Hlavní navigace

Vyplňujeme přehled pro ČSSZ snadno, rychle a bez chyb

10. 3. 2014
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
Vyplnění přehledu pro ČSSZ je s chytrým formulářem snadné. Přesto je vhodné připomenout, co se v roce 2013 mění, základní pravidla vyplnění i důležité termíny.

Pravidla vyplnění Přehledu o příjmech a výdajích pro Českou správu sociálního zabezpečení se ve srovnání s předchozím rokem v podstatě nezměnila. Naštěstí nedošlo ani k povinnému odesílání elektronickou cestou. Nadále je možné využít klasických papírových tiskopisů, vyplnění formuláře v počítači a následné odeslání datovou schránkou či přes veřejné rozhraní e-Podání. Záleží pouze na pojištěnci, který způsob zvolí. Přesto je vhodné si před samotným vyplněním formuláře zopakovat termíny i základní pravidla vyplnění.

Důležité termíny

Přehled o příjmech a výdajích se odevzdává na předepsaném tiskopise:

 • nejpozději do jednoho měsíce, ve kterém měla OSVČ podat daňové přiznání, tj. nejpozději do 2. května 2014,
 • při zpracování daňového přiznání daňovým poradcem se lhůta prodlužuje na 1. srpna 2014 (oznámení, že daňové přiznání zpracovává daňový poradce, je nutné učinit nejpozději do 30. dubna 2014),
 • OSVČ, které nemají povinnost podávat daňové přiznání, podávají přehled nejpozději do 31. července 2014.

Pokud Vám po vyplnění vyjde doplatek pojistného, je splatný do 8 dnů od odevzdání přehledu. Obvykle se platí bezhotovostním převodem z účtu. Samozřejmě je možné tak učinit i v hotovosti v pokladně příslušné OSSZ. Nesmí se ale jednat o částku vyšší než 10 000 korun. V případě placení na účet se za den platby považuje den, kdy dojde k připsání pojistného na účet poskytovatele platebních služeb příslušné OSSZ. Zálohy se z loňské výše mění za měsíc, ve kterém se přehled podává.

Vedlejší výdělečná činnost

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com

Při vyplnění Přehledu vycházíme z daňového základu. 

Skutečnosti o vedlejší činnosti za rok 2013 musí OSVČ oznámit s podáním Přehledu. Důvody se dokládají nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byl Přehled za rok 2013 podán. K pozdějšímu doložení důvodu nebude ČSSZ přihlížet. Při elektronickém podání Přehledu prostřednictvím určené datové schránky České správy sociálního zabezpečení, je možné připojit jen jednu přílohu v předepsaném formátu. Potvrzení o vedlejší činnosti se doporučuje poslat přímo na e-podatelnu nebo do datové schránky příslušné správy sociálního zabezpečení.

Nadále platí, že OSVČ není povinna dokládat důvody pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti, které ČSSZ vede ve své evidenci, nebo má možnost si tento údaj obstarat v elektronické podobě. Tyto důvody jsou zveřejněny na stránkách ČSSZ. Přehled povinně a nepovinně dokládaných důvodů k vedlejší výdělečné činnosti

Samostatná výdělečná činnost se považuje za vedlejší, pokud OSVČ v kalendářním roce:

 • Vykonávala zaměstnání.
 • Měla nárok na výplatu invalidního důchodu, nebo jí byl přiznán starobní důchod.
 • Měla nárok na rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu, pokud tyto dávky náleží z nemocenského pojištění zaměstnanců.
 • Osobně pečovala o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost) nebo o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II – IV, jestliže osoba, která je závislá na péči jiné osoby, je osobou blízkou, nebo žije s OSVČ ve společné domácnosti, není-li osobou blízkou.
 • Vykonávala vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde o vojáky z povolání nebo civilní službu.
 • Byla nezaopatřeným dítětem.

Co si před samotným vyplněním připravit

Samozřejmě potřebujeme znát daňový základ z podnikání (vycházíme tedy z daňového přiznání – Příloha č. 1 řádek číslo 113, případně řádek číslo 37 daňového přiznání), v případě souběhu zaměstnání s výdělečnou činností rovněž vyměřovací základ z tohoto zaměstnání (uvádí se, přestože výpočet pojistného neovlivní), dále variabilní symbol přidělený ČSSZ. Je vhodné si připravit i další doklady, které budou mít na výpočet pojistného vliv. Kupříkladu údaje o případné účasti v druhém důchodovém pilíři, údaje o pobíraném nemocenském z nemocenského pojištění OSVČ, přerušení podnikatelské činnosti apod. Vhodné je, když máme k dispozici „loňský“ Přehled. Výrazně to urychlí práci, minimálně při vyplňování identifikačních údajů, kdy např. číslo účtu, IČO, variabilní symbol jednoduše opíšeme.

