Hlavní navigace

Centrální depozitář cenných papírů, a.s.

Firma Centrální depozitář cenných papírů, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 4308, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 100 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

25081489

Sídlo:

Rybná 682/14, Praha, 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

8. 10. 1996

DIČ:

Skupinove_DP

Aktuální kontaktní údaje Centrální depozitář cenných papírů, a.s.

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

661 Pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním, kromě pojišťovnictví a penzijního financování
66110 Řízení a správa finančních trhů

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 4308, Městský soud v Praze

Obchodní firma

UNIVYC, a.s. od 8. 10. 1996

Obchodní firma

Centrální depozitář cenných papírů, a.s. od 4. 9. 2009

Právní forma

Akciová společnost od 8. 10. 1996

adresa

Rybná 682/14
Praha 11000 od 3. 11. 2016

adresa

Rybná 14
Praha 1 do 3. 11. 2016 od 8. 10. 1996

Předmět podnikání

vypořádání obchodů s investičními nástroji: 1) investiční certifikáty ve smyslu § 3 odst. 2 písm. d) a § 3 odst. 3 písm. a) nebo e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, 2) opční listy, jiné tuzemské cenné papíry, se kterými může být spojeno podobné právo a zahraniční cenné papíry nesoucími obdobná práva (warranty) ve smyslu § 3 odst. 2 písm. c) nebo d) a § 3 odst. 3 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, 3) futures ve smyslu § 3 odst. 3 písm. b) nebo e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, kde podkladovým aktivem je a) akcie přijatá k obchodování na organizovaném trhu v zemi EU nebo OECD, b) index akciových trhů zemí EU nebo OECD, včetně indexů zahrnujících akcie z více zemí a koše takových indexů, c) měna země EU nebo OECD, d) úroková sazba měny země EU nebo OECD, e) cena a/nebo výnos státního dluhopisu vydaného státem EU nebo OECD denominovaného v měně státu EU nebo OECD, včetně koše takových dluhopisů, f) cena emisní povolenky stanovená organizovaným trhem se sídlem v zemi EU nebo OECD, g) cena komodity stanovená organizovaným trhem se sídlem v zemi EU nebo OECD. do 4. 9. 2009 od 11. 1. 2007

vypořádání obchodů uzavřených na veřejném trhu organizovaném Burzou cenných papírů Praha s následujícími instrumenty kapitálového trhu: a) futures ve smyslu ustanovení §8a odst. 1 písm. d) zákona o cenných papírech, jejichž hodnota je odvozena od hodnoty kurzového indexu složeného z akcií registrovaných na veřejném trhu v České republice, z nichž žádná nemá v tomto indexu váhu větší než 35%; b) futures ve smyslu ustanovení § 8a odst. 1 písm. d) zákona o cenných papírech, jejichž hodnota je odvozena od hodnoty úrokové míry běžně používané na finančním trhu v České republice; c) futures ve smyslu ustanovení § 8a odst. 1 písm. d) zákona o cenných papírech, jejichž hodnota je odvozena od hodnoty koše alespoň 2 státních dluhopisů ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, registrovaných na veřejném trhu v České republice a provádění činností souvisejících s vypořádáním obchodů s instrumenty kapitálového trhu podle písm. a) až c) výše, které spočívají v řízení rizik plynoucích z jejich vypořádání včetně správy prostředků svěřených účastníku řízení jako jistota za splnění závazků z nich plynoucích a v provádění poradenské a školící činnosti ve vztahu k jejich vypořádání. do 4. 9. 2009 od 3. 1. 2003

činnosti související s vypořádáním obchodů s cennými papíry, mimo jiné i: zprostředkování půjček cenných papírů pro účastníky vypořádání, zajištění činností dle § 34 až 37 zákona o cenných papírech pro účastníky vypořádání, řízení rizik plynoucích z vypořádání obchodů s cennými papíry včetně správy peněžních prostředků v záručních fondech, obstarání splácení a vrácení cenných papírů pro emitenta těchto cenných papírů, vypořádání primárních emisí cenných papírů a provádění poradenské a školící činnosti ve vztahu k vypořádání obchodů s cennými papíry do 4. 9. 2009 od 3. 10. 2000

vypořádání burzovních obchodů do 3. 10. 2000 od 8. 10. 1996

vedení účtů cenných papírů členům UNIVYC, a.s. včetně práv spojených s těmito cennými papíry do 3. 10. 2000 od 8. 10. 1996

vypořádání obchodů s cennými papíry do 4. 9. 2009 od 8. 10. 1996

Předmět činnosti

činnost centrálního depozitáře cenných papírů ve smyslu § 100 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen ZPKT) a dle nařízení EU č. 909/2014, o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů od 22. 4. 2021

