Hlavní navigace

Dohoda o provedení práce 2014. Nový způsob jejího zdanění

17. 2. 2014
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Od roku 2014 je možné dohodu o provedení práce okamžitě zrušit. Mění se výrazně způsob jejího zdanění, včetně možnosti zápočtu do daňového přiznání.

Největší změny nastaly při sjednávání dohod o provedení práce od roku 2012. Zvýšil se maximální možný roční rozsah sjednané práce na 300 hodin a zavedlo se takzvané zpojistnění dohod u odměny převyšující 10 000 korun. To samozřejmě platí i pro rok 2014. Ovšem výrazně se změnily podmínky zdanění těchto dohod. Zákonodárci v důvodové zprávě k novele zákona o daních z příjmů hovořili o první fázi zavedení jednoho inkasního místa, i když je dnes zřejmé, že jedno inkasní místo (alespoň v dosavadně schválené podobě od roku 2015) zavedeno nebude.

Náležitosti dohody o provedení práce

Dohodu o provedení práce upravuje ustanovení § 75 a následující zákoníku práce. V této oblasti se nic nemění. Dohoda musí být vždy sepsána písemně, minimálně je nutné sjednat:

  • dobu, na kterou se tato dohoda uzavírá – konkrétní datum od … do …, případně sjednání na dobu neurčitou,
  • předmět – sjednaný pracovní úkol nebo práce, které budou vykonávány,
  • rozsah práce – vymezení pracovního úkolu v hodinách. Maximálně 300 hodin v kalendářním roce. Do tohoto rozsahu se započítává i doba práce na základě jiné dohody pro stejného zaměstnavatele ve stejném roce. Samozřejmě je možné uzavřít jednu dohodu o provedení práce v rozsahu 300 hodin za rok, ale také několik dohod v jednom kalendářním roce opakovaně. Jejich celkový sjednaný rozsah nesmí překročit uvedených 300 hodin. To ovšem pouze u stejného zaměstnavatele. Nic nebrání uzavření dalších dohod o provedení práce i s jinými zaměstnavateli (za respektování podmínky časového omezení do 300 hodin u každého z nich), 
  • odměnu, která nesmí být nižší než aktuální hodinová minimální mzda. Může být splatná po dokončení a odevzdání práce, ale také provedení určité části práce, případně může být splatnost odměny dohodnuta jinak.

Okamžité zrušení dohody o provedení práce

Novinkou roku 2014 je okamžité zrušení dohody o provedení práce zákonným zástupcem. Jedná se o doplnění ustanovení § 77 o nové odstavce 4 až 6. Zákonný zástupce (zpravidla rodič) nezletilého zaměstnance, jež nedosáhl věku 16 let, může okamžitě zrušit dohodu o provedení práce, pokud je to nutné v zájmu vzdělání, vývoje nebo zdraví nezletilého. K tomuto kroku se vyžaduje přivolení soudu. Je otázkou, na kolik bude tato novinka v praxi využívaná. V každém případě ale o ní musí být zaměstnavatelé nezletilých zaměstnanců do 16 let informování.

Nové Zakony.podnikatel.cz

Všechny právní normy od roku 1993, pravidelně aktualizované, ve všech dostupných znění. Porovnejte předchozí znění s aktuálním, zkoumejte budoucí znění. Hledejte v textu zákona konkrétní a vyznačené změny. 

Uložte si do záložek: zakony.podnikatel.cz

Odvody z dohod o provedení práce


Autor: www.isifa.com

Zdanění dohod o provedení práce se od roku 2014 mění.   

Odvody pojistného se týkají dohod s měsíční odměnou vyšší než 10 000 korun (tedy od částky 10 001 koruna). Musí se jednat o skutečně zúčtovanou odměnu, ne sjednanou nebo předpokládanou. Zaměstnanci budou účastni nemocenského (tím i důchodového) a zdravotního pojištění za podmínky, že jim byl zúčtován započitatelný příjem v částce vyšší než 10 000 korun. Samozřejmě jen v těch kalendářních měsících, do nichž jim byla po dobu trvání dohody zúčtována odměna v částce vyšší než 10 000 korun. Zaměstnance je nutné registrovat na Českou správu sociálního zabezpečení a příslušnou zdravotní pojišťovnu. Termíny přihlášení i odhlášení z pojištění se u obou institucí liší.

Sociální pojištění - pojištění vzniká dnem, ve kterém začal zaměstnanec vykonávat práci a zaniká dnem uplynutí dohody. V případech, kdy není předem známa výše měsíční odměny, vznikne účast až v průběhu zaměstnání, tj. překročením měsíční odměny 10 000 korun. Zaměstnavatel podává oznámení o nástupu do zaměstnání zpětně do dvacátého dne následujícího měsíce po měsíci, za který účast na pojištění vznikla (změna od roku 2014). Odhlášku z pojištění podává až po uplynutí doby, na kterou byla dohoda sjednána, bez ohledu na výši odměny v následujících měsících. 

