Hlavní navigace

Sjednání zkušební doby má svá pravidla i záludnosti

5. 2. 2020
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Jejich nedodržení či přehlédnutí se může vymstít. Zaměstnanci i zaměstnavateli. Zpětně se bohužel napravit nedají.

Server Podnikatel.cz připravil pravidla sjednání zkušební doby v šesti praktických otázkách a odpovědích

Zkušební doba nejpozději v den nástupu do práce

Zkušební doba se v pracovních smlouvách běžně sjednává. Nemusí se však jednat pouze o pracovní smlouvu, ale v podstatě o jakoukoliv jinou dohodu. Ovšem musí být sjednána písemně a nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce. Je možné ji sjednat v průběhu celého dne, ale nikdy ne po dni vzniku pracovního poměru. Byla by neplatná.

Smyslem (účelem) sjednání zkušební doby je, aby zaměstnavatel mohl náležitě posoudit, zda zaměstnanec splňuje zaměstnavatelovo očekávání v přístupu k plnění pracovních povinností a zda splňuje všechny předpoklady pro řádný výkon práce. A aby zaměstnanec mohl uvážit, zda mu vyhovují druh práce, místo výkonu práce, mzdové (platové) nebo jiné pracovní podmínky a zda v novém pracovním poměru setrvá, nebo zda ho bezprostředně (jelikož neodpovídá jeho očekávání) skončí. Zkušební doba působí vždy oboustranně, nemůže být sjednána ve prospěch pouze jedné ze stran. Čtěte také: Rok 2020 a výběr nejdůležitějších novinek pro zaměstnavatele

Protože se i při sjednání zkušební doby vyskytují určité záludnosti, shrnuli jsme základní pravidla.

1. Zkušební doba a předchozí práce u zaměstnavatele

Je možné sjednat zkušební dobu se zaměstnancem, který u zaměstnavatele dříve pracoval na dohodu konanou mimo pracovní poměr, tj. dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce?

Zákoník práce takový postup nezakazuje. Zkušební doba se sjednává na počátku pracovního poměru (nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce) a je možné ji sjednat i se zaměstnancem, který již u zaměstnavatele pracoval v rámci dohod konaných mimo pracovní poměr. A to dokonce i na stejný druh práce. Záleží jen na zaměstnanci, zda bude takové podmínky akceptovat a pracovní smlouvu se sjednanou zkušební dobou podepíše.

2. Stanovení zkušební doby

Může konec zkušební doby připadnout na víkend?

Zkušební doba je dobou, ne lhůtou. Od této skutečnosti se odvíjí i postup jejího počítání. V případě pracovního poměru sjednaného dne 1. ledna s tříměsíční zkušební dobou skončí zkušební doba dne 31. března (nezáleží, zda se jedná o pracovní či nepracovní den). Obdobně při sjednání pracovního poměru dne 16. ledna s tříměsíční zkušební dobou skončí zkušební doba dne 15. dubna.

Sjednání zkušební doby je možné např. v měsících (dva měsíce, tři měsíce atd.) nebo v konkrétních dnech (např. od 1. února do 30. dubna).

3. Délka zkušební doby

Může být zkušební doba dodatečně prodloužena, nebo naopak zkrácena?

V souladu s ustanovením § 35 zákoníku práce nelze dodatečně prodlužovat délku zkušební doby. Může být sjednána maximálně na 3 měsíce a u vedoucích zaměstnanců maximálně na 6 měsíců od vzniku pracovního poměru. Naopak může být dohodou zkrácena. Jestliže si obě strany podmínky spolupráce dostatečně vyzkoušely, lze ji na základě vzájemné dohody dodatečně zkrátit.

Ovšem u pracovních poměrů sjednaných na dobu určitou platí pravidlo, kdy pracovní doba nesmí být delší než polovina sjednané doby trvání pracovního poměru (i kdyby byla sjednána na dobu delší, končí automaticky jeho polovinou). Polovinu pracovního poměru je však třeba správně vymezit, ideálně konkrétním datem. Čtěte také: Pracovní možnosti zaměstnanců se v budoucnu rozšíří

Přestože může být zkušební doba sjednána v měsících, její polovina se stanoví v kalendářních dnech. Například u pracovního poměru sjednaného na dobu určitou od 1. února do 30. dubna 2020 končí zkušební doba 16. března 2020 (po 45 dnech, tj. (29 + 31 + 30)/2).

4. Prodloužení o celodenní překážky v práci

Prodlužuje se zkušební doba o neodpracované dny z důvodu překážek v práci na straně zaměstnance i zaměstnavatele?

Jak již bylo vysvětleno, zkušební dobu nelze prodloužit dohodou smluvních stran. Ovšem prodlužuje se automatiky o dobu celodenních překážek v práci, pro které zaměstnanec nekoná práci v průběhu zkušební doby a o dobu celodenní dovolené. V tuto dobu si účastníci vzájemně neověřují, zda jim spolupráce vyhovuje, a tudíž zkušební doba neplní svůj účel. Zkušební doba se prodlužuje o kalendářní dny, ne o dny pracovní (alespoň podle názoru většiny odborníků). Potíže může činit určení celodenní překážky v práci u zaměstnanců pracujících v nočních směnách (od 22. hodiny večerní do 6. hodiny ranní následujícího dne). Jestliže zaměstnanec na tuto směnu z důvodu pracovní neschopnosti nenastoupí, prodlužuje se zkušební doba pouze o jeden pracovní den (ne o dva kalendářní dny).

Pro prodloužení zkušební doby jsou určující pouze celodenní překážky v práci a dovolená čerpaná v rozsahu celého pracovního dne (pracovní směny). Jde o prodloužení zkušební doby o neodpracované směny, bez ohledu na jejich délku, které nebyly odpracovány a připadly do původně sjednané zkušební doby, tedy o prodloužení zkušební doby o pracovní dny. Zaměstnanec byl například během zkušební doby 6 dnů v pracovní neschopnosti a čerpal 1 den dovolené, musí odpracovat ještě 7 pracovních směn, po které bude jeho zkušební doba běžet.

5. Prodloužení zkušební doby o absenci zaměstnance

Zaměstnanec měl v průběhu zkušební doby dvě neomluvené nepřítomnosti v práci. Jedná se o překážku v práci, o kterou se zkušební doba prodlužuje?

Jak pro server Podnikatel.cz potvrdila Kateřina Brodskáministerstva práce a sociálních věcí, překážkou v práci není neomluvená absence v práci (neomluvená absence). O dobu neomluvené absence se zkušební doba neprodlužuje.

6. Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Je možné ukončit pracovní poměr kdykoli ve zkušební době?

Zaměstnanec i zaměstnavatel mohou ve zkušební době kdykoli pracovní poměr zrušit (nikoli ukončit). Chybnou a zavádějící formulací je „výpověď z pracovního poměru ve zkušební době“ atd. Vždy jde o „zrušení pracovního poměru ve zkušební době“. V této době je možné pracovní poměr zrušit nejen z jakéhokoliv důvodu, ale i bez uvedení důvodu. 

Zaměstnavatel však nemůže zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dní trvání pracovní neschopnosti, tj. v době poskytování náhrady mzdy (§ 66 zákoníku práce). Zrušení pracovního poměru ve zkušební době musí být provedeno písemně. Pracovní poměr skončí dnem doručení zrušení, pokud zde není uveden pozdější den.

O zrušení pracovního poměru ve zkušební době a možnosti jeho doručení již v průběhu dočasné pracovní neschopnosti podrobněji v článku: Zrušení pracovního poměru ve zkušební době se zřejmě zjednoduší 

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).