Hlavní navigace

DEMONTA Trade SE

Firma DEMONTA Trade SE, evropská společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou H 1, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 300 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

63494671

Sídlo:

Železná 492/16, Brno, 619 00

Právní forma:

Evropská společnost

Datum vzniku:

6. 2. 1996

DIČ:

CZ63494671

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
383 Úprava odpadů k dalšímu využití
451 Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46770 Velkoobchod s odpadem a šrotem
46900 Nespecializovaný velkoobchod
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
5510 Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
68320 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
7490 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
81290 Ostatní úklidové činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

H 1, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

DEMONTA Trade a.s. od 6. 2. 1996

Obchodní firma

DEMONTA Trade SE od 1. 6. 2007

Právní forma

Evropská společnost od 1. 6. 2007

Právní forma

Akciová společnost do 1. 6. 2007 od 6. 2. 1996

adresa

Železná 492/16
Brno 61900 od 14. 10. 2014

adresa

Železná 16, č.p.492
Brno 61900 do 14. 10. 2014 od 25. 7. 2005

adresa

Kšírova 116 č.p. 492
Brno 61900 do 25. 7. 2005 od 1. 1. 2002

adresa

Mostecká 5
Brno 61400 do 6. 6. 2001 od 6. 2. 1996

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 14. 10. 2014

specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím do 14. 10. 2014 od 7. 2. 2007

ubytovací služby do 14. 10. 2014 od 7. 2. 2007

správa a údržba nemovitostí do 14. 10. 2014 od 7. 2. 2007

realitní činnost do 14. 10. 2014 od 10. 9. 2004

pronájem a půjčování věcí movitých do 14. 10. 2014 od 10. 9. 2004

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady od 6. 1. 2003

specializovaný maloobchod do 7. 2. 2007 od 6. 1. 2003

nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) do 14. 10. 2014 od 6. 1. 2003

velkoobchod do 14. 10. 2014 od 6. 1. 2003

maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím do 14. 10. 2014 od 6. 1. 2003

zprostředkování obchodu do 14. 10. 2014 od 6. 1. 2003

zprostředkování služeb do 14. 10. 2014 od 6. 1. 2003

zprostředkovatelská činnost do 6. 1. 2003 od 25. 1. 1999

obchodní živnost-koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 6. 1. 2003 od 6. 2. 1996

podnikání v oblasti nakládání s odpady kategorie O: železný šrot, odpad z obrábění, odpad zinku a jeho slitin, odpad hliníku a jeho slitin, odpad mědi a jejích slitin, šrot neželezných kovů do 6. 1. 2003 od 6. 2. 1996

Ostatní skutečnosti

Společnost DEMONTA Trade SE byla rozdělena formou rozdělení odštěpením sloučením odštěpované části jmění s nástupnickou společností HEIM Trade SE, se sídlem Vídeňská 264/120b, Přízřenice, 619 00 Brno, IČ: 269 70 805, při kterém došlo k odštěpení části jmě ní určené v "Projektu rozdělení společnosti DEMONTA Trade SE formou odštěpení sloučením odštěpované části jmění do nástupnické společnosti HEIM Trade SE" ze dne 18.07.2017. Rozhodný den rozdělení odštěpením sloučením: 01.01.2017. od 14. 9. 2017

V důsledku rozdělení stávající společnosti DEMONTA Trade SE, se sídlem Brno, Železná 16, č.p. 492, PSČ 619 00, IČ: 634 94 671, formou odštěpení sloučením přešla vymezená část jejího jmění sloučením na existující společnost HEIM Trade SE, se sídlem Brno, V ídeňská 264/120b, PSČ 619 00, IČ: 269 70 805, jako společnost nástupnickou. od 7. 12. 2012

Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 15. 3. 2010: 1. Základní kapitál společnosti DEMONTA Trade SE se zvyšuje o částku 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých), tedy z výše 200.000.000,- Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých) na novou výši 300.000.000,- Kč (slovy: tři sta milionů koru n českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Ke zvýšení základního kapitálu bude vydáno celkem 10 (deset) kusů nových listinných, kmenových akcií ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých). 3. Emisní kurs každé jedné nově vydávané akcie se rovná její jmenovité hodnotě a činí 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých). 4. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splácen výlučně peněžitým vkladem a výhradně započtením. 5. Vzhledem ke skutečnosti, že se jediný akcionář před vydáním tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu vzdal, ve smyslu ustanovení § 204a odst. (7) Obchodního zákoníku, svého přednostního práva na úpis nových akcií v celém rozsahu, nerozhoduje jed iný akcionář o vyloučení přednostního práva k úpisu nových akcií. 6. Všechny nově upisované akcie budou nabídnuty určitému zájemci, kterým se určuje společnost HEIM Trade SE, se sídlem na adrese Brno, Vídeňská 264/120b, PSČ 619 00, IČ: 269 70 805. Předem určený zájemce upíše akcie na základě písemné smlouvy o upsání akc ií, která musí obsahovat náležitosti dle § 205 odst. (3) Obchodního zákoníku. 7. Lhůta pro úpis akcií bude činit dva týdny a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií představenstvem společnosti předem určenému zájemci. Počátek běhu lhůty k upisování akcií bude předem určenému zájemci oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, který je představenstvo společnosti povinno odeslat upisovateli do tří dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu s polečnosti do obchodního rejstříku. 8. Místo pro úpis akcií, tedy místo, kde bude uzavřena smlouva o upsání akcií, je sídlo společnosti DEMONTA Trade SE, na adrese Brno, Železná 16, č.p. 492, PSČ 619 00, IČ 634 94 671, vždy v pracovní dny od 10.00 hod. do 15.00 hod. 9. Vzhledem ke skutečnosti, že se navrhuje, aby celý emisní kurs všech nově upsaných akcií byl splacen výhradně započtením na pohledávku upisovatele, neuvádí se v souladu s ust. § 203 odst. (2) písm. j) Obchodního zákoníku účet u banky, určený pro splacen í emisního kursu všech upsaných akcií. 10. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. 11. Připouští se, v souladu s ust. § 203 odst. (2) písm. j) Obchodního zákoníku, aby uvedený jediný akcionář, jako upisovatel, započetl svoji níže uvedenou část peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči předem určenému zájemci na splacení emisního kursu jím upsaných akcií. Předmětem započtení může být tato pohledávka: část pohledávky věřitele HEIM Trade SE vůči společnosti na vrácení půjčky peněz (jistiny) dle smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností HEIM Trade SE, jako věři telem, a společností dne 30. 6. 2008, ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. 9. 2009, půjčená částka ve výši 10.000.000,- EUR (slovy: deset milionů EUR), nesplacený zůstatek jistiny ke dni 15. 3. 2010 činí 152.458.798,- Kč (slovy: jedno sto padesát dva miliony č tyři sta padesát osm tisíc sedm set devadesát osm korun českých). Připouští se možnost započtení do výše 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých). 12. Započtení shora uvedené pohledávky upisovatele proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií bude provedeno písemnou dohodou o započtení dle § 580 a § 581 odst. 3 Občanského zákoníku. Návrh dohody vypracuje představenstvo spol ečnosti a doručí jej již podepsaný za společnost ve trojím vyhotovení upisovateli při úpisu akcií (uzavření smlouvy o upsání akcií). Upisovatel je povinen ve 20 denní lhůtě ode dne doručení návrh dohody podepsat a dva podepsané stejnopisy doručit společno sti. Podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny. Dohoda o započtení s určeným upisovatelem musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo je povinno doručit návrh dohody o započtení výše u vedenému předem určenému zájemci nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy upsal akcie. Upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu jím upsaných akcií, tedy uzavřít dohodu o započtení, ve lhůtě 30 dnů od jejich upsání (uzavření smlouvy o upsání akcií). 13. Poukázky na akcie nebudou vydávány. do 14. 6. 2010 od 26. 4. 2010

