Hlavní navigace

CHEMAPOL GROUP, a.s.

Firma CHEMAPOL GROUP, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou BXXXVI 54, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 2 506 404 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

00000744

Sídlo:

Kodaňská 1441/46, Praha Vršovice (Praha 10), 101 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 1. 1980

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

46900 Nespecializovaný velkoobchod
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
70100 Činnosti vedení podniků
731 Reklamní činnosti
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
74300 Překladatelské a tlumočnické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

BXXXVI 54, Městský soud v Praze

Obchodní firma

CHEMAPOL GROUP, a.s. od 5. 8. 1994

Obchodní firma

CHEMAPOL, a.s. do 5. 8. 1994 od 10. 11. 1993

Obchodní firma

CHEMAPOL, akciová společnost do 10. 11. 1993 od 23. 3. 1992

Obchodní firma

Chemapol akciová společnost pro zahraniční obchod do 23. 3. 1992 od 29. 12. 1967

Právní forma

Akciová společnost od 29. 12. 1967

adresa

Kodaňská 1441/46
Praha 10100 od 14. 10. 2016

adresa

Kodaňská 46
Praha 10 - Vršovice 10010 do 14. 10. 2016 od 13. 10. 1994

adresa

Kodaňská 46
Praha 10 - Vršovice 10000 do 13. 10. 1994 od 7. 10. 1970

adresa

Panská 9
Praha 1 11000 do 7. 10. 1970 od 29. 12. 1967

Předmět podnikání

nákup, prodej a poskytování softwarových vybavení a databází užívaných a zpracovaných od 21. 5. 1997

reklamní a propagační činnost od 21. 5. 1997

automatizované zpracování dat od 21. 5. 1997

zprostředkovatelská činnost v oblasti služeb a přenosu informací od 21. 5. 1997

poskutování účetnických služeb, vedení a kontrola účtů a služeb s tím souvisejících do 22. 9. 2001 od 21. 5. 1997

provádění personální agendy od 14. 10. 1996

provádění mzdové agendy - provádění a zajišťování vzdělávacích akcí od 14. 10. 1996

činnost organizačních a ekonomických poradců od 19. 7. 1995

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej od 5. 8. 1994

zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu od 5. 8. 1994

Předmětem podnikání společnosti je obchod, zejména: a) obstarávání záležitostí pro třetí osoby b) účast na zahraničním i tuzemském výrobním, družstevním nebo jiném podnikání c) prodej zboží na vnitřním trhu, úprava nebo jiné zpracování prodávaného zboží a poskytování služeb s prodejem souvisejících d) vývoz a dovoz věcí s vyjímkou položek zvláštního režimu, zvláště vývoz a dovoz rafinérských surovin a produktů, chemikálií, dále surovin, polotovarů a pomocných látek pro do 5. 8. 1994 od 23. 3. 1992

výroby obchodovaných výrobků, jejich polotovarů i vedlejších výrobků, a surovin pro jejich výrobu, dehtových barviv a pomocných přípravků pro průmysl textilní a kožedělný a surovin pro jejich výrobu, farmaceutických surovinm a specialit, jakož i pomocných látek pro průmysl keramický a sklářský. do 5. 8. 1994 od 23. 3. 1992

předmětem podnikání společnosti je zahraniční obchod, zvláště dovoz a vývoz chemikálií, dále surovin, polotovarů a pomocných látek potřebných pro chemickou výrobz, minerálních a mazacích olejů, jejich polotovarů i vedlejších výrobků, pohonných látek, kaučuku a pomocných přípravků pro průmysl gumárenský, barev a laků a surovin pro jejich výrobu, dehtových barviv a pomocných přípravků pro průmysl textilní a kožedělný a surovin pro jejich výrobu, farmaceutických surovin a specialit, jakož i pomocných látek pro průmysl keramický a sklářský a veškerá vedlější činnost související s hlavním předmětem činnosti, zejména: do 23. 3. 1992 od 29. 12. 1967

a) obstarávání záležitostí pro třetí osoby b) účast na zahraničním i tuzemském výrobním, obchodním nebo jiném podnikání c) prodej zboží na vnitřním trhu, úprava nebo jiné zpracování prodáváného zboží a poskytování služeb s prodejem souvisejících do 23. 3. 1992 od 29. 12. 1967

Ostatní skutečnosti

Dne 25.10.1996 rozhodla valná hromada o zvýšení základního jmění společnosti o 500.000.000,-Kč (slovy: pětsetmilionůkorunčeských) až 1.640.000.000,-Kč (slovy: jednamilardašestsetčtyřicetmilionůkorun českých) z 1.680.000.000,-Kč (slovy: jednamiliardašestsetosmdesátmilonůkorunčeských) na 2.180.000.000,-Kč (slovy: dvěmiliardyjednostoosmdesátmilionůkorunčeských) úpisem 500.000 ks až 1.640.000 ks nových akcií jmenovité hodnoty 1.000,-Kč znějících na majitele v zaknihované podobě a dále, že orgánem,který rozhodne o konečné částce zvýšení základního jmění společnosti se určuje představenstvo společnosti. Dne 29.1.1997 rozhodlo představenstvo společnosti, že konečná částka zvýšení základního jmění činí 826.404.000,-Kč (slovy: osmsetdvacetšestmilionůčtyřistačtřitisíckorunčeských). Ke dni 27. ledna 1997 bylo splaceno základní jmění ve výši 2.506.404.000,-Kč (slovy:dvěmiliardypětsetšestmilionůčtyřistačtyřitisíkorunčeských) do 12. 11. 1997 od 20. 5. 1997

