmů a výdajů. Dříve, v jednoduchém účetnictví, se vedl peněžní deník a mnoho podnikatelů způsob vedení deníku příjmů a výdajů zachovala podle zvyklosti jednoduchého účetnictví. Jednoduché účetnictví, které bylo upraveno zákonem o účetnictví, je zrušeno. Daňovou evidenci upravuje § 7b Zákona o daních z příjmů. Na rozdíl od peněžního deníku není v deníku příjmů a výdajů potřeba rozlišovat zda se jedná o příjmy či výdaje v hotovosti nebo pohyby na bankovním účtu. Nemusí se rovněž dopočítávat ani průběžné zůstatky hotovosti a ani peněz v bance. Tyto údaje nejsou ani povinné vyplnit do daňového přiznání. I přesto podnikatelé, snad i pro vlastní potřeby, hotovostní a bezhotovostní příjmy a výdaje rozlišují přesně. Čtěte více: Daňová evidence 2008 v otázkách a odpovědích.

V daňové evidenci je jednoznačně předepsáno členění příjmů a výdajů.

Příjmy v daňové evidenci:

 • příjmy zahrnované do základu daně,
 • příjmy nezahrnované do základu daně, tj. příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmů nebo jsou od daně osvobozeny.
Příjmy zahrnované a nezahrnované do základu daně
Příjmy zahrnované do základu daně Příjmy nezahrnované do základu daně
Tržby z prodeje zboží Příjem DPH
Tržby z prodeje výrobků Vklad podnikatele
Tržby z prodeje služeb Přijaté dary, půjčky, úvěr
Příjmy zdaněné u zdroje

Výdaje v daňové evidenci:

 • výdaje odčitatelné od základu daně, tj. výdaje vynaložené na provozování činnosti. Často se označují jako výdaje daňové.
 • výdaje neodčitatelné od základu daně, tj. výdaje, které nelze odečíst od základu daně.
Výdaje odčitatelné a neodčitatelné od základu daně
Výdaje odčitatelné od základu daně Výdaje neodčitatelné od základu daně
Nákup zásob Nákup dlouhodobého majetku
Nákup drobného majetku (hmotný majetek do 40 tis. Kč, nehmotný do 60 tis. Kč) Osobní spotřeba podnikatele
Vyplacené mzdy Platba DPH
Zdravotní a sociální pojištění zaměstnanců Splátky úvěrů a půjček
Výdaje na pracovní cesty Zdravotní a sociální pojištění OSVČ
Nájemné Platba daně z příjmů OSVČ
Energie, plyn, voda Reprezentace
Služby
Provozní režie – kancelářské potřeby, odborná literatura, doprava, reklama.

Čtěte více: Zákon jednoznačně neřeší daňové výdaje!

Uzavření daňové evidence

Před uzavřením daňové evidence je nutné zkontrolovat zejména stav majetku (inventarizace majetku), kontrolují se rezervy na opravu majetku a veškerá evidence majetku od dlouhodobého majetku, zásob až po finanční majetek. Provádí se také přepočty stavu finančních prostředků v cizí měně na české koruny.

Pokud dojde ke zjištění inventarizačních rozdílů, je nutné o tyto rozdíly upravit základ daně.

Základ daně je možné snížit pouze o manka, která přesahují náhrady, které jsme požadovali a inkasovali od odpovědných osob. Čtěte více: Do nákladů lze nově zahrnout i hodnotu zlikvidovaných zá­sob

Příklad

Podnikatel nakoupil zásoby v hodnotě 20 000 Kč. Při fyzické inventuře bylo zjištěno, že skutečný stav zásob po odečtu spotřeby je 8000 Kč. Dokladově měl být zůstatek na skladě ve výši 10 000 Kč. Zjištěné manko nebylo předepsáno skladníkovi k úhradě.

Bylo zjištěno manko 2000 Kč. Protože jsme tuto částku nepředepsali skladníkovi k úhradě, nebude manko považováno za výdaj odčitatelný od základu daně. Základ daně musíme navýšit o 2000 Kč.

U škod na majetku postupujeme obdobně. Výjimku tvoří škody, které vznikly při živelních pohromách nebo při krádeži, která potvrzena policií. Čtěte více: Vichřice, krupobití, záplava – mimořádný náklad?

V deníku příjmů a výdajů vypočítáme úhrnnou částku příjmů a výdajů. Důležitá je především hodnota příjmů zahrnovaných do základu daně a výdajů odčitatelných od základu daně.

Výsledek hospodaření = příj­my zahrnované do základu daně – výdaje odčitatelné od základu daně

Úprava příjmů a výdajů

Základ daně = výsledek hospodaření ± ú­pravy příjmů a výdajů

Úprava příjmů

Zákon o daních z příjmů ukládá povinnost upravit příjmy o:

 • nepeněžní příjmy ze zápočtu pohledávek a závazků,
 • čerpání zákonné rezervy,
 • přijaté zdanitelné věcné dary,
 • příjmy ze směnných obchodů.

V příjmech je vhodné od počátku zdanitelného období samostatně evidovat příjmy z kapitálového majetku (především připsané úroky na podnikatelském účtu). Musí se totiž vykázat v jiné části daňového přiznání. Čtěte více: Víte, které příjmy musíte danit v roce 2008?

Jako podnikatel (fyzická osoba) preferujete:

Úprava výdajů:

Zákon o daních z příjmů ukládá povinnost upravit výdaje o:

 • nepeněžní výdaje ze zápočtu vzájemných pohledávek a závazků,
 • odpisy hmotného majetku,
 • poměrnou část uhrazeného nájemného finančního leasingu,
 • tvorbu zákonné rezervy,
 • zůstatkovou cenu vyřazeného dlouhodobého majetku,
 • přijaté zdanitelné nepeněžité dary,
 • hodnota darovaných zásob (storno výdajů).

Podnikatel má možnost podle Zákona o daních z příjmů převést část zdanitelných příjmů a výdajů na spolupracující osoby.

Podnikatel může rozdělit své příjmy a výdaje na osobu nebo i osoby, které s ním žijí ve společné domácnosti. Spolupracující osoba pak zdaní podíl na příjmech ve vlastním daňovém přiznání. Čtěte více: Osoba spolupracující má povinnosti stejné jako OSVČ

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).