Hlavní navigace

Sleva za umístění dítěte se pro rok 2016 mění

8. 6. 2016
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Nejen maximální výše částky uplatnitelné jako sleva za umístění dítěte, mění se i okruh uplatnitelných předškolních zařízení. Poprvé při slevě za rok 2016.

Sleva za umístění dítěte byla zavedena poprvé pro rok 2014. Lze ji uplatnit maximálně ve výši minimální mzdy platné k prvnímu dni daného zdaňovacího období na každé dítě ve společně hospodařící domácnosti. Je tedy zřejmé, že maximální možná sleva za umístění dítěte uplatňovaná za rok 2016 vzroste. To ovšem není jediná změna. Okruh uplatnitelných předškolních zařízení se oproti předchozím obdobím zužuje. Čtěte, kterých zařízení se omezení dotkne.

Sleva za umístění dítěte od roku 2016

Slevu je možné uplatnit za vyživované dítě poplatníka (vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti – dítě vlastní, osvojené nebo v péči nahrazující péči rodičů a také na dítě druhého z manželů, příp. registrovaných partnerů). V případě vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze slevu uplatnit pouze, pokud je dítě svěřeno do péče, která nahrazuje péči rodičů.

Dosud výše slevy za umístění dítěte odpovídala výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v daném zdaňovacím období v „zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona“, pokud jím nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24 zákona o daních z příjmů.

Zákonem číslo 127/2015 Sb. bylo pro zdaňovací období 2016 novelizováno znění § 35bb zákona o daních z příjmů tak, že pojem „zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona“ byl nahrazen pojmem „předškolní zařízení“. V odstavci 6 tohoto ustanovení bylo definováno, co se rozumí předškolním zařízením.

Pro účely daně z příjmů se předškolním zařízením rozumí:

  • a) mateřská škola podle školského zákona nebo obdobné zařízení v zahraničí, 
  • b) zařízení služby péče o dítě v dětské skupině (nutná evidence u MPSV),
  • c) zařízení péče o dítě předškolního věku provozovaná na základě živnostenského oprávnění, pokud charakter takto poskytované péče je srovnatelný s péčí poskytovanou zařízením služby péče o dítě v dětské skupině, nebo mateřskou školou podle školského zákona.

K bodu a): Mateřskou školou je myšlena škola státní, ale i soukromá podle školského zákona. Za mateřskou školu se bude nově považovat i řada lesních školek. Poslanecká sněmovna totiž aktuálně přehlasovala nesouhlas prezidenta s novelou školského zákona. Zde se do ustanovení § 34 doplňuje nový odstavec, kde je uvedeno, že za lesní mateřskou školu se považuje mateřská škola, ve které vzdělávání probíhá především ve venkovních prostorách mimo zázemí lesní mateřské školy, které slouží pouze k příležitostnému pobytu. Zázemí lesní mateřské školy nesmí být stavbou. 

K bodu b): Pro uznatelnost slevy v zařízení péče o dítě v dětské skupině je nutná registrace této skupiny u ministerstva práce a sociálních věcí. Registrace dětských skupin je i nadále dobrovolná, ale pouze registrované dětské skupiny splní podmínky pro uplatnění slevy za umístění dítěte.

K bodu c): Nejvíce otázek vyvolával poslední bod, zejména pojem „srovnatelný charakter“ s péčí poskytovanou zařízením služby péče o dítě v dětské skupině, nebo mateřskou školou podle školského zákona. 

Jak pro server Podnikatel.cz vysvětlila Petra PetlachováGenerálního finančního ředitelství, pro správnou aplikaci tohoto ustanovení je nutné vyjít z důvodové zprávy zákona o dětských skupinách. Aby péče poskytovaná v rámci živnosti mohla být posouzena jako péče poskytovaná předškolním zařízením, není rozhodující, zda je péče poskytována v domácnosti dítěte nebo ve zvláštních prostorách živnostníka. Rozhodující je charakter poskytované péče, tj. péče musí být z hlediska obsahu a intenzity alternativou k mateřským školám nebo dětským skupinám. Klíčovým zkoumaným hlediskem bude právě trvalost, soustavnost a pravidelnost této péče, a to vždy o dítě předškolního věku. 

Co se týče rozsahu poskytované péče, lze se odkázat na úpravu § 2 zákona o dětské skupině, kde je výslovně upraveno, že poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině musí umožnit docházku alespoň v rozsahu 6 hodin denně, upřesnila Petra Petlachová. Současně dodala, že toto kritérium bude jedním ze zkoumaných hledisek charakteru péče o dítě poskytované na základě živnosti a vyloučí možnost uplatnit si slevu za nahodilé hlídání jako např. koutky v obchodních domech, hlídání chůvou nesplňující minimální rozsah docházky nebo poskytovatele volnočasových aktivit pro děti.

Za předpokladu, že „zařízení“ není možné zařadit do žádné ze shora uvedených kategorií (může se jednat např. o jesle), pak rodiče, kteří do těchto zařízení umísťují své děti, bohužel za rok 2016 nemohou čerpat předmětnou slevu na dani. Zároveň zařízení, které nesplňuje zákonné podmínky § 35bb zákona o daních z příjmů, není oprávněno vystavovat potvrzení o vynaložených výdajích za umístění dítěte pro účely uplatnění slevy na dani podle § 35ba odst. 1 písm. g) zákona o daních z příjmů za zdaňovací období 2016.

Sleva za umístění dítěte od roku 2017

Zřejmě naposled za rok 2016 odpovídá výše slevy za umístění dítěte výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v daném zdaňovacím období v předškolním zařízení, pokud jím nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24 zákona o daních z příjmů. Od roku 2017 (v případě schválení novely zákona o daních z příjmů) se definice mění tak, že výše této slevy odpovídá výši poplatníkem vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení na dané zdaňovací období.

Tato na první pohled drobná změna má dle důvodové zprávy k novele zákona za cíl zvýšit právní jistotu poplatníka a přehlednost zákona. Pro uplatnění slevy za umístění by mohlo být nově rozhodující vynaložení výdajů („školkovné“), které se vztahují k faktickému umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku v daném zdaňovacím období (v kalendářním roce), a nikoliv okamžik jejich samotné úhrady. Poplatník by tedy mohl uplatnit pouze výdaje, které byly skutečně během daného zdaňovacího období vynaloženy („spotřebovány“) za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).