Hlavní navigace

BHM group a.s.

Firma BHM group a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 20781, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 4 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

02865998

Sídlo:

Ovocný trh 1096/8, Praha, 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

4. 4. 2014

DIČ:

CZ02865998

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
73110 Činnosti reklamních agentur
7490 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
77290 Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
9499 Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n.
G Velkoobchod a maloobchod&#59^ opravy a údržba motorových vozidel

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 20781, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Bohemia Industry a.s. od 17. 2. 2015

Obchodní firma

BLUE SKY CAPITAL a.s. do 17. 2. 2015 od 4. 4. 2014

Právní forma

Akciová společnost od 4. 4. 2014

adresa

Ovocný trh 1096/8
Praha 11000 od 3. 10. 2019

adresa

Ovocný trh 573/12
Praha 11000 do 3. 10. 2019 od 15. 5. 2018

adresa

43
Buková u Příbramě 26223 do 15. 5. 2018 od 22. 6. 2015

adresa

Vlastina 602/23
Plzeň 32300 do 22. 6. 2015 od 4. 4. 2014

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 4. 4. 2014

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 4. 4. 2014

Ostatní skutečnosti

Valná hromada obchodní společnosti BHM group a.s. přijala dne 15.4.2019 toto rozhodnutí: Valná hromada obchodní společnosti BHM group a.s. (dále jen "Společnost"), rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti ze současné výše 2.000.000 Kč (dva miliony korun českých) o částku 2.000.000 Kč (dva miliony korun českých) na částku v celkové výši 4.000.000 Kč (čtyři miliony korun českých) za těchto podmínek: (1) Upisování akcií pod ani nad částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; (2) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitým vkladem, s nabídkou upisování akcie určitému zájemci; nové akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky a úpis akcií na základě veřejné nabídky se n epřipouští; (3) Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upsáním 100 (jednoho sta) kusů nových akcií se zvláštními právy, označených jako "Akcie Alfa", ve formě na jméno, vydaných jako cenný papír (v listinné podobě), o jmenovité hodnotě 20.000 Kč (dvac et tisíc korun českých), (dále jen "Nové akcie", nebo "Akcie Alfa" nebo jednotlivě "Nová akcie") nepřijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu; (4) Emisní kurs každé jedné Nové akcie, tedy každé nové akcie o jmenovité hodnotě 20.000 Kč (dvacet tisíc korun českých) bude činit 20.000 Kč (dvacet tisíc korun českých) za jednu novou akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000 Kč (dva cet tisíc korun českých) vydanou jako cenný papír (v listinné podobě), (5) s Novými akciemi budou spojena následující přednostní práva: (a) přednostní právo na podíl na zisku ve výši odpovídající 6 % (šest procent) ročně z celkového objemu plnění, které bylo ze strany současných či bývalých akcionářů vlastnících Akcie Alfa či upisovatelů Akcií Alfa (každý z nich dále jen "Akcionář Alfa" a společně "Akcionáři Alfa") poskytnuto do vlastního kapitálu mimo základní kapitál společnosti a v posledním skončeném účetním období (či jeho části) bylo součástí vlastního kapitálu společnosti (dále jen "Přednostní podíl na zisku). Přednostní podíl na z isku se určí poměrem podílu Akcionáře Alfa k souhrnu všech vkladů připadajících na Akcie Alfa (tj. k částce ve výši 2.000.000 Kč (dva miliony korun českých). Nebude-li Přednostní podíl na zisku v určitém účetním období rozdělen mezi Akcionáře Alfa v plné výši (ať již proto, že nebyl společností vytvořen či proto, že o jeho rozdělení řádná valná hromada nerozhodla), navyšuje se v dalším účetním období Přednostní podíl na zisku o takto nerozdělenou část Přednostního podílu na zisku (a to i opakovaně). (b) Přednostní právo na podíl na jiných vlastních zdrojích ve výši odpovídající celkovému objemu plnění poskytnutého do vlastního kapitálu společnosti ze strany současných či bývalých Akcionářů Alfa, které nebylo ke dni příslušného rozhodnutí valné hromad y o distribuci rozděleno mezi současné či bývalé Akcionáře Alfa (dále jen "Přednostní podíl na jiných vlastních zdrojích"). Přednostní podíl na jiných vlastních zdrojích se určí poměrem podílu Akcionáře Alfa k souhrnu všech vkladů připadajících na Akcie A lfa (tj. k částce ve výši 2.000.000 Kč (dva miliony korun českých). (c) Přednostní právo na podíl na likvidačním zůstatku ve výši odpovídající součtu (i) částky Přednostního podílu na zisku vypočtené postupem podle písm. (a) výše ke dni vstupu společnosti do likvidace, a (ii) částky Přednostního podílu na jiných vlastních zdrojích, vypočtené postupem podle písm. (b) výše ke dni vstupu společnosti do likvidace (dále jen "Přednostní podíl na likvidačním zůstatku"). Přednostní podíl na likvidačním zůstatku se určí poměrem podílu Akcionáře Alfa k souhrnu všech vkladů připadaj ících na Akcie Alfa (tj. k částce ve výši 2.000.000 Kč (dva miliony korun českých). (6) Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na úpis, jelikož oprávnění akcionáři Společnosti se před hlasováním o zvýšení základního kapitálu na valné hromadě výslovně vzdali přednostního práva na upisování. Nové Akcie budou nabídnuty urče nému zájemci, kterým je obchodní společnosti Teton a.s., se sídlem Panská 895/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 06214304, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22627 (dále jen "Zájemce" nebo "Upisovatel"); (7) Nové akcie je možno upsat v upisovací lhůtě jednoho měsíce, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších p ředpisů (dále jen "zákon o obchodních korporacích"), Zájemci. Nové akcie budou upsány způsobem uvedeným v § 479 zákona o obchodních korporacích, tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 479 zákona o obchodních korporacích. K upsání Nových akcií bude poskytnuta lhůta patnácti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií Zájemci nejpozději do jednoho týdne ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu; (8) Upisování Nových akcií může začít i dříve, než bude podán návrh na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; (9) Emisní kurs Nových akcií upsaných upisovateli musí být splacen peněžitými vklady nejpozději do deseti dnů ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na účet Společnosti č. 107-7152990287/0100, vedený u společnosti Komerčn í banka, a.s., IČO: 45317054; (10) bez zbytečného odkladu po zápisu nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku vyzve představenstvo Společnosti upisovatele způsobem určeným zákonem a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady, aby se do 10 (deseti) dnů od d oručení výzvy dostavil k převzetí jím upsaných a splacených Nových akcií. od 16. 4. 2019