Společnost DEMONTA Trade SE, vznikla v důsledku nadnárodní fúze sloučením společností METALLINVEST BRATISLAVA a.s., se sídlem v Bratislavě, Tranovského 11, PSČ: 841 02, Slovenská republika, IČ 356 90 925, jako zanikající a DEMONTA Trade a.s. se sídlem Brn o, Železná 492/16, PSČ:61900, IČ: 634 94 671 jako nástupnická, kdy nástupnická společnost v procesu fúze změnila právní formu z české akciové společnosti na evropskou společnost. Na společnost DEMONTA Trade SE přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jměn í zanikající společnosti METALLINVEST BRATISLAVA a.s., IČ:356 90 925. Rozhodnutím fúzujících společností bylo určeno sídlo v České republice. Společnost DEMONTA Trade SE se řídí českým právním řádem. od 1. 6. 2007

Na společnost DEMONTA Trade a.s., IČ: 63494671, se sídlem Brno, Železná 492/16, PSČ: 619 00 přešlo jmění zanikající společnosti SD Obchodní společnost s.r.o., IČ: 44012764, se sídlem Brno, Železná 492/16, PSČ: 619 00. od 22. 9. 2006

1. a) Zvýšení základního jmění společnosti upsáním nových akcií a splacení jejich emisního kursu peněžitými i nepeněžitými vklady je přípustné, akcionáři zcela splatili emisní kurs všech dříve upsaných akcií. do 14. 1. 2000 od 2. 9. 1999

b) Základní jmění společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií o částku 8 500 000,-Kč, tedy na celkových 78 500 000,-Kč. do 14. 1. 2000 od 2. 9. 1999

c) Upisování nových akcií nad částku 8 500 000,-Kč se nepřipouští. do 14. 1. 2000 od 2. 9. 1999

2. - počet upisovaných akcií: 44 ks - jmenovitá hodnota: 42 ks akcií/200 000,-Kč na jednu akcii 2 ks akcií/50 000,-Kč na jednu akcii - druh akcií: kmenové akcie - forma akcií: akcie na majitele - podoba akcií: listinné akcie do 14. 1. 2000 od 2. 9. 1999

3. a) Vylučuje se přednostní právo všech akcionářů společnosti k úpisu nových akcií (stanovené v § 204a ObchZ), které by měli stávající akcionáři k novým akciím v celkové jmenovité hodnotě 4 250 000,-Kč, jejichž úpis je navržen peněžitými vklady. Důvodem k vyloučení tohoto přednostního práva je skutečnost, že všichni stávající akcionáři se již před svoláním této valné hromady dohodli, že navrhované zvýšení základního jmění upíší dohodou dle § 205 ObchZ a dohodli se i na přesném rozsahu svých nových vkladů a způsobu jejich splacení. do 14. 1. 2000 od 2. 9. 1999

4. Všechny akcie, které tvoří hodnotu zvýšení základního jmění, budou upsány dohodou všech akcionářů o rozsahu své účasti na zvýšení základního jmění dle § 205 ObchZ. do 14. 1. 2000 od 2. 9. 1999

5. Úpis nových akcií v celkové jmenovité hodnotě 8 500 000,-Kč musí být proveden ve lhůtě nejdéle do dvou týdnů ode dne doručení usnesení rejstříkového soudu, kterým bude proveden zápis usnesení valné hromady o záměru zvýšení základního jmění do společnosti. Datum doručení oznámí představenstvo všem akcionářům obratem. Akcionáři po vzájemné dohodě sdělí představenstvu den, kdy se dostaví do sídla společnosti k uzavření dohody dle § 205 ObchZ. Představenstvo zajistí přítomnost notáře. Emisní kurs všech nově upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. do 14. 1. 2000 od 2. 9. 1999

6. Emisní kurs části nově upsaných akcií o součtu jmenovitých hodnot ve výši 4 250 000,-Kč, bude splacen peněžitým vkladem. Emisní kurs části nově upsaných akcií o součtu jmenovitých hodnot ve výši 4 250 000,-Kč bude splacen nepeněžitým vkladem. Upisovatel peněžitého vkladu je povinen splatit celý emisní kurs jím upisovaných akcií na účet společnosti č.8010-03003081493 u ČOB a.s., pobočka Brno nebo přímo do společnosti, a to ve lhůtě nejpozději do 10 dnů ode dne následujícího po dni, kdy akcie upsal. Upisovatel nepeněžitého vkladu je povinen splatit celý nepeněžitý vklad nejpozději do 10 dnů ode dne následujícího po dni, kdy akcie upsal, v sídle společnosti. do 14. 1. 2000 od 2. 9. 1999

