Hlavní navigace

Conseq Finance, a.s.

Firma Conseq Finance, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 7567, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 2 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

61498246

Sídlo:

Rybná 682/14, Praha Staré Město, 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

18. 7. 1994

DIČ:

CZ61498246

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

66190 Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním
702 Poradenství v oblasti řízení
70220 Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 7567, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Conseq Finance, a.s. od 6. 3. 2002

Obchodní firma

CONSEQ Finance spol. s r.o. do 6. 3. 2002 od 25. 11. 1994

Obchodní firma

CONSEQ Securities spol. s r.o. do 25. 11. 1994 od 18. 7. 1994

Právní forma

Akciová společnost od 6. 3. 2002

Právní forma

Společnost s ručením omezeným do 6. 3. 2002 od 18. 7. 1994

adresa

Rybná 682/14
Praha 1 11005 od 23. 2. 2010

adresa

V Celnici 4, č.p. 1031
Praha 1 11000 do 23. 2. 2010 od 23. 7. 2003

adresa

V Celnici 5 č.p. 1040
Praha 1 11000 do 23. 7. 2003 od 6. 3. 2002

adresa

V Celnici 5/1040
Praha 1 do 6. 3. 2002 od 20. 5. 1996

adresa

Franty Kocourka 6/2444
Praha 5 do 20. 5. 1996 od 18. 7. 1994

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 23. 2. 2010

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců -organizační a ekonomické poradenství -podnikatelské poradenství -poradenství v oblasti financí do 23. 2. 2010 od 7. 3. 2006

přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka do 7. 3. 2006 od 6. 3. 2002

provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet do 7. 3. 2006 od 6. 3. 2002

obchodování s investičními instrumenty na vlastní účet do 7. 3. 2006 od 6. 3. 2002

upisování emise investičních instrumentů nebo její umísťování do 7. 3. 2006 od 6. 3. 2002

úschova a správa jednoho nebo několika investičními instrumentů do 7. 3. 2006 od 6. 3. 2002

poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se fúzí a koupí podniků do 7. 3. 2006 od 6. 3. 2002

poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů do 7. 3. 2006 od 6. 3. 2002

Obchodování s cennými papíry vlastním jménem na vlastní účet, vlastním jménem na cizí účet a cizím jménem na cizí účet. do 6. 3. 2002 od 10. 11. 1995

Obstarávání pro emitenta vydávání cenných papírů a obstarávání s tím související služby. do 25. 11. 1994 od 25. 11. 1994

Obchodování s cennými papíry vlastním jménem na cizí účet a cizím jménem na cizí účet. do 10. 11. 1995 od 25. 11. 1994

Obstarávání pro emitenta vydávání cenných papírů a poskytování s tím související služby. do 6. 3. 2002 od 25. 11. 1994

Vykonávání činnosti na základě smluv podle § 34 a § 37 zákona o cenných papírech. do 6. 3. 2002 od 25. 11. 1994

Obstarávání pro emitenta splácení cenných papírů a vyplácení výnosů z nich. do 6. 3. 2002 od 25. 11. 1994

Poradenská činnost ve věcech týkajících se cenných papírů. do 6. 3. 2002 od 25. 11. 1994

Vykonávání činnosti na základě smlouvy podle § 36 zákona o cenných papírech. do 6. 3. 2002 od 25. 11. 1994

Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb. do 20. 5. 1996 od 18. 7. 1994

