Hlavní navigace

Vyplňujeme přehled pro zdravotní pojišťovnu

17. 3. 2014
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
Také vyplnění přehledu o příjmech a výdajích klepe na dveře. Pomocí chytrých tiskopisů to jde snadno. Jsou však údaje, jež o správnosti výpočtu rozhodují.

Samotné vyplnění Přehledu o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu není nijak složité. Komplikace vznikají při změnách v průběhu roku, tj. přerušení činnosti, zahájení vedlejší výdělečné činnosti či pobírání nemocenského z nemocenského pojištění OSVČ. Ani to však není nepřekonatelný problém, jen je třeba vědět, pod jaké písmenko a kolik měsíců do Přehledu zahrnout. O zbytek se takzvané chytré formuláře postarají samy.

Přehled o příjmech a výdajích

Za OSVČ se pro účely zdravotního pojištění považují osoby podnikající v zemědělství, osoby provozující živnost, osoby provozující podnikání podle zvláštních předpisů, osoby vykonávající uměleckou nebo jinou tvůrčí činnost na základě autorskoprávních vztahů, společníci veřejných obchodních společností a komplementáři komanditních společností, osoby vykonávající nezávislé povolání, které není živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů, osoby vykonávající činnost mandatáře na základě mandátní smlouvy a spolupracující osoby.

Ti všichni jsou povinni podat přehled, a to do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měli podat daňové přiznání za předchozí zdaňovací období (nejpozději 2. května 2014). V případě, že jim daňové přiznání zpracovává daňový poradce, musí doložit příslušné zdravotní pojišťovně tuto skutečnost nejpozději 30. dubna kalendářního roku. Přiznání se v takovém případě podává nejpozději do 1. srpna 2014.

Podat přehledy ale musí i OSVČ, které daňové přiznání nepodávají. Pro zdravotní pojišťovnu platí termín do 8. dubna 2014. Nedoplatky z přehledů je nutné vyrovnat nejpozději do 8 dnů od podání Přehledu o příjmech a výdajích.

Výše pojistného a zálohy na pojistné

OSVČ platí pojistné na zdravotní pojištění ve výši 13,5 % z vyměřovacího základu. Ten činí 50 % příjmu z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení. U OSVČ hlavní musí být samozřejmě dodržen minimální vyměřovací základ.  

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com

Pomocí chytrých formulářů je i vyplnění Přehledu hračkou. 

Zálohy nemusí platit OSVČ, která je současně zaměstnancem a samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem jejích příjmů. Pojistné zaplatí až po podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za uplynulý kalendářní rok. Výjimku má i osoba, jež zahajuje samostatnou výdělečnou činnost a zároveň je plátcem pojistného stát. V prvním roce této činnosti zálohy platit nemusí. Pojistné zaplatí až po podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za uplynulý kalendářní rok. Zálohy pro každý další kalendářní rok se následně stanoví na základě podaného přehledu.

Rovněž pokud je OSVČ po celý kalendářní měsíc v pracovní neschopnosti, nemusí tento měsíc platit zálohu na pojistné. Tuto skutečnost doloží zdravotní pojišťovně lékařským potvrzením nebo potvrzením o výplatě dávek OSSZ. Ovšem u osoby samostatně výdělečně činné, která neměla v době nemoci nárok na nemocenské z nemocenského pojištění OSVČ (nepřihlásila se k nemocenskému pojištění), nemá období pracovní neschopnosti vliv na stanovení minimálního vyměřovacího základu za kalendářní rok. Na snížení minimálního vyměřovacího základu o poměrnou část odpovídající počtu kalendářních měsíců, kdy byla OSVČ v pracovní neschopnosti, vzniká nárok pouze v situaci, kdy pobírá nemocenské z nemocenského pojištění OSVČ a do této doby se započítá i doba prvních 21 kalendářních dnů trvání nemoci, po které se nemocenské v roce 2013 neposkytovalo. 

Vyplnění přehledu

Jak již bylo řečeno, přehled je možné vyplnit ručně prostřednictvím papírového tiskopisu nebo pomocí takzvaných chytrých tiskopisů, jenž řadu výpočtu automaticky provedou za pojištěnce. První část tiskopisu slouží pro vyplnění identifikačních údajů. Pro stanovení pojistného je důležitá následující část, a to prohlášení pojištěnce. Zde se uvádí měsíce, ve kterých pojištěnec nebyl povinen platit zálohy, protože byl po celý měsíc zaměstnán, nebo pobíral nemocenské z nemocenského pojištění OSVČ.

TIP PRO VÁS: DANĚ.PODNIKATEL.CZ

Pokračujeme další tabulkou, kde se uvádí měsíce, kdy pojištěnci nebyl stanoven minimální vyměřovací základ. Minimální vyměřovací základ nebyl stanoven v kalendářním měsíci, ve kterém po celý tento měsíc

  • a) byl plátcem pojistného i stát (např. student, důchodce, příjemce rodičovského příspěvku atd.),
  • b) bylo odvedeno pojistné v zaměstnání vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu
  • c) OSVČ pobírala nemocenské z nemocenského pojištění OSVČ
  • d) OSVČ byla osobou s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P 
  • e) OSVČ dosáhla věku potřebného pro nárok na starobní důchod, ale nesplnila další podmínky pro jeho přiznání, 
  • f) OSVČ celodenně osobně a řádně pečovala alespoň o jedno dítě do 7 let nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. Za celodenní péči není považována péče u OSVČ, která umístila dítě předškolního věku do školského zařízení na dobu přesahující 4 hodiny denně, nebo dítě školou povinné do školského zařízení na dobu přesahující vyučování, nebo dítě umístila do zařízení s celotýdenním nebo celoročním provozem. 

Uvedenými písmenky se údaje v tabulce označí. Například: 

A) OSVČ vykonávající po celý rok zaměstnání:

Ukázka vyplnění

B) OSVČ pobírající do 15. května rodičovský příspěvek:

Ukázka vyplnění

Samotný výpočet se odvíjí od zadaných příjmů a výdajů (případného minimálního vyměřovacího základu), počtu měsíců výdělečné činnosti a měsíců, kdy pro OSVČ platil minimální vyměřovací základ. O ostatní se chytrý formulář postará sám. Nezbývá než zadat údaj o případných zaplacených zálohách a označit variantou příslušné pole pro stanovení záloh na další období.

Ukázky vyplnění: 

A) OSVČ vykonávající po celý rok zaměstnání:

Ukázka vyplnění

B) OSVČ pobírající do 15. května rodičovský příspěvek:

Ukázka vyplnění

Vyplněný přehled je možné osobně doručit na pobočku zdravotní pojišťovny, nebo odeslat poštou. Samozřejmě je možné pro doručení využít technických vymožeností. Jednou z možností jsou portály zdravotních pojišťoven, další zaslání formuláře v elektronické podobě opatřené zaručeným elektronickým podpisem nebo datovou schránkou.  

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).