Hlavní navigace

V jaké ceně vložit auto po leasingu do podnikání a který odpis je nejvýhodnější?

8. 11. 2010
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Jak daňově uplatnit automobil záleží jen na rozhodnutí podnikatele. Vložit auto do podnikání, odpisovat rovnoměrně či zrychleně, nebo využít měsíční paušál?

Zahájení podnikatelské činnosti a s ním spojený vklad majetku do podnikání přináší obvykle celou řadou otázek. Stejně je tomu i v případě čtenářky serveru Podnikatel.cz, kterou zajímá, jak ocenit automobil po leasingu vkládaný do obchodního majetku a zda výši odpisů a uplatnění výdajů za spotřebované pohonné hmoty ovlivní skutečnost, že je automobil využíván také k soukromým účelům. Čtěte více: Dejte si auto do daňových výdajů. Přinášíme tipy, jak na to

Manžel má v plánu vyřídit si živnostenské oprávnění a od listopadu 2010 začít soukromě podnikat jako realitní makléř. Povede o příjmech a výdajích daňovou evidenci. Plánuje zahrnout do podnikání osobní automobil, který nakoupil v září 2009 u leasingové společnosti. Zůstatkovou cenu automobilu včetně poplatku za předčasné splacení úvěru poskytnutého leasingovou společností jednorázově doplatil před uplynutím doby, na kterou byl úvěr poskytnut – v únoru 2010.

Popisuje v diskuzním fóru čtenářka Markéta.

1. Z jaké ceny bude počítán daňový odpis – z varianty základní pořizovací cena včetně zaplacených úroků a poplatku za předčasné splacení anebo z čisté pořizovací ceny?

Je třeba rozlišovat pořízení automobilu „na leasing“ a pořízení majetku s využitím úvěru. Z dotazu bohužel není zřejmé, o kterou variantu se jedná, proto se daňová poradkyně Jana Vítková ze společnosti Mivo vyjádřila k oběma variantám.

Automobil pořízený na úvěr

Vstupní cenou je pořizovací cena podle § 29 odst. 1 poslední věta zákona o daních z příjmů. Předpokládáme, že mezi pořízením a zařazením do majetku neuplynul více než 1 rok. Pokud by tomu tak bylo, vstupní cenou by byla cena reprodukční – tedy cena dle znaleckého posudku, sdělila Jana Vítková. Současně upozornila na odlišnou lhůtu při vložení majetku fyzické osoby do majetku obchodní společnosti/druž­stva. Podle § 29 odst. 8 je lhůta, do níž majetek nemusí být přeceňován znaleckým posudkem, 5 let.

Platí definice pořizovací ceny ze zákona o účetnictví, na kterou odkazuje § 29 odst. 1 zákona o daních z příjmů – do vstupní ceny jsou zahrnuty i výdaje s pořízením související (úroky, poplatek za předčasné splacení úvěru).

Automobil pořízený na leasing

I zde platí, že vstupní cenou je cena pořizovací. Tato cena samozřejmě nezahrnuje leasingové splátky – splátky nájemného. Vzhledem k obvykle symbolické konečné kupní ceně tedy zřejmě odpisování nepřichází v úvahu. Automobil ani není možné „přecenit“ na základě posudku znalce, a odpisovat pak z reprodukční pořizovací ceny, neboť tomu výslovně brání poslední věta § 29 odst. 1, vysvětlila Vítková.

2. Je možné uplatnit roční odpis automobilu již za rok 2010, eventuálně poměrně za 2 měsíce podnikání v tomto roce? Způsob a délku odepisování si může zvolit sám?

V případě zahrnutí automobilu do obchodního majetku, jsou v souladu s § 24 odst. 2 písm. k daňovým nákladem náklady vynaložené na dopravu silničním motorovým vozidlem. Do daňově uplatnitelných výdajů lze tedy bez problémů zahrnout odpisy, výdaje za pohonné hmoty, opravy, údržbu a pojištění auta. O způsobu odpisování rozhoduje podnikatel sám. Může zvolit podle § 26 a násl. odpisy rovnoměrné nebo zrychlené, ovšem jednou zvolenou metodu odpisování již nelze změnit. Osobní auta se dle přílohy k zákonu o daních z příjmů řadí do druhé odpisové skupiny. Čtěte více: Jak zaúčtovat prodej osobního automobilu

Srovnání výše ročního odpisu při rovnoměrném a zrychleném způsobu odpisování ukazuje následující tabulka. Záleží jen na podnikateli, pro kterou z variant se rozhodne. Cena automobilu 200 000 Kč, zahájení odpisování od listopadu 2010.

