Hlavní navigace

Rok 2012 brzy končí. Je čas na přípravu dokumentů

11. 12. 2012
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: www.SXC.hu
Čtěte, jaké dokumenty by si měly OSVČ začít připravovat pro daně v případě daně z příjmů za 2012.

Rok 2012 se pomalu blíží ke svému závěru a je nutno se začít připravovat na podání daňového přiznání k daním z příjmů za rok 2012. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mají několik způsobů, jak zjistí svůj základ daně:

I v případě, že fyzická osoba (podnikatel) vede účetnictví dle zákona 563/91 Sb. o účetnictví může využít pro své přiznání daně z příjmů výdajové paušály. Je-li fyzická osoba (podnikatel) plátce DPH, ani plátcovství DPH nemá vliv na možnost využití výdajových paušálů u přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Vedle přiznání k dani z příjmů fyzických osob musí OSVČ vyplnit Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro OSSZ a Přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovnu, kde je fyzická osoba pojištěna. Shrneme-li, všechny výstupy, které musí OSVČ sestavit za uplynulý kalendářní rok, jedná se o:
Přiznání k dani z příjmů za 2012, které je nutno odevzdat do 2. 4. 2013, v případě daňového odkladu do 1. 7. 2013; daňovou povinnost je nutno vypořádat nejpozději do 5. pracovního dne následujícího po odevzdání daňového přiznání. 

Ilustrační obrázek
Autor: www.SXC.hu

Termíny podání daňového přiznání a přehledů se kvapem blíží. 

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro OSSZ, který je nutno odevzdat nejpozději do 1 měsíce ode dne, ve kterém je OSVČ povinna podat daňové přiznání. Znamená to nejpozději do 2. 5. 2013, v případě daňového odkladu do 1. 8. 2013. Doplatek pojistného je splatný nejpozději do 8 dnů po dni podání přehledu.

Přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovnu je OSVČ povinna předložit nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání. To je nejpozději do 2. 5. 2013, v případě daňového odkladu do 1. 8. 2013. Doplatek je splatný do 8 dnů po podání přehledu.

Po celý rok 2012 musí osoba samostatně výdělečně činná vkládat do účetní evidence, daňové evidence nebo evidence o příjmech veškeré příjmy a výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, tedy výdajů (nákladů) souvisejících s podnikatelskou činností. Z řádně vedených evidencí pro sestavení daňového přiznání slouží jako podklad:

 • u účetnictví výsledovka 
 • u daňové evidence peněžní a nepeněžní deník 
 • u výdajových paušálů evidence záznamů o příjmech, a to jak v hotovosti, tak i na běžném účtu

Z vyjmenovaných podkladů lze zjistit daňový základ, od kterého lze odečíst nezdanitelné části základu daně, odčitatelné položky, slevy na dani a daňové zvýhodnění. Veškeré uplatněné částky musí být doloženy k daňovému přiznání, samostatnými přílohami, uvedenými na straně 4 daňového přiznání, nebo je na požádání poplatník musí doložit.

Pokud osoba samostatně výdělečně činná je v zaměstnaneckém poměru, nebo byla alespoň část roku, než se podnikání stalo hlavním zdrojem příjmu, je nutno u zaměstnavatele požádat o vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech, kde je uveden hrubý příjem, výše pojištění a úhrada zálohy daně ze závislé činnosti, vyplacený daňový bonus na děti. O potvrzení lze požádat zaměstnavatele do 31. 1. 2013 pro rok 2012.

Nezdanitelná část základu daně – § 15

 • Poskytnuté dary odst. 1 – dokládáme potvrzením o přijetí daru, které příjemce vystaví dárci.
 • Odečet úroků u hypotéky odst.3 a 4 – dokládáme potvrzením banky o výši úroků, které jsme za uplynulé období uhradili z poskytnutého úvěru.
 • Penzijní připojištění a penzijní pojištění odst.5 – dokládáme potvrzením finančního domu, kde bylo pojištění sjednáno. Potvrzení bývá vystaveno zpravidla na celou částku, lze uplatnit pouze uhrazenou částku nad 6 000 Kč, maximálně však 12 000 Kč. 
 • Životní pojištění odst. 6 – dokládáme potvrzením příslušné pojišťovny o výši uhrazené částky; lze uplatnit maximálně 12 000 Kč.
 • Odborové příspěvky odst. 7 – dokládáme potvrzením příslušné odborové organizace.
 • Úhrada za další vzdělávání odst. 8 – dokládáme potvrzením školy.

Sleva na dani § 35

 • Odst. 1 zaměstnávání pracovníků se zdravotním postižením – je třeba doložit potvrzením ČSSZ, že zaměstnanec je postižený, dále výpočtem dle odpracované doby dotyčného zaměstnance, dle pokynů k vyplnění daňového přiznání.

Sleva na dani § 35ba

 • Na poplatníka odst. 1, písm. a) 
 • Na manželku / manžela písm. b) – jméno a rodné číslo je uvedeno v prvním řádku, je však nutno doložit čestným prohlášením, že manželka / manžel neměli v daném období vlastní příjem vyšší než 68 000 Kč. Upozornění mateřská, podpora v nezaměstnanosti a náhrady v pracovní neschopnosti jsou příjmem, dávky státní sociální podpory nejsou dle zákona považovány za příjem. Manželka / manžel, je-li držitelem ZTP/P doloží kopii rozhodnutí o přiznání ZTP/P.
 • Poživatelé invalidního důchodu písm. c), d) doložíme potvrzením ČSSZ, že dotyčná osoba je poživatelem invalidního důchodu.
 • Držitel průkazky ZTP/P písm. e) doloží kopii rozhodnutí o přiznání ZTP/P.
 • Studium písm. f) doložíme potvrzením o studiu na příslušné škole.
 • Děti se vyplní v tabulce daňového přiznání, v případě že děti jsou starší 15 let a připravují se na budoucí povolání (střední škola, učební obory, VŠ) je nutno doložit potvrzení o studiu, které vydá příslušná škola.

OSSZ zasílá všem osobám samostatně výdělečně činným přehled o úhradě záloh. Než přistoupíme k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích, je nutno odsouhlasit skutečně uhrazené zálohy, které máme v evidenci s evidovanými zálohami na příslušné OSSZ.

účto únor klímová

Obdobný postup volí i většina zdravotních pojišťoven, které zasílají svým pojištěncům přehled o uhrazených zálohách. I zde je na místě odsouhlasit zálohy evidované v evidenci každé OSVČ se zálohami evidovanými ZP.

Na závěr bych chtěla upozornit na skutečnost, že výše uvedené dokumenty, kterými poplatník dokládá skutečnosti týkající se odpočtu daňového základu, je jednak běžně zasílána OSVČ po zpracování a uzavření měsíce prosince. Jedná se např. o potvrzení banky o úhradě úroků, životní pojištění a penzijní připojištění. Další dokumenty si musí OSVČ vyžádat sama, nebo je již má uloženy v písemnostech a jenom je třeba pořídit kopii a doložit. Do 31. 3. 2013 je sice ještě dlouhá doba, která však velmi rychle uběhne a nespoléhejme, že na poslední chvíli všechny chybějící dokumenty dáme dohromady.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).