Dne 25.října 1996 došlo k tomuto schválení usnesení valné hromady Chemapol Group, a.s. a) Základní jmění společnosti se zvyšuje o 500.000.000,-Kč (slovy pětsetmilionůkorun českých) s tím, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění, a to do výše 1.640.000.000,-Kč (slovy:jednamiliardašestsetčtyřicetmilionůkorun českých) z 1.680.000.000,-Kč (slovy:jednamiliardašestsetosmdesátmilionůkorun českých) na 2.180.000.000 (slovy:dvěmiliardyjednostoosmdesátmilionůkorun českých) až na 3.320.000.000,-Kč (slovy:třimiliardytřistadvacetmilionůkorun českých) vydáním 500.000 ks až 1.640.000 ks akcií jmenovité hodnoty 1000,-Kč (slovy: jedentisíckorun českých), znějících na majitele v zaknihované podobě. Orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základního jmění společnosti, se určuje představenstvo. b) Úpis akcií bude proveden dvoukolově a to tak, že v prvním kole, které započne bezprostředně po uveřejnění usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění a bude ukončeno dva týdny po jeho započtení, mohou upisovat ve smyslu § 204a odst.l) obchodního zákoníku pouze dosavadní akcionáři jako realizaci svého přednostního práva upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního jmění v rozsahu jejich podílů na základním jmění společnosti. Tento podíl se stanoví tak, že za jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč lze upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč Podle ustanovení § 204a odst. l) nemají majitelé zaměstnaneckých akcií v prvním kole přednostní právo na upisování těchto akcií. Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo Komerční banky, a.s. pobočky v Praze 10, K Botiči 5, PSČ: 101 44, v útvaru kapitálových obchodu v l. patře. c) Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den následující po dni, v němž bylo uveřejněno usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění společnosti Chemapol Group, a.s., jehož součástí je ve smyslu § 203 a § 204a obchodního Přednostní právo upsat má ten akcionář, který bude k rozhodnému dni zapsán ve výpisu z registu emitenta a nepřevedl toto své právo na jinou osobu nebo osoba, na kterou bylo přednostní právo převedeno a která se prokáže smlouvou o postoupení přednostního práva podle § 156a) obchodního zákoníku. d) Neupsaný zbytek akcií bude nabídut na základě veřejné výzby k upisování akcií k veřejnému úpisu v druhém kole, ve které bude stanoven dne, v němž bude proveden úpis, a to tak, aby celý úpis byl zakončen do 8 týdnů od uveřejnění usnesení valné hromady. Mítem pro upisování akcií ve veřejném úpisu bude sídlo Komerční banky, a.s. pobočky v Praze 10, K Botiči 5, PSČ: 10144, v útvaru kapitálových obchodů v l. patře. e) Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva, jakož i upisovaných akcií ve veřejném úpisu ve druhém kole je shodný a činí 2.300,-Kč za jednu akcii. f) Upisovatel je povinen splatit v okamžiku úpisu celý emisní kurs upsaných akcií jednorázově zaplacením, které prokáže předložením příslušného dokladu o tom, že částka byla poukázána prostředenictím tuzemské banky ve prospěch zvláštního účtu č. 7398680297/0100 zřízeného emitentem banky:Komerční banka, a.s. pobočka v Praze 10,K Botiči 5, PSČ: 101 44. K identifikaci platby uvede ve variabilním symbolu tuzemský upisovatel - právnická osoba IČO, tuzemský upisovatel - fyzická osoba rodné číslo. Zahraniční upisovatel předloží doklad pro identifiakci platby při úpisu. Při upisování akcií na zvýšení základního jmění jsou přípustné v obou kolech pouze peněžité vklady. do 20. 5. 1997 od 4. 12. 1996

předseda představenstva je současně prezidentem společnosti od 14. 10. 1996

Dne 13.5.1996 rozhodla valná hromada o zvýšení základního jmění společnosti o 800000000 Kč úpisem nových akcií. Ke dne 30.5.1996 je splaceno základní jmění ve výši 1680000000 Kč. do 12. 11. 1997 od 20. 6. 1996

Akciová společnost byla zřízena podle zák.č.243/59 Sb. a zákládá se na státním povolení uděleném výnosem ministerstva zahraničního obchodu ze dne 20.12.1967 č.j. 106388/67-17, dále na stanovách tímže ministerstvem schválených a na usnesení ustavující valné hromady konané dne 20.12.1967 osvědčené notářským zápisem ze dne 20.12.1967 č.j. 1N 546/67, 1 NZ 417/67. do 12. 11. 1997 od 12. 6. 1996

Dne 30.10.1995 rozhodla vlaná hromada o zvýšení základního jmění společnosti o 440.000.000,-Kč úpisem nových akcií. Ke dni 23.11.1995 je splaceno základní jmění ve výši 840.000.000,-Kč. do 12. 11. 1997 od 24. 1. 1996

Dne 30.5.1995 rozhodla valná hromada a.s. o zvýšení základního jmění společnosti o 220.000.000,-Kč z majetku společnosti,ke dni 19.července 1995 je splaceno základní jmění ve výši 400.000.000,-Kč. do 12. 11. 1997 od 20. 7. 1995

Dne 14.6.1995 rozhodla valná hromada a.s. o zvýšení základního jmění společnosti o 220.000.000,-Kč z majetku společnosti,ke dni 19.července 1995 je splaceno základní jmění ve výši 400.000.000,-Kč. do 20. 7. 1995 od 19. 7. 1995

předseda představenstva je současně generálním ředitelem společnosti do 14. 10. 1996 od 19. 7. 1995

Ke dni 31.3.1994 bylo splaceno základní jmění společnosti ve výši 200,000.000,-Kč /slovy dvěstěmilionů korun českých/. do 12. 11. 1997 od 3. 5. 1994

CHEMAPOL, Co.Ltd. - anglicky CHEMAPOL, S.A. - francouzsky CHEMAPOL, A.G. - německy CHEMAPOL, A.O. - rusky CHEMAPOL, S.A. - španělsky do 13. 10. 1994 od 10. 11. 1993

Generální ředitel: ing. Václav Junek CSc, Nad pískovnou 1466 Praha 4 do 10. 11. 1993 od 23. 3. 1992

anglicky - CHEMAPOL, Company Limited francouzsky - CHEMAPOL, Société anonyme německy - CHEMAPOL, Aktiengesellschaft rusky - CHEMAPOL, Akcioněrnoje obščestvo španělsky - CHEMAPOL, Soceidad anonima do 10. 11. 1993 od 23. 3. 1992

Náměstek generálního ředitele: ing. Miroslav Přibyl, Strašnická 869/14, Praha 10 do 10. 11. 1993 od 29. 4. 1991

Náměstek generálního ředitele: ing. Václav Junek CSc, Nad pískovnou 1466, Praha 4 - Krč do 23. 3. 1992 od 7. 11. 1986

Generální ředitel: ing. Václav Volf, Lešanská 2928, Praha 4 do 23. 3. 1992 od 30. 7. 1986

Představenstvo společnosti se skládá z 13 členů. do 13. 10. 1994 od 28. 10. 1985

Náměstek generálního ředitele: ing. Václav Volf, Lešanská 2928, Praha 4 do 30. 7. 1986 od 5. 8. 1983

Změna § 17 odst.2 stanov se zapisuje takto: Dalším členem představenstva je generální ředitel v důsledku své funkce a po dobu jejího trvání. do 13. 10. 1994 od 21. 9. 1977

Gnerální ředitel, slovenská účast.spol.: Gabriel Padušický, Cyrilova 9, Bratislava do 28. 1. 1971 od 13. 8. 1969