činnost centrálního depozitáře ve smyslu § 100 odst. 1 a 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu do 22. 4. 2021 od 4. 9. 2009

vybrané činnosti uvedené v § 100 odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, které má centrální depozitář uvedeny v povolení k činnosti. Centrální depozitář může: a) obstarávat splácení cenných papírů, vracení cenných papírů nebo vyplácení výnosů z cenných papírů, b) zajišťovat pro emitenta a pro své účastníky úschovu a správu investičních nástrojů, c) poskytovat svým účastníkům půjčky cenných papírů vedených v centrální a samostatné evidenci cenných papírů, pokud jsou řádně zajištěny, nebo tyto půjčky zprostředkovávat, d) spravovat peněžní prostředky a investiční nástroje uložené jako jistota za splnění závazků plynoucích z vypořádávaných obchodů s investičními nástroji, e) zřizovat pro své účastníky účty zákazníků u zahraničních osob s obdobným předmětem činnosti jako má centrální depozitář, f) provádět zúčtování obchodů realizovaných na komoditních burzách podle zvláštního právního předpisu, který upravuje komoditní burzy, g) obstarávat pro své účastníky jiné činnosti související s činností centrálního depozitáře podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu. do 22. 4. 2021 od 4. 9. 2009

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 11. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 18. 5. 2023 od 11. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 18. 5. 2023 od 11. 7. 2014

jediný akcionář společnosti Burza cenných papírů Praha, a. s. se sídlem Praha 1, Rybná 14/682, IČ 47115629, rozhodl při výkonu působnosti valné hromady společnosti UNIVYC, a. s. dne 22. září 2004 takto: Stávající základní kapitál společnosti ve výši 10.000.000,- Kč (slovy deset milionů korun českých) se zvyšuje o částku 90.000.000,- Kč (slovy devadesát milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu společnosti 100.000.000,- Kč (slovy sto mi lionů korun českých) , a to upsáním 90.000 (devadesáti tisíc) kusů nových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy tisíc korun českých) každé akcie. Emisní kurz každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy tisíc korun českých) je 1.000,- Kč (slovy tisíc korun českých). Emisní kurz všech nových akcií bude splacen v penězích. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Všech 90.000 (devadesát tisíc) kusů nových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy tisíc korun českých) každé akcie bude upsáno bez využití přednostníh o práva na úpis akcií předem určeným zájemcem - jediným akcionářem společnosti - Burzou cenných papírů Praha, a. s. se sídlem Praha 1, Rybná 14/682, IČ 47115629 a to smlouvou o upsání akcií, kterou Burza cenných papírů Praha, a. s., uzavře se společností UNIVYC, a. s. se sídlem Praha 1, Rybná 14, IČ 25081489. Lhůta pro upisování akcií uzavřením smlouvy počne běžet pátý pracovní den ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře učiněného v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze a skončí po uplynutí pěti týdnů od prvního dne úpisu s tím, že předem určenému zájemci - jedinému akcionáři bude počátek této lhůty představenstvem oznámen dopisem, jehož přílohou bude návrh smlouvy o upsání akcií. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli neb o svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. V této lhůtě musí předem určený zájemce - jediný akcionář společnosti - Burza cenných papírů Praha, a. s. uzavřít se společností UNIVYC,a.s. smlouvu o upsání akcií. Místem pro upisování akcií, tj. místem uzavření smlouvy o upsání akcií, je sídlo Burzy cenných papírů Praha, a. s. Praha 1, Rybná 14/682, sekretariát místopředsedy burzovní komory v pracovní dny v době od 9.00 do 12.00 hod. Upisovatel je povinen splatit do čtrnácti dnů od uzavření Smlouvy o upsání akcií celý emisní kurz jim upsaných akcií, a to na zvláštní účet č. 192758704/0300 vedený na obchodní firmu UNIVYC, a. s. u Československé obchodní banky, a. s. do 29. 11. 2004 od 22. 10. 2004

omezení převoditelnosti akcií : v souladu s ust. čl. 10 Stanov UNIVYC, a.s. mohou být akcie převedeny na jiné osoby jen s předchozím souhlasem představenstva. od 30. 6. 1998

