Hlavní navigace

Nezdanitelné části základu daně v roce 2014

3. 2. 2014
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
Připravili jsme praktický souhrn nezdanitelných částek základu daně. Čím vším si můžete snížit daňový základ v roce 2013 a co se mění pro rok 2014?

Nezdanitelné části snižují základ daně a mohou je využít jak zaměstnanci, tak osoby samostatně výdělečně činné. Výše i možnost uplatnění se v roce 2014 nemění, přesto tu jsou některé novinky. Čtěte, které je možné uplatnit již v roce 2013. 

Souhrn nezdanitelných částek

Nezdanitelné částky upravuje § 15 zákona o daních z příjmů:

  • dary (bezúplatná plnění),
  • úroky z hypotečního nebo obdobného úvěru,
  • pojistné na penzijní připojištění,
  • pojistné na soukromé životní pojištění,
  • členské odborové příspěvky,
  • příspěvek na úhradu dalšího vzdělávání.

Zaměstnanci uplatňují nezdanitelné částky podpisem žádosti o roční zúčtování, OSVČ musí vyplnit 3. oddíl na straně 2 základní části daňového přiznání. V obou případech je třeba doložit nárok. Způsob prokazování podrobně popisuje ustanovení § 38k a 38l zákona o daních z příjmů.

Dary fyzických osob (bezúplatná plnění)

Dar může mít charakter finanční částky, nemovité věci, ale i poskytnuté služby. Věcný dar nebo služba však musí být oceněny. V případě, že hodnota daru není známa, určí se cenou zjištěnou v souladu se zákonem o oceňování majetku.

Aby šlo dary u fyzických osob jako nezdanitelnou částku uplatnit, musí jejich úhrnná hodnota činit alespoň 1000 korun nebo přesáhnout 2 % ze základu daně. Postačí splnit jednu ze dvou zmíněných podmínek. Může se jednat kupříkladu o deset darů v hodnotě 100 korun (podmínka minimální částky 1000 korun) nebo dar, jehož hodnota činí alespoň 2 % základu daně. Zákon však kromě minimální výše darů stanovuje i maximální hranici, a to 10 % ze základu daně.

Od roku 2014 se v zákoně nehovoří o darech, ale o bezúplatném plnění. Navíc se zvyšuje maximální hranice z 10 % na 15 % základu daně. Změna se samozřejmě týká až zdaňovacího období roku 2014, v roce 2013 platní maximální hranice 10 % ze základu daně.

Za dar zákon považuje i bezpříspěvkové dárcovství krve a odběr složek krve provedený v jednom dni. Složkami krve se rozumí plazma, krevní destičky nebo kostní dřeň. Hodnota jednoho odběru je oceněna na 2000 Kč. Již pro rok 2013 je ale platná další novinka, a to snížení základu daně při darování orgánu žijícím dárcem. Pro daňové účely se hodnota daru ocení částkou 20 000 korun. Prokáže se potvrzením transplantačního centra nebo poskytovatele zdravotních služeb.

Úroky z hypotečního úvěru a z úvěru ze stavebního spoření

Základ daně je možné snížit o zaplacené úroky z úvěru stavebního spoření nebo z hypotečních úvěrů na financování bytových potřeb. Co je bytovou potřebou, podrobně popisuje § 15 odst. 3 zákona o daních z příjmů.

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com

Některé změny v nezdanitelných částkách uplatníte již v roce 2013. 

V některých případech musí jít výhradně o bytovou potřebu vlastní, jindy se může jednat o trvalé bydlení druhého z manželů, potomků nebo prarodičů. Podrobněji v ustanovení § 15 odst. 3 zákona o daních z příjmů. Jestliže je účastníků úvěrové smlouvy více, uplatní úroky buď jedna z nich, anebo každá z nich, a to rovným dílem. Maximálně lze odečíst úroky v úhrnu 300 000 Kč ročně poplatníky téže domácnosti. Pokud poplatník platil úroky pouze po část roku, může uplatnit maximálně odečet 25 000 Kč za každý kalendářní měsíc. 