Generální ředitel: JUDr. Zdeněk Mojžíšek, Veletržní 13, Praha 7, 170 00 do 30. 7. 1986 od 29. 12. 1967

anglicky - Chemapol, Foreing Trade Company Limited francouzsky - Chemapol, Société anonyme pour le commrce axtérieur německy - Chemapol, Aktiengesellschaft fur Aussenhandel rusky - Chemapol, Akcioněrnoje vněšnětorgovoje obščestvo španělsky - Chemapol, Sociedad anonim para el comercio exterior do 23. 3. 1992 od 29. 12. 1967

Na akciový kapitál upsáno Kčs 200.000.000,- hotově splaceno Kčs 66.600.000,-. do 3. 5. 1994 od 29. 12. 1967

Představenstvo se skládá z 12 ti členů. do 13. 10. 1994 od 29. 12. 1967

Náměstek generálního ředitele: ing. Jaroslav Suda, Mexická 3 Praha 10 - Vršovice, 100 00 do 13. 10. 1994 od 29. 12. 1967

Akciová společnost byla zřízena podle zák.č.243/59 Sb. a zákládá se na státním povolení uděleném výnosem ministerstva zahraničního obchodu ze dne 20.12.1967 č.j. 106388/67-17, dále na stanovách tímže ministerstven schválených a na usnesení ustavující valné hromady konané dne 20.12.1967 osvědčené notářským zápisem ze dne 20.12.1967 č.j. 1N 546/67, 1 NZ 417/67. do 12. 6. 1996 od 29. 12. 1967

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 506 404 000 Kč

od 20. 5. 1997

Základní kapitál

vklad 1 680 000 000 Kč

do 20. 5. 1997 od 20. 6. 1996

Základní kapitál

vklad 880 000 000 Kč

do 20. 6. 1996 od 24. 1. 1996

Základní kapitál

vklad 440 000 000 Kč

do 24. 1. 1996 od 19. 7. 1995

Základní kapitál

vklad 220 000 000 Kč

do 19. 7. 1995 od 5. 8. 1994

Základní kapitál

vklad 200 000 000 Kč

do 5. 8. 1994 od 29. 12. 1967
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 506 404 od 21. 5. 1997
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 466 404 do 21. 5. 1997 od 20. 5. 1997
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 640 000 do 20. 5. 1997 od 20. 6. 1996
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 840 000 do 20. 6. 1996 od 24. 1. 1996
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 400 000 do 24. 1. 1996 od 19. 7. 1995
Zaměstnanecké akcie na jméno, hodnota: 2 000 Kč, počet: 20 000 do 21. 5. 1997 od 19. 7. 1995
Zaměstnanecké akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 20 000 do 19. 7. 1995 od 5. 8. 1994
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 2 000 do 19. 7. 1995 od 29. 12. 1967

Statutární orgán

13 fyzických osob

Ing. Petr Ježek

člen představenstva

První vztah: 14. 10. 2016

Akátová 113, Zdiby, 250 66, Česká republika

Ing. Otakar Bízek

člen představenstva

První vztah: 14. 10. 2016

Malšice 6, 391 75, Česká republika

JUDr. Jiří Hronovský

člen představenstva

První vztah: 14. 10. 2016

Zářijová 2348/5, Plzeň, 321 00, Česká republika

Ing. Ottomar Trestr

člen představenstva

První vztah: 14. 10. 2016

Ďáblická 70/22, Praha, 182 00, Česká republika

Ing. Václav Nestrašil

člen

První vztah: 14. 10. 2016

Kladenská 2238, Černošice, 252 28, Česká republika

Jan Kerbach

člen představenstva

První vztah: 14. 10. 2016

Aubrechtové 3102/16, Praha, 106 00, Česká republika

Ing. Václav Junek CSc.

předseda a člen představenstva

První vztah: 12. 9. 2015

Nad pískovnou 1466/37, Praha, 140 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Petr Ježek

člen představenstva

První vztah: 4. 11. 1998

Lomnického 1123/2, Praha 4, Česká republika

JUDr. Jiří Hronovský

člen představenstva

První vztah: 4. 11. 1998

V Hůrkách 2143, Praha 5-Nové Butovice, Česká republika

Ing. Ottomar Trestr

člen představenstva

První vztah: 4. 11. 1998

Jungmannova 915, Pardubice, Česká republika

Ing. Václav Nestrašil

člen

První vztah: 10. 2. 1998

Ke kamínce 1289, Praha 5, Česká republika

Ing. Jan Kerbach r.č.531101/0091

člen představenstva

První vztah: 21. 5. 1997

Aubrechtové 3102, Praha 10, Česká republika

Ing. Otakar Bízek

člen představenstva

První vztah: 5. 8. 1994

Nad Šálkovnou 1533/19, Praha 4, Česká republika

Historické vztahy

JUDr. Jiří Hronovský

člen představenstva

První vztah: 14. 10. 2016 - Poslední vztah: 29. 10. 2018

zánik členství: 14. 10. 2018

Zářijová 2348/5, Plzeň, 321 00, Česká republika

Ing. Ottomar Trestr

člen představenstva

První vztah: 4. 11. 1998 - Poslední vztah: 14. 10. 2016

Jungmannova 915, Pardubice, Česká republika

JUDr. Jiří Hronovský

člen představenstva

První vztah: 4. 11. 1998 - Poslední vztah: 14. 10. 2016

V Hůrkách 2143, Praha 5-Nové Butovice, Česká republika

Ing. Petr Ježek

člen představenstva

První vztah: 4. 11. 1998 - Poslední vztah: 14. 10. 2016

Lomnického 1123/2, Praha 4, Česká republika

Ing. Miroslav Crha

člen

První vztah: 10. 2. 1998 - Poslední vztah: 4. 11. 1998

Lindavská 784, Praha 8, Česká republika

Ing. Václav Nestrašil

člen

První vztah: 10. 2. 1998 - Poslední vztah: 14. 10. 2016

Ke kamínce 1289, Praha 5, Česká republika

JUDr. Vladimír Junek

člen představenstva

První vztah: 21. 5. 1997 - Poslední vztah: 10. 2. 1998

Bělčická 10, Praha 4, Česká republika

Ing. Jaroslav Bažant

člen představenstva

První vztah: 21. 5. 1997 - Poslední vztah: 10. 2. 1998

Šafaříkova 16, Praha 2, Česká republika

Ing. Jan Kerbach r.č.531101/0091

člen představenstva

První vztah: 21. 5. 1997 - Poslední vztah: 14. 10. 2016

Aubrechtové 3102, Praha 10, Česká republika

Ing. Jaromír Burián

člen předst.