Obchodní společnost UNIVYC, a.s. je právním nástupcem obchodní společnosti Burzovní registr cenných papírů, s.r.o.-Rg. C 19209, vymazané bez likvidace dle ust. § 69 obch. zák. od 8. 10. 1996

Kapitál

Základní kapitál

vklad 100 000 000 Kč

od 29. 11. 2004

Základní kapitál

vklad 10 000 000 Kč

do 29. 11. 2004 od 22. 10. 2004

Základní kapitál

vklad 10 000 000 Kč

do 22. 10. 2004 od 11. 2. 1999

Základní kapitál

vklad 7 000 000 Kč

do 11. 2. 1999 od 8. 10. 1996
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 100 000 od 18. 12. 2015
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 100 000 do 18. 12. 2015 od 29. 11. 2004
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 10 000 do 29. 11. 2004 od 11. 2. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 7 000 do 11. 2. 1999 od 8. 10. 1996

Statutární orgán

6 fyzických osob

Ing. Ondřej Dusílek

člen představenstva

První vztah: 18. 5. 2023

vznik členství: 2. 5. 2023

Horní 794, Psáry, 252 44, Česká republika

Ing. Petr Koblic

předseda představenstva

První vztah: 30. 6. 2022

vznik členství: 4. 6. 2022

vznik funkce: 4. 6. 2022

Nad branickým pivovarem 449/2, Praha, 147 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Doc.PhDr.Ing. Antonie Doležalová

člen představenstva

První vztah: 22. 12. 2021

vznik členství: 24. 9. 2021

Za Vackovem 2272/14, Praha, 130 00, Česká republika

doc.JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 22. 12. 2021

vznik členství: 24. 9. 2021

Mokropeská 2307, Černošice, 252 28, Česká republika

Ing. Helena Čacká

místopředsedkyně představenstva

První vztah: 27. 5. 2021

vznik členství: 13. 3. 2021

vznik funkce: 23. 3. 2021

Líbeznická 82, Bořanovice, 250 65, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Jiří Opletal

člen představenstva

První vztah: 27. 5. 2021

vznik členství: 13. 3. 2021

Voskovcova 1130/34, Praha, 152 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Ondřej Dusílek

člen představenstva

První vztah: 9. 3. 2020 - Poslední vztah: 18. 5. 2023

vznik členství: 10. 2. 2020

zánik členství: 10. 2. 2023

Horní 794, Psáry, 252 44, Česká republika

Ing. Helena Čacká

místopředsedkyně představenstva

První vztah: 3. 10. 2019 - Poslední vztah: 27. 5. 2021

vznik členství: 12. 3. 2018

zánik členství: 12. 3. 2021

vznik funkce: 19. 6. 2019

zánik funkce: 12. 3. 2021

Líbeznická 82, Bořanovice, 250 65, Česká republika

Ing. Petr Koblic

předseda představenstva

První vztah: 3. 10. 2019 - Poslední vztah: 30. 6. 2022

vznik členství: 3. 6. 2019

zánik členství: 3. 6. 2022

vznik funkce: 19. 6. 2019

zánik funkce: 3. 6. 2022

Nad branickým pivovarem 449/2, Praha, 147 00, Česká republika

Doc. PhDr. Ing. Antonie Doležalová, PhD.