Ostatní skutečnosti

Usnesení mimořádné valné hromady společnosti Conseq Finance, a.s. ze dne 10.2.2006 I. Valná hromada rozhodla v souladu s § 211 Obch. Z. o snížení základního kapitálu společnosti z důvodu změny předmětu podnikání společnosti (ukončení činnosti obchodníka s cennými papíry) v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu podl e § 213c odst. (1) písm. a) Obch. Z., nejvíce však o 48.100.000 CZK (čtyřicetosm milionů jednosto tisíc korun českých), a to vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu, přičemž částka odpovídající snížení zákla dního kapitálu bude použita na úplatu za převáděné akcie na základě přijetí veřejného návrhu smlouvy jednotlivými akcionáři. Valná hromada stanovila tato pravidla pro určení výše úplaty za vzetí akcií z oběhu: výše úplaty za vzetí jedné akcie z oběhu se b ude rovnat částce, představující podíl jedné kmenové akcie (KA) na čistém obchodním majetku společnosti připadajícím na všechny kmenové akcie ke dni předcházejícímu zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, zjištěném na základě mimořádné účetní závěrky podle českých účetních standardů (ČOM), sníženém o částku rezervního fondu společnosti ve výši 20 % (dvacet procent) základního kapitálu po snížení základního kapitálu (RF), [tj. podle vzorce: úplata za 1 kmenovou akcii = (ČOM-RF)/50100 KA ], přičemž minimální úplata za jednu akcii bude vždy činit 1.000,- CZK (jedentisíckorunčeských).- II. Toto usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu se zapíše do obchodního rejstříku. Návrh na zápis podá představenstvo bez odkladu, nejvýše však do 30 (třiceti) dnů od usnesení valné hromady.--------------------------------------------------- --------------------- III. Představenstvo je povinno písemně do 30 (třiceti) dnů od nabytí účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu vůči třetím osobám oznámit rozsah snížení základního kapitálu známým věřitelům, kterým vznikly pohledávky vůči společnost i přede dnem, v němž se toto rozhodnutí stalo účinným vůči třetím osobám, s výzvou, aby přihlásili své pohledávky.--------------------------------------------------------------- Rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu po jeho zápisu do obchodního rejstříku zveřejní představenstvo v Obchodním věstníku nejméně dvakrát za sebou s alespoň třicetidenním odstupem a s opětovnou výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohl edávky. Věřitelé společnosti jsou oprávněni požadovat do 90 (devadesáti) dnů ode dne, kdy obdrželi oznámení o snížení základního kapitálu, jinak do 90 (devadesáti) dnů ode dne druhého zveřejnění výzvy v Obchodním věstníku, aby splnění jejich neuhrazených pohledávek, jež nebyly splatné v době, kdy jim byla výzva doručena, nebo v době jejího druhého zveřejnění, bylo dostatečným způsobem zajištěno.-------------------- IV. Po uplynutí 90 (devadesáti) dnů od doručení oznámení známým věřitelům, popřípadě od posledního zveřejnění rozhodnutí v Obchodním věstníku může představenstvo podat návrh na zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Rejstříkový soud pr ovede zápis, je-li prokázáno oznámení rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu známým věřitelům a v Obchodním věstníku a zajištění pohledávek věřitelů nebo jejich uspokojení. Lhůtu uvedenou v odstavci 1 není třeba dodržet, pokud se společnos t dohodne se všemi věřiteli na zajištění nebo uspokojení jejich pohledávek před uplynutím této lhůty. Uzavření dohody musí společnost soudu při podání návrhu prokázat. Ke snížení základního kapitálu dojde ode dne jeho zápisu do obchodního rejstříku.------ ------ V. Valná hromada stanovila tato podrobná pravidla pro vzetí akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu, přičemž v souladu s § 213c odst. (3) Obch. Z. budou přiměřeně použita ustanovení § 183a Obch. Z. (Nabídka převzet í):------------------------------------------- 1. veřejný návrh smlouvy zašle představenstvo doporučeným dopisem, adresovaným všem akcionářům společnosti a uveřejní jej v jednom celostátně distribuovaném deníku zvoleném představenstvem Společnosti,------------------------------------------------------ --------- 2. veřejný návrh bude omezen nejvyšším množstvím akcií, na které se bude vztahovat, a které činí 48.100 kusů (čtyřicetosm tisíc jednosto kusů) akcií, v případě, že dojde k přijetí veřejného návrhu v míře, přesahující toto omezení, tj. že součet jmenovitýc h hodnot přesáhne částku schválenou valnou hromadou, o níž má být základní kapitál snížen, budou jednotliví akcionáři uspokojeni poměrně, tj. počet akcií, který uvedli v oznámení o přijetí návrhu smlouvy, bude krácen v poměru, který odpovídá poměru celkov ého součtu jmenovitých hodnot akcií uvedených v oznámení o přijetí návrhu smlouvy a částce jmenovitých hodnot akcií, o kterou má být snížen základní kapitál, tj. 48.100 (čtyřicetosm tisíc jednosto) kusů akcií,---------------------------------------------- --------- 3. veřejný návrh bude obsahovat:---------------------------------------------------------------------- - údaje o navrhovateli: společnost Conseq Finance, a.s., se sídlem Praha 1, V Celnici 4 č.p. 1031, IČ: 61498246, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7567----------------------- - údaje o akciích, kterých se návrh týká: kmenové akcie na jméno registrované Střediskem cenných papírů o nominální hodnotě 1.000 CZK, ISIN 770020000368 Celkový počet akcií, jichž se návrh týká, je omezen na 48.100 (čtyřicet osm tisíc jedno sto) kusů,---- ---------------------------------------------------- - cenu za jednu akcii: bude pro všechny akcionáře stejná a bude určena jako podíl jedné kmenové akcie (KA) na čistém obchodním majetku společnosti připadajícím na všechny kmenové akcie ke dni předcházejícímu zápisu snížení základního kapitálu do obchodníh o rejstříku, zjištěném na základě mimořádné účetní závěrky podle českých účetních standardů (ČOM), sníženém o částku rezervního fondu společnosti ve výši 20% (dvacet procent) základního kapitálu po snížení základního kapitálu (RF), [tj. podle vzorce: úpla ta za 1 kmenovou akcii = (ČOM ? RF)/50100 KA], přičemž minimální úplata za jednu akcii bude vždy činit 1.000,- CZK (jedentisíckorunčeských),---------------- - způsob oznámení o přijetí veřejného návrhu smlouvy: Zájemce (prodávající akcionář) oznámí Navrhovateli (společnosti) přijetí Návrhu (veřejného návrhu smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu) formou zaslání vyplněného oznámení o přijetí návrhu, jehož vzor je uveden v tomto Návrhu, a