První vztah: 14. 10. 1996 - Poslední vztah: 10. 2. 1998

Pod valem 323, Praha 10-Štěrboholy, Česká republika

Ing. Petr Himl

člen představenstva

První vztah: 13. 10. 1994 - Poslední vztah: 21. 5. 1997

Rodopská 3154/6, Praha 4, Česká republika

Ing. Petr Himl

člen představenstva

První vztah: 5. 8. 1994 - Poslední vztah: 13. 10. 1994

Rodopská 46, Praha 4, Česká republika

Ing. Otakar Bízek

člen představenstva

První vztah: 5. 8. 1994 - Poslední vztah: 14. 10. 2016

Nad Šálkovnou 1533/19, Praha 4, Česká republika

Ing. František Kresťan

člen představenstva

První vztah: 3. 5. 1994 - Poslední vztah: 5. 8. 1994

Nad zlíchovem 18, Praha 5, Česká republika

Ing. Vladimír Moural

člen představenstva

První vztah: 3. 5. 1994 - Poslední vztah: 5. 8. 1994

Heřmanova 24, Praha 7, Česká republika

Ing. Jan Sládek

člen představenstva

První vztah: 3. 5. 1994 - Poslední vztah: 5. 8. 1994

Šárecká 36, Praha 6, Česká republika

Ing. František Kosek

člen představenstva

První vztah: 3. 5. 1994 - Poslední vztah: 5. 8. 1994

Zdíkovská 116, Praha 5, Česká republika

Ing. Pavel Jejkal

člen představenstva

První vztah: 3. 5. 1994 - Poslední vztah: 5. 8. 1994

Krasnojarská 14, Praha 10, Česká republika

JUDr. Miroslav Bošek

člen představenstva

První vztah: 3. 5. 1994 - Poslední vztah: 5. 8. 1994

Bohuslava Martinů 2, Praha 4, Česká republika

Ing. Miroslav Přibyl

místopředseda a člen předst.

První vztah: 3. 5. 1994 - Poslední vztah: 14. 10. 1996

Strašnická 14, Praha 10, Česká republika

Ing. Zdeněk Jiras

člen představenstva

První vztah: 3. 5. 1994 - Poslední vztah: 10. 2. 1998

Matuškova 796, Praha 4, Česká republika

Ing. Václav Junek CSc.

předseda a člen představenstva

První vztah: 3. 5. 1994 - Poslední vztah: 12. 9. 2015

Nad pískovnou 1466, Praha 4, Česká republika

ing. Ján Krajniak

člen představenstva

První vztah: 23. 3. 1992 - Poslední vztah: 3. 5. 1994

Lotyšská 44, Bratislava, Česká republika

ing. Miloš Malík

člen představenstva

První vztah: 23. 3. 1992 - Poslední vztah: 3. 5. 1994

Poličná 219, Valašské Meziřičí, Česká republika

ing. Jiří Michal

člen představenstva

První vztah: 23. 3. 1992 - Poslední vztah: 3. 5. 1994

J.Machka 16, Praha 5, Česká republika

ing. Josef Urbánek

člen představenstva

První vztah: 23. 3. 1992 - Poslední vztah: 3. 5. 1994

Dukelských hrdinů 21, Břeclav, Česká republika

ing. Zdeněk Votava

člen představenstva

První vztah: 23. 3. 1992 - Poslední vztah: 3. 5. 1994

Nemocniční 2630, Mělník, Česká republika

Zdeněk David

člen představenstva

První vztah: 29. 4. 1991 - Poslední vztah: 3. 5. 1994

U krčské vodárny 1133/61, Praha 4, Česká republika

Ing. Miroslav Krejčí

člen představenstva

První vztah: 29. 4. 1991 - Poslední vztah: 3. 5. 1994

Mánesova 1668, Sokolov, Česká republika

Bořivoj Martínek

člen představenstva

První vztah: 29. 4. 1991 - Poslední vztah: 3. 5. 1994

Bukovanského 15, Ostrava 2, Česká republika

ing. Ladislav Helada

člen představenstva

První vztah: 29. 4. 1991 - Poslední vztah: 3. 5. 1994

Čapkova 2031, Litvínov, Česká republika

ing. Karel Plaček

člen představenstva

První vztah: 29. 4. 1991 - Poslední vztah: 23. 3. 1992

Hečiminova 861, Praha 10, Česká republika

ing. Antonín Schauer

člen představenstva

První vztah: 29. 4. 1991 - Poslední vztah: 23. 3. 1992

Božkovská 2927, Praha 4, Česká republika

ing. Alois Herman

člen představenstva

První vztah: 17. 3. 1987 - Poslední vztah: 29. 4. 1991

J.Fučíka 3624, Gottwaldov, Česká republika

ing. Michal Ivanko

člen představenstva

První vztah: 25. 2. 1987 - Poslední vztah: 29. 4. 1991

Bítovská 1212, Praha 4, Česká republika

Rndr Ing. Ivan Kopernický Csc

člen představenstva

První vztah: 6. 2. 1987 - Poslední vztah: 29. 4. 1991

Nám. Ľudových milicií 10, Bratislava, Česká republika

ing. Josef Sadílek

člen představenstva

První vztah: 6. 2. 1987 - Poslední vztah: 29. 4. 1991

V.I.Lenina 1257, Jirkov, Česká republika

ing. Jozef Dugovič

člen představenstva

První vztah: 28. 10. 1985 - Poslední vztah: 3. 5. 1994

Februárového víťazstva 63, Bratislava, Česká republika

ing. Jozef Potisk

člen představenstva

První vztah: 28. 10. 1985 - Poslední vztah: 23. 3. 1992

nám.Ľudových milicií 10, Bratislava, Česká republika

ing. Pavel Brůžek

člen představenstva

První vztah: 28. 10. 1985 - Poslední vztah: 29. 4. 1991

Srbská 46, Brno, Česká republika

ing. Petr Hojer

člen představenstva

První vztah: 28. 10. 1985 - Poslední vztah: 6. 2. 1987

Tylova 2070, Litvínov I, Česká republika

ing. Jindřich Chromík CSc.