V případě, že úvěr poplatník použil na koupi pozemku, musí do čtyř let od okamžiku uzavření úvěrové smlouvy zahájit na tomto pozemku výstavbu bytové potřeby. Pokud tak neučiní, podává daňové přiznání a zdaní prospěch plynoucí z nesprávně uplatněných nezdanitelných částek jako ostatní příjem podle § 10 zákona o daních z příjmů v období, ve kterém k porušení podmínky došlo.

Penzijní připojištění se státním příspěvkem

Ani možnost odpočtu zaplacených částek na penzijní připojištění se nemění. Za rok 2013 i 2014 mohou poplatníci, kteří uzavřeli smlouvu o penzijním připojištění se státním příspěvkem (případně smlouvu o doplňkovém penzijním spoření uzavřenou od prosince roku 2012) odečíst zaplacené pojistné. Maximální výše odpočtu činí 12 000 Kč. Zaplacené penzijní připojištění (nebo doplňkové penzijní spoření) je nutné snížit o 12 000 korun (dříve jen 6000 korun).

Ptejte se odborníka v poradně Mzdové účetnictví
PhDr. Dagmar Kučerová
mzdový poradce

Pro maximální možný roční daňový odpočet je třeba v letech 2013 i 2014 naspořit 24 000 korun (24 000 – 12 000 = 12 000).

Dále je možné uplatnit pojistné na základě smlouvy s institucí penzijního pojištění nebo jinak sjednané účasti poplatníka na penzijním pojištění u instituce penzijního pojištění. Poplatník ale dle ustanovení § 15 odst. 5 b zákona o daních z příjmů musí splnit dvě podmínky. Výplata plnění z penzijního pojištění je možná až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let. Částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho penzijní pojištění na zdaňovací období (opět ale maximálně 12 000 korun ročně).

Soukromé životní pojištění

Daňoví poplatníci mohou rovněž snížit základ daně o zaplacené příspěvky na soukromé životní pojištění. Stejně jako v případě penzijního připojištění platí maximální hranice odečtu 12 000 korun. Pro uplatnění nezdanitelné částky je nutné splnit další podmínky, a to:

  • plnění sjednáno po 60 měsících od uzavření smlouvy,
  • plnění nejdříve v roce, kdy poplatník dosáhne věku 60 let,
  • u pojistné smlouvy s pevně sjednanou částkou pro případ dožití s pojistnou dobou od 5 do 15 let má sjednanou pojistnou částku alespoň 40 000 Kč a u pojistné doby nad 15 let alespoň 70 000 Kč.

Pokud poplatník výše uvedené podmínky nedodrží a smlouvu vypoví dříve, musí podat daňové přiznání a do § 10 zákona o daních z příjmů uvést částky, o které si v předchozích letech snižoval základ daně. Výjimkou jsou smlouvy, u nichž nebylo vyplaceno pojistné plnění nebo odbytné a zároveň rezerva nebo kapitálová hodnota bude převedena na novou smlouvu splňující podmínky pro uplatnění nezdanitelné částky.

MM_socky3

Odborové příspěvky

Základ daně zaměstnanců rovněž snižují zaplacené členské příspěvky odborové organizaci. Tímto způsobem si mohou odečíst částku až do výše 1,5 % zdanitelných příjmů podle § 6 zákona o daních z příjmů, maximálně 3000 korun za zdaňovací období. Nárok se musí uplatnit potvrzením odborové organizace. Vždy se jedná o příspěvky v období od ledna do prosince skutečně zaplacené, nikoli zúčtované ve mzdě zaměstnance.  

Příspěvek na úhradu dalšího vzdělávání

Poslední nezdanitelnou částkou je příspěvek na zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání. Základ daně lze snížit maximálně o 10 000 korun. Poplatníci se zdravotním postižením si mohou odečíst podle stupně zdravotního pojištění až 13 000 korun a osoby s těžším zdravotním postižením dokonce až 15 000 korun. Podmínkou pro uplatnění této částky zůstává, aby úhrady za zkoušky nebyly hrazeny zaměstnavatelem, ani nebyly uplatněny jako výdaj poplatníkem.

Nejedná se o studium na střední či vysoké škole. Jde o zkoušky v souladu se zákonem o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání (složení nebo uznání dílčí kvalifikační zkoušky).

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).