to doporučeným dopisem na výše uvedenou adresu sídla Navrhovatele. Oznámení musí obsahovat všechny náležitosti dle přiloženého vzoru. Doporučený dopis s oznámením o přijetí Návrhu musí být podán k poštovní přepravě nejpozději poslední den doby závaznosti Návrhu. V případě nesplnění jakékoli z uvedených podmínek není přijetí veřejného návrhu platné a Smlouva o koupi akcií (dále jen Smlouva) nevznikne. Na oznámení nesprávně vyplněné nebo obsahující jinak stanovenou cenu nebude b rán zřetel. Smlouva na základě Návrhu nebude uzavřena, pokud oznámení zájemce nebude podáno řádně a včas k poštovní přepravě, bude-li na akciích váznout zástavní právo, jiná práva třetích osob anebo budou-li od akcií oddělena samostatně převoditelná práva ,-------------------------------------- - způsob oznámení o uzavření smlouvy: splní-li Zájemce veškeré podmínky uvedené v tomto Návrhu, oznámí mu Navrhovatel ve lhůtě jednoho měsíce po uplynutí závaznosti veřejného návrhu smlouvy, zda byly splněny podmínky pro snížení základního kapitálu a zda a v jakém rozsahu byla s konkrétním Zájemcem uzavřena smlouva o koupi akcií. V případě, že nebudou splněny podmínky pro snížení základního kapitálu nebo podmínky uvedené v tomto Návrhu, nedojde k uzavření Smlouvy dle tohoto Návrhu.------------------------ --------------------------------------------------------------------- - dobu závaznosti veřejného návrhu smlouvy: 4 (čtyři) týdny od data jeho uveřejnění v jednom celostátně distribuovaném deníku,-------------------------------------------------------- - postup při převodu cenných papírů a podmínky placení ceny: akcie budou převedeny ve Středisku cenných papírů nejpozději do jednoho týdne od data převzetí oznámení o uzavření smlouvy Zájemcem. Kupní cena za převedené akcie bude Navrhovatelem zaplacena Zá jemci na účet u banky uvedený v oznámení o přijetí veřejného návrhu ve smyslu § 213c odst. 4 obchodního zákoníku nejpozději ve lhůtě tří měsíců od zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Do doby splatnosti se kupní cena neúročí. Náklady s pojené se zasláním kupní ceny nese Navrhovatel, ostatní náklady hradí přímo Zájemce.--------------------------------------------------------------------------------------- - pravidla postupu pro odvolání přijetí veřejného návrhu a pro odstoupení od smlouvy uzavřené na základě veřejného návrhu: Zájemce, který zaslal Navrhovateli oznámení o přijetí Návrhu, je oprávněn přijetí odvolat do doby, než dojde k uzavření smlouvy. Jes tliže byla smlouva uzavřena, může zájemce, který návrh přijal, od Smlouvy odstoupit do uplynutí doby závaznosti Návrhu. Odvolání přijetí i odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a musí obsahovat obdobné údaje jako u oznámení o přijetí Návrhu. Odvo lání přijetí i odstoupení musí být zaslána doporučenou poštou na výše uvedenou adresu sídla Navrhovatele, a to nejpozději poslední den závaznosti Návrhu.---- - zdroje a způsob financování ceny: kupní cena za akcie bude financována z finančního majetku společnosti (strana aktiv), jehož zdrojem bude vlastní kapitál společnosti (strana pasív).------------------ 4. Představenstvo je povinno uveřejnit výsledky veřejného návrhu smlouvy způsobem stejným jako oznámilo samotný veřejný návrh smlouvy, a to bez zbytečného odkladu po uplynutí doby závaznosti veřejného návrhu smlouvy a dále je povinno informovat o výsledku veřejného návrhu smlouvy dozorčí radu a zaměstnance společnosti.--------------- 5. Vzor Oznámení o přijetí Návrhu-------------------------------------------------------------------- Jméno a příjmení/Obchodní firma: .......................................................................................... Zastoupená (jméno, funkce) ? pouze u právnických osob: .................................................... Bydliště/Sídlo: Rodné číslo /IČ: ............................................................................................... Telefonické spojení: ................................................................................................................... Tímto přijímám(e) Veřejný návrh smlouvy o koupi akcií společnosti Conseq Finance, a.s., se sídlem Praha 1, V Celnici 4 č.p. 1031, IČ: 61498246, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7567 (dále jen >navrhovatel<), pro celkem .. ..... kusů kmenových akcií na jméno společnosti vydaných v dematerializované podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá (dále jen >akcie<), za kupní cenu určenou jako podíl jedné kmenové akcie (KA) na čistém obchodním majetku společnosti připadajícím n a všechny kmenové akcie ke dni předcházejícímu zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, zjištěném na základě mimořádné účetní závěrky podle českých účetních standardů (ČOM), sníženém o částku rezervního fondu společnosti ve výši 20% zák ladního kapitálu po snížení základního kapitálu (RF), [tj. podle vzorce: kupní cena za 1 kmenovou akcii = (ČOM-RF)/50100 KA], přičemž minimální kupní cena za jednu akcii bude vždy činit 1.000,- CZK (jedentisíckorunčeských).-------------------------------- ---- Kupní cenu si přeji(eme) uhradit převodem na účet č. ......................................................., vedený u ........................................... Prohlašuji, že jsem splnil(a) veškeré podmínky stanovené v návrhu na uzavření smlouvy o koupi akcií a že uvedený návrh akceptuji v plném rozsahu. Dále prohlašuji, že jsem oprávněn(a) s akciemi neomezeně nakládat, že na těchto akciích nevázne zástavní práv o nebo jiná práva třetích osob, není u nich pozastaveno právo s nimi nakládat a že s akciemi jsou spojena všechna samostatně převoditelná a jiná práva podle zákonů České republiky a stanov společnosti a akcie jsou řádně splaceny.--------------- V.......................dne..............................2006------------------------------------------------------------ ................................................................. podpis(y) (fyzické osoby ? titul, jméno, příjmení; právnické osoby ? obchodní firma, titul, jméno, příjmení a funkce podepisujícího)----------------------------------------------------- VI. Valná hromada rozhodla o snížení rezervního fondu společnosti na 20 % (dvacet procent) základního kapitálu po snížení základního kapitálu.----------------------------------- VII. Valná hromada schválila pověření pro představenstvo podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy podle § 213c odst. (6) Obch. Z.---------------------------------- ---------- do 28. 8. 2006 od 15. 3. 2006