člen představenstva

První vztah: 28. 10. 1985 - Poslední vztah: 6. 2. 1987

Na Pouskách 2131, Praha 4, Česká republika

ing. Jiří Hladík

člen představenstva

První vztah: 21. 9. 1977 - Poslední vztah: 6. 2. 1987

Boženy Němcové 830, Úpice, Česká republika

ing. Miloš Protiva

člen představenstva

První vztah: 21. 9. 1977 - Poslední vztah: 29. 4. 1991

gen. Svobody 815, Pečky, Česká republika

ing. Eduard Zárybnický

člen představenstva

První vztah: 21. 9. 1977 - Poslední vztah: 29. 4. 1991

K.H.Borovského 77, Sokolov, Česká republika

Jan Mezírka

člen představenstva

První vztah: 21. 9. 1977 - Poslední vztah: 6. 2. 1987

Mladcovská 3325, Gottwaldov I, Česká republika

ing. Ludovít Brezula

člen představenstva

První vztah: 11. 10. 1976 - Poslední vztah: 28. 10. 1985

Pod Rovnicami 13, Bratislava, 820 00, Česká republika

Rostislav Pilař,D.T.

člen představenstva

První vztah: 11. 10. 1976 - Poslední vztah: 28. 10. 1985

Antonínská 4, Praha 7, 170 00, Česká republika

ing. Lumír Kozák

člen představenstva

První vztah: 26. 2. 1976 - Poslední vztah: 11. 10. 1976

Havlíčkova 332/4, Bílina, Česká republika

Vincenc Fuciman

člen představenstva

První vztah: 26. 2. 1976 - Poslední vztah: 6. 2. 1987

Nad Strouhou 1658, Praha 4 - Braník, 140 00, Česká republika

Ladislav Drobníček

člen představenstva

První vztah: 27. 5. 1974 - Poslední vztah: 21. 9. 1977

Sevřená 10/1621, Praha 4, 140 00, Česká republika

Miroslav Petrželka

člen představenstva

První vztah: 27. 5. 1974 - Poslední vztah: 6. 2. 1987

Stavitelská 4, Praha 6, 160 00, Česká republika

Dr. Václav Grim

člen představenstva

První vztah: 9. 11. 1973 - Poslední vztah: 29. 4. 1991

Důlce 1/2111, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

ing. Ján Matis

člen představenstva

První vztah: 9. 11. 1973 - Poslední vztah: 6. 2. 1987

Gabčíkova 4, Bratislava, 820 00, Česká republika

ing. Miroslav Tkadlec

člen představenstva

První vztah: 9. 11. 1973 - Poslední vztah: 11. 10. 1976

Košická 30, Bratislava, 820 00, Česká republika

JUDr. Jindřich Demuth

člen představenstva

První vztah: 20. 6. 1972 - Poslední vztah: 28. 10. 1985

U Letenského sadu 14, Praha 7, 170 00, Česká republika

ing. Ján Viola

člen představenstva

První vztah: 30. 12. 1971 - Poslední vztah: 28. 10. 1985

Sidliško 12, Strážské, okr. Michalovce, Česká republika

ing. Karel Bednář

člen představenstva

První vztah: 28. 1. 1971 - Poslední vztah: 27. 5. 1974

Všenory 124, Dobřichovice, 252 29, Česká republika

Vladislav Bejček

člen představenstva

První vztah: 28. 1. 1971 - Poslední vztah: 27. 5. 1974

Přemyslovská 29, Praha 3, 130 00, Česká republika

Kán Dzian

člen představenstva

První vztah: 28. 1. 1971 - Poslední vztah: 9. 11. 1973

Níťová 5, Bratislava, 820 00, Česká republika

František Gregor

člen představenstva

První vztah: 28. 1. 1971 - Poslední vztah: 21. 9. 1977

Šrobárova 21, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ján Šebík

člen představenstva

První vztah: 28. 1. 1971 - Poslední vztah: 21. 9. 1977

Liščie údolie 44, Bratislava, 820 00, Česká republika

Dr. Josef Kalus

člen představenstva

První vztah: 28. 1. 1971 - Poslední vztah: 21. 9. 1977

Podhoří Mikuláše Alše 488, Gotwaldov, Česká republika

Václav Švandrlík

člen představenstva

První vztah: 13. 8. 1969 - Poslední vztah: 26. 2. 1976

Podkrušnohorská 1625, Litvínov, 436 01, Česká republika

ing. Štefán Voskár

člen představenstva

První vztah: 13. 8. 1969 - Poslední vztah: 9. 11. 1973

Liscie Nivy 5, Bratislava, 820 00, Česká republika

ing. Emil Kudlička

člen představenstva

První vztah: 13. 8. 1969 - Poslední vztah: 28. 1. 1971

Trenčianská 44, Bratislava, 820 00, Česká republika

ing. Dušan Svoboda

člen představenstva

První vztah: 29. 12. 1967 - Poslední vztah: 30. 12. 1971

Biely Kríž, blok D, Bratislava, 820 00, Česká republika

Rostislav Pilař

člen představenstva

První vztah: 29. 12. 1967 - Poslední vztah: 13. 8. 1969

Košická 16, Bratislava, 820 00, Česká republika

Oldřich Indrák

člen představenstva

První vztah: 29. 12. 1967 - Poslední vztah: 13. 8. 1969

ul.Fraňa Krála 20, Bratislava, 820 00, Česká republika

ing. Stanislav Ráz

člen představenstva

První vztah: 29. 12. 1967 - Poslední vztah: 13. 8. 1969

28.pluku 241/46, Praha - Vršovice, 100 00, Česká republika

ing. Jindřich Černý

člen představenstva

První vztah: 29. 12. 1967 - Poslední vztah: 28. 1. 1971

Herálecká 964, Praha 4 - Krč, 140 00, Česká republika

ing. Jan Lamper

člen představenstva

První vztah: 29. 12. 1967 - Poslední vztah: 28. 1. 1971

sídliště 832, Gotwaldov - Malenovice, 763 02, Česká republika

ing. Vladimír Vít

II. místopředseda

První vztah: 29. 12. 1967 - Poslední vztah: 28. 1. 1971

Bohdaneč-Horka 239, okr. Pardubice, Česká republika

ing. Jaroslav Koláček

člen představenstva

První vztah: 29. 12. 1967 - Poslední vztah: 28. 1. 1971

Strašín 66, Říčany, Česká republika

ing. Josef Palkoska CSc.