Postup vyplnění Přehledu strana 1

K vyplnění můžeme využít papírový formulář, formulář zpracovaný ČSSZ nebo některý z chytrých formulářů, které doplní a vypočítají většinu údajů automaticky. Vyplníme základní identifikační údaje (nezapomeneme na přidělený variabilní symbol) a údaje o podání daňového přiznání. Následuje velmi důležitá část, a to, zda byla v průběhu období výdělečná činnost vykonávána jako hlavní, vedlejší nebo kombinace obojího (viz. následující ukázka vyplnění při výdělečné činnosti vedlejší).

Přehled ČSSZ hlavní a vedlejší činnost

Dále je zde nové políčko věnované účastníkům druhého důchodového pilíře. Ti samozřejmě uvedou, že byli účastni a od toho se následně odvíjí i samotný výpočet. Chytrý formulář po zaškrtnutí účasti sám vypočítá příslušné pojistné určené pro účastníky důchodového spoření. 

Ve formuláři vyplníme údaje o daňovém základu (v případě zaměstnání i vyměřovacím základu z tohoto zaměstnání). Při vedlejší výdělečné činnosti je důležitá výše daňového základu. Jestliže byla činnost vykonávána po celý rok jako vedlejší a daňový základ není vyšší než částka 62 121 korun a OSVČ nechce být z činnosti OSVČ pojištěna, uvede na řádku číslo 35 nulu. Chytrý formulář ostatní údaje vyplní automaticky.

V našem případě se však jedná o částku vyšší, je tedy jasné, že OSVČ čeká doplatek pojistného. Musí platit ze skutečného vyměřovacího základu, jedná se o OSVČ vedlejší, minimální vyměřovací základ se jí netýká. Nezapomeneme na doplnění výše zaplacených záloh (pokud byly placeny) do řádku číslo 41. Pojistné i doplatek (přeplatek) pojistného samozřejmě chytrý formulář vypočítá automaticky.

Přehled ČSSZ výpočet

Vyplnění Přehledu strana 2

První tabulka na druhé straně Přehledu je věnována případnému přeplatku. Máme-li přeplatek, doplníme, jakým způsobem má být použit. Následuje velmi důležitá tabulka číslo 8, věnovaná zálohám na příští období. Opět se odvíjí od skutečnosti, zda je výdělečná činnost vykonávána jako hlavní nebo vedlejší. OSVČ vedlejší, které nepřekročily rozhodnou částku pro vedlejší výdělečnou činnost, platit zálohy nemusí. To ale není případ podnikatelky z našeho případu. Jestliže si sama nestanoví vyměřovací základ vyšší, bude platit ze skutečného vyměřovacího základu (nevztahuje se na ni minimální vyměřovací základ). Chytrý formulář vše vypočítá automaticky. 

Přehled ČSSZ zálohy

Dokončíme vyplnění strany 2 a následuje doručení formuláře. Ručně vyplněný papírový tiskopis je možné doručit poštou nebo osobně předat na pracovištích OSSZ. Stejným způsobem postupujeme u vytištěného tiskopisu vyplněného pomocí počítače.

Dále je možné formulář vyplněný na počítači odeslat:

 • prostřednictvím e - Podání přes veřejné rozhraní pro e - Podání (VREP),
 • prostřednictvím určené datové schránky e – Podání ČSSZ (ID 5ffu6×k) v předepsané formě datové zprávy v datovém formátu XML vyhovující specifikaci ČSSZ a publikovaným XSD schématům,
 • prostřednictvím datové schránky příslušné správy sociálního zabezpečení v informačním systému datových schránek zadat jako příjemce datové zprávy ID datové schránky příslušné správy sociálního zabezpečení (kontakty - okresní pracoviště) a vyplněný tiskopis ve formátu pdf vložit do datové zprávy jako přílohu a tuto datovou zprávu odeslat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).