Srovnání rovnoměrného a zrychleného odpisu
Rovnoměrný odpis Zrychlený odpis
Rok sazba v % odpis v Kč koeficient odpis v Kč
2010 11 22000 5 40000
2011 22,25 44500 6 64000
2012 22,25 44500 6 48000
2013 22,25 44500 6 32000
2014 22,25 44500 6 16000
Celkem x 200000 x 200000

V případě, že bude vozidlo využíváno jak k podnikatelským, tak i k soukromým účelům, musí podnikatel krátit veškeré výdaje, včetně odpisů podle míry jeho využití. Vhodným kriteriem je poměr ujetých kilometrů pro podnikání a pro osobní potřebu.

Pokud by to bylo pro podnikatele výhodnější, může zvolit jiný způsob uplatnění výdajů spojených s provozem vozidla. Podle § 24 odst. 2 písm. zt zákona o daních z příjmů je možné namísto skutečných prokázaných výdajů na spotřebu pohonných hmot a parkovného použít paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem ve výši 5 tisíc korun za každý měsíc, ve kterém toto vozidlo využíval k podnikání a současně nepřenechal ani po část měsíce k užívání jiné osobě. Čtěte více: Knihu jízd nepalte, ne každému se výdajový paušál vyplatí

Výdajový paušál na dopravu zahrnuje jen výdaje na pohonné hmoty a parkovné. Jestliže by bylo auto využíváno pouze k podnikání, uplatní se ostatní výdaje jako odpisy, pojistné, výdaje na opravy a údržbu v prokázané výši. Pokud bude vozidlo využíváno i pro soukromé účely, muže uplatnit pouze část paušálního výdaje, a to ve výši 80 % z této částky. Tedy maximálně 4000 Kč. Při odpisování takového vozidla bude rovněž daňově uznatelná pouze 80% část z odpisů.

3. Musí v případě, že automobil bude zahrnut do obchodního majetku, platit silniční daň? Co je ekvivalentem pro její výpočet? Jak často se hradí a jaká je průměrná výše této daně?

Pro registraci k silniční dani není rozhodující, zda je automobil vložen do obchodního majetku. Silniční daň platí každý vlastník vozidla, pokud je používáno k podnikatelské činnosti. Platí například i v případě, že vozidlo k podnikání jiné osobě jen zapůjčí.

Za automobil se tedy platí silniční daň bez ohledu na jeho zařazení či nezařazení do obchodního majetku. Platí se ovšem pouze za měsíce, ve kterých je automobil skutečně využíván k podnikání, a to alespoň jeden den. V případě využití vozidla k soukromým i podnikatelským účelům v jednom měsíci se sazba daně nekrátí.

WT100 tip temata

Zákon o dani silniční stanovil roční sazby daně. Stahujte: Sazby daně pro osobní vozidla.

Lze ovšem uplatnit snížení sazby daně ve vazbě na jejich stáří. U vozidel registrovaných později než před devíti lety se dle § 6 odst. 6 zákona o dani silniční od data jejich první registrace daň snižuje o:

  • 48 % po dobu následujících 36 kalendářních měsíců,
  • 40 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců,
  • 25 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců.

Nárok na příslušné snížení sazby daně začíná kalendářním měsícem první registrace vozidla a končí u stejného vozidla po 108 kalendářních měsících. Pokud by došlo ke změně provozovatele vozidla s nárokem na snížení sazby daně, uplatňuje snížení nový provozovatel, a to nejdříve v kalendářním měsíci zápisu změny provozovatele v technickém průkazu. Pro rychlé zjištění sazby daně připravilo ministerstvo financí jednoduchý kalkulátor výpočtu sazby daně podle data první registrace. Čtěte více: Když zaměstnanec bourá firemním autem, na srážky z jeho mzdy zapomeňte

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).