Počet členů dozorčí rady: 1 do 22. 6. 2015 od 23. 4. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 2 do 22. 6. 2015 od 4. 4. 2014

Počet členů dozorčí rady: 1 do 22. 6. 2015 od 4. 4. 2014

Kapitál

Základní kapitál

vklad 4 000 000 Kč

od 16. 4. 2019

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 16. 4. 2019 od 4. 4. 2014
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 100 od 16. 4. 2019
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 100 od 16. 4. 2019
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 100 do 16. 4. 2019 od 15. 12. 2015
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 15. 12. 2015 od 4. 4. 2014

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Ing. Miroslava Beťková

člen představenstva

První vztah: 14. 12. 2021

vznik členství: 19. 12. 2019

Sídlištní 3674/27, Hodonín, 695 01, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

 • člen představenstva

  GHR Baltics a.s.

  Ovocný trh 1096/8, Praha, 110 00

 • předseda dozorčí rady

  GHR Alfa a.s.

  Ovocný trh 1096/8, Praha, 110 00

 • Předseda dozorčí rady

  WXZ17 a.s.

  28. října 767/12, Praha, 110 00

 • Předseda dozorčí rady

  WXZ16 a.s.

  28. října 767/12, Praha, 110 00

 • Předseda dozorčí rady

  Green Horizon Renewables a.s.

  Ovocný trh 1096/8, Praha Staré Město, 110 00

 • člen dozorčí rady

  Selvaggio a.s.

  Ovocný trh 1096/8, Praha Staré Město, 110 00

 • předseda dozorčí rady

  WXZ13 a.s.

  Ovocný trh 1096/8, Praha Staré Město, 110 00

 • předseda dozorčí rady

  WXZ11 a.s.

  Ovocný trh 1096/8, Praha Staré Město, 110 00

Ing. Miloš Kratochvíl

předseda představenstva

První vztah: 22. 12. 2019

vznik členství: 11. 7. 2018

vznik funkce: 19. 12. 2019

Rodinná 766/3, Plzeň, 312 00, Česká republika

Dalších 45 vztahů k této osobě

 • Předseda představenstva

  WXZ16 a.s.

  28. října 767/12, Praha, 110 00

 • Předseda představenstva

  WXZ17 a.s.

