Hlavní navigace

Víte, které příjmy musíte zdanit v roce 2008?

19. 11. 2008
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Neplaťte víc, než musíte. Ne všechny příjmy je nutné zdanit v plné výši. Některé lze totiž snížit o výdaje či odčitatelné částky. Stanovte si správně svůj základ daně pro daň z příjmů za rok 2008.

Daň se vypočítá z příjmů převyšujících výdaje, které jsou prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení. Čtěte více: Zákon jednoznačně neřeší daňové výdaje!

Některé typy příjmů o výdaje snížit nelze a daní se v plné výši. V zákoně najdete i příjmy, které jsou od daně plně osvobozené. Každý člověk může mít různé druhy příjmů. Nejčastěji se jedná o příjmy ze zaměstnání, z podnikatelské činnosti či pronájmu.

Poplatníkem daně jsou všechny fyzické osoby. Poplatníkem daně může být i nezletilé dítě, které má příjmy například z uměleckého vystupování a daňové přiznání za něj podává zákonný zástupce. Příjmem navíc nemusí být jen finance. Zdanit by se měly i nepeněžní příjmy. Příjmy jsou zákonem o daních z příjmů rozděleny do pěti skupin. Pro poplatníka je důležité přesně zařadit příjem do jedné z pěti skupin příjmů. Při chybném začlenění příjmu může dojít i k chybě při stanovení daně z příjmů.

Příjmy ze závislé činnosti

Příjmy ze závislé činnosti upravuje § 6 zákona o daních z příjmů. Příjmy ze závislé činnosti jsou především příjmy z pracovněprávního poměru, tzn. ze zaměstnání, což vlastně odpovídá mzdě či platu zaměstnance. Obdobně jsou řešeny i příjmy ze služebního poměru.

Příjmy ze závislé činnosti:

Předmětem daně zaměstnanců nejsou náhrady cestovních výdajů, které podnik zaměstnanci vyplácí v souvislosti s výkonem pracovní činnosti (náhrady za služební cesty). Čtěte více: Víte jaké jsou sazby pro jízdné a stravné pro rok 2008?

Kromě příjmů, které jsou osvobozené od daně, neplatí zaměstnanec daň podle § 6 zákona o daních z příjmů ani z hodnoty stravování, které je poskytováno jako nepeněžní plnění zaměstnavatele. Dále se nedaní ani nepeněžitá plnění, které poskytuje zaměstnavatel z fondu kulturních a sociálních potřeb nebo sociálního fondu.

Základ daně ze závislé činnosti odpovídá v současné době tzv. superhrubé mzdě. Základ daně nelze snížit o ztráty z jiných druhů příjmů. Čtěte více: Jaké změny přinese superhrubá mzda?

Příklad:

Souběh činností

Podnikatel, který je zároveň zaměstnaný, vykázal v roce 2008 příjem ze závislé činnosti 120 000 Kč za rok. Z podnikání má ztrátu 30 000 Kč. Příjmy ze závislé činnosti nelze zkrátit o ztrátu z podnikání. Podnikatel zaplatí daň pouze z příjmů ze závislé činnosti. Ztrátu může uplatnit v následujících zdaňovacích obdobích.

Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

§ 7 zákona o daních z příjmů upravuje příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti. Za příjmy z podnikání považujeme především příjmy z živností, zemědělské činnosti, lesního a vodního hospodářství a také příjmy z podnikání podle zvláštních předpisů. Příkladem podnikání podle zvláštních předpisů je například činnost advokátů, auditorů, notářů či daňových poradců.

Jiná samostatná výdělečná činnost zahrnuje například příjmy, které plynou z výkonu nezávislého povolání herců, zpěváků, malířů, tanečníků, příjmy profesionálních sportovců, příjmy z autorských práv, příjmy tlumočníků nebo znalců. Čtěte více: Autorské honoráře 2009: Nové povinnosti

Výdaje u příjmů z podnikání lze uplatnit ve skutečné výši podle daňové evidence nebo účetnictví (náklady) případně tzv. paušálem, tj.výdaje určíme procentem z příjmů.

Osoba samostatně výdělečně činná, která nemá povinnost vést účetnictví, si sama vybere, který ze způsobů je výhodnější. Čtěte více: Daníme příjmy za rok 2008: konečně bez minimálního základu

Od dílčího základu daně z příjmů z podnikání lze odečíst i ztrátu z minulých let podnikání. Daňovou ztrátu lze odečíst od základu daně v pěti zdaňovacích obdobích po zdaňovacím období, kdy byla ztráta vyměřena.

Poznámka:

Ztráta může vzniknout pouze u příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti a u příjmů z pronájmu.

