Hlavní navigace

V rámci zúčtování vždy prověřujte nároky svých zaměstnanců

3. 6. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 293493
Nezdanitelné částky prokazují zaměstnanci zpravidla jedenkrát ročně při žádosti o roční zúčtování. Jelikož se často jedná o nezanedbatelné částky, musí zaměstnavatel vědět, jak správně prověřit a prokázat nárok na ně.

Nezdanitelná částka darů na vymezené účely

Jde o dary, které zaměstnanec poskytl obcím, krajům, organizačním složkám státu, na veřejné sbírky a dalším právnickým osobám na účely vyjmenované v § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů. Ročně se odečte hodnota těchto darů, činí-li alespoň 1000 Kč nebo více než 2 % ze základu daně. Maximálně však lze odečíst 10 % z celoročního daňového základu.

Dar lze poskytnout také fyzickým osobám, poživatelům invalidních důchodů a nezletilým dlouhodobě těžce zdravotně postiženým na zdravotnické prostředky nehrazené zdravotní pojišťovnou nebo rehabilitační a kompenzační pomůcky.

Darování se prokáže potvrzením příjemce daru o hodnotě a účelu daru, uzavřenou darovací smlouvou nebo potvrzením pořadatele sbírky. K prokázání nároku lze využít i fotokopie pořízené zaměstnavatelem po předložení originálu. Účel použití daru se musí shodovat s účelem vyjmenovaným v § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů. Nestačí tedy uvedení názvu daru, ale účelem musí např. financování vzdělání, školství, ochrana zvířat atd.

V případě bezpříspěvkového dárcovství krve se jako dar ohodnocuje jeden odběr krve (plazmy, krevních destiček, kostní dřeně) částkou 2000 Kč. Zaměstnanec předkládá potvrzení transfuzní stanice o počtu odběrů v příslušném roce.

Odpočet nezdanitelné částky zaplacených úroků ze stavebního spoření (včetně úvěrů a meziúvěrů) nebo hypotečního úvěru do výše 300 000 Kč za kalendářní rok.

Při poskytnutí slevy je třeba posoudit její použití na financování bytových potřeb.
Bytovou potřebou je:

 • výstavba bytového domu, rodinného domu, nástavba a přístavba bytu,
 • koupě pozemku s podmínkou zahájení výstavby do čtyř let od okamžiku uzavření úvěrové smlouvy,
 • koupě bytového a rodinného domu,
 • splacení členského vkladu, úhrada za převod členských práv,
 • údržba a změna stavby bytového domu,
 • vypořádání společného jmění manželů nebo vypořádaní spoludědiců (předmětem vypořádání je získání nového bytu, domu i splacení jiného úvěru),
 • splacení úvěru nebo půjčky použitých na financování bytových potřeb, tzv. refinancování ú­věru.
Úroky uplatňuje jeden z účastníků nebo zletilí účastníci, a to rovným dílem. V případě, že některý z účastníků není vlastníkem z úvěru koupeného bytu nebo rodinného domu, nemůže odpočtu využít.

Splnění podmínky bytové potřeby a pronájem bytu pořízeného z úvěru

Podmínka využití k bydlení je splněna vlastnictvím nebo alespoň spoluvlastnictvím bytové potřeby po celé zdaňovací období. V roce nabytí postačí prokázat vlastnictví ke konci kalendářního roku. Dále užíváním k trvalému bydlení poplatníka, manžela, dětí rodičů nebo prarodičů.

Příklad:

Pokud rodiče koupí své dceři byt financovaný úvěrem ze stavebního spoření a chtějí využít odpočtu nezdanitelné částky zaplacených úroků, měli by se stát spoluvlastníky bytu zapsanými v katastru nemovitostí. Pro splnění podmínky bytové potřeby tedy nestačí, že je byt využit k trvalému bydlení potomka.

V případě zakoupeného rodinného domu, který je využíván zčásti k bydlení a zčásti k pronájmu, může poplatník využít jen poměrnou část zaplacených úroků, vypočtenou např. poměrem využité podlahové plochy. Zaměstnanec je však povinen podat sám daňové přiznání.

Nezdanitelnou částku prokazuje poplatník každoročně nejpozději do 15. února potvrzením stavební spořitelny nebo banky o částce zaplacených úroků a výpisem z listu vlastnictví. V případě úhrady členského vkladu potvrzením o členství.

Podnikatel.cz doporučuje Cestovní náhrady 2008

Cestovní náhrady 2008

Aktualizované vydání komplexně vysvětluje širokou oblast cestovních náhrad dle právního stavu k 1. lednu 2008. Objasněny jsou základní pojmy: tuzemská a zahraniční pracovní cesta, pravidelné a přechodné pracoviště, rodina zaměstnance. Podrobně je zpracováno poskytování náhrad při pracovní cestě, změně místa výkonu práce, při používání soukromých motorových vozidel. Více o knížce.

Nezdanitelná částka na penzijní připojištění se státním příspěvkem

Maximální nezdanitelná částka činí 12 000 Kč po odpočtu státního příspěvku (6000 Kč za kalendářní rok). Poplatník předkládá každoročně potvrzení penzijního fondu o zaplacených příspěvcích a smlouvu o připojištění (nebyla-li již předložena v předchozím období).

Zánik penzijního připojištění

Může nastat situace, že poplatníkovi penzijní připojištění zaniklo bez nároku na penzi a současně mu bylo vyplaceno odbytné. V tomto případě jsou všechny částky zaplaceného penzijního připojištění, o které byl zaměstnanci snížen základ daně v minulých letech, příjmem zaměstnance zahrnovaným do ostatních příjmů. Zaměstnanec je povinen podat sám daňové přiznání.

Odpočet nezdanitelné částky na soukromé životní pojištění

Zaměstnanec uplatní odpočet v termínu do 15. února předložením potvrzení pojišťovny o zaplacených příspěvcích. Zaměstnavatel ověří číslo smlouvy s číslem smlouvy na předloženém potvrzení. V prvním roce pojištění ověří, zda předložená smlouva (založí její fotokopii) odpovídá podmínkám odpočtu uvedeným v § 15 odst. 6 zákona o daních z příjmů.

Nezdanitelná částka zaplaceních příspěvků členem odborové organizace

Uplatnění odpočtu prokazuje zaměstnanec potvrzením odborové organizace o výši zaplaceného členského příspěvku.

školení červen 22 - tip do článku

Zaměstnavatel ověří splnění dvou podmínek:

 • Úhrn odpočtených zaplaceních poplatků nesmí být vyšší než 1,5 % ročního úhrnu hrubé mzdy, včetně odměn a dalších zdanitelných příjmů.
 • Maximální limit odpočtu je 3000 Kč.

Odpočet nezdanitelné částky za úhradu za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání

Od základu daně lze odečíst úhrady za zkoušky podle zákona o ověřování výsledků dalšího vzdělávání (v případě, že nebyly uhrazeny zaměstnavatelem), a to v maximální výši:

 • 10 000 Kč za poplatníka,
 • 13 000 Kč za poplatníka se zdravotním postižením,
 • 15 000 Kč za poplatníka s těžším zdravotním postižením.

Anketa

Podnikáte a máte zaměstnance?

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).