Hlavní navigace

Velký rozcestník změn v roce 2022, které se týkají podnikatelů

3. 1. 2022
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Server Podnikatel.cz opět připravil velký přehled změn, které se v roce 2022 týkají či dotknou podnikatelů.

Změny se týkají jak OSVČ, firem, tak zaměstnanců. Kromě „tradičních změn“ pojistného a paušální daně pro OSVČ či minimální mzdy došlo ke schválení několika významných novinek.

Paušální daň pro OSVČ

OSVČ, které splní určité podmínky, mají možnost se prostřednictvím jedné paušální platby zbavit povinnosti přiznávat na třech různých formulářích daň z příjmu, sociální pojistné a zdravotní pojistné. Paušální daň se skládá z minimální částky zdravotního pojistného, 1,15násobku minima sociálního pojistného a daně ve výši 100 korun. Pro rok 2022 se tak zvyšuje na 5994 Kč měsíčně. Pro vstup do paušálního režimu stačí finančnímu úřadu podat oznámení o vstupu do paušálního režimu. Čas na podání oznámení mají OSVČ jen do 10. ledna.

Psali jsme: Paušální daň OSVČ bude v roce 2022 skoro 6 tisíc korun. Dokdy se lze přihlásit?

Zdravotní a sociální pojištění

OSVČ, které nejsou v režimu paušální daně, se tradičně mění zálohy na zdravotní a sociální pojištění. U zdravotního pojištění se minimální záloha zvyšuje na 2627 Kč. OSVČ, které v roce 2021 platily zálohy nižší než 2627 Kč, musí změnit výši záloh již za leden 2022. Splatnost lednových záloh na zdravotní pojištění je do 8. února.

Upravuje se také výpočet penále. Výraznější je i růst vyměřovacího základu pro platbu pojistného státem, což je důležitá zpráva pro některé zaměstnavatele zaměstnávající invalidní důchodce.

Psali jsme: Změny ve zdravotním pojištění od roku 2022

Minimální měsíční záloha na důchodové pojištění pro hlavní činnost bude od roku 2022 činit 2841 Kč, pro vedlejší výdělečnou činnost 1137 Kč. Mění se i dvě nemocenské dávky, mění se podmínky i okruh dotřených osob u ošetřovného, pravidla i délka otcovské poporodní péče.

Psali jsme: Změny v sociálním pojištění od roku 2022

Zvýšení slevy na dani

OSVČ, které nevyužijí paušální daň, se zvýší základní sleva na dani, a to ze 27 840 Kč na 30 840 Kč v roce 2022. Zvýšení slevy na dani se týká i zaměstnanců.

Zavedení nové slevy na dani

Zavedla se nová sleva na dani z příjmů pro fyzické i právnické osoby za zastavení exekuce, jejíž výše odpovídá výši náhrady, kterou oprávněnému ve zdaňovacím období přizná exekutor při zastavení exekuce, jejímž předmětem byla pohledávka nepřevyšující částku 1500 Kč bez příslušenství, a která probíhala po dobu alespoň tří let před 1. lednem 2022 z důvodu, že v těchto třech letech nebyla tato pohledávka vymožena ani zčásti. Výše náhrady je 30 % vymáhané pohledávky bez příslušenství. Náhradu neobdrží věřitel v peněžní podobě, ale bude si ji moci odečíst od daně z příjmů jako slevu na dani.

Zvýšení stravovacího paušálu

Výše stravného v roce 2022 ovlivní i stravování zaměstnanců. Pokud se tedy zaměstnavatel rozhodne zaměstnanecký benefit formou peněžitého příspěvku, tzv. stravenkového paušálunavýšit. Peněžitý příspěvek na stravování za jednu směnu je na straně zaměstnance osvobozen od daně z příjmů (a tím i od odvodů pojistného) do výše 70 % horního limitu stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin stanoveného pro zaměstnance odměňovaného platem, tj. zaměstnance uvedeného v § 109 odst. 3 zákoníku práce. V roce 2022 se tak bude jednat o částku 82,60  (70 % z 118 Kč). V roce 2021 se jednalo o částku 75,60 Kč.

Psali jsme: Tuzemské cestovní náhrady a stravenkový paušál v roce 2022

Zvýšení náhrady mzdy

Po několika letech se zaměstnancům na neschopenkách či v karanténě díky vyšší průměrné mzdě výrazněji zvýší i náhrada mzdy.

Psali jsme: Náhrada mzdy se od roku 2022 razantně zvýší 

Zavedení uplatňování DPH z přijatých záloh na cestovní službu

Legislativní úpravy zvláštního režimu pro cestovní službu (§ 89 zákona o DPH), které byly zavedeny novelou zákona o DPH s účinností od 1. ledna 2022, se týkají 

  • zrušení stanovení základu daně u poskytnuté cestovní služby souhrnně za zdaňovací období, 
  • zavedení uplatňování DPH z přijatých záloh na cestovní službu a 
  • úpravy osvobození od daně u letecké přepravy poskytnuté v EU, pokud je poskytnuta zároveň i ve třetí zemi.

