Hlavní navigace

Služební auto pro osobní potřebu zaměstnance? Jak na to?

21. 4. 2008
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Svému zaměstnanci můžete zapůjčit automobil, který bude využívat nejen pro služební účely, ale také pro svou osobní potřebu. Tento nepeněžní příjem však musíte ocenit a zahrnout do zdanitelné mzdy a nezapomenout na spotřebu pohonných hmot.

Bezplatně poskytnutý služební automobil

Bezplatné poskytnutí motorového vozidla zaměstnanci k používání nejen pro služební, ale také pro soukromé účely je podle zákona o daních z příjmů zvláštním příjmem se zvláštním způsobem stanovení příjmu. Tato poskytovaná nepeněžní výhoda se dle § 6 odst. 6 zákona o daních z příjmu oceňuje jako příjem zaměstnance částkou ve výši 1 % ze vstupní ceny vozidla v kalendářním měsíci (i započatém). Celkově tedy 12 % z ceny automobilu v případě, že je používán celý kalendářní rok. Tato částka však musí v kalendářním měsíci činit nejméně 1000 Kč. Toto ustanovení se prakticky může týkat jen vozidel se vstupní cenou do 100 000 Kč.

Příklad

Nájemní smlouva o vozidle byla mezi podnikatelem a zaměstnancem uzavřena dne 28.3.2008. Vstupní cena motorového vozidla nakoupeného z autobazaru činí 85 000 Kč včetně daně z přidané hodnoty.

Jedno procento ze vstupní ceny činí 850 Kč. Zaměstnavatel v souladu s ustanovením § 6 odst. 6 zákona o daních z příjmů ocení nepeněžní příjem zaměstnance částkou 1000 Kč. Do zdanitelné mzdy bude tento příjem zahrnut od započatého kalendářního měsíce, tedy už v měsíci březnu. Tento příjem se zahrnuje také do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení i pro odvod pojistného na zdravotní pojištění.

Auto

Automobil zapůjčený za částečnou úhradu zaměstnance

V případě, že zaměstnavatel neposkytuje vozidlo zaměstnanci bezplatně, ale dlouhodobě pronajímá pro soukromé účely za stanovenou nízkou úhradu, je příjmem rozdíl, o který výše stanovená sazba dle zákona o daních z příjmů (1 % ze vstupní ceny, nejméně 1000 Kč) přesahuje úhradu nájemného zaměstnancem.

V případech krátkodobého použití vozidla na jeden nebo dva dny v měsíci může být pro zaměstnance výhodnější použít pro stanovení ceny cenu obvyklou za pronájem konkrétního vozidla. Cena obvyklá je cena srovnatelných výrobků nebo služeb, za které se v době poskytnutí nepeněžního příjmu prodávají nebo cena zjištěná podle zvláštního právního předpisu, tj. zákona o oceňování majetku. Při nižší úhradě nájemného bude příjem zaměstnance rozdílem ceny obvyklé a nižší úhrady nájemného.

Příklad

Podnikatel se zaměstnancem se dohodli na měsíčním nájemném 1000 Kč za zapůjčení osobního automobilu k soukromým účelům. Vstupní cena automobilu včetně DPH činí 230 000 Kč. Jedno procento vypočtené vstupní ceny činí 2300 Kč. Nepeněžním příjmem zaměstnance bude rozdíl vstupní ceny a měsíčního nájmu, tj. 1300 Kč.

Poskytnutí více automobilů měsíčně

Zaměstnavatel může v průběhu měsíce zaměstnanci vozidlo vyměnit (například z důvodu poruchy) a zaměstnanec tak bude mít v průběhu jednoho kalendářního měsíce postupně k dispozici dvě motorová vozidla s různými vstupními cenami. V tomto případě se pro stanovení příjmu použije ta vstupní cena motorového vozidla, která je vyšší.

Pokud by ale měl zaměstnanec k dispozici souběžně více automobilů měsíčně, vypočte se jeho nepeněžní příjem jako součet jednoho procenta (s podmínkou nejméně 1000 Kč) všech vstupních cen poskytnutých automobilů.

Určení vstupní ceny poskytnutého motorového vozidla

Při výpočtu vstupní ceny se vychází z ceny vozidla zaměstnavatele včetně daně z přidané hodnoty. Má-li podnikatel vozidlo sám pronajato, vychází se ze vstupní ceny u vlastníka. V případě finančního pronájmu leasingové společnosti se vychází ze vstupní ceny finančního pronájmu, tedy bez navýšení o leasingové služby. Tento způsob se nemění ani při převodu vlastnického práva po skončení sjednané doby trvání leasingu. Pokud se cena pro odepisování automobilu zvýší o technické zhodnocení, vychází se pro určení vstupní ceny z ceny zvýšené o technické zhodnocení.

Příklad

Společnost vlastní osobní automobil nakoupený v roce 2004 za pořizovací cenu 180 000 Kč. V roce 2008 je vozidlo plně daňově odepsáno a jeho zůstatková cena v účetnictví je nulová. Společnost na tomto vozidle provedla úpravy ve formě technického zhodnocení ve výši 45 000 Kč. Pro výpočet vstupní ceny se použije zvýšená vstupní cena, tj. 225 000 Kč. Zaměstnavatel zahrne do zdanitelné mzdy zaměstnance při použití tohoto vozidla pro soukromou potřebu 2250 Kč měsíčně.

Spotřeba pohonných hmot

V částce ocenění 1 % ze vstupní ceny nejsou zahrnuty pohonné hmoty spotřebované na soukromé jízdy. V případě, že si zaměstnavatel zahrnuje spotřebované pohonné hmoty v plném rozsahu do svých nákladů, je nutné rozlišit podíl připadající na zaměstnancovy soukromé jízdy. Na tuto částku se vystavuje pro účely daně z přidané hodnoty doklad o použití (§ 29 zákon o dani z přidané hodnoty) a do zdanitelné mzdy zaměstnance se započte cena spotřebovaných pohonných hmot včetně DPH. Pro zaměstnavatele je tento podíl nákladem bez daňové účinnosti.

Jednodušším řešením je, že si zaměstnanec bude kupovat pohonné hmoty ze své čisté mzdy.

Anketa

Poskytujete zaměstnancům služební automobil?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).