7. Schvaluje se úpis nových akcií o součtu jmenovitých hodnot ve výši 4 250 000,-Kč nepeněžitým vkladem. Upisovatelem bude akcionář Ing.Ivo Dubš, r.č. 451030/408, bytem M.Kříže 10, Brno. Předmětem nepeněžitého vkladu bude v souladu s ustanovením § 59 odst.7 ObchZ v nominální hodnotě vložená pohledávka věřitele a vkladatele akcionáře Ing.Ivo Dubše za společností jako dlužníkem. Vkládanou pohledávku v nominální hodnotě 4 250 000,-Kč má vkladatel za společností DEMONTA Trade a.s z dosud nezaplacené části úplaty za převod části obchodního podílu na společnosti SD Obchodní společnosti s.r.o.. Ocenění vkládané pohledávky se rovná její nominální hodnotě, což koresponduje s předloženými Zprávami o ověření a stanovení hodnoty pohledávky auditorů Ing.Stanislava Chaloupky (č. dekretu 1461) a Ing.Petra Hlaváčka (č.dekretu 1462). do 14. 1. 2000 od 2. 9. 1999

1. a) zvýšení základního jmění společnosti upsáním nových akcií a splacení jejich emisního kursu peněžitými vklady je přípustné neboť akcionáři zcela splatili emisní kurs akcií upsaných při založení společnosti, do 22. 4. 1999 od 25. 1. 1999

b) základní jmění společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií o částku 56 800 000,-Kč, tedy na celkových 70 000 000,-Kč, do 22. 4. 1999 od 25. 1. 1999

c) upisování nových akcií nad částku 70 000 000,-Kč se nepřipouští. do 22. 4. 1999 od 25. 1. 1999

2. - počet upisovaných akcií: 12 ks - jmenovitá hodnota: 8 ks akcií/7 000 000,-Kč na jednu akcii 4 ks akcií/200 000,-Kč na jednu akcii - druh akcií: kmenové akcie - forma akcií: akcie na majitele - podoba akcií: listinné akcie do 22. 4. 1999 od 25. 1. 1999

3. a) přednostní právo akcionářů společnosti upsat část nových akcií v rozsahu svého dosavadního podílu na základním jmění dle 204a obch.zák. bude moci být vykonáno v sídle společnosti, a to ve lhůtě nejdéle do dvou týdnů ode dne doručení usnesení obchodního soudu jako soudu rejstříkového o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do společnosti. do 22. 4. 1999 od 25. 1. 1999

b) na každých 11 ks dosavadních akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100 000,-Kč na jednu akcii lze upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 7 000 000,-Kč nebo jednu akcii o jm.hodnotě 200 000,-Kč. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií v rozsahu jeho podílu na základním jmění společnosti. Každý ze dvou stávajících akcionářů má tedy právo upsat maximálně 4 ks nových akcií o jm.hodnotě 7 000 000,-Kč a 2 ks akcií o hodnotě 200 000,-Kč, což představuje podíl 28 400 000,-Kč na celkovém navýšení o 56 800 000,-Kč. Druh akcií upisovaných s využitím přednostního práva: kmenové akcie, forma: akcie na majitele, podoba: listinná akcie, emisní kurs: je shodný se jmenovitou hodnotou upisovaných akcií. do 22. 4. 1999 od 25. 1. 1999

4. a) akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny upsány akcionáři na základě dohody dle ustanovení 205 ObchZ. Tuto dohodu akcionáři uzavřou ve lhůtě nejdéle do dvou týdnů ode dne uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva. Emisní kurs akcií upsaných na základě dohody akcionářů bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou. do 22. 4. 1999 od 25. 1. 1999

5. a) každý upisovatel je povinen splatit nejméně 30% emisního kursu jím upisovaných akcií na účet společnosti č. 8010-03003081493 u ČOB a.s., pobočka Brno nebo přímo do společnosti, a to ve lhůtě nejpozději 10 dnů ode dne následujícího po dni, kdy akcie upsal. Celý emisní kurs jím upsaných akcií je upisovatel povinen splatit nejpozději do jednoho roku ode dne upsání akcií. do 22. 4. 1999 od 25. 1. 1999