I. místopředseda

První vztah: 29. 12. 1967 - Poslední vztah: 20. 6. 1972

Skořepka 2, Praha 1, 110 00, Česká republika

Karel Kumpera

člen představenstva

První vztah: 29. 12. 1967 - Poslední vztah: 9. 11. 1973

Londýnská 2, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Rudolf Javořík

předseda

První vztah: 29. 12. 1967 - Poslední vztah: 26. 2. 1976

U letenského sadu 133/9, Praha 7, 170 00, Česká republika

JUDr. Josef Robejšek

člen představenstva

První vztah: 29. 12. 1967 - Poslední vztah: 4. 10. 1994

Pod hájem 1547/2, Praha 5, 150 00, Česká republika

Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis : - předseda představenstva a prezident společnosti - nejméně dva členové představenstva společně

od 14. 10. 1996

Podepisování za společnost: Podepisování za společnost se děje v souladu s organizačním a podpisovým řádem společnosti tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis: - předseda představenstva a generální ředitel - nejméně dva členové představenstva - prokuristé a další splnomocnění pracovníci v rozsahu udělené plné moci, nebo - jiní pracovníci v rozsahu dispozic daných organizačním a podpisovým řádem společnosti k plnění pracovních úkolů

do 14. 10. 1996 od 24. 1. 1996

Podepisování za společnost: Podepisování za společnost se děje v souladu s organizačním a podpisovým řádem společnosti tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis: - všichni členové představenstva nebo jeho jednotliví zmocněnci, nebo - generální ředitel akciové společnosti, nebo - prokuristé a další splnomocnění pracovníci v rozsahu udělené plné moci, nebo - jiní pracovníci v rozsahu dispozic daných organizačním a podpisovým řádem společnosti k plnění pracovních úkolů

do 24. 1. 1996 od 23. 3. 1992

Společnost zastupují všichni členové představenstva nebo členové představenstva k tomu představenstvem písemně zmocněni nebo generální ředitel společnosti nebo jeho náměstek. Podepisování: K vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí své podpisy: a) všichni členové představenstva nebo členové představenstva k tomu představenstvem písemně zmocnění b) generální ředitel nebo jeho náměstek nebo c) samostatný prokurista nebo d) dva kolektivní prokuristé Prokuristé podepisují vždy s dodatkem označujícím prokuru.

do 23. 3. 1992 od 29. 12. 1967

Dozorčí rada

6 fyzických osob

Ing. Petr Himl

člen

První vztah: 14. 10. 2016

Rodopská3154/6, Praha 4, Česká republika

Ing. Roman Čulík

člen

První vztah: 14. 10. 2016

Nová cesta 438/14, Praha, 140 00, Česká republika

Ing. František Hruška

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 6. 2016

K vrbě 524/12, Praha, 103 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. František Hruška

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 1998

Na rybníčku 10, Praha 2, Česká republika

Ing. Petr Himl

člen

První vztah: 21. 5. 1997

Rodopská3154/6, Praha 4, Česká republika

Ing. Roman Čulík

člen

První vztah: 14. 10. 1996

Nová cesta 14, Praha 4, Česká republika

Historické vztahy

Ing. František Hruška

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 1998 - Poslední vztah: 11. 6. 2016

Na rybníčku 10, Praha 2, Česká republika

Mgr. Lubor Žalman

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 1998 - Poslední vztah: 6. 11. 1999

Grussova 828, Praha 5, Česká republika

JUDr. Michal Krišlo

člen

První vztah: 10. 2. 1998 - Poslední vztah: 6. 11. 1999

Šalounova 1940, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Petr Himl

člen

První vztah: 21. 5. 1997 - Poslední vztah: 14. 10. 2016

Rodopská3154/6, Praha 4, Česká republika

Ing. František Kopřiva

člen

První vztah: 12. 5. 1997 - Poslední vztah: 21. 5. 1997

Renoirova 649/10, Praha 5, Česká republika

Ing. František Kopřiva

člen

První vztah: 14. 10. 1996 - Poslední vztah: 12. 5. 1997

Renoirova 10-649, Praha 5, Česká republika

Ing. Roman Čulík

člen

První vztah: 14. 10. 1996 - Poslední vztah: 14. 10. 2016

Nová cesta 14, Praha 4, Česká republika

Ing. Marie Parmová

člen

První vztah: 14. 10. 1996 - Poslední vztah: 10. 2. 1998

Sokolská 59, Ostrava 1, Česká republika

Ing. Ivan Horvát

člen

První vztah: 12. 6. 1996 - Poslední vztah: 14. 10. 1996

Langsfeldova 15, Bratislava, Česká republika

doc.ing. Štěpán Muller CSc.

