Hlavní navigace

Jak se připravit na účetní závěrku? Tady je návod

13. 11. 2012
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Blíží se konec roku a účetní se pomalu a jistě připravují na účetní závěrku. Co všechno si na ni připravit? Čtěte podrobný návod.

S blížícím se koncem roku, pokud si účetní jednotka dle § 17a) zákona 586/92 Sb. o daních z příjmů zvolila za zdaňovací období kalendářní rok, nastupuje období přípravy na účetní závěrku. Přípravy s ní spojené jsou nutné a má-li na ně účetní jednotka dostatek času, potom bude účetní závěrka probíhat dle předem připraveného schématu a účetní jednotka nemusí mít obavu, že by na něco zapomněla. Součástí účetní závěrky jsou směrnice nebo také metodické pokyny k zúčtování měsíce prosince a účetní závěrky k 31. 12. Obsáhlost a propracovanost souvisí s velikostí účetní jednotky a její činností. 

Vnitřní směrnice by měla popsat postup zpracování jednotlivých účetních dokladů. Co všechno by směrnice měla zahrnovat?

1. Dodavatelské faktury 

Je nutno popsat, které faktury budou zaúčtovány do současného období a které do následujícího s účetním předpisem MD 383 nebo 389.

a) do ledna závazek (daň. základ) – faktury

 • 383 AE  321 AE
 • 343 AE  321 AE

b) do prosince náklad (bez DPH) – interní doklady

 • 5XX AE 383 AE

Zde je nutno upozornit na okamžik uplatnění DPH na vstupu do období prosince dle § 73 odst. 1 písm. a) zákona 235/2004/Sb.o DPH. DPH lze uplatnit až v okamžiku obdržení daňového dokladu.

Čtěte také: Jak na inventarizaci při účetní závěrce? Tady je návod

2. Odběratelské faktury

Do 31. 12. musí být vyúčtovány všechny tržby za výkony příslušného roku, kde je stanovena povinnost vystavení daňového dokladu do 15 dnů, dle zákona o DPH. To znamená, bude-li datum uskutečnění zdanitelného plnění 31. 12., musí být poslední datum vystavení nejpozději 15. 1. následujícího období do číselných řad daného roku.

Ilustrační obrázek
Autor: www.SXC.hu

Nastupuje období přípravy na účetní závěrku. 

V souvislosti s inventarizací pohledávek je nutno zaslat odběratelům u neuhrazených pohledávek odsouhlasení pohledávek nebo též uznávacích dopisů.

V případě, že u uhrazených pohledávek a závazků vznikly haléřové rozdíly, je nutno pamatovat, že i tyto částky musí být vypořádány jejich vyúčtováním k tíži nákladů, nebo ve prospěch výnosů příslušného roku.

3. Inventury

Výsledky inventury k 31. 12., které jsou zapsány v inventurních soupisech a dokumentují zjištěné inventarizační rozdíly, musí být inventarizační komisí řádně projednány. Inventarizační komise navrhne jejich vypořádání. Proúčtování těchto rozdílů bude provedeno v uzávěrce měsíce prosince. Všechny škody schválené inventarizační komisí v kalendářním roce, musí být v tomto roce proúčtovány do nákladů a předepsány k úhradě.

Čtěte také: Inzerujete? Víme, jak reklamu dát do účetnictví. Naučíme na příkladech

4. Účtová třída 1 – Zásoby

Účet 131 nesmí vykazovat zůstatek. Zůstatky účtů 112, 123, 132, 139 nesmí být kreditní (záporné).

Nepřevzatý materiál a zboží k 31. 12., na něž došly faktury, se vyúčtuje na vrub účtu 119 – Materiál na cestě a 139 – Zboží na cestě.

5. Účtová třída 2 – Finanční účty

Nutno provést inventuru peněz v pokladně k 31.12. v rámci roční plánované inventury. Současně provést inventuru cenin (stravenky, poštovní známky, kolky, poukázky). Zůstatky pokladních hotovostí vedených v cizích měnách musí být přepočteny kursem ČNB k 31. 12. a vzniklé kursové rozdíly budou vyúčtovány:

 • MD  563 AE    Dal  211 AE   kurzová ztráta
 • MD  211 AE    Dal  663 AE   kurzový zisk  

Zůstatky na účtech vedených v cizích měnách musí být přepočteny kursem ČNB k 31. 12. a vzniklé kursové rozdíly budou vyúčtovány:

 • MD 563 AE    Dal  221 AE    kurzová ztráta
 • MD 221 AE    Dal  663 AE    kurzový zisk

Je důležité prověřit zůstatek účtu 261 Peníze na cestě, případný zůstatek řádně doložit rozpisem jednotlivých položek.

