Hlavní navigace

Odběratel nezaplatil? Máte několik možností, jak na něj

5. 5. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Pohledávky jsou v penězích vyjádřené nároky věřitele na úhradu dohodnuté částky. Daňová evidence poskytne podnikateli informaci, jaké pohledávky firma má, jaká je jejich výše a vůči komu pohledávky má. Bohužel, čas od času se setkáme s tím, že pohledávka není zaplacena včas.

Pohledávky v daňové evidenci

Co se týká pohledávek u podnikatelů, kteří vedou daňovou evidenci, není vůbec podstatná forma evidence, ale obsah. Obvykle podnikatel zapisuje pohledávky do knihy pohledávek, na různé evidenční karty nebo pouze do tabulky, kterou si sám vytvoří na počítači.

Které informace kniha pohledávek, v jakékoli formě, poskytuje?Především informace o:

 • pohledávkách z obchodních vztahů,
 • pohledávkách z poskytnutých záloh,
 • pohledávkách z poskytnutých půjček,
 • pohledávkách vůči státnímu rozpočtu,
 • ostatních pohledávkách.

Jak vlastně pohledávka vznikne?

Podnikatel se stává věřitelem, pokud si nárokuje u jiného subjektu – dlužníka – určitou finanční částku. Příliš složité? Ale ne! Uveďme si několik příkladů vzniku pohledávek. Nejčastějším příkladem pohledávky z obchodních vztahů je pohledávka u odběratele. Odběratel – zákazník nakoupí, přičemž bude platit později, podle faktury v termínu splatnosti. Pohledávka z poskytnutých záloh vznikne ve chvíli, kdy po vás dodavatel žádá zálohu na zboží či služby. Zaplatíte zálohu a pokud není dodávka vyřízena, máte vůči dodavateli pohledávku. Zálohu můžete poskytnout i svému zaměstnanci na služební cestu nebo nákup drobného majetku. Zaměstnanec dostane peníze předem, a dokud nedoloží vyúčtování např. jízdenky, máme pohledávku u zaměstnance. Vůči státnímu rozpočtu nám může vzniknout pohledávka např. po podání daňového přiznání k DPH, když vznikne nárok na odpočet DPH. Pohledávka vznikne také podpisem dlužního úpisu, směnky.

Dospělost pohledávek

Pohledávka se dostává do splatnosti – je ve stádiu dospělosti. Podle splatnosti můžeme pohledávky rozdělit na dlouhodobé a krátkodobé.

Splatnost = termín, kdy má být pohledávka zaplacena.

Splatnost u vydaných faktur 14 dnů je dobou obvyklou, nikoli závaznou. Pokud budu chtít dobu splatnosti zkrátit nebo naopak prodloužit a odběratel za těchto podmínek u mne nakoupí, závazný je termín splatnosti uvedený na faktuře nebo ve smlouvě. Není-li pohledávka v termínu splatnosti splněna dobrovolně, vzniká věřiteli vůči dlužníkovi nárok vymáhat plnění např. u soudu. U obchodních smluv je sjednán tzv. rozhodce ad hoc, který v případě problémů plnění smlouvy rozhoduje o nárocích smluvních stran.

Prodlení

Prodlení nastává, nesplní-li dlužník svůj závazek včas a řádně. Pohledávka zaniká ve chvíli, kdy dlužník řádně splní svůj závazek. Věřitel má právo na úrok z prodlení. V prodlení je dlužník i v případě, že nezaplatil svůj dluh v plné výši.

Zápočet pohledávek a závazků

Obchodní zákoník umožňuje zápočet pohledávek a závazků. Zápočet je možný v případě, že obchodní partneři mají vzájemné pohledávky a současně závazky. Vzájemný zápočet se provede tak, že místo skutečné platby pohledávky zapíšeme do knihy pohledávek inkaso pohledávky a současně do knihy závazků zapíšeme úhradu.