  28. října 767/12, Praha, 110 00

 • Člen představenstva

  Green Horizon Renewables a.s.

  Ovocný trh 1096/8, Praha Staré Město, 110 00

 • jednatel

  Casa Vista s.r.o.

  Ovocný trh 1096/8, Praha Staré Město, 110 00

 • jednatel

  Sorveglianza s.r.o.

  Ovocný trh 1096/8, Praha Staré Město, 110 00

 • předseda správní rady

  Voyageurs a.s.

  Ovocný trh 1096/8, Praha Staré Město, 110 00

 • předseda představenstva

  Latvia Solar a.s.

  Ovocný trh 1096/8, Praha, 110 00

 • předseda představenstva

  WXZ11 a.s.

  Ovocný trh 1096/8, Praha Staré Město, 110 00

 • Jednatel

  Lavoretto s.r.o.

  Ovocný trh 1096/8, Praha Staré Město, 110 00

 • člen dozorčí rady

  Valmiera Wind a.s.

  28. října 767/12, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen dozorčí rady

  Nord Wind Invest II a.s.

  Ovocný trh 1096/8, Praha Staré Město, 110 00

 • předseda představenstva

  GHR Alfa II a.s.

  Ovocný trh 1096/8, Praha Staré Město, 110 00

 • předseda představenstva

  WXZ7 a.s.

  Ovocný trh 1096/8, Praha Staré Město, 110 00

 • předseda představenstva

  Bend Capital a.s.

  Ovocný trh 1096/8, Praha Staré Město, 110 00

 • předseda představenstva

  Development Capital Europe a.s.

  Ovocný trh 1096/8, Praha Staré Město, 110 00

 • jednatel

  AIRCRAFT ONE s.r.o.

  Ovocný trh 1096/8, Praha Staré Město, 110 00

 • předseda správní rady, předseda správní rady (jediný člen správní rady)

  GHR management a.s.

  Ovocný trh 1096/8, Praha Staré Město, 110 00

 • předseda představenstva

  WXZ4 a.s.

  Ovocný trh 1096/8, Praha Staré Město, 110 00

 • Předseda dozorčí rady

  Prospero Invest a.s.

  Ovocný trh 1096/8, Praha Staré Město, 110 00

 • Jednatel

  AW Sokolov s.r.o.

  Ovocný trh 1096/8, Praha Staré Město, 110 00

 • Jednatel

  AW Cheb s.r.o.

  Ovocný trh 1096/8, Praha Staré Město, 110 00

 • Předseda představenstva

  GHR Alfa a.s.

  Ovocný trh 1096/8, Praha, 110 00

 • Předseda představenstva

  AW Holding a.s.

  Josefa Knihy 170, Rokycany Střed, 337 01

 • předseda představenstva

  WXZ2 a.s.

  Ovocný trh 1096/8, Praha Staré Město, 110 00

 • Jednatel

  BHM Capital s.r.o.

  Ovocný trh 1096/8, Praha Staré Město, 110 00

 • Člen představenstva

  Latvia Wind a.s.

  Ovocný trh 1096/8, Praha Staré Město, 110 00

 • předseda představenstva

  GHR Baltics a.s.

  Ovocný trh 1096/8, Praha, 110 00

 • Předseda představenstva

  Log Center a.s.

  Ovocný trh 1096/8, Praha Staré Město, 110 00

 • Předseda představenstva

  Log Center Services a.s.

  Ovocný trh 1096/8, Praha Staré Město, 110 00

 • předseda představenstva

  BHM Group Alpha a.s.

  Ovocný trh 1096/8, Praha Staré Město, 110 00

 • předseda dozorčí rady

  BLOCK a.s.

  U Kasáren 727, Valašské Meziříčí, 757 01

 • člen dozorčí rady

  Cleantech Group a.s.

  U Kasáren 727, Valašské Meziříčí, 757 01

 • člen kontrolní komise

  Bytové družstvo seniorů Mladá Boleslav I, družstvo

  Husova 325/4, Mladá Boleslav Mladá Boleslav II, 293 01

 • člen správní rady

  Second Foundation a.s.

  Ovocný trh 1096/8, Praha Staré Město, 110 00

 • člen správní rady

  Tahoe Invest a.s.

  Ovocný trh 1096/8, Praha Staré Město, 110 00

 • člen představenstva

  Winda Invest Czech a.s.

  Ovocný trh 1096/8, Praha Staré Město, 110 00

 • člen představenstva

  Selvaggio a.s.