člen představenstva

První vztah: 25. 1. 2019 - Poslední vztah: 22. 12. 2021

vznik členství: 24. 9. 2018

zánik členství: 24. 9. 2021

Za Vackovem 2272/14, Praha, 130 00, Česká republika

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D

člen představenstva

První vztah: 20. 12. 2018 - Poslední vztah: 22. 12. 2021

vznik členství: 24. 9. 2018

zánik členství: 24. 9. 2021

Mokropeská 2307, Černošice, 252 28, Česká republika

Ing. Ondřej Dusílek

člen představenstva

První vztah: 12. 8. 2018 - Poslední vztah: 9. 3. 2020

vznik členství: 9. 2. 2017

zánik členství: 9. 2. 2020

Horní 794, Psáry, 252 44, Česká republika

Ing. Helena Čacká

člen

První vztah: 25. 7. 2018 - Poslední vztah: 3. 10. 2019

vznik členství: 12. 3. 2018

Líbeznická 82, Bořanovice, 250 65, Česká republika

Ing. Jiří Opletal

člen

První vztah: 25. 7. 2018 - Poslední vztah: 27. 5. 2021

vznik členství: 12. 3. 2018

zánik členství: 12. 3. 2021

Voskovcova 1130/34, Praha, 152 00, Česká republika

ing. Ondřej Dusílek

člen představenstva

První vztah: 21. 2. 2017 - Poslední vztah: 12. 8. 2018

vznik členství: 9. 2. 2017

Krásnopolská 323/15, Ostrava, 708 00, Česká republika

ing. Ondřej Dusílek

člen představenstva

První vztah: 21. 2. 2017 - Poslední vztah: 12. 8. 2018

vznik členství: 9. 2. 2017

Krásnopolská 323/15, Ostrava, 708 00, Česká republika

ing. Ondřej Dusílek

člen představenstva

První vztah: 15. 2. 2017 - Poslední vztah: 21. 2. 2017

vznik členství: 9. 2. 2017

Krásnopolská 323/15, Ostrava, 708 00, Česká republika

ing. Ondřej Dusílek

člen představenstva

První vztah: 15. 2. 2017 - Poslední vztah: 21. 2. 2017

vznik členství: 9. 2. 2017

Krásnopolská 323/15, Ostrava, 708 00, Česká republika

Ing. Petr Koblic

předseda představenstva

První vztah: 8. 12. 2016 - Poslední vztah: 3. 10. 2019

vznik členství: 2. 6. 2016

vznik funkce: 2. 6. 2016

Nad branickým pivovarem 449/2, Praha, 147 00, Česká republika

Ing. Helena Čacká

člen

První vztah: 2. 4. 2015 - Poslední vztah: 25. 7. 2018

vznik členství: 12. 3. 2015

zánik členství: 12. 3. 2018

Líbeznická 82, Bořanovice, 250 65, Česká republika

Ing. Helena Čacká

člen

První vztah: 2. 4. 2015 - Poslední vztah: 25. 7. 2018

vznik členství: 12. 3. 2015

zánik členství: 12. 3. 2018

Líbeznická 82, Bořanovice, 250 65, Česká republika

Ing. Jiří Opletal

člen

První vztah: 2. 4. 2015 - Poslední vztah: 25. 7. 2018

vznik členství: 12. 3. 2015

zánik členství: 12. 3. 2018

Voskovcova 1130/34, Praha, 152 00, Česká republika

Ing. Jiří Opletal

člen

První vztah: 2. 4. 2015 - Poslední vztah: 25. 7. 2018

vznik členství: 12. 3. 2015

zánik členství: 12. 3. 2018

Voskovcova 1130/34, Praha, 152 00, Česká republika

Petr Koblic

předseda představenstva

První vztah: 30. 12. 2013 - Poslední vztah: 8. 12. 2016

vznik členství: 13. 5. 2013

zánik členství: 13. 5. 2016

vznik funkce: 23. 10. 2013

zánik funkce: 13. 5. 2016

Nad branickým pivovarem 449/2, Praha, 147 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Petr Koblic

předseda představenstva

První vztah: 30. 12. 2013 - Poslední vztah: 8. 12. 2016

vznik členství: 13. 5. 2013

zánik členství: 13. 5. 2016

vznik funkce: 23. 10. 2013

zánik funkce: 13. 5. 2016

Nad branickým pivovarem 449/2, Praha, 147 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Petr Koblic

