Hlavní navigace

Vyplňujeme Přehled o příjmech a výdajích pro ČSSZ

16. 3. 2009
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Většina podnikatelů letos nevyplňuje Přehledy pro ČSSZ poprvé. Problémy mohou nastat při souběhu zaměstnání nebo kombinace hlavní a vedlejší výdělečné činnosti. Stejně tak při dani stanovené paušální částkou.

Osoba samostatně výdělečně činná podává Přehled o příjmech a výdajích za rok 2008 příslušné OSSZ na předepsaném tiskopise, a to nejpozději do měsíce od dne, ve kterém měla podat daňové přiznání, tj. nejpozději do 30.4.2009.

V případě, že daňové přiznání zpracovává daňový poradce odkládá se termín pro podání přehledu na 30.7.2009. OSVČ nesmí zapomenout doložit tuto skutečnost OSSZ nejpozději do 30.4.2009. Při vyplnění Přehledu o příjmech a výdajích upozorní na podání a zpracování daňového přiznání daňovým poradcem na řádku č. 10.

Doplatek pojistného, tedy rozdíl mezi pojistným a úhrnem zaplacených záloh z řádku č. 35, je splatný nejpozději do 8 dnů po dni podání Přehledu za rok 2008.

Jakým způsobem se Přehled podává?

 1. V „papírové“ podobě doručením na příslušnou OSSZ. Tiskopis je k dispozici na pracovištích ČSSZ nebo ve formulářích Podnikatele.cz.
 2. Vyplněním formuláře pomocí počítače např. z webu ČSSZ a následným vytištěním a doručením na příslušnou OSSZ.
 3. Prostřednictvím e-Podání vyplněním elektronického formuláře, který se odesílá přes Portál veřejné zprávy. Elektronický formulář vyžaduje instalovaný program 602XML Filler. Pro tento způsob podání je nutný šifrovací certifikát od ČSSZ. Více informací o e-Podání.

Podání Přehledu a daň stanovená paušální částkou

V případě, že je poplatníkovi stanovena daň paušální částkou podle § 7a zákona o daních z příjmů, musí být tato informace uvedena na Přehledu příjmech a výdajích na řádku č. 12. Osoba samostatně výdělečně činná je povinna předložit OSSZ protokol o stanovení daně paušální částkou. Den předložení protokolu se zapíše do řádku č. 15. Protokol může podnikatel předložit kdykoliv v průběhu roku. Nejpozději však v den, kdy podá nebo má podat Přehled o příjmech a výdajích. Čtěte více: OSVČ čekají v příštím roce změny, které to jsou?

Daň stanovená paušální částkou může být správcem daně stanovena předem až na 3 zdaňovací období. V tomto případě předloží osoba samotně výdělečně činná příslušné OSSZ protokol pro více období najednou. Pokud však dojde ke změně podmínek (jiné příjmy, zaměstnání atd.) může správce daně rozhodnout o zrušení tohoto způsobu platby. OSVČ povinně předkládá okresní správě sociálního zabezpečení rozhodnutí o zrušení paušálně stanovené platby daně. Čtete více: Víte, které příjmy musíte zdanit v roce 2008? 

U osoby samostatně výdělečně činné, která je poplatníkem daně z příjmů stanovené paušální částkou se za příjmy a výdaje považují příjmy a výdaje předpokládané dle předloženého protokolu.

Banner - Jak na daně

Vedlejší výdělečná činnost a její doložení

Osoba samostatně výdělečně činná musí z hlediska důchodového pojištění svou vedlejší výdělečnou činnost prokázat. Důvodem pro samostatnou výdělečnou činnost vedlejší je:

 • zaměstnání s příjmem alespoň 96 000 Kč – řádek č. 16
 • nárok na výplatu částečného, plného invalidního nebo starobního důchodu – řádek č. 17
 • nárok na rodičovský příspěvek nebo péče o osobu mladší 10 let závislou na péči jiné osoby v I. stupni, dále péče o osoby ve II. až IV. stupni závislosti – řádek č. 18
 • výkon vojenské služby v ozbrojených silách ČR – řádek č. 19
 • nezaopatřené dítě – řádek č. 20
 • vazba nebo výkon trestu odnětí svobody déle než tři měsíce – řádek 21