Příklad

Souběh činností – ztráta z minulých let

Příjmy ze zaměstnání v roce 2008                       2­25 000 Kč

Příjmy z podnikání v roce 2008 po odečtu výdajů  80 000 Kč

Daňová ztráta z roku 2007                                ­100 000 Kč

Podnikatel může uplatnit ztrátu z roku 2007 při snížení dílčího základu daně u příjmů z podnikání. Uplatní tedy ztrátu maximálně 80 000 Kč (tj. do výše příjmů z podnikání v roce 2008). 20 000 Kč může uplatnit v následujících 4 zdaňovacích obdobích.

Za rok 2008 bude mít tento poplatník daňový základ 225 000 Kč.

Příjmy z kapitálového majetku

Zákon o daních z příjmů v § 8 upravuje také příjmy z kapitálového majetku. Mezi tyto příjmy lze zařadit podíly na zisku např. dividendy, úroky z vkladů na běžných účtech a přijaté úroky z půjček.

Ne všechny příjmy z kapitálového majetku vstupují do dílčího základu daně. Existují totiž příjmy, které jsou zdaněny tzv. zvláštní sazbou daně z příjmů, tyto příjmy se již do daňového přiznání neuvádí.

Příjmy zdaněné srážkou u zdroje (nebudou v daňovém přiznání):

 • úroky z vkladů na nepodnikatelských běžných účtech a spořících účtech,
 • úroky z obligací,
 • podíly na zisku (dividendy).

Do daňového přiznání se naopak uvedou příjmy, které plynou jako úroky z vkladů na běžných účtech, které jsou bankou vedeny jako podnikatelské a úroky z poskytnutých úvěrů a půjček. Čtěte více: Právo společníků podílet se na zisku není neomezené 

Příjmy z pronájmu

Příjmy z pronájmu jsou upravené § 9 zákona o daních z příjmů. Jedná se o příjmy z pronájmu nemovitostí nebo bytů, ale i z pronájmu movitých věcí, kromě příležitostného pronájmu. U příjmů z pronájmu lze uplatnit skutečné výdaje nebo výdaje paušální ve výši 30 % z příjmu.

Ostatní příjmy

Ostatní příjmy (§ 10 zákona o daních z příjmů) jsou příjmy z příležitostných činností, příležitostného pronájmu či z nepodnikatelské zemědělské činnosti. Osvobozené od daně jsou v případě, že ve zdaňovacím období celkem nepřesáhnou částku 20 000 Kč.

U ostatních příjmů nelze výdaje uplatnit procentem z příjmů. Z těchto příjmů nelze ve zdaňovacím období ani vykázat ztrátu.

Jaký je váš názor na dosavadní formulář daňového přiznání k dani z příjmů?

Nepeněžní příjmy

Peněžní příjem je příjem v hotovosti, příjem na konto v peněžním ústavu. Mnohdy se ale při stanovení základu daně opomíjí nepeněžní příjmy.

Klasickým nepeněžním příjmem, který se v praxi často objevuje, je bezplatně poskytnuté vozidlo zaměstnanci na soukromé i služební účely. Podle zákona se základ daně z příjmů zaměstnance navyšuje o 1 % ze vstupní ceny vozidla v daném kalendářním měsíci. Čtěte více: Zdaňujete svým zaměstnancům nepeněžní příjmy? 

Příjmy osvobozené od daně z příjmů

Předmětem daně z příjmů fyzických osob nejsou nikdy příjmy získané zděděním, úvěry a půjčky. Mezi příjmy se také neřadí dary s výjimkou darů přijatých v souvislosti s výkonem závislé činnosti nebo s podnikáním. Tehdy se dary uplatňují jako limitní nezdanitelná částka, která může snížit daňový základ.

školení účto leden 23 Kučerová

Osvobozené příjmy od daně upravuje § 4 zákona o daních z příjmů. Tyto příjmy jsou předmětem daně, ale z důvodu osvobození se nezdaňují. Rozdílné podmínky pro osvobození jsou stanovené pro příjmy podnikatelů a ostatních fyzických osob. Čtěte více: Příjem z prodeje majetku je většinou osvobozen od daně

Příjmy, které jsou osvobozené od daně:

 • příjmy z prodeje nemovitého majetku,
 • příjmy z prodeje movitých věcí,
 • přijaté náhrady škody,
 • přijaté dotace,
 • ceny z veřejné soutěže do 10 000 Kč,
 • dávky z nemocenského a důchodového pojištění,
 • stipendia,
 • příjmy z převodu členských práv družstva, z převodu účasti na obchodních společnostech nebo příjmy z prodeje cenných papírů (doba držení cenného papíru musí být delší než 6 měsíců).
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).