člen představenstva

První vztah: 4. 10. 2013 - Poslední vztah: 30. 12. 2013

vznik členství: 13. 5. 2013

Nad branickým pivovarem 449/2, Praha 4, 147 00, Česká republika

Ing. Jiří Opletal

člen představenstva

První vztah: 18. 6. 2012 - Poslední vztah: 2. 4. 2015

vznik členství: 26. 4. 2012

zánik členství: 12. 3. 2015

Voskovcova 1130/34, Praha 5, 152 00, Česká republika

Ing. Petr Koblic

předseda představenstva

První vztah: 13. 12. 2011 - Poslední vztah: 4. 10. 2013

vznik členství: 12. 5. 2010

zánik členství: 12. 5. 2013

vznik funkce: 14. 9. 2011

zánik funkce: 12. 5. 2013

Ovenecká 104/37, Praha 7, 170 00, Česká republika

Ing. Helena Čacká

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 12. 2011 - Poslední vztah: 2. 4. 2015

vznik členství: 16. 10. 2011

zánik členství: 16. 10. 2014

vznik funkce: 16. 10. 2011

zánik funkce: 16. 10. 2014

Líbeznická 82, Bořanovice, 250 65, Česká republika

Ing. Jiří Opletal

člen představenstva

První vztah: 26. 6. 2009 - Poslední vztah: 18. 6. 2012

vznik členství: 23. 4. 2009

zánik členství: 25. 4. 2012

Voskovcova 1130/34, Praha 5, 152 00, Česká republika

Ing. Helena Čacká

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 12. 2008 - Poslední vztah: 13. 12. 2011

vznik členství: 15. 10. 2008

zánik členství: 15. 10. 2011

vznik funkce: 19. 10. 2005

zánik funkce: 14. 9. 2011

V Álejíčkách 82, Bořanovice, Pakoměřice, Česká republika

Ing. Jan Klenor

člen představenstva

První vztah: 6. 5. 2008 - Poslední vztah: 26. 6. 2009

vznik členství: 25. 2. 2008

zánik členství: 23. 4. 2009

148, Prachatice, 384 72, Česká republika

Ing. Petr Koblic

předseda představenstva

První vztah: 6. 9. 2007 - Poslední vztah: 13. 12. 2011

vznik členství: 24. 6. 2007

zánik členství: 12. 5. 2010

vznik funkce: 15. 8. 2007

zánik funkce: 12. 5. 2010

Ovenecká 37, Praha 7, Česká republika

Ing. Helena Čacká

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 1. 2006 - Poslední vztah: 2. 12. 2008