Společnost CONSEQ Finance spol.s.r.o. se vymazává ke dni 6.3.2002 z obchodního rejstříku z důvodu změny právní formy a zapisuje se do oddílu B, vložka 7567, společnosti Conseq Finance Management, a.s. do 6. 3. 2002 od 6. 3. 2002

Investiční služby je společnost oprávněna poskytovat ve vztahu k investičním cenným papírům a podílovým listům otevřených podílových fondů. do 28. 8. 2006 od 6. 3. 2002

Převod akcií je možný s předchozím souhlasem akcionářů a nebo valné hromady a je detailně upraven čl. V odst. 4 stanov společnosti do 21. 2. 2013 od 6. 3. 2002

Společnost změnila právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. Obchodní firma společnosti přede dnem zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku zněla CONSEQ Finance spol.s.r.o. Společnost CONSEQ Finance spol.s.r.o. se sídlem Praha 1, V Celnici 5/1040 uzavřela dne 1.4.2001 smlouvu o převodu části podniku, přičemž se vlastníkem části podniku, skupiny investičního managementu, stala společnost Conseq Investment Management, a.s. se sídlem V Celnici 5/1040, Praha 1, PSČ 110 00, IČO 26442671. do 15. 8. 2017 od 6. 3. 2002

Spolenost CONSEQ Finance spol.s.r.o. se sídlem Praha 1, V celnici 5/1040 uzavřela dne 1.4.2001 smlouvu opřevodu části podniku, přičemž se vlastníkem části podniku, skupiny investičního managementu, stala společnost Conseq Investment Management, a.s. se sídlem V Celnici 5/1040, Praha 1, PSČ 110 00, IČO 26442671. do 6. 3. 2002 od 18. 8. 2001

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

od 28. 8. 2006

Základní kapitál

vklad 50 100 000 Kč

do 28. 8. 2006 od 6. 3. 2002

Základní kapitál

vklad 50 100 000 Kč

do 6. 3. 2002 od 1. 4. 1997

Základní kapitál

vklad 12 525 000 Kč

do 1. 4. 1997 od 14. 3. 1996

Základní kapitál

vklad 1 002 000 Kč

do 14. 3. 1996 od 20. 9. 1995

Základní kapitál

vklad 300 000 Kč

do 20. 9. 1995 od 18. 7. 1994
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 000 od 23. 2. 2010
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 000 do 23. 2. 2010 od 28. 8. 2006
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 50 100 do 28. 8. 2006 od 6. 3. 2002

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Tomáš Vystrčil

člen představenstva

První vztah: 27. 1. 2021

vznik členství: 8. 10. 2020

Kaštanová 204/8, Říčany, 251 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Hana Blovská

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 1. 2021

vznik členství: 8. 10. 2020

vznik funkce: 8. 10. 2020

Na Šiltovce 345, Lety, 252 29, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jan Vedral

předseda představenstva

První vztah: 27. 1. 2021

vznik členství: 8. 10. 2020

vznik funkce: 8. 10. 2020

Revoluční 1403/28, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Tomáš Vystrčil

člen představenstva

První vztah: 21. 1. 2021 - Poslední vztah: 27. 1. 2021

vznik členství: 8. 10. 2020

Kaštanová 204/8, Říčany, 251 01, Česká republika

Hana Blovská

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 1. 2021 - Poslední vztah: 27. 1. 2021

vznik členství: 8. 10. 2020

vznik funkce: 8. 10. 2020

Na Šiltovce 345, Lety, 252 29, Česká republika

Jan Vedral

předseda představenstva

První vztah: 21. 1. 2021 - Poslední vztah: 27. 1. 2021

vznik členství: 8. 10. 2020

vznik funkce: 8. 10. 2020

Revoluční 1403/28, Praha, 110 00, Česká republika

Tomáš Vystrčil

Člen představenstva

První vztah: 27. 11. 2015 - Poslední vztah: 21. 1. 2021

vznik členství: 8. 10. 2015

zánik členství: 8. 10. 2020

vznik funkce: 8. 10. 2015

zánik funkce: 8. 10. 2020

Kaštanová 204/8, Říčany, 251 01, Česká republika

Hana Blovská

místopředsedkyně představenstva

První vztah: 27. 11. 2015 - Poslední vztah: 21. 1. 2021

vznik členství: 8. 10. 2015

zánik členství: 8. 10. 2020

vznik funkce: 8. 10. 2015

zánik funkce: 8. 10. 2020

Na Šiltovce 345, Lety, 252 29, Česká republika

Jan Vedral

předseda představenstva

První vztah: 27. 11. 2015 - Poslední vztah: 21. 1. 2021

vznik členství: 8. 10. 2015

zánik členství: 8. 10. 2020

vznik funkce: 8. 10. 2015

zánik funkce: 8. 10. 2020

Revoluční 1403/28, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Jan Vedral

