Hlavní navigace

Jak na inventarizaci při účetní závěrce? Tady je návod

6. 11. 2012
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Ilustrační obrázek Autor: www.SXC.hu
Účetní jednotky zjišťují při inventarizaci skutečné stavy majetku a závazků a zaznamenávají je v inventurních soupisech. Poradíme, jak na to.

Zákon 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění ukládá účetním jednotkám v § 6 odstavci 3 povinnost inventarizovat majetek a závazky podle § 29 a 30. V § 8 odstavci 4 téhož zákona je definována průkaznost účetnictví. Účetnictví je průkazné, jestliže všechny účetní záznamy tohoto účetnictví jsou průkazné (paragraf 33a) a účetní jednotka provedla inventarizaci. 

Okamžik provedení inventarizace

ustanovení § 29 věnovanému inventarizaci je v odstavci 1 uvedeno: Inventarizaci účetní jednotky provádějí k okamžiku, ke kterému sestavují účetní závěrku jako řádnou nebo mimořádnou. Novela zákona o účetnictví ze dne 14. června 2012, přinesla významnou změnu do paragrafu 30, který popisoval postup účetní jednotky při inventarizaci majetku a závazků. Nově budou účetní jednotky postupovat v účetním období, které započalo v roce 2012 nebo později, pokud není stanoveno jinak. 

Účetní jednotky zjišťují při inventarizaci skutečné stavy majetku a závazků a zaznamenávají je v inventurních soupisech. Provedení fyzické inventury je nutné u majetku, jehož existenci lze zjistit vizuálně, dokladové inventury jsou prováděny u závazků a majetku, u kterého nelze zjistit jeho existenci vizuálně. 

 Účetní jednotky si mohou zvolit, zda provedou jednu nebo více inventur, a tak ověřit, zda zjištěný skutečný stav majetku a závazků odpovídá stavu v účetnictví. Pro zjištění skutečného stavu mohou účetní jednotky při fyzické inventuře zjišťovat stav majetku např. počítáním, měřením, vážením a podobně, případně mohou využít účetní záznamy, které prokazují jeho existenci. 

Ilustrační obrázek
Autor: www.SXC.hu

Účetní jednotky si mohou zvolit, zda provedou jednu nebo více inventur, a tak ověřit, zda zjištěný skutečný stav majetku a závazků odpovídá stavu v účetnictví.  

Při periodické nebo průběžné inventarizaci mohou účetní jednotky při zjišťování skutečného stavu stanovit den (rozhodný den), ke kterému skutečný stav zjišťují a který přechází rozvahovému dni. Inventura může být zahájena nejdříve 4 měsíce před rozvahovým dnem a nejpozději 2 měsíce pro rozvahovém dni. Je-li rozvahový den stanoven na 31. 12. 2012, potom lze inventuru provést od 1. 9. 2012 do 28. 2. 2013. V tom případě účetní jednotky mohou dokončit zjišťování skutečného stavu podle účetních záznamů, které prokazují přírůstky a úbytky majetku a závazků, které nastaly mezi tímto dnem a rozvahovým dnem. Účetní jednotka provede inventuru vozidel k 1. 12. 2012; 20. prosince 2012 nakoupí 2 nová vozidla. V tomto případě musí do inventurního soupisu vozidel doplnit tato dvě nová vozidla. 

Inventurní soupisy jako průkazné účetní záznamy musí obsahovat: 

 • a) skutečnosti, na jejichž základě by bylo možno zjištěný majetek a závazky jednoznačně určit
 • b) podpisový záznam osoby odpovědné za zjištění skutečností podle a) a podpisový záznam osoby odpovědné za provedení inventury (například u zásob materiálu na skladě bude uveden podpis vedoucího skladu a pracovníka provádějícího fyzickou inventuru) 
 • c) způsob zjišťování skutečných stavů 
 • d) ocenění majetku a závazků při periodické inventarizaci k rozvahovému dni nebo i k rozhodnému dni, pokud jej účetní jednotka stanovila 
 • e) ocenění majetku a závazků při průběžné inventarizaci ke dni ukončení inventury nebo i k rozhodnému dni, pokud jej účetní jednotka stanovila 
 • f) okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka 
 • g) rozhodný den, pokud jej účetní jednotka stanovila 
 • h) okamžik zahájení a okamžik ukončení inventury. 