vznik členství: 21. 9. 2005

vznik funkce: 19. 10. 2005

V Álejíčkách 82, Bořanovice, Pakoměřice, Česká republika

Ing. Jan Klenor

člen představenstva

První vztah: 2. 6. 2005 - Poslední vztah: 6. 5. 2008

vznik členství: 19. 1. 2005

zánik členství: 19. 1. 2008

Prachatice 148, 384 72, Česká republika

Ing. Petr Koblic

předseda představenstva

První vztah: 4. 9. 2004 - Poslední vztah: 6. 9. 2007

vznik členství: 23. 6. 2004

zánik členství: 23. 6. 2007

vznik funkce: 21. 7. 2004

zánik funkce: 23. 6. 2007

Ovenecká 37, Praha 7, Česká republika

Ing. Pavel Hollmann, MBA

předseda

První vztah: 3. 1. 2003 - Poslední vztah: 4. 9. 2004

vznik členství: 11. 9. 2002

zánik členství: 31. 5. 2004

vznik funkce: 25. 9. 2002

zánik funkce: 31. 5. 2004

Bendlova 1736, Kladno, Česká republika

Ing. Tomáš Ševčík

člen

První vztah: 3. 1. 2003 - Poslední vztah: 3. 2. 2005

vznik členství: 11. 9. 2002

zánik členství: 31. 7. 2004

Bryksova 756/66, Praha 9, Česká republika

Ing. Helena Čacká

místopředseda

První vztah: 3. 1. 2003 - Poslední vztah: 12. 1. 2006

vznik členství: 11. 9. 2002

zánik členství: 11. 9. 2005

vznik funkce: 25. 9. 2002

zánik funkce: 11. 9. 2005

V Alejíčkách 82, Bořanovice, Česká republika

Ing. Jiří Bér

člen

První vztah: 27. 2. 2002 - Poslední vztah: 3. 1. 2003

vznik členství: 27. 6. 2001

zánik členství: 11. 9. 2002

Bílkova 14, Praha 1, Česká republika

Ing. Tomáš Ševčík

místopředseda

První vztah: 27. 2. 2002 - Poslední vztah: 3. 1. 2003

zánik členství: 11. 9. 2002

vznik funkce: 15. 8. 2001

zánik funkce: 11. 9. 2002

kpt. Stránského 993/8, Praha 9, Česká republika

Ing. Jiří Bér

místopředseda

První vztah: 30. 6. 1998 - Poslední vztah: 27. 2. 2002

zánik funkce: 27. 6. 2001

Bílkova 14, Praha 1, Česká republika

Ing. Pavel Holmann

předseda

První vztah: 30. 6. 1998 - Poslední vztah: 30. 6. 1998

Bendlova 1736, Kladno, Česká republika

Ing. Tomáš Hládek

člen

První vztah: 30. 6. 1998 - Poslední vztah: 27. 2. 2002

zánik členství: 27. 6. 2001

Kosmická 750, Praha 4, Česká republika

Ing. Pavel Hollmann

předseda

První vztah: 30. 6. 1998 - Poslední vztah: 3. 1. 2003

zánik členství: 11. 9. 2002

zánik funkce: 11. 9. 2002

Bendlova 1736, Kladno, Česká republika

Ing. Radovan Tlamsa

člen

První vztah: 30. 6. 1998 - Poslední vztah: 3. 1. 2003

zánik členství: 11. 9. 2002

Majerského 2032/9, Praha 4, Česká republika

Ing. Jan Struž

člen

První vztah: 30. 6. 1998 - Poslední vztah: 3. 1. 2003

zánik členství: 11. 9. 2002

Husinec 47, Řež u Prahy, Česká republika

JUDr.Ing. Václav Školout

Místopředseda představenstva

První vztah: 8. 10. 1996 - Poslední vztah: 30. 6. 1998

Na Nivách 913, Praha 4, Česká republika

Ing. Miroslav Kučera

Člen představenstva

První vztah: 8. 10. 1996 - Poslední vztah: 30. 6. 1998

Chaplinovo nám. 650, Praha 5, Česká republika

Ing. Jiří Bér

Člen představenstva

První vztah: 8. 10. 1996 - Poslední vztah: 30. 6. 1998

Bílkova 14, Praha 1, Česká republika

Ing. Jiří Franc

Předseda představenstva

První vztah: 8. 10. 1996 - Poslední vztah: 30. 6. 1998

Krameriova 1119/12, Říčany, Česká republika

Ing. Jan Struž

Člen představenstva

První vztah: 8. 10. 1996 - Poslední vztah: 30. 6. 1998

Husinec 47, Řež, Česká republika

Společnost zastupují společně alespoň dva členové představenstva.

od 11. 7. 2014

Jménem společnosti jednají společně alespoň 2 (dva) členové představenstva.

do 11. 7. 2014 od 4. 6. 2010

Jménem společnosti jedná předseda představenstva a v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva.

do 4. 6. 2010 od 3. 1. 2003

Jménem společnosti jedná předseda představenstva a v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva. Podepisování se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva a v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva.

do 3. 1. 2003 od 8. 10. 1996

Dozorčí rada

4 fyzické osoby

Mgr. Radan Marek

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 2. 2022

vznik členství: 7. 12. 2021

Madridská 637/12, Praha, 101 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. David Kučera

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 2. 2022

vznik členství: 7. 12. 2021

vznik funkce: 14. 12. 2021

Návazná 1212/3, Praha, 165 00, Česká republika

Ing. Miroslav Prokeš, CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 2. 2022

vznik členství: 7. 12. 2021

Šlejnická 2017/3, Praha, 160 00, Česká republika

JUDr. Tomáš David

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 2. 2022

vznik členství: 7. 12. 2021

Bernartice nad Odrou 224, 741 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Radan Marek

