Hlavní navigace

Náklady na telefon a internet v podnikání fyzické osoby

26. 5. 2008
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 293493
Výdaje za používání telefonu a internetu jsou daňově uznatelným výdajem. Používá-li však fyzická osoba telefon či internet také pro svou osobní potřebu, musí prokázat výši uvedených výdajů souvisejících s podnikatelskou činností.

Daňová znatelnost výdajů za internet či telefon

zákoně o daních z příjmů je v § 24 odst.1 uvedeno, že výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů se pro zjištění základu daně odečtou ve výši prokázané poplatníkem. Do daňově uznatelných výdajů lze v zahrnout všechny výdaje podnikatele spojené s provozem kanceláře, dílny či ordinace. Mezi tyto výdaje patří i výdaje za telefon a internet. Problém může vzniknout při prokázání výše uvedených výdajů poplatníkem, který podniká v bytě či rodinném domě, kde současně bydlí a telefon či internet používá jak pro své podnikatelské aktivity, tak pro svou osobní potřebu. Tyto výdaje je třeba doložit podrobným výpisem od provozovatele příslušných zařízení nebo zvolit vhodné kriterium pro rozdělení celkových výdajů na daňové a nedaňové.

Příklady z praxe:

1. Instalace telefonní linky a výdaje za telefonní hovory pro soukromé i podnikatelské účely

Podnikatel fyzická osoba vede daňovou evidenci. Ve svém rodinném domě nechal zřídit pevnou telefonní linku, kterou používá jak k soukromým, tak i k podnikatelským účelům. Polovinu výdajů za telefonní hovory účtuje do daňově uznatelných výdajů a druhou polovinu do výdajů nedaňových. Částku za zřízení telefonní linky zahrnul v plné výši do výdajů, protože hlavním důvodem jejího zřízení bylo podnikání.

Pokud podnikatel používá telefonní linku jak pro své podnikatelské aktivity, tak pro svou osobní potřebu, lze uplatnit do výdajů spojených s jejím provozem pouze poměrnou část. Při případné kontrole příslušného správce daně bude podnikatel prokazovat vynaložené výdaje. V tomto případě postup určení poměru uznatelných a neuznatelných nákladů odhadem v poloviční výši není správný. Podnikatel daňový výdaj prokáže výpisem uskutečněných hovorů, ze kterého lze jednoznačně stanovit výši výdajů spojených s jeho podnikatelskými aktivitami. Další možností je evidence hovorů, na základě kterých se určí poměr počtu hovorů uskutečněných pro podnikatelské aktivity k celkovým uskutečněným hovorům. Evidence hovorů by měla být vedena minimálně dva kalendářní měsíce.

Výdaje za instalaci telefonní linky lze do daňově uznatelných výdajů zahrnout rovněž v poměrné výši,a to podle zvoleného kritéria. Podnikatel může ke zvolení vhodného poměru opět použít evidenci hovorů uskutečněných v době instalace telefonní linky, tj. za první měsíce provozu.

2. Použití soukromého mobilního telefonu a fakturace bez IČO

Začínající OSVČ používala doposud mobilní telefon jen pro soukromé účely a nyní si chce náklady za uskutečněné telefonní hovory z mobilního telefonu uplatnit ve svém podnikání. Může být faktura i nadále zasílána na jméno podnikatelky? Nemusí obsahovat IČO?

Bude-li tento mobilní telefon používán k soukromým i podnikatelským účelům je vhodné začít s evidencí soukromých a služebních hovorů. V případě náležitosti faktury, kterou osoba samostatně výdělečně činná bude prokazovat výdaje, zákon o daních z příjmů nestanoví povinnost uvádět IČO. Obsahuje-li faktura pouze jméno a adresu podnikatele a jedná se z hlediska daně z příjmů o řádný doklad, může OSVČ fakturu k doložení výdajů za telefonní hovory použít.

3. OSVČ jako partner, vyúčtování služeb na manželku

Manželé využívají zvýhodněnou službu mobilního operátora tarif pro partnery. Vyúčtování za použití mobilních telefonů je zasíláno na manželku. Může si manžel podnikatel uplatnit své telefony do nákladů?

Je-li z vyúčtování zřejmé, jakou část protelefonoval manžel a v případě, že prokazatelně doloží, jaká část byla použita v souvislosti s dosahováním zdanitelných příjmů, jsou tyto výdaje daňově uznatelné.

4. Použití dvou mobilních telefonů a telefonní kupony

Může OSVČ bez zaměstnanců a spolupracujících osob používat k podnikání dva mobilní telefony a uplatňovat do nákladů telefonní kupony?

Používání dvou mobilních telefonů různých operátorů z důvodu výhodnosti sazeb správce daně zřejmě bude akceptovat, ale dva telefony stejného operátora při případné kontrole podnikatel neobhájí. Do daňových výdajů lze telefonní kupony zahrnovat pouze v poměrné výši dle evidovaných telefonních hovorů. Doporučuje se schovávat všechny kupony, tedy i ty které podnikatel do daňových výdajů nezahrnul, aby bylo možno prokázat zahrnutí částečné.

5. Použití internetu a provoz serveru

Fyzická osoba používá internet jak pro podnikání, tak i pro soukromé účely. Může si poplatky za poskytnutí připojení zahrnout do výdajů?

Důležité je prokázat souvislost s dosažením, zajištěním a udržením příjmů s tím, že důkazní břemeno leží na poplatníkovi a prokazovat lze jakýmikoliv důkazními prostředky. Pokud například podnikatel používá internet pro objednávky a fakturaci nebo má zaregistrovanou doménu a firemní WWW stránky, nebude s prokazováním výdajů problém.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).