Případy zápočtu pohledávek a závazků:

 • dojde k zápočtu pohledávky se závazkem ve stejné částce v plné výši. (Pohledávka by musela být přesně ve stejné hodnotě jako závazek.) V praxi je toto možné prakticky po předchozí dohodě, že jsme ochotni odebrat v hodnotě naší pohledávky zboží dlužníka.
 • zápočtem nezaniknou pohledávky, vznikne rozdíl, který se musí doplatit nebo se provede další zápočet.
Zápočet pohledávek a závazků = nepeněžní příjem podnikatele!

Návod na zápočet pohledávek v daňové evidenci:

Podnikatel má pohledávku u odběratele ve výši  100 000 Kč. Odběratel nemá dostatek prostředků na úhradu pohledávky, místo toho dodal zboží za  80 000 Kč.

Jak se zápočtem vyrovnáme v daňové evidenci?

 1. Pohledávka je zapsána v knize pohledávek 100 000 Kč.
 2. Závazek je zapsán v knize závazků 80 000 Kč.
 3. Vzájemné započtení – do knihy závazků i pohledávek se stejným datem zapíšeme úhradu.
 4. Hodnota započteného dluhu 80 000 Kč je nepeněžním příjmem, který bude podle zákona o dani z příjmů navyšovat základ daně v daňovém přiznání.

Nedobytná pohledávka a daň z příjmů

Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů. K pohledávkám je možno tvořit opravné položky.

Opravné položky podle zákona (§8 zákona):

 • k pohledávkám za dlužníky v konkurzním a vyrovnávacím řízení,
 • k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. prosinci 1994,
 • k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh.
Opravná položka k pohledávkám je záležitost pouze účetních jednotek, podnikatelů vedoucích účetnictví! Odpis nedobytných pohledávek je dlouhodobou záležitostí. Neuhrazené pohledávky v daňové evidenci nevstupují do zdanitelných příjmů a podnikatel je vede jako stále neuhrazené.

Platební morálka

I pohledávky po splatnosti k životu podnikatele patří. Solventnost odběratele je třeba řešit dříve než ve chvíli, kdy zjistíte, že nezaplatil. Ani dlouhodobější bezproblémová spolupráce nemusí být důkazem solventnosti. Nejjednodušší cestou jak si prověřit odběratele je zdarma online ověřit, že odběratel zatím není veden jako dlužník. Prověřujte i firmy, kde je stejný majitel.

Vymáhání pohledávky

Nejjednodušší cestou, jak se sami můžete pokusit vymáhat pohledávky, je zveřejnění dlužníka. Inzerce pohledávek je zdarma. Mnozí podnikatelé se takto úhrady pohledávky dočkalo. Minimálně může o vámi zveřejněnou pohledávku projevit zájem někdo, kdo by chtěl pohledávku odkoupit, ale počítejte s tím, že vás jistě zkontaktuje i některá z vymáhácích společností.

V případě, že se obrátíte na soud a řešíte celou záležitost soudní cestou, musíte počítat s úvodními náklady – právní porada, sepsání žaloby, kolky při podání žaloby. Finanční náklady nebudou v případě, že uspějete, velkou bolestí, hradí je strana dlužníka, pokud vaše nároky budou oprávněné. K soudu nemusí ani dojít. Na základě žaloby vydává obvykle soud platební rozkaz. Dlužník má nárok na podání odporu proti platebnímu rozkazu. Podáním odporu pak vyvolá soudní řízení. Důkazní břemeno má protistrana – dlužník, pokud existuje uznání závazku podle paragrafu 323 obchodního zákoníku. Jinak soudní řízení postupuje podle paragrafu 118 a následujících občanského soudního řádu – obě strany, žalobce i žalovaný, předkládají důkazy se sporem související. Soudce strany sporu může také vyzvat k předložení dalších důkazů, které dokládají jednotlivá tvrzení.

Pokud nepodá proti platebnímu rozkazu odpor, dluh uznává a platí dluh, úroky z prodlení a náklady soudního řízení. Jak už jsme zmínili, finanční náklady nemusí být problémem, horší je však časová prodleva. Nemůžete očekávat, že záležitost bude vyřízena obratem.

Jak řešíte svoje nedobytné pohledávky?

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).