Psali jsme: Nový rok přinese novinky v oblasti uplatňování DPH u služeb cestovního ruchu

Změny v ošetřovném a otcovské

Novela zákona o nemocenském pojištění vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 330/2021. Dotýká se tří nemocenských dávek, a to dlouhodobého ošetřovného, ošetřovného a dávky otcovské poporodní péče, tj. otcovské.

Psali jsme: Podrobně o změnách v ošetřovném od roku 2022. Bude se čerpat častěji

Zavedení krizového ošetřovného

Výše ošetřovného má do 28. února 2022 činit 80 % denního vyměřovacího základu. Ale u zaměstnance v pracovním nebo služebním poměru nejméně 400 Kč za kalendářní den (při kratší pracovní nebo služební době nejméně částku stanovenou jako součin částky 400 Kč a koeficientu zkrácení pracovní doby).

Psali jsme: Rodiče se dočkali. Krizové ošetřovné schváleno Senátem

Zavedení tzv. izolačky

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo v návaznosti na zhoršující se epidemii onemocnění COVID-19 návrh zákona, kterým se zaměstnancům přiznává mimořádný příspěvek při nařízené karanténě. Ten obdrží spolu se sníženou náhradou mzdy, platu nebo odměny z dohody, případně sníženým platem či odměnou. Příspěvek vyplácí zaměstnavatel. Příspěvek má zaměstnanci příslušet nejdéle do 28. února 2022. 

Psali jsme: Izolačka schválena, ale za listopad ani za začátek prosince nebude

Zvýšení minimální mzdy

Od 1. ledna 2022 se zvýšila minimální měsíční mzda z 15 200 Kč na 16 200 Kč a u hodinové sazby ze 90.50 Kč na 96,40 Kč. Současně dochází k navýšení tzv. zaručené mzdy, a to celkem v osmi skupinách, v rozmezí od 16 200 Kč až do měsíční zaručené mzdy ve výši 32 400 Kč.

Psali jsme: Minimální a zaručená mzda v roce 2022: Co vše se do ní počítá?

Zvýšení spotřební daně z tabákových výrobků

Spotřební daň se zvýšila jak u cigaret, doutníků, tabáku ke kouření, tak ze zahřívaných tabákových výrobků, a to v roce 2022 o 5 %.

Povinnost elektronického podání u tzv. zelené nafty

Daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání, kterým fyzické osoby uplatňují nárok na vrácení daně z tzv. zelené nafty, se budou podávat pouze elektronicky. Toto platí pro daňové povinnosti za zdaňovací období od 1. 1. 2022.

Účetní závěrku jde posílat skrze správce daně

Obchodní korporace mají možnost předat účetní závěrku do sbírky listin veřejného rejstříku prostřednictvím podání u příslušného správce daně z příjmů. Tato novinka sice platí již nějakou dobu, ale teprve za období začínající nejdříve 1. 1. 2021 a končící nejdříve 31. 12. 2021 jde využít.

Psali jsme: Vkládání účetní závěrky do rejstříku se má zjednodušit, šlo by to přes berňák 

Tuzemské a zahraniční cestovní náhrady

Tradičně také dochází ke změně tuzemských cestovních náhrad pro rok 2022. Pro stanovení sazeb stravného je určující vývoj indexů cen jídel a nealkoholických nápojů ve veřejném stravování ve srovnání se statistickými údaji, které byly vzaty jako základ pro zákonem stanovené hodnoty.

Psali jsme: Tuzemské cestovní náhrady a stravenkový paušál v roce 2022

Vyhláškou se rovněž mění výše zahraničního stravného pro rok 2022. Cílem změn je zajištění dostatečné finanční kompenzace zaměstnancům v případech, kdy je zaměstnavatel vyšle na zahraniční pracovní cestu a v této souvislosti jim vzniknou výdaje na stravování.

Psali jsme: Zahraniční cestovní náhrady se v roce 2022 zvýší 

BRAND23 Workshop

Změny v zákoně o silničním provozu

Novela zákona o silničním provozu přináší změny i pro podnikatele. Kupř. změna ve vymezení skupin řidičských oprávnění AM a B1, nově i umožněno držitelům řidičského oprávnění skupiny C řídit i vozidla skupiny T (traktory), zákaz požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek přepravovanými osobami, které se mohou aktivně podílet na jízdě vozidla, (zejm. dopad na provozování tzv. beer biků), možnost označení vozidla poskytovatele domácí zdravotní péče, které jeho řidiči v naléhavých případech usnadní parkování. Došlo i k navýšení horní hranice sazby pokuty ukládané příkazem na místě řidiči, který odmítne podrobit vozidlo nízkorychlostnímu kontrolnímu vážení, a to z 30 000 Kč na 100 000 Kč.

Změna zákona o zaměstnanosti

V souvislosti s novelou zákona o zaměstnanosti vyvstane pro zaměstnavatele od 1. dubna 2022 nová povinnost zakotvená v zákoně o nemocenském pojištění – v rámci oznámení o dni skončení doby zaměstnání se zaměstnancem vůči OSSZ bude zaměstnavatel muset uvádět také údaje potřebné pro přiznání a poskytování podpory v nezaměstnanosti (podle § 42 odst. 3 zákona o zaměstnanosti), týká-li se toto oznámení zaměstnaných osob.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).