člen

První vztah: 12. 6. 1996 - Poslední vztah: 14. 10. 1996

Renoirova 621, Praha 5 - Hlubočepy, Česká republika

Ing. Petr Ježek

člen

První vztah: 24. 1. 1996 - Poslední vztah: 4. 11. 1998

Lomnického 1123/2, Praha 4, Česká republika

Ing. Jiří Bílek

člen

První vztah: 13. 10. 1994 - Poslední vztah: 14. 10. 1996

Šrobárova 21, Praha 3, Česká republika

ing. Vladimír Staňura

2.místopředseda

První vztah: 13. 10. 1994 - Poslední vztah: 14. 10. 1996

Bechyňova 5, Praha 6, Česká republika

ing. Jaroslav Valoušek

1.místopředseda

První vztah: 13. 10. 1994 - Poslední vztah: 14. 10. 1996

Jungmannova 915, Pardubice, Česká republika

Mgr. Jiřina Čalfová

člen

První vztah: 13. 10. 1994 - Poslední vztah: 24. 1. 1996

Na Hanspaulce 1665/8, Praha 6, Česká republika

Ing. Jindra Čížková

člen

První vztah: 13. 10. 1994 - Poslední vztah: 14. 10. 1996

K motelu 97, Praha 4 - Újezd, Česká republika

Irena Šnajberková

člen

První vztah: 13. 10. 1994 - Poslední vztah: 14. 10. 1996

Zelený pruh 1686/105, Praha 4, Česká republika

Ing. Miroslav Nevosad

člen

První vztah: 13. 10. 1994 - Poslední vztah: 14. 10. 1996

Na Vyhlídce 1107, Kralupy nad Vltavou, Česká republika

Marie Boboková

člen

První vztah: 13. 10. 1994 - Poslední vztah: 4. 11. 1998

Levského 3208, Praha 4, Česká republika

Ing. Zbyněk Mareček

člen

První vztah: 5. 8. 1994 - Poslední vztah: 14. 10. 1996

Tisovecká 901, Kolín II, Česká republika

Ing. Přemek Hlavnička

člen

První vztah: 5. 8. 1994 - Poslední vztah: 14. 10. 1996

Štichova 642, Praha 4, Česká republika

Ing. Ivan Horváth

člen

První vztah: 5. 8. 1994 - Poslední vztah: 12. 6. 1996

Langsfeldova 15, Bratislava, Česká republika

Ján Krajniak

2. místopředseda

První vztah: 10. 11. 1993 - Poslední vztah: 5. 8. 1994

Lotyšská 44, Bratislava, Česká republika

Jana Sudová

člen

První vztah: 10. 11. 1993 - Poslední vztah: 13. 10. 1994

Záveská 2, Praha 10 - Hostivař, Česká republika

ing. Jiří Michal

1. místopředseda

První vztah: 10. 11. 1993 - Poslední vztah: 10. 11. 1993

nám. J.Machka 16, Praha 5, Česká republika

ing. Zdeněk Votava

člen

První vztah: 10. 11. 1993 - Poslední vztah: 5. 8. 1994

Nemocniční 2360, Mělník, Česká republika

ing. Josef Urbánek

člen

První vztah: 10. 11. 1993 - Poslední vztah: 14. 10. 1996

Dukelských hrdinů 21, Břeclav, Česká republika

ing. Jaaroslav Mrlina

člen

První vztah: 10. 11. 1993 - Poslední vztah: 5. 8. 1994

Řádová 90, Vyškovice, okr. Ostrava, Česká republika

ing. Jaroslava Hauková

člen

První vztah: 10. 11. 1993 - Poslední vztah: 13. 10. 1994

Liškova 808/9, Praha 4, Česká republika

ing. Petr Ciboch

člen

První vztah: 10. 11. 1993 - Poslední vztah: 13. 10. 1994

Studentská 5, Praha 6, Česká republika

ing. Jaroslav Valoušek

člen

První vztah: 10. 11. 1993 - Poslední vztah: 13. 10. 1994

Jungmannova 915, Pardubice, Česká republika

Stanislava Plášilová

člen

První vztah: 10. 11. 1993 - Poslední vztah: 13. 10. 1994

Černokostelecká 2111, Praha 10 - Strašnice, Česká republika

ing. Miroslav Novosad

člen

První vztah: 10. 11. 1993 - Poslední vztah: 13. 10. 1994

Na vyhlídce 1107, Kalupy nad Vltavou, Česká republika

ing. Vladimír Staňura

člen

První vztah: 10. 11. 1993 - Poslední vztah: 13. 10. 1994

Bechyňova 5, Praha 6, Česká republika

ing. Jaroslav Seifert

člen

První vztah: 10. 11. 1993 - Poslední vztah: 13. 10. 1994

Suchý vršek 2104, Praha 5, Česká republika

doc.ing. Štěpán Muller CSc.

člen

První vztah: 10. 11. 1993 - Poslední vztah: 12. 6. 1996

Renoirova 621, Praha 5 - Hlubočepy, Česká republika

ing. Dušan Nepejchal

člen

První vztah: 10. 11. 1993 - Poslední vztah: 14. 10. 1996

J.Vítovce 3111/70, Most, Česká republika

Ing. Jiří Michal

předseda

První vztah: 10. 11. 1993 - Poslední vztah: 6. 11. 1999

nám. J.Machka 16, Praha 5, Česká republika

Další vztahy firmy CHEMAPOL GROUP, a.s.

1 fyzická osoba

Ing. Alexandr Vacek

První vztah: 13. 12. 2013

Balbínova 206/16, Praha, 120 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen správní rady

  ANGUMER a.s.