Při výkonu zaměstnání je OSVČ povinna předložit OSSZ potvrzení o době trvání a výši příjmů ze zaměstnání za rok 2008 nejpozději v den podání Přehledu. Nově se pro účely stanovení záloh na rok 2009 vyžaduje dovětek o trvání zaměstnání i v roce 2009. Pokud toto potvrzení nebude včas předloženo, nebude samostatná výdělečná činnost považována za vedlejší. Čtete více: Vedlejší samostatnou výdělečnou činnost oznamte včas 

Ve stejném termínu se dokládají i další důvody pro vedlejší výdělečnou činnost uvedené v řádcích 17 až 21. Důvod pro vedlejší činnost musí však musí trvat po celý kalendářní měsíc. Výjimkou je výdělečná činnost vykonávaná jen po část měsíce, kdy současně trvá po tuto dobu i výkon zaměstnání. Čtete více: Mateřská dovolená a přerušení živnosti

Co si myslíte o legislativních změnách platných od 1.1.2009?

V případě, že bude OSVČ podávat Přehled elektronicky, musí důvod výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti doložit příslušné OSSZ nejpozději v den e – Podání, pokud jej nedoložila už dříve elektronicky spolu s Přehledem.

Správné doložení vedlejší výdělečné činnosti je důležité. Jednoduchý příklad ukazuje rozdíl ve stanovení vyměřovacího základu hlavní a vedlejší výdělečné činnosti. Zároveň může posloužit jako názorná ukázka vyplnění přehledu, jelikož čísla řádků v tabulce se shodují s čísly řádků v Přehledu o příjmech a výdajích.

 1. Podnikatel s příjmy ze samostatné hlavní výdělečné činnosti po celých 12 kalendářních měsíců ve výši 100 000 Kč.
 2. Poplatník byl 6 měsíců v roce zaměstnán (příjmy ze zaměstnání činily jen 95 000 Kč, nedosáhly částky stanovené pro vedlejší výdělečnou činnost při zaměstnání) a poté začal podnikat. Jeho příjmy ze samostatné hlavní výdělečné činnosti po dobu 6 měsíců činily 100 000 Kč.
 3. Podnikatel měl 12 měsíců příjmy ze samostatné výdělečné činnosti vedlejší ve výši 100 000 Kč a současně byl po celý rok zaměstnán (příjmy ze zaměstnání činily 100 000 Kč). Příjmy po odpočtu výdajů nepřekročily stanovenou rozhodnou částku pro vedlejší výdělečnou činnost 51 744 Kč.
Pojistné při hlavní a vedlejší činnosti
Řád. Popis řádku Hlavní 12 měsíců Hlavní 6 měsíců Vedlejší 12 měsíců
22 Příjmy 100 000 100 000 100 000
23 Výdaje 50 000 50 000 50 000
24 Příjmy po odpočtu výdajů ( ř.22 – ř.23 ) 50 000 50 000 50 000
25 Počet měsíců, v nichž jsem považován/a za OSVČ 12 6 12
26 Průměrný měsíční příjem (ř. 24 / ř.25) 4 167 8333 4 167
27 Vypočtený vyměřovací základ (ř. 24 * 0,5) 25 000 25 000 0
28 Minimání vyměřovací základ (5390 * počet měsíců) 64 680 32 340 0
29 Určený vyměřovací základ (v tomto případě = ř.28) 64 680 32 340 0
30 Vyměřovací základ ze zaměstnání 0 95000 100 000
31 Součet řádků 29 a 30 64 680 127340 100 000
32 Vyměřovcí základ ze SVČ 64 680 32 340 0
33 Pojistné na DP (ř.32 * 0,296) 19 146 9 573 0
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).