předseda představenstva

První vztah: 17. 7. 2015 - Poslední vztah: 27. 11. 2015

vznik členství: 21. 12. 2009

zánik členství: 21. 12. 2014

vznik funkce: 22. 12. 2009

zánik funkce: 21. 12. 2014

Revoluční 1403/28, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 18 vztahů k této osobě

Ing. Jan Vedral

předseda představenstva

První vztah: 17. 7. 2015 - Poslední vztah: 27. 11. 2015

vznik členství: 21. 12. 2009

vznik funkce: 22. 12. 2009

Revoluční 1403/28, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 18 vztahů k této osobě

Ing. Tomáš Sysel

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 7. 2015 - Poslední vztah: 27. 11. 2015

vznik členství: 21. 12. 2009

zánik členství: 21. 12. 2014

vznik funkce: 22. 12. 2009

zánik funkce: 21. 12. 2014

A. Roškotové 1349, Vlašim, 258 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Tomáš Sysel

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 7. 2015 - Poslední vztah: 27. 11. 2015

vznik členství: 21. 12. 2009

vznik funkce: 22. 12. 2009

A. Roškotové 1349, Vlašim, 258 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Tomáš Sysel

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 2. 2010 - Poslední vztah: 15. 7. 2015

vznik členství: 21. 12. 2009

vznik funkce: 22. 12. 2009

A.Roškotové 1349, Vlašim, 258 01, Česká republika

Ing. Jan Vedral

předseda představenstva

První vztah: 23. 2. 2010 - Poslední vztah: 17. 7. 2015

vznik členství: 21. 12. 2009

vznik funkce: 22. 12. 2009

Revoluční 1403/28, Praha 1, 110 00, Česká republika

Kateřina Syslová

člen představenstva

První vztah: 23. 2. 2010 - Poslední vztah: 27. 11. 2015

vznik členství: 21. 12. 2009

zánik členství: 21. 12. 2014

Zahradní 384, Šestajovice, 250 92, Česká republika

Kateřina Syslová

člen představenstva

První vztah: 23. 2. 2010 - Poslední vztah: 27. 11. 2015

vznik členství: 21. 12. 2009

Zahradní 384, Šestajovice, 250 92, Česká republika

Ing. Jan Vedral

předseda představenstva

První vztah: 26. 4. 2007 - Poslední vztah: 23. 2. 2010

vznik členství: 7. 12. 2006

zánik členství: 21. 12. 2009

vznik funkce: 22. 1. 2007

zánik funkce: 21. 12. 2009

Revoluční 1403/28, Praha 1, 110 00, Česká republika

Kateřina Syslová

člen představenstva

První vztah: 14. 3. 2006 - Poslední vztah: 23. 2. 2010

vznik členství: 10. 2. 2006

zánik členství: 21. 12. 2009

Zahradní 384, Šestajovice, 250 92, Česká republika

Ing. Tomáš Sysel

Předseda

První vztah: 27. 10. 2004 - Poslední vztah: 26. 4. 2007

vznik členství: 6. 3. 2002

zánik členství: 7. 12. 2006

vznik funkce: 9. 6. 2004

zánik funkce: 7. 12. 2006

A.Roškotové 1349, Vlašim, 258 01, Česká republika

Ing. Luboš Jančošek

Místopředseda

První vztah: 27. 10. 2004 - Poslední vztah: 14. 3. 2006

vznik členství: 26. 5. 2004

zánik členství: 22. 9. 2005

vznik funkce: 9. 6. 2004

zánik funkce: 22. 9. 2005

K Vinicím 642, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Jan Vedral

Předseda

První vztah: 6. 3. 2002 - Poslední vztah: 18. 10. 2004

vznik členství: 6. 3. 2002

zánik členství: 4. 11. 2003

vznik funkce: 6. 3. 2002

zánik funkce: 4. 11. 2003

Kovařovicova 1139/2, Praha 4, 148 00, Česká republika

Ing. Tomáš Sysel

Místopředseda

První vztah: 6. 3. 2002 - Poslední vztah: 27. 10. 2004

vznik členství: 6. 3. 2002

vznik funkce: 6. 3. 2002

zánik funkce: 9. 6. 2004

A.Roškotové 1349, Vlašim, 258 01, Česká republika

Ing. Miloš Hájek

Člen

První vztah: 6. 3. 2002 - Poslední vztah: 14. 3. 2006

vznik členství: 6. 3. 2002

zánik členství: 10. 2. 2006

vznik funkce: 6. 3. 2002

Podlesí-Němčí 25, Ústí nad Orlicí, 562 01, Česká republika

ing. Tomáš Sysel

Jednatel

První vztah: 13. 11. 2000 - Poslední vztah: 6. 3. 2002

A. Roškotové 1349, Vlašim, Česká republika

Ing. Aurelian Teppervien

Jednatel

První vztah: 21. 4. 2000 - Poslední vztah: 13. 11. 2000

Šeříkova 425, Průhonice - Praha západ, Česká republika

ing. Jan Vedral

Jednatel

První vztah: 1. 4. 1997 - Poslední vztah: 6. 3. 2002

Kovařovicova 1139/2, Praha 4, Česká republika

ing. Aurelian Teppervien

Jednatel

První vztah: 20. 9. 1995 - Poslední vztah: 21. 4. 2000

Majerského 2032, Praha 4, Česká republika

ing. Jan Vedral

Jednatel

První vztah: 25. 11. 1994 - Poslední vztah: 1. 4. 1997