Při řádně provedené inventarizaci v účetní jednotce lze zjistit rozdíly, a to manko, je-li skutečný stav majetku nižší než stav zjištěný v účetnictví, je-li tento stav nalezen u pokladních hotovostí nebo cenin, je označen jako schodek. V případě, že stav skutečný je vyšší než stav zjištěný v účetnictví, potom je rozdíl označen jako přebytek. Účetní jednotka musí vyúčtovat inventarizační rozdíly do účetního období, za které se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků. 

Účtuje-li účetní jednotka o jiných aktivech a jiných pasivech, bude postupovat při jejich inventarizaci obdobným způsobem. 

Pokud účetní jednotka účtuje na podrozvahových účtech, i tyto účty podléhají inventarizaci, obdobně jako majetek a závazky. Český účetní standard 001 Účty a zásady účtování na účtech vyjmenovává majetek a závazky, které se sledují na podrozvahových účtech. 

Každá účetní jednotka má svá specifika, a proto je nutno pro řádný průběh inventarizace majetku a závazků vypracovat vlastní metodický pokyn a příkaz k provedení inventur. 

Metodický pokyn k provedení inventury by měl mít uvedenu odvolávku na příslušný zákon a ustanovení na základě, kterého se inventarizace provádí. Dále by měl obsahovat: 

 • vymezení jednotlivého majetku a závazků, který bude předmětem inventarizace 
 • kdy budou inventury provedeny (např. k závěrce měsíce prosince) a musí být stanoven den k provedení inventur (29. – 31. 12. 2012). 
 • postup při provádění inventur, např. vyjmenovat co se bude měřit, počítat, vážit, jak se zásoby přepočtou např. výše zásob obilí v silu na kg apod. 
 • jak budou inventurující postupovat v případě zjištění rozdílů 
 • upozornění na skutečnost, že je nutno provést inventuru bez přerušování a aby byl inventurující přítomen od začátku až do ukončení inventury. 
 • Jak budou zabezpečeny jednotlivé úseky po provedení inventur; např. uzavření objektu a odevzdání klíčů bezpečnostní agentuře apod. 
 • postup při zjištění rozdílů inventarizace s upozorněním na skutečnost, že všechny rozdíly musí být zúčtovány do daného účetního roku (2012) a na tyto rozdíly musí být vystaveny řádné účetní doklady. 

Příkaz k provedení inventur

Příkaz k provedení inventur ustanovuje jmenování inventarizační komise podle jednotlivých oddělení nebo jednotlivého druhu majetku a zásob. Záleží na velikosti účetní jednotky a zkušenostech s prováděním inventarizací. V menších účetních jednotkách je vytvořena komise ve složení 1 – 3 členů, ve velkých společnostech je to několik komisí, které jsou zastřešeny hlavní inventarizační komisí. 

Po provedení inventur následuje vypracování zprávy o provedené inventarizaci majetku a závazků, která obsahuje popis vlastního průběhu a zjištění skutečných stavů fyzickou inventurou včetně návrhu na vypořádání rozdílů. 

CIF 24 - tip - superearly cena

Bude-li účetní jednotka přistupovat poctivě k provedení inventur majetku a závazků, bude její účetnictví vedeno v souladu se zákonem 563/91 Sb. o účetnictví v platném znění. Účetní závěrka příslušného období bude řádně doložena provedenou inventarizací majetku a závazků a současně bude účetnictví průkazné. 

Na straně druhé i majitelé a akcionáři společností chtějí mít ověřen skutečný majetek, který společnost vlastní. Dobrý manažer společnosti musí vědět, jak s kterým majetkem může nakládat, do jakého majetku je dobré investovat a bez znalosti vlastněného majetku nelze o jeho stavu a použití vhodně rozhodovat. Inventarizace majetku a závazků není jenom nutná podmínka pro řádnou účetní závěrku, ale poznatek sloužící k optimálnímu rozhodování při vedení společnosti.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autorka je redaktorkou serveru Podnikatel.cz. Od roku 2004 je soudním znalcem v oboru ekonomika, účetní evidence. Současně působí jako odborný poradce serveru Podnikatel.cz
Nový dotaz do poradny

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).