Čtěte také: Účetní, čtěte změny v zákoně, které se týkají inventarizace

5. Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy

Je nutno popsat jednotlivé účty, které účetní jednotka používá. Například:
Účet 311, 321 zůstatky obou účtů, jsou-li pohledávky a závazky evidovány v cizích měnách, je nutno přepočítat kurzem ČNB k 31. 12. a vyúčtovat vzniklé kursové rozdíly na účet 563 do nákladů nebo 663 do výnosů.

Účet 333, 335 – Cestovní výdaje – Veškeré cestovné týkající se pracovních cest uskutečněných v daném roce musí být proúčtováno. Zálohy na zahraniční pracovní cesty budou vykazovat zůstatek u těch pracovních cest, které nebyly k 31. 12. ukončeny a proúčtovány. Na podíl nákladů připadajících na daný rok bude vytvořena dohadná položka.

Účet 336 – Zůstatek účtu odsouhlasit s institucemi sociálního a zdravotního pojištění.

Účet 343 – Zůstatek tohoto účtu musí být shodný s částkou uvedenou v daňovém přiznání k DPH za měsíc prosinec. DPH, která nebude uplatněna na vstupu z důvodu pozdního obdržení dokladu, tj. po 31. 12., bude zaúčtována na analytický účet DPH neuplatněna na vstupu. Případný haléřový rozdíl se vyúčtuje účetním zápisem dle povahy rozdílu:

 • do výnosů      343 AE    648
 • do nákladů     548          343 AE

Účet 345 – Postup shodný s účtem 343

Účet 381 – Náklady příštích období – účtují se zde výdaje placené předem a úroky ze směnek. Debetní zůstatek bude doložen soupisem daňových dokladů a směnek.

 • účtování v daném roce                          381    AE 321
 • účtování v následujícím roce                  5XX  AE   381 AE

Účet 383 – Výdaje příštích období – Budou zde zaúčtovány náklady běžného účetního období, které budou uhrazeny v roce následujícím.

 • účtování v daném roce                          5XX AE    383 AE
 • účtování v následujícím roce                  383  AE    321 AE

Účet 388 – Dohadné účty aktivní – budou zde zúčtovány očekávané výnosy jako protipoložka k vyúčtovaným nákladům. Např. pohledávky za pojišťovnou, výnosové úroky z bankovního styku aj. Účet musí vykazovat debetní zůstatek.

 • 388 AE    6×x  AE

Účet 389 – Dohadné účty pasivní

 • Nevyfakturované dodávky zásob zaúčtujeme v daném roce   112, 13×    389 AE
 • DTTO v následujícím roce                                                     389 AE     321 AE

Před vyvedením účtu 131 na 389, bude tento převod doložen jednotlivými příjemkami na konečnou částku, která se bude převádět na účet 389. 

Spotřeba el. energie, vody, plynu a všechny práce a služby uskutečněné v daném roce, na které nedošly faktury (v cenách bez DPH) budou zaúčtovány

 • v daném roce                5×x AE   389 AE
 • v následujícím roce        389  AE  321, 343 AE  321   

Případný rozdíl mezi fakturou a dohadnou položkou zaúčtujeme v následujícím roce na MD tř. 1, 5 jako daňově uznaný náklad. Zůstatek dohadných účtů bude doložen soupisem závazků.
V následujícím roce na účetních dokladech s vyúčtováním dohadné položky je nutno uvádět odvolání na číslo dokladu, kterým byla v roce přecházejícím dohadná položka tvořena.

Čtěte také: Čtěte přehledný návod na správné účtování směnky

6. Účtová třída 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

školení účto leden 23 Kučerová

Účet 431 – Nesmí vykazovat k 31. 12. zůstatek.

Účetní jednotka by měla u každého bodu stanovit termín a odpovědného pracovníka včetně uvedení pozice. Bude-li práce na účetní závěrce rozdělena na jednotlivé kroky, které na sebe navazují, lze účetní závěrku pohodlně zvládnou ve stanoveném časovém harmonogramu.

Autor článku

Autorka je redaktorkou serveru Podnikatel.cz. Od roku 2004 je soudním znalcem v oboru ekonomika, účetní evidence. Současně působí jako odborný poradce serveru Podnikatel.cz
Nový dotaz do poradny

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).