Horáčkova 1215/29, Praha 4, Česká republika

Helena Kosová

Jednatel

První vztah: 18. 7. 1994 - Poslední vztah: 25. 11. 1994

Kovařovicova 2/1139, Praha 4, Česká republika

Za společnost jednají vždy (a) předseda představenstva samostatně nebo (b) místopředseda představenstva samostatně nebo (c) kteříkoliv dva členové představenstva společně.

od 15. 8. 2017

Za společnost podepisují a ve všech věcech navenek jednají samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo společně jacíkoliv dva členové představenstva. Osoby oprávněné jednat jménem společnosti připojí k předtištěné nebo jinak napsané obchodní firmě společnosti svůj vlastnoruční podpis podle příslušného podpisového vzoru uloženého v obchodním rejstříku.

do 15. 8. 2017 od 6. 3. 2002

K jednání a podepisování za společnost je oprávněn každý jednatel samostatně nebo prokurista se samostatnou prokurou, případně dva prokuristé s kolektivní prokurou.

do 6. 3. 2002 od 20. 9. 1995

K jednání a podepisování za společnost je oprávněn samostatně jednatel nebo prokurista se samostatnou prokurou, přípdně dva prokuristé s kolektivní prokurou.

do 20. 9. 1995 od 18. 7. 1994

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Aurelian Teppervien

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 1. 2021

vznik členství: 8. 10. 2020

vznik funkce: 8. 10. 2020

Šeříkova 425, Průhonice, 252 43, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Miloš Hájek

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 27. 1. 2021

vznik členství: 8. 10. 2020

vznik funkce: 8. 10. 2020

Podlesí 25, 562 01, Česká republika

Andrea Krumlová Teppervienová

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 1. 2021

vznik členství: 8. 10. 2020

Ve Stromkách 379, Vestec, 252 50, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Aurelian Teppervien

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 1. 2021 - Poslední vztah: 27. 1. 2021

vznik členství: 8. 10. 2020

vznik funkce: 8. 10. 2020

Šeříkova 425, Průhonice, 252 43, Česká republika

Miloš Hájek

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 21. 1. 2021 - Poslední vztah: 27. 1. 2021

vznik členství: 8. 10. 2020

vznik funkce: 8. 10. 2020

Podlesí 25, 562 01, Česká republika

Andrea Krumlová Teppervienová

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 1. 2021 - Poslední vztah: 27. 1. 2021

vznik členství: 8. 10. 2020

Ve Stromkách 379, Vestec, 252 50, Česká republika

Andrea Krumlová Teppervienová

členka dozorčí rady

První vztah: 8. 4. 2016 - Poslední vztah: 21. 1. 2021

vznik členství: 8. 10. 2015

zánik členství: 8. 10. 2020

vznik funkce: 8. 10. 2015

zánik funkce: 8. 10. 2020

Ve Stromkách 379, Vestec, 252 50, Česká republika

Andrea Krumlová Teppervienová

členka dozorčí rady

První vztah: 27. 11. 2015 - Poslední vztah: 8. 4. 2016

vznik členství: 8. 10. 2015

vznik funkce: 8. 10. 2015

Ve stromkách 379, Vestec, 252 42, Česká republika

Andrea Krumlová Teppervienová

členka dozorčí rady

První vztah: 27. 11. 2015 - Poslední vztah: 8. 4. 2016

vznik členství: 8. 10. 2015

vznik funkce: 8. 10. 2015

Ve stromkách 379, Vestec, 252 42, Česká republika

Aurelian Teppervien

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 11. 2015 - Poslední vztah: 21. 1. 2021

vznik členství: 8. 10. 2015

zánik členství: 8. 10. 2020

vznik funkce: 8. 10. 2015

zánik funkce: 8. 10. 2020

Šeříkova 425, Průhonice, 252 43, Česká republika

Miloš Hájek

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 27. 11. 2015 - Poslední vztah: 21. 1. 2021

vznik členství: 8. 10. 2015

zánik členství: 8. 10. 2020

vznik funkce: 8. 10. 2015

zánik funkce: 8. 10. 2020

Podlesí 25, 562 01, Česká republika

Ing. Miloš Hájek

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 2. 2010 - Poslední vztah: 27. 11. 2015

vznik členství: 21. 12. 2009

zánik členství: 21. 12. 2014

vznik funkce: 28. 12. 2009

zánik funkce: 21. 12. 2014

Podlesí 25, 562 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Miloš Hájek

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 2. 2010 - Poslední vztah: 27. 11. 2015

vznik členství: 21. 12. 2009

vznik funkce: 28. 12. 2009

Podlesí 25, 562 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Markéta Podhůrská