  Ovocný trh 1096/8, Praha Staré Město, 110 00

 • člen představenstva

  Re-est Services a.s.

  Ovocný trh 1096/8, Praha Staré Město, 110 00

 • předseda dozorčí rady

  BLOCK CRS a.s.

  U Kasáren 727, Valašské Meziříčí, 757 01

 • místopředseda představenstva

  ADELARDIS a.s.

  Tylova 1/57, Plzeň Jižní Předměstí, 301 00

 • VILY CHUCHLE a.s.

  Krakovská 1256/24, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • předseda správní rady

  Teton a.s.

  Ovocný trh 1096/8, Praha Staré Město, 110 00

 • předseda dozorčí rady

  Bohemia Motion Pictures a.s.

  Všehrdova 560/2, Praha Malá Strana (Praha 1), 118 00

 • předseda představenstva

  BHM management a.s.

  Ovocný trh 1096/8, Praha Staré Město, 110 00

 • předseda představenstva

  BLUE SKY INVESTMENT a.s.

  Vlastina 602/23, Plzeň Severní Předměstí, 323 00

Historické vztahy

Bc. Miroslava Beťková

člen představenstva

První vztah: 22. 12. 2019 - Poslední vztah: 14. 12. 2021

vznik členství: 19. 12. 2019

Sídlištní 3674/27, Hodonín, 695 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Miloš Kratochvíl

Člen představenstva

První vztah: 7. 8. 2018 - Poslední vztah: 22. 12. 2019

vznik členství: 11. 7. 2018

Rodinná 766/3, Plzeň, 312 00, Česká republika

Ing. Kateřina Zychová

Předseda představenstva

První vztah: 11. 12. 2015 - Poslední vztah: 22. 12. 2019

vznik členství: 10. 11. 2015

zánik členství: 19. 12. 2019

vznik funkce: 10. 11. 2015

zánik funkce: 19. 12. 2019

Jáchymova 27/4, Praha, 110 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Miloš Kratochvíl

předseda představenstva

První vztah: 23. 4. 2014 - Poslední vztah: 11. 12. 2015

vznik členství: 4. 4. 2014

zánik členství: 9. 11. 2015

vznik funkce: 10. 4. 2014

zánik funkce: 9. 11. 2015

Rodinná 766/3, Plzeň, 312 00, Česká republika

Ing. Miloš Kratochvíl

člen představenstva

První vztah: 4. 4. 2014 - Poslední vztah: 23. 4. 2014

vznik členství: 4. 4. 2014

Rodinná 766/3, Plzeň, 312 00, Česká republika

Jan Mynář

člen představenstva

První vztah: 4. 4. 2014 - Poslední vztah: 7. 8. 2018

vznik členství: 4. 4. 2014

zánik členství: 11. 7. 2018

Kunčice pod Ondřejníkem 476, 739 13, Česká republika

Jan Mynář

člen představenstva

První vztah: 4. 4. 2014 - Poslední vztah: 7. 8. 2018

vznik členství: 4. 4. 2014

zánik členství: 11. 7. 2018

Kunčice pod Ondřejníkem 476, 739 13, Česká republika

Za společnost jednají dva členové představenstva společně.

od 1. 8. 2014

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Ing. Tomáš Krsek

Člen dozorčí rady

První vztah: 7. 8. 2018

vznik členství: 11. 7. 2018

Čermákova 2484/52, Plzeň, 301 00, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Miloš Kratochvíl

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 12. 2015 - Poslední vztah: 7. 8. 2018

vznik členství: 10. 11. 2015

zánik členství: 11. 7. 2018

Rodinná 766/3, Plzeň, 312 00, Česká republika

Ing. Miloš Kratochvíl

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 12. 2015 - Poslední vztah: 7. 8. 2018

vznik členství: 10. 11. 2015

zánik členství: 11. 7. 2018

Rodinná 766/3, Plzeň, 312 00, Česká republika

JUDr. Tomáš Tomšíček

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 4. 2014 - Poslední vztah: 11. 12. 2015

vznik členství: 10. 4. 2014

zánik členství: 9. 11. 2015

Skautská 1537/11, Plzeň, 323 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Daniel Volopich

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 4. 2014 - Poslední vztah: 23. 4. 2014

vznik členství: 4. 4. 2014

zánik členství: 10. 4. 2014

Růženy Svobodové 526/28, Plzeň, 323 00, Česká republika

Další vztahy firmy BHM group a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 4. 4. 2014

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 4. 4. 2014
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).