Z hlediska sociálního pojištění se pro posouzení limitu 10 000 korun odměny vyplacené na dohody o provedení práce stejným zaměstnavatelem v jednom měsíci jednomu zaměstnanci sčítají, tj. posuzují se v úhrnu.

Zdravotní pojištění – zaměstnavatel provádí oznámení o nástupu zaměstnance do osmi dnů ode dne, kdy začal vykonávat práci, a následně po ukončení vykonávané práce zase zaměstnance odhlásí. Pokud není dopředu zřejmé, kolik hodin bude v měsíci skutečně odpracováno a zda bude desetitisícový limit překročen, zašle přihlášku do osmi dnů po skončení měsíce, ve kterém byla tato hranice dosažena. Jestliže se jedná pouze o jeden měsíc, zašle se současně i odhláška. Pakliže bude v některém z dalších měsíců hranice příjmu opět překročena, zaměstnavatel zaměstnance k pojištění na tyto měsíce přihlásí. 

Z hlediska zdravotního pojištění se posuzuje limit u každé uzavřené dohody zvlášť. Může se tedy jednat o několik dohod v měsíci uzavřených se stejným zaměstnancem u jednoho zaměstnavatele a při nepřekročení limitu 10 000 korun u každé z dohod nevznikne zaměstnání, a tudíž nebude odvedeno zdravotní pojištění. Na rozdíl od sociálního pojištění se tedy limit odměny z dohod uzavřených v jednom měsíci neposuzuje v úhrnu, ale u každé dohody zvlášť.

Zdanění dohod o provedení práce

Do roku 2013 za situace, kdy zaměstnanec nepodepsal tiskopis daňového prohlášení (takzvaný růžový papír), platil limit pro zdanění srážkovou daní 5000 korun. Nově je stanoven na 10 000 korun (v úhrnu pro všechny odměny z dohody o provedení práce v jednom měsíci vyplacené jednomu zaměstnanci týmž zaměstnavatelem). Došlo tedy ke sjednocení limitu zdanění srážkovou daní s limitem pro odvod sociálního a zdravotního pojištění.

Z hlediska zdanění mohou v praxi nastat situace:

školení červen - novinky

  1. Zaměstnanec podepíše u zaměstnavatele daňové prohlášení – odměna z dohod o provedení práce bude zdaněna zálohovou daní s možností uplatnění slev na dani. 
  2. Zaměstnanec nepodepíše u zaměstnavatele daňové prohlášení – konečnou srážkovou daní bude zdaněna odměna z dohod o provedení práce, která v úhrnu u jednoho zaměstnavatele nepřekročí částku 10 000 korun. Od částky 10 001 korun bude odměna z dohod zdaněna zálohovou daní (základem daně bude samozřejmě superhrubá mzda). Zaměstnanec si nemůže uplatnit slevy na dani. 

Připomínáme, že tiskopis prohlášení k dani je možné v jednom zdaňovacím období (měsíc) podepsat pouze pro jednoho zaměstnavatele. V případě souběžných příjmů tak může být odměna z dohody o provedení práce zdaněna u prvního zaměstnavatele zálohovou daní s možností uplatnění slev na dani, u druhého srážkovou či zálohovou daní (dle výše zúčtované odměny, tj. překročení či nepřekročení desetitisícového limitu).

Možnost uplatnění srážkové daně v daňovém přiznání

Právě pro tyto případy bude výhodná další novinka roku 2014, a to možnost zahrnutí příjmů zdaněných srážkovou daní do daňového přiznání podle § 36 odst. 7 zákona o daních z příjmů. Poplatník si může daň sraženou z odměn z dohod o provedení práce započítat na jeho celkovou daň. Poprvé bude možné tuto změnu využít při podání daňového přiznání za rok 2014 (podávaného do 1. dubna 2015). Samozřejmě na základě potvrzení vydaného zaměstnavatelem.

Poplatník s uzavřenými souběžnými dohodami z výše uvedeného příkladu do daňového přiznání zahrne nejen příjem z dohody o provedení práce zdaněný zálohovou daní, ale může si zahrnout i příjem z dohody o provedení práce zdaněný konečnou srážkovou daní. Tím má možnost naplno využít slevy na dani a nezdanitelné části základu daně. Tento postup bude logicky výhodný pro poplatníky s nižšími příjmy nebo s příjmy pouze po část roku (kupříkladu studenti, ženy na mateřské a rodičovské, důchodci a osoby vedené v evidenci úřadů práce atd.).

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).