  Balbínova 206/16, Praha, 120 00

Historické vztahy

Ing. Alexandr Vacek

První vztah: 23. 4. 2007 - Poslední vztah: 13. 12. 2013

Balbínova 16, Praha 2, Česká republika

Ing. Alexandr Vacek

První vztah: 10. 2. 1999 - Poslední vztah: 23. 4. 2007

U Rajské zahrady 3, Praha 3, Česká republika

Mgr. Anna Zinglová

První vztah: 10. 2. 1999 - Poslední vztah: 20. 4. 2000

Strážkovická 329, Praha 9, Česká republika

Ondřej Petráň

První vztah: 10. 2. 1999 - Poslední vztah: 20. 4. 2000

Morseova 242, Praha 10, Česká republika

kol.prok. Drahomír Ryba

První vztah: 24. 3. 1992 - Poslední vztah: 13. 10. 1994

Na vrcholu 32, Praha 3, Česká republika

kol.prok.ing. František Kosek

První vztah: 24. 3. 1992 - Poslední vztah: 13. 10. 1994

Zdíkovská 116, Praha 5, Česká republika

kol.prok. Antonín Hůrka

První vztah: 24. 3. 1992 - Poslední vztah: 13. 10. 1994

Litvínovská 522, Praha 9, Česká republika

kol.prok.ing. Pavel Jejkal

První vztah: 24. 3. 1992 - Poslední vztah: 13. 10. 1994

Krasnojarská 14, Praha 10, Česká republika

kol.prok. Marcela Vávrová

První vztah: 24. 3. 1992 - Poslední vztah: 13. 10. 1994

Rybalkova 59, Praha 10, Česká republika

kol.prok.ing. Jan Sládek

První vztah: 24. 3. 1992 - Poslední vztah: 13. 10. 1994

Šárecká 36, Praha 6, Česká republika

kol.prok.JUDr. Miroslav Bošek

První vztah: 24. 3. 1992 - Poslední vztah: 13. 10. 1994

B.Martinů 1051/2, Praha 4, Česká republika

kol.prok.ing. Oldřich Peroutka

První vztah: 29. 4. 1991 - Poslední vztah: 24. 3. 1992

Biskupcova 95, Praha 3, Česká republika

kol.prok.ing. Zdeněk Jiras

První vztah: 29. 4. 1991 - Poslední vztah: 13. 10. 1994

Matuškova 796, Praha 4, Česká republika

kol.prok.ing. František Křesťan

První vztah: 29. 4. 1991 - Poslední vztah: 13. 10. 1994

Na Zlíchovem 457/18, Praha 5, Česká republika

kol.prok.ing. Vladimír Moural

První vztah: 29. 4. 1991 - Poslední vztah: 13. 10. 1994

Heřmanova 24, Praha 7, Česká republika

kol.prok.ing. Jan Korbach

První vztah: 29. 4. 1991 - Poslední vztah: 23. 3. 1992

Aubrechtové 3102, Praha 10, Česká republika

kol.prok.ing. Jiří Lízálek

První vztah: 6. 2. 1987 - Poslední vztah: 24. 3. 1992

Strašnická 16/870, Praha 10 - Hostivař, Česká republika

kol.prok.ing. Tomáš Šubrt

První vztah: 6. 2. 1987 - Poslední vztah: 29. 4. 1991

Vajdova 1042/12, Praha 10 - Hostivař, Česká republika

kol.prok.JUDr. Josef Novák

První vztah: 6. 2. 1987 - Poslední vztah: 29. 4. 1991

Klapálkova 3123, Praha 4 - Záběhlice, Česká republika

kol.prok. Vlasta Poslovská

První vztah: 18. 7. 1985 - Poslední vztah: 29. 4. 1991

Vladivostocká 1293/19, Praha 10, Česká republika

kol.prok.ing. Miroslav Krátoška

První vztah: 18. 7. 1985 - Poslední vztah: 29. 4. 1991

Na lázeňce 461, Praha 10, Česká republika

kol.prok.ing. Jiří Thein

První vztah: 18. 7. 1985 - Poslední vztah: 23. 3. 1992

Na valech 6, Praha 6, Česká republika

sam.prok.JUDr. Pavel Just

První vztah: 18. 7. 1985 - Poslední vztah: 24. 3. 1992

Vlnitá 21, Praha 4, Česká republika

kol.prok.ing. Jaroslav Seifertová

První vztah: 18. 7. 1985 - Poslední vztah: 24. 3. 1992

Kamerunská 600, Praha 6, Česká republika

kol.prok.ing. Jindřich Gráf

První vztah: 8. 11. 1984 - Poslední vztah: 24. 3. 1992

Nedvězská 1835/9, Praha 10, Česká republika

kol.prok.ing. Pavel Jejkal

První vztah: 8. 11. 1984 - Poslední vztah: 6. 2. 1987

Krasnojarská 14, Praha 10, Česká republika

kol.prok.ing. Milouš Postřihač

První vztah: 8. 11. 1984 - Poslední vztah: 6. 2. 1987

Moskevská 32, Praha 10, Česká republika

kol.prok.JUDr. Pavel Just

První vztah: 8. 11. 1984 - Poslední vztah: 18. 7. 1985

Vlnitá 21, Praha 4, Česká republika

kol.prok.JUDr. Karel Kratina

První vztah: 16. 7. 1984 - Poslední vztah: 6. 2. 1987

Jihlavská 36, Praha 4, Česká republika

kol.prok.ing. Pavel Sedláček

První vztah: 10. 7. 1981 - Poslední vztah: 29. 4. 1991

Kuninova 1719, Praha 4 - Chodov, Česká republika

kol.prok. Ladislav Dobrovolný

První vztah: 19. 12. 1980 - Poslední vztah: 18. 7. 1985

Záveská 2, Praha 10, Česká republika

kol.prok. Josef Daňhelka

První vztah: 19. 12. 1980 - Poslední vztah: 8. 11. 1984

Strašnická 16, Praha 10, Česká republika

kol.prok. Zdenka Krilková

První vztah: 12. 6. 1980 - Poslední vztah: 6. 2. 1987

Koněvova 159, Praha 3, Česká republika

kol.prok. František Hála

První vztah: 16. 9. 1977 - Poslední vztah: 8. 11. 1984

Na Veselí 26, Praha 4, Česká republika

kol.prok. Miroslav Bezačinský

První vztah: 16. 9. 1977 - Poslední vztah: 8. 11. 1984

Černomořská 2, Praha 10 - Vršovice, Česká republika

kol.prok.ing. Zdeněk Huvar

První vztah: 11. 3. 1976 - Poslední vztah: 18. 7. 1985

Sámova 26, Praha 10 - Vršovice, 100 00, Česká republika

kol.prok.ing. Miroslav Kohout

První vztah: 2. 5. 1974 - Poslední vztah: 19. 12. 1980

Nad Pentlovkou 209/3, Praha 8, 180 00, Česká republika

kol.prok. Václav Košťák

První vztah: 2. 5. 1974 - Poslední vztah: 16. 9. 1977

Práčská 2675, Praha 10 - Záběhlice, 100 00, Česká republika

kol.prok. Vratislav Černý

První vztah: 14. 4. 1973 - Poslední vztah: 24. 3. 1992

Lounských 1/848, Praha 4, 140 00, Česká republika

kol.prok. Vlasta Remišová

První vztah: 14. 4. 1973 - Poslední vztah: 16. 7. 1984

Klimentská 8, Praha 1, 100 00, Česká republika

kol.prok. Jindřich Ptáček

První vztah: 11. 2. 1969 - Poslední vztah: 6. 2. 1987

Havlíčkova 4, Praha 1, 110 00, Česká republika

kol.prok. Václav Volf

První vztah: 29. 11. 1968 - Poslední vztah: 8. 11. 1984

Lešanská 2928, Praha 4, 140 00, Česká republika

kol.prok.ing. Vlastimil Mareček

První vztah: 29. 11. 1968 - Poslední vztah: 4. 10. 1994

Kamenická 1, Praha 7, 170 00, Česká republika

kol.prok. Václav Jelínek

První vztah: 6. 3. 1968 - Poslední vztah: 4. 10. 1994

Koulova 1060/2, Praha 6, 160 00, Česká republika

sam.prok.ing. Miroslav Kohout

První vztah: 29. 12. 1967 - Poslední vztah: 3. 2. 1971

Nad Pentlovkou 209/3, Praha 8 - Bohnice, 180 00, Česká republika

kol.prok.ing. Zdeněk Huvr

První vztah: 29. 12. 1967 - Poslední vztah: 29. 11. 1968

Sámova 25, Praha 10 - Vršovice, 100 00, Česká republika

kol.prok. Alois Glomb

První vztah: 29. 12. 1967 - Poslední vztah: 14. 4. 1973

Jerevanská 1065, Praha 10 - Vršovice, 100 00, Česká republika

kol.prok. František Poláček

První vztah: 29. 12. 1967 - Poslední vztah: 14. 4. 1973

Švandova 7, Praha 5, 150 00, Česká republika

kol.prok.ing. Mikuláš Haas

První vztah: 29. 12. 1967 - Poslední vztah: 2. 5. 1974

Švandy ze Semčic 1066/11n, Praha 5, 150 00, Česká republika

kol.prok. Miloslav Burnn

První vztah: 29. 12. 1967 - Poslední vztah: 4. 10. 1994

Lucemburská 30, Praha 3 - Vinohrady, 130 00, Česká republika

kol.prok. Antonín Šimáček

První vztah: 29. 12. 1967 - Poslední vztah: 4. 10. 1994

Koulova 2, Praha 6 - Dejvice, 160 00, Česká republika

kol.prok. Drahomír Ryba

První vztah: 29. 12. 1967 - Poslední vztah: 29. 11. 1968

Na Vrcholu 32, Praha 3 - Žižkov, 130 00, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 30. 12. 1992

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Provádění personální agendy
 • Provádění mzdové agendy
 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 • Zprostředkovatelská činnost v oblasti služeb a informací
 • Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
 • Činnost organizačních a ekonomických poradců
 • Provádění a zajišťování vzdělávacích akcí
 • Reklamní a propagační činnost
 • Nákup, prodej a poskytování sotwarových vybavení a databází užívaných a zpracovaných
 • Automatizované zpracování dat
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 30. 12. 1992

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).