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 12. 2018 - Poslední vztah: 15. 2. 2022

vznik členství: 6. 12. 2018

zánik členství: 6. 12. 2021

Madridská 637/12, Praha, 101 00, Česká republika

Ing. David Kučera

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 12. 2018 - Poslední vztah: 15. 2. 2022

vznik členství: 6. 12. 2018

zánik členství: 6. 12. 2021

vznik funkce: 7. 12. 2018

zánik funkce: 6. 12. 2021

Návazná 1212/3, Praha, 165 00, Česká republika

Ing. Miroslav Prokeš, CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 12. 2018 - Poslední vztah: 15. 2. 2022

vznik členství: 6. 12. 2018

zánik členství: 6. 12. 2021

Šlejnická 2017/3, Praha, 160 00, Česká republika

JUDr. Tomáš David

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 12. 2018 - Poslední vztah: 15. 2. 2022

vznik členství: 6. 12. 2018

zánik členství: 6. 12. 2021

Bernartice nad Odrou 224, 741 01, Česká republika

Miroslav Prokeš

První vztah: 7. 3. 2016 - Poslední vztah: 20. 12. 2018

vznik členství: 18. 12. 2015

zánik členství: 6. 12. 2018

Šlejnická 2017/3, Praha, 160 00, Česká republika

Mgr. Radan Marek

První vztah: 7. 3. 2016 - Poslední vztah: 20. 12. 2018

vznik členství: 18. 12. 2015

zánik členství: 6. 12. 2018

Madridská 637/12, Praha, 101 00, Česká republika

Ing. David Kučera

První vztah: 7. 3. 2016 - Poslední vztah: 20. 12. 2018

vznik členství: 18. 12. 2015

zánik členství: 6. 12. 2018

Návazná 1212/3, Praha, 165 00, Česká republika

David Kučera

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 7. 2014 - Poslední vztah: 7. 3. 2016

vznik členství: 1. 12. 2013

zánik členství: 17. 12. 2015

Návazná 1212/3, Praha, 165 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

David Kučera

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 12. 2013 - Poslední vztah: 23. 7. 2014

vznik členství: 1. 12. 2013

K Horoměřicům 1183/45, Praha 6, 165 00, Česká republika

Radan Marek

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 4. 2013 - Poslední vztah: 7. 3. 2016

vznik členství: 17. 12. 2012

zánik členství: 17. 12. 2015

Madridská 637/12, Praha, 101 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Miroslav Prokeš

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 4. 2013 - Poslední vztah: 7. 3. 2016

vznik členství: 17. 12. 2012

zánik členství: 17. 12. 2015

Šlejnická 2017/3, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Petr Horáček

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 12. 2011 - Poslední vztah: 30. 12. 2013

vznik členství: 7. 8. 2011

zánik členství: 30. 11. 2013

Gorazdova 1983/17, Praha 2, 120 00, Česká republika

Mgr. Radan Marek

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 5. 2010 - Poslední vztah: 29. 4. 2013

vznik členství: 17. 12. 2009

zánik členství: 17. 12. 2012

Madridská 12, Praha 10, 101 00, Česká republika

Ing. Miroslav Prokeš, CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 5. 2010 - Poslední vztah: 29. 4. 2013

vznik členství: 17. 12. 2009

zánik členství: 17. 12. 2012

Šlejnická 2017/3, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Petr Horáček

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 9. 2008 - Poslední vztah: 13. 12. 2011

vznik členství: 6. 8. 2008

zánik členství: 6. 8. 2011

vznik funkce: 1. 9. 2008

zánik funkce: 6. 8. 2011

Gorazdova 1983/17, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Petr Horáček

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 9. 2008 - Poslední vztah: 8. 9. 2008

vznik členství: 6. 8. 2008

Gorazdova 1983/17, Praha 2, 120 00, Česká republika

JUDr. Martin Draslar

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 1. 2007 - Poslední vztah: 1. 9. 2008

vznik členství: 6. 12. 2006

zánik členství: 6. 8. 2008

Jetelová 2857/3, Praha 10, Česká republika

Mgr. Radan Marek

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 1. 2007 - Poslední vztah: 10. 4. 2010

vznik členství: 6. 12. 2006

zánik členství: 6. 12. 2009

Madridská 12, Praha 10, Česká republika

Ing. Miroslav Prokeš, CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 1. 2007 - Poslední vztah: 10. 4. 2010

vznik členství: 6. 12. 2006

zánik členství: 6. 12. 2009

Šlejnická 2017/3, Praha 6, Česká republika

Ing. Jan Struž

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 1. 2006 - Poslední vztah: 11. 1. 2007

