Hlavní navigace

Uplatnění slevy na manželku za rok 2016

8. 3. 2017
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

I uplatnění slevy na manželku/manžela v daňovém přiznání či ročním zúčtování daní má své záludnosti. Opatrnost je na místě.

V souladu se zákonem o daních z příjmů je možné využít slevu na dani na manželku (manžela) žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti.

Sleva činí stejně jako v případě základní slevy 24 840 korun za rok. Pokud manželka (manžel) vlastní průkaz ZTP/P, zvyšuje se sleva na dvojnásobek. Jestliže došlo k uzavření sňatku během roku, činí sleva 1/12 z částky 24 840 korun za každý měsíc, ve kterém byla uplatněná osoba k 1. dni manželkou (manželem). Slevu lze uplatnit pouze ročně, a to na základě daňového přiznání či ročního zúčtování daní. Měsíčně se sleva neuplatňuje.

Musí se tedy jednat o společně hospodařící domácnost. Ta je definována v ustanovení § 21e zákona o daních z příjmů. Nejedná se tedy nutně o stejnou trvalou adresu. Důležité je společné hospodaření. Za manžela je považován i partner podle zákona upravujícího registrované partnerství (ne druh a družka). Další důležitou podmínkou uplatnění slevy na manželku/manžela jsou jeho vlastní příjmy nepřesahující za zdaňovací období 68 000 korun.

Od roku 2013 však platí omezení k využití této slevy pro OSVČ, které využívají výdajové paušály a mají příjmy pouze z podnikatelské a jiné výdělečné činnosti. Nárok na slevu zůstane zachován OSVČ, která je zaměstnána a součet základů daně s využitím paušálu bude nižší než 50 % celkového základu daně.

Příjmy manžela/manželky

Vlastními příjmy manželky/manžela je myšlen úhrn všech příjmů dosažených ve zdaňovacím období nesnížených o daňové výdaje (tj. hrubý příjem) včetně příjmů, které podléhají srážkové dani nebo jsou od daně osvobozené nebo nejsou předmětem daně. Nepřihlíží se k příjmům uváděným v ustanovení § 3 odst. 4 písm. b) zákona o daních z příjmů a příjmům, které vymezuje zákon o daních z příjmů v ustanovení § 35 ba zákona o daních z příjmů. Podrobněji metodický pokyn D – 22. 

Čtěte také: Jaké příjmy se v daňovém přiznání uvádět nemusí?

Konkrétní příjmy, které se do limitu nezahrnují:

 • Dávky státní sociální podpory poskytované v závislosti na výši příjmů (přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, porodné, dále ostatní dávky jako rodičovský příspěvek, pohřebné).
 • Dávky pěstounské péče (s výjimkou odměny pěstouna) – příspěvek na úhradu potřeb dítěte, příspěvek při převzetí dítěte, příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla, příspěvek při ukončení pěstounské péče. 
 • Dávky osobám zdravotně postiženým.
 • Dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc). 
 • Příspěvek na péči a sociální služby.
 • Státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem. 
 • Státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření.
 • Stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání.
 • Příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen.

Konkrétní příjmy, které se do limitu zahrnují:

 • Všechny druhy příjmů (s výjimkou výše uvedených).
 • Nemocenské a sociální dávky – nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřování člena rodiny, náhrada mzdy při pracovní neschopnosti, podpora v nezaměstnanosti, odměny pěstouna atd. 
 • Příjmy získané zděděním, vydáním nebo darováním nemovité nebo movité věci anebo majetkového práva, příjmy z rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů, ceny ze soutěží, přijatá pojistná plnění a náhrady škod a další. 

Příklady:

 • Poplatník se 15. května 2016 oženil a jeho manželka ve společně hospodařící domácnosti pobírala jen invalidní důchod ve výši 5000 korun měsíčně, tj. za celý rok 60 000 korun. V případě sňatku náleží sleva na dani na vyživovanou manželku až od měsíce, na jehož počátku byly splněny podmínky pro její uplatnění, tj. počínaje měsícem červen. Za rok 2016 náleží sleva na manželku ve výši 14 490 korun (7 × 2070 korun).
 • Poplatníkovi zemřela 10. února 2016 manželka. Její příjem za celé zdaňovací období činil jen 42 000 korun. Poplatník si může uplatnit slevu na manželku za měsíce leden a únor (měsíce, na jejichž počátku byly podmínky pro uplatnění splněny) ve výši 4140 korun (2 × 2070 korun). 
 • Manželé pronajímají společně byt, který mají ve společném jmění manželů. Manželka v roce 2016 pobírala pouze rodičovský příspěvek. Za předpokladu, že příjem z nájmu bytu zdaní manžel ve svém daňovém přiznání, může si uplatnit roční slevu na manželku. Pro účely uplatnění slevy na manželku se totiž do limitu příjmů nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů ze společného jmění manželů a zdaňuje se u jednoho z nich. Čtěte také: Jak správně zdanit příjmy z pronájmu majetku

Příjmy vyplacené na přelomu roku

Velmi důležité je určení, které příjmy patří do limitu v daném zdaňovacím období. Zejména se jedná o příjmy vyplacené na přelomu roku, kde dochází nejčastěji k chybám a tím i k neoprávněně uplatněné slevě na dani. Do vlastního příjmu manželky (manžela) se v souladu s §35ba odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů zahrnují veškeré příjmy s výjimkou příjmů výslovně uvedených v § 35ba odst. 1 písm. b) tohoto zákona. Do tohoto příjmu manželky (manžela) se zahrnují příjmy dosažené v daném zdaňovacím období, tj. od 1. ledna do 31. prosince daného kalendářního roku, bez ohledu na skutečnost, zda jde o sociální či nemocenské dávky, případně jiné příjmy. V praxi to znamená, že např. mateřská, nemocenská, podpora v nezaměstnanosti, ošetřovné vyplacené v lednu 2017 se započítají do vlastního příjmu manželky (manžela) až ve zdaňovacím období roku 2017. 

Čtěte také: Uplatnění slevy na invaliditu v daňovém přiznání

Jinak je tomu u příjmů ze zaměstnání. U příjmů ze závislé činnosti zdaňovaných podle § 6 zákona o daních z příjmů se postupuje podle § 5 odst. 4, v němž je uvedeno: Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky (§ 6) vyplacené poplatníkovi nebo obdržené poplatníkem nejdéle do 31 dnů po skončení zdaňovacího období, za které byly dosaženy, se považují za příjmy vyplacené nebo obdržené v tomto zdaňovacím období. Příjmy ze závislé činnosti (tj. příjmy ze zaměstnání, odměny zastupitelstva, odměny za výkon funkce právnických osob apod.) zúčtované v prosinci 2016 vyplacené do 31. ledna 2017 se zahrnují do vlastního příjmu manželky (manžela) do zdaňovacího období roku 2016.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).