Kapitál

Základní kapitál

vklad 300 000 000 Kč

od 14. 6. 2010

Základní kapitál

vklad 200 000 000 Kč

do 14. 6. 2010 od 29. 3. 2007

Základní kapitál

vklad 78 500 000 Kč

do 29. 3. 2007 od 14. 1. 2000

Základní kapitál

vklad 70 000 000 Kč

do 14. 1. 2000 od 22. 4. 1999

Základní kapitál

vklad 13 200 000 Kč

do 22. 4. 1999 od 25. 1. 1999

Základní kapitál

vklad 13 200 000 Kč

do 25. 1. 1999 od 6. 2. 1996
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 7 000 000 Kč, počet: 24 od 14. 10. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 90 od 14. 10. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 138 od 14. 10. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 50 000 Kč, počet: 4 od 14. 10. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 10 od 14. 10. 2014
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 10 do 14. 10. 2014 od 14. 6. 2010
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 7 000 000 Kč, počet: 24 do 14. 10. 2014 od 29. 3. 2007
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 90 do 14. 10. 2014 od 29. 3. 2007
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 138 do 14. 10. 2014 od 29. 3. 2007
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 50 000 Kč, počet: 4 do 14. 10. 2014 od 29. 3. 2007
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 132 do 29. 3. 2007 od 6. 1. 2003
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 7 000 000 Kč, počet: 8 do 29. 3. 2007 od 6. 1. 2003
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 200 000 Kč, počet: 46 do 29. 3. 2007 od 6. 1. 2003
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 50 000 Kč, počet: 2 do 29. 3. 2007 od 6. 1. 2003
Akcie na majitele, hodnota: 200 000 Kč, počet: 46 do 6. 1. 2003 od 14. 1. 2000
Akcie na majitele, hodnota: 50 000 Kč, počet: 2 do 6. 1. 2003 od 14. 1. 2000
Akcie na majitele, hodnota: 200 000 Kč, počet: 4 do 14. 1. 2000 od 22. 4. 1999
Akcie na majitele, hodnota: 7 000 000 Kč, počet: 8 do 6. 1. 2003 od 22. 4. 1999
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 132 do 6. 1. 2003 od 6. 2. 1996

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

MUDr. Anna Hozová

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 19. 12. 2019

vznik členství: 13. 12. 2019

vznik funkce: 13. 12. 2019

Rozárka 685/36, Brno, 644 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Mgr. Vladimíra Rouzková

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 12. 2019

vznik členství: 13. 12. 2019

vznik funkce: 13. 12. 2019

Martina Kříže 898/10, Brno, 628 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Libuše Hniličková

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 12. 2019

vznik členství: 13. 12. 2019

Pěkná 335/35, Brno, 643 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen představenstva

  HEIM Trade SE

  Vídeňská 264/120b, Brno, 619 00

Historické vztahy

Vladimíra Rouzková

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 5. 2014 - Poslední vztah: 19. 12. 2019

vznik členství: 30. 12. 2013

zánik členství: 13. 12. 2019

vznik funkce: 30. 12. 2013

zánik funkce: 13. 12. 2019

Martina Kříže 898/10, Brno, 628 00, Česká republika

Anna Hozová

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 29. 5. 2014 - Poslední vztah: 19. 12. 2019

vznik členství: 30. 12. 2013

zánik členství: 13. 12. 2019

vznik funkce: 30. 12. 2013

zánik funkce: 13. 12. 2019

Rozárka 685/36, Brno, 644 00, Česká republika

Blanka Konečná

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 5. 2014 - Poslední vztah: 27. 10. 2016

vznik členství: 30. 12. 2013

zánik členství: 30. 9. 2016

zánik funkce: 30. 9. 2016

Kremličkova 1611/6, Brno, 621 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Blanka Konečná

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 5. 2014 - Poslední vztah: 27. 10. 2016

vznik členství: 30. 12. 2013

zánik členství: 30. 9. 2016

zánik funkce: 30. 9. 2016

Kremličkova 1611/6, Brno, 621 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Vladimíra Rouzková