vznik členství: 21. 9. 2005

zánik členství: 30. 11. 2006

Pod Parukářkou 2760/12, Praha 3, Česká republika

Ing. Petra Wendelová

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 1. 2006 - Poslední vztah: 11. 1. 2007

vznik členství: 21. 9. 2005

zánik členství: 30. 11. 2006

K Háji 889, Praha 6, Česká republika

Ing. Věslav Michalik, CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 1. 2006 - Poslední vztah: 11. 1. 2007

vznik členství: 21. 9. 2005

zánik členství: 30. 11. 2006

Dolní Břežany 405, Česká republika

Ing. Jan Struž

člen

První vztah: 3. 1. 2003 - Poslední vztah: 12. 1. 2006

vznik členství: 11. 9. 2002

zánik členství: 11. 9. 2005

Pod Parukářkou 2760/12, Praha 3, Česká republika

Ing. Petra Wendelová

člen

První vztah: 3. 1. 2003 - Poslední vztah: 12. 1. 2006

vznik členství: 11. 9. 2002

zánik členství: 11. 9. 2005

K Háji 889, Praha 6, Česká republika

Ing. Věslav Michalik, CSc.

člen

První vztah: 3. 1. 2003 - Poslední vztah: 12. 1. 2006

vznik členství: 11. 9. 2002

zánik členství: 11. 9. 2005

Dolní Břežany 405, Česká republika

JUDr. Martin Kryl

První vztah: 3. 10. 2000 - Poslední vztah: 3. 1. 2003

zánik funkce: 7. 7. 2002

U Zámeckého parku 19, Praha 4, Česká republika

Ing. Jaroslava Studenovská

První vztah: 3. 10. 2000 - Poslední vztah: 3. 1. 2003

zánik funkce: 7. 7. 2002

Pod Cihelným vrchem 1210, Sedlčany, 264 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jaroslava Studenovská

První vztah: 11. 2. 1999 - Poslední vztah: 3. 10. 2000

Leštínská 2337/26, Praha 9 - Horní Počernice, Česká republika

Ing. Jaroslava Mášová

První vztah: 22. 10. 1996 - Poslední vztah: 11. 2. 1999

Kettnerova 2058, Praha 5, 150 00, Česká republika

JUDr. Martin Kryl

První vztah: 22. 10. 1996 - Poslední vztah: 3. 10. 2000

V zápolí 29, Praha 4, 140 00, Česká republika

JUDr. Alena Tomanová

První vztah: 22. 10. 1996 - Poslední vztah: 3. 1. 2003

zánik funkce: 7. 7. 2002

Hurbanova 11, Praha 4, 140 00, Česká republika

Burza cenných papírů Praha, a.s.

První vztah: 30. 6. 1998

Rybná 682/14, Praha, 110 00

Dalších 9 vztahů k tomuto subjektu

 • Ing. Petr Koblic

  předseda burzovní komory

  Nad branickým pivovarem 449/2, Praha, 147 00, Česká republika

 • Ondřej Dusílek

  člen burzovní komory

  Horní 794, Psáry, 252 44, Česká republika

 • Dr. Christoph Boschan-Freiherr Von Dem Bussche-Haddenhausen

  místopředseda burzovní komory

  Lothringerstrasse 56, Klosterneuburg, 3 400, Rakouská republika

 • Jan Vedral

  člen dozorčí rady

  Revoluční 1403/28, Praha, 110 00, Česká republika

 • Andrea Herrmann

  člen burzovní komory

  Zwölfpfenniggasse 1/2/6, Wien, 1 100, Rakouská republika

 • Jan Sýkora

  člen dozorčí rady

  V kolkovně 919/4, Praha, 110 00, Česká republika

 • Ing. Helena Čacká

  člen dozorčí rady

  Líbeznická 82, Bořanovice, 250 65, Česká republika

 • David Kučera

  člen burzovní komory

  Návazná 1212/3, Praha, 165 00, Česká republika

 • Martin Novák

  člen dozorčí rady

  Na struze 227/1, Praha, 110 00, Česká republika

Akcionáři

Burza cenných papírů Praha, a.s., IČ: 47115629

Rybná, Česká republika, Praha 1

od 30. 6. 1998
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).