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 23. 2. 2010 - Poslední vztah: 27. 11. 2015

vznik členství: 21. 12. 2009

zánik členství: 21. 12. 2014

vznik funkce: 28. 12. 2009

zánik funkce: 21. 12. 2014

Benediktská 688/6, Praha 1, 110 00, Česká republika

Markéta Podhůrská

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 23. 2. 2010 - Poslední vztah: 27. 11. 2015

vznik členství: 21. 12. 2009

vznik funkce: 28. 12. 2009

Benediktská 688/6, Praha 1, 110 00, Česká republika

Andrea Krumlová Teppervienová

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 2. 2010 - Poslední vztah: 27. 11. 2015

vznik členství: 21. 12. 2009

zánik členství: 21. 12. 2014

zánik funkce: 21. 12. 2014

Ve stromkách 379, Vestec, 252 42, Česká republika

Andrea Krumlová Teppervienová

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 2. 2010 - Poslední vztah: 27. 11. 2015

vznik členství: 21. 12. 2009

Ve stromkách 379, Vestec, 252 42, Česká republika

Andrea Teppervienová

místopředseda

První vztah: 27. 10. 2004 - Poslední vztah: 23. 2. 2010

vznik členství: 27. 6. 2002

zánik členství: 27. 9. 2007

vznik funkce: 9. 6. 2004

zánik funkce: 27. 9. 2007

Ve stromkách 379, Vestec, 252 42, Česká republika

Anne-Francoise Blüher

člen

První vztah: 27. 10. 2004 - Poslední vztah: 14. 3. 2006

vznik členství: 26. 5. 2004

zánik členství: 10. 2. 2006

Karlštejn 9, 267 18, Česká republika

Ferdinand Kouša

předseda

První vztah: 27. 10. 2004 - Poslední vztah: 23. 2. 2010

vznik členství: 26. 5. 2004

zánik členství: 26. 8. 2009

vznik funkce: 9. 6. 2004

zánik funkce: 26. 8. 2009

5. května 510, Dobřichovice, 252 29, Česká republika

Ing. Jan Vedral

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 10. 2004 - Poslední vztah: 27. 10. 2004

vznik členství: 4. 11. 2003

zánik členství: 26. 5. 2004

Revoluční 1403/28, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ferdinand Kouša

místopředseda

První vztah: 4. 12. 2002 - Poslední vztah: 18. 10. 2004

vznik členství: 30. 8. 2002

zánik členství: 4. 11. 2003

vznik funkce: 2. 9. 2002

zánik funkce: 4. 11. 2003

ul. 5. Května 510, Dobřichovice, 252 29, Česká republika

Andrea Teppervienová

člen

První vztah: 4. 12. 2002 - Poslední vztah: 27. 10. 2004

vznik členství: 27. 6. 2002

zánik členství: 26. 5. 2004

Ve stromkách 379, Vestec, 252 42, Česká republika

Petr Zajíc

Místopředseda

První vztah: 6. 3. 2002 - Poslední vztah: 4. 12. 2002

vznik členství: 6. 3. 2002

zánik členství: 27. 6. 2002

vznik funkce: 6. 3. 2002

zánik funkce: 27. 6. 2002

Družstevní 719, Doksy, 472 01, Česká republika

Josef Bednář

Člen

První vztah: 6. 3. 2002 - Poslední vztah: 4. 12. 2002

vznik členství: 6. 3. 2002

zánik členství: 6. 3. 2002

vznik funkce: 6. 3. 2002

Květná 6/4, Žďár nad Sázavou, 591 01, Česká republika

Ing. Aurelian Teppervien

Předseda

První vztah: 6. 3. 2002 - Poslední vztah: 27. 10. 2004

vznik členství: 6. 3. 2002

zánik členství: 26. 5. 2004

vznik funkce: 6. 3. 2002

zánik funkce: 26. 5. 2004

Šeříkova 425, Průhonice, 252 43, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Další vztahy firmy Conseq Finance, a.s.

Historické vztahy

ing. Jan Vedral

První vztah: 13. 11. 2000 - Poslední vztah: 6. 3. 2002

vklad 20 700 000 Kč

splaceno 100 %

Kovařovicova 1139/2, Praha 4, Česká republika

ing. Tomáš Sysel

První vztah: 13. 11. 2000 - Poslední vztah: 6. 3. 2002

vklad 14 190 000 Kč

splaceno 100 %

A. Roškotové 1349, Vlašim, Česká republika

ing. Jiří Kaňák

První vztah: 13. 11. 2000 - Poslední vztah: 6. 3. 2002

vklad 2 510 000 Kč

splaceno 100 %

Sobotecká 2359/3, Praha 10, Česká republika

Ing. Aurelian Teppervien

První vztah: 13. 11. 2000 - Poslední vztah: 6. 3. 2002

vklad 12 700 000 Kč

splaceno 100 %

Šeříkova 425, Průhonice - Praha západ, Česká republika

Ing. Aurelian Treppervien

První vztah: 21. 4. 2000 - Poslední vztah: 13. 11. 2000

vklad 16 700 000 Kč

splaceno 100 %

Šeříkova 425, Průhonice - Praha západ, Česká republika

ing. Aurelian Treppervien

První vztah: 1. 4. 1997 - Poslední vztah: 21. 4. 2000

vklad 16 700 000 Kč

splaceno 100 %

Majerského 2032, Praha 4, Česká republika

ing. Jan Vedral

První vztah: 1. 4. 1997 - Poslední vztah: 13. 11. 2000

vklad 16 700 000 Kč

splaceno 100 %

Kovařovicova 1139/2, Praha 4, Česká republika

ing. Tomáš Sysel

První vztah: 1. 4. 1997 - Poslední vztah: 13. 11. 2000

vklad 10 000 000 Kč

splaceno 100 %

A. Roškotové 1349, Vlašim, Česká republika

ing. Jiří Kaňák

První vztah: 1. 4. 1997 - Poslední vztah: 13. 11. 2000

vklad 6 700 000 Kč

splaceno 100 %

Sobotecká 2359/3, Praha 10, Česká republika

ing. Jan Vedral

První vztah: 14. 3. 1996 - Poslední vztah: 1. 4. 1997

vklad 4 175 000 Kč

splaceno 100 %

Horáčkova 1215/29, Praha 4, Česká republika

ing. Aurelian Treppervien

První vztah: 14. 3. 1996 - Poslední vztah: 1. 4. 1997

vklad 4 175 000 Kč

splaceno 100 %

Majerského 2032, Praha 4, Česká republika

ing. Jiří Kaňák

První vztah: 14. 3. 1996 - Poslední vztah: 1. 4. 1997

vklad 1 675 000 Kč

splaceno 100 %

Sobotecká 2359/3, Praha 10, Česká republika

Tomáš Sysel

První vztah: 14. 3. 1996 - Poslední vztah: 1. 4. 1997

vklad 2 500 000 Kč

splaceno 100 %

A. Roškotové 1349, Vlašim, Česká republika

ing. Jan Vedral

První vztah: 20. 9. 1995 - Poslední vztah: 14. 3. 1996

vklad 334 000 Kč

splaceno 100 %

Horáčkova 1215/29, Praha 4, Česká republika

ing. Aurelian Treppervien

První vztah: 20. 9. 1995 - Poslední vztah: 14. 3. 1996

vklad 334 000 Kč

splaceno 100 %

Majerského 2032, Praha 4, Česká republika

ing. Jiří Kaňák

První vztah: 20. 9. 1995 - Poslední vztah: 14. 3. 1996

vklad 134 000 Kč

splaceno 100 %

Sobotecká 2359/3, Praha 10, Česká republika

Tomáš Sysel

První vztah: 20. 9. 1995 - Poslední vztah: 14. 3. 1996

vklad 200 000 Kč

splaceno 100 %

A. Roškotové 1349, Vlašim, Česká republika

ing. Jan Vedral

První vztah: 25. 11. 1994 - Poslední vztah: 20. 9. 1995

vklad 100 000 Kč

splaceno 100 %

Horáčkova 1215/29, Praha 4, Česká republika

Helena Kosová

První vztah: 18. 7. 1994 - Poslední vztah: 25. 11. 1994

vklad 100 000 Kč

splaceno 100 %

Kovařovicova 2/1139, Praha 4, Česká republika

ing. Aurelian Teppervien

První vztah: 18. 7. 1994 - Poslední vztah: 20. 9. 1995

vklad 100 000 Kč

splaceno 100 %

Majerského 2032, Praha 4, Česká republika

Prof.Dr.ing. Aleš Bluma

První vztah: 18. 7. 1994 - Poslední vztah: 20. 9. 1995

vklad 80 000 Kč

splaceno 100 %

Glinkova 13/388, Brno, Česká republika

ing. Jiří Kaňák

První vztah: 18. 7. 1994 - Poslední vztah: 20. 9. 1995

vklad 20 000 Kč

splaceno 100 %

Sobotecká 3, Praha 10, Česká republika

Conseq Investment Management, a.s.

První vztah: 15. 8. 2017

Rybná 682/14, Praha, 110 00

Dalších 8 vztahů k tomuto subjektu

 • Ondřej Matuška

  člen představenstva

  Třeboňská 530/4, Praha, 140 00, Česká republika

 • Ing. Aurelian Teppervien

  předseda dozorčí rady

  Šeříkova 425, Průhonice, 252 43, Česká republika

 • Ing. Martina Čermáková

  místopředsedkyně dozorčí rady

  sídl. Hůrka 1054, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

 • Ing. Tomáš Vystrčil

  místopředseda představenstva

  Kaštanová 204/8, Říčany, 251 01, Česká republika

 • Ing. Jan Martinec

  člen představenstva

  Emy Destinové 431, Jinočany, 252 25, Česká republika

 • Richard Siuda

  předseda představenstva

  Nademlejnská 1067/10, Praha, 198 00, Česká republika

 • Tomáš Sysel

  člen dozorčí rady

  A. Roškotové 1349, Vlašim, 258 01, Česká republika

Akcionáři

Conseq Investment Management, a.s., IČ: 26442671

Rybná 682/14, Česká republika, Praha, 110 00

od 15. 8. 2017

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 23. 1. 2006

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 23. 1. 2006
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).