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 3. 2010 - Poslední vztah: 29. 5. 2014

vznik členství: 9. 10. 2007

zánik členství: 30. 12. 2013

vznik funkce: 12. 2. 2010

zánik funkce: 30. 12. 2013

Martina Kříže 10, Brno, 628 00, Česká republika

Ilona Drábková

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 3. 2010 - Poslední vztah: 14. 10. 2014

vznik členství: 12. 2. 2010

zánik členství: 24. 6. 2014

Masarykova 215, Rajhrad, 664 61, Česká republika

MUDr. Anna Hozová

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 9. 2. 2009 - Poslední vztah: 29. 5. 2014

vznik členství: 9. 10. 2007

zánik členství: 30. 12. 2013

vznik funkce: 9. 10. 2007

zánik funkce: 30. 12. 2013

Rozárka 685/36, Brno, 644 00, Česká republika

Oliver Scholz

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 6. 2008 - Poslední vztah: 23. 3. 2010

vznik členství: 15. 4. 2008

Aalen, Mauerstrasse 42, Spolková republika Německo

MUDr. Anna Hozová

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 15. 11. 2007 - Poslední vztah: 9. 2. 2009

vznik členství: 9. 10. 2007

vznik funkce: 9. 10. 2007

Rozárka 476/25, Brno, 644 00, Česká republika

Richard Pietsch

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 11. 2007 - Poslední vztah: 6. 6. 2008

vznik členství: 9. 10. 2007

zánik členství: 15. 4. 2008

Elchweg 21, Aalen, 734 34, Spolková republika Německo

Mgr. Vladimíra Rouzková

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 11. 2007 - Poslední vztah: 23. 3. 2010

vznik členství: 9. 10. 2007

Martina Kříže 10, Brno, 628 00, Česká republika

Berndt-Ulrich Dietmar Scholz

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 11. 2007 - Poslední vztah: 23. 3. 2010

vznik členství: 9. 10. 2007

vznik funkce: 9. 10. 2007

Parkstrasse 6, Aalen, Spolková republika Německo

Blanka Konečná

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 11. 2007 - Poslední vztah: 29. 5. 2014

vznik členství: 9. 10. 2007

zánik členství: 30. 12. 2013

Kremličkova 6, Brno, 621 00, Česká republika

Raphael Clemens Barth

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 11. 2007 - Poslední vztah: 23. 3. 2010

vznik členství: 9. 10. 2007

Franz-Schubert-Strasse 6, Huebach, 735 40, Spolková republika Německo

Berndt-Ulrich Dietmar Scholz

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 6. 2007 - Poslední vztah: 15. 11. 2007

vznik členství: 25. 4. 2007

zánik členství: 9. 10. 2007

vznik funkce: 25. 4. 2007

zánik funkce: 9. 10. 2007

Parkstrasse 6, Aalen, Spolková republika Německo

Raphael Clemens Barth

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 1. 6. 2007 - Poslední vztah: 15. 11. 2007

vznik členství: 25. 4. 2007

zánik členství: 9. 10. 2007

vznik funkce: 25. 4. 2007

zánik funkce: 9. 10. 2007

Höhenstrasse 6, Böbingen an der Rems, Spolková republika Německo

Zdeňka Látalová

členka dozorčí rady

První vztah: 1. 6. 2007 - Poslední vztah: 15. 11. 2007

vznik členství: 25. 4. 2007

zánik členství: 9. 10. 2007

Lacinova 22, Brno, Česká republika

Zdena Látalová

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 7. 2005 - Poslední vztah: 1. 6. 2007

vznik funkce: 31. 3. 2005

zánik funkce: 25. 4. 2007

Lacinova 22, Brno, Česká republika

Raphael Clemens Barth

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 10. 9. 2004 - Poslední vztah: 1. 6. 2007

vznik funkce: 23. 5. 2003

zánik funkce: 25. 4. 2007

Böbingen an der Rems, Höhenstrasse 6, Spolková republika Německo

Berndt-Ulrich Dietmar Scholz

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 9. 2004 - Poslední vztah: 1. 6. 2007

vznik funkce: 23. 5. 2003

zánik funkce: 25. 4. 2007

Aalen, Parkstrasse 6, Spolková republika Německo

JUDr. Jaroslav Krbek

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2002 - Poslední vztah: 7. 5. 2003

vznik funkce: 29. 6. 2001

zánik funkce: 7. 2. 2003

V uličce 12, Moravany u Brna, 664 48, Česká republika

Oliver Scholz

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 2. 2000 - Poslední vztah: 10. 9. 2004

vznik funkce: 3. 1. 2000

zánik funkce: 23. 5. 2003

Aalen, Mittelbachstrasse 15, Spolková republika Německo

ing. Tomáš Hawerland

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 21. 2. 2000 - Poslední vztah: 1. 1. 2002

zánik funkce: 29. 6. 2001

Lacinova 8, Brno, Česká republika

Další vztah k této osobě

Zdena Látalová

členka dozorčí rady

První vztah: 21. 2. 2000 - Poslední vztah: 25. 7. 2005

vznik funkce: 3. 1. 2000

zánik funkce: 31. 3. 2005

Lacinova 22, Brno, Česká republika

Zdena Látalová

členka dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 1996 - Poslední vztah: 21. 2. 2000

Lacinova 22, Brno, Česká republika

ing. Tomáš Hawerland

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 1996 - Poslední vztah: 21. 2. 2000

Lacinova 8, Brno, Česká republika

Další vztah k této osobě

Walter Henn, Nar. 26.4.1959

předseda

První vztah: 4. 11. 1996 - Poslední vztah: 21. 2. 2000

Helfensteinerstrasse 1, SRN, Aalen, Spolková republika Německo

ing. Tomáš Hawerland

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 6. 2. 1996 - Poslední vztah: 4. 11. 1996

Lacinova 8, Brno, Česká republika

Zdena Látalová

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 2. 1996 - Poslední vztah: 4. 11. 1996

Lacinova 22, Brno, Česká republika

ing. Lenka Blažková

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 2. 1996 - Poslední vztah: 4. 11. 1996

Rajhradice 170, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

JUDr. Jaroslav Krbek

člen představenstva

První vztah: 19. 12. 2019

vznik členství: 13. 12. 2019

Ševelova 2276/5, Brno, 628 00, Česká republika

Mgr. Ivo Dubš

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 12. 2019

vznik členství: 13. 12. 2019

vznik funkce: 13. 12. 2019

Martina Kříže 898/10, Brno, 628 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Ivo Dubš

předseda představenstva

První vztah: 19. 12. 2019

vznik členství: 13. 12. 2019

vznik funkce: 13. 12. 2019

Martina Kříže 898/10, Brno, 628 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Historické vztahy

JUDr. Jaroslav Krbek

člen představenstva

První vztah: 7. 4. 2016 - Poslední vztah: 19. 12. 2019

vznik členství: 12. 2. 2016

zánik členství: 13. 12. 2019

Ševelova 2276/5, Brno, 628 00, Česká republika

Ivo Dubš

předseda představenstva

První vztah: 29. 5. 2014 - Poslední vztah: 19. 12. 2019

vznik členství: 30. 12. 2013

zánik členství: 13. 12. 2019

vznik funkce: 30. 12. 2013

zánik funkce: 13. 12. 2019

Martina Kříže 898/10, Brno, 628 00, Česká republika

Ivo Dubš

místopředseda představenstva

První vztah: 29. 5. 2014 - Poslední vztah: 19. 12. 2019

vznik členství: 30. 12. 2013

zánik členství: 13. 12. 2019

vznik funkce: 30. 12. 2013

zánik funkce: 13. 12. 2019

Martina Kříže 898/10, Brno, 628 00, Česká republika

JUDr. Milan Krejčíř

člen představenstva

První vztah: 23. 3. 2010 - Poslední vztah: 29. 5. 2014

vznik členství: 12. 2. 2010

zánik členství: 30. 1. 2014

Zemědělská 16, Brno, 613 00, Česká republika

JUDr. Jaroslav Krbek

člen představenstva

První vztah: 23. 3. 2010 - Poslední vztah: 7. 4. 2016

vznik členství: 12. 2. 2010

zánik členství: 12. 2. 2016

Ševelova 5, Brno, 628 00, Česká republika

Mgr. Ivo Dubš

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 3. 2010 - Poslední vztah: 29. 5. 2014

vznik členství: 9. 10. 2007

zánik členství: 30. 12. 2013

vznik funkce: 12. 2. 2010

zánik funkce: 30. 12. 2013

Martina Kříže 10, Brno, 628 00, Česká republika

Jaroslava Königová

člen představenstva

První vztah: 6. 6. 2008 - Poslední vztah: 23. 3. 2010

vznik členství: 15. 4. 2008

Eliášova 922/21, Praha, Česká republika

Richard Pietsch

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 6. 2008 - Poslední vztah: 23. 3. 2010

vznik členství: 15. 4. 2008

vznik funkce: 15. 4. 2008

Aalen, Elchweg 21, Spolková republika Německo

Mgr. Ivo Dubš

člen představenstva

První vztah: 15. 11. 2007 - Poslední vztah: 23. 3. 2010

vznik členství: 9. 10. 2007

Martina Kříže 10, Brno, 628 00, Česká republika

Norbert Korkow

člen představenstva

První vztah: 15. 11. 2007 - Poslední vztah: 6. 6. 2008

vznik členství: 9. 10. 2007

zánik členství: 15. 4. 2008

Augustusweg 90, Radebeul, 014 45, Spolková republika Německo

Oliver Scholz

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 11. 2007 - Poslední vztah: 6. 6. 2008

vznik členství: 9. 10. 2007

zánik členství: 15. 4. 2008

vznik funkce: 9. 10. 2007

zánik funkce: 15. 4. 2008

Mauerstrasse 42, Aalen, Spolková republika Německo

Ing. Ivo Dubš

předseda představenstva

První vztah: 15. 11. 2007 - Poslední vztah: 29. 5. 2014

vznik členství: 9. 10. 2007

zánik členství: 30. 12. 2013

vznik funkce: 9. 10. 2007

zánik funkce: 30. 12. 2013

Martina Kříže 10, Brno, 628 00, Česká republika

Mgr. Ivo Dubš

člen představenstva

První vztah: 1. 6. 2007 - Poslední vztah: 15. 11. 2007

vznik členství: 25. 4. 2007

zánik členství: 9. 10. 2007

Martina Kříže 10, Brno, 628 00, Česká republika

Ing. Ivo Dubš

předseda představenstva

První vztah: 1. 6. 2007 - Poslední vztah: 15. 11. 2007

vznik členství: 25. 4. 2007

zánik členství: 9. 10. 2007

vznik funkce: 25. 4. 2007

zánik funkce: 9. 10. 2007

Martina Kříže 10, Brno, 628 00, Česká republika

Oliver Scholz

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 6. 2007 - Poslední vztah: 15. 11. 2007

vznik členství: 25. 4. 2007

zánik členství: 9. 10. 2007

vznik funkce: 25. 4. 2007

zánik funkce: 9. 10. 2007

Mauerstrasse 42, Aalen, Spolková republika Německo

Oliver Scholz

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 10. 2006 - Poslední vztah: 1. 6. 2007

vznik funkce: 6. 10. 2004

zánik funkce: 25. 4. 2007

Aalen, Mauerstrasse 42, Spolková republika Německo

Ing. Ivo Dubš

předseda představenstva

První vztah: 25. 7. 2005 - Poslední vztah: 1. 6. 2007

vznik funkce: 31. 3. 2005

zánik funkce: 25. 4. 2007

Martina Kříže 10, Brno, 628 00, Česká republika

Mgr. Ivo Dubš

člen představenstva

První vztah: 25. 7. 2005 - Poslední vztah: 1. 6. 2007

vznik funkce: 31. 3. 2005

zánik funkce: 25. 4. 2007

Martina Kříže 10, Brno, 628 00, Česká republika

Oliver Scholz

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 10. 2004 - Poslední vztah: 18. 10. 2006

vznik funkce: 6. 10. 2004

Pobyt v ČR: Brno, M.Kříže 10, PSČ: 628 00 do 18. 10. 2006 od 25. 10. 2004

Aalen, Mauerstrasse 42, Spolková republika Německo

Richard M.Pietsch, Nar. 15.7.1954

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 1. 2003 - Poslední vztah: 25. 10. 2004

vznik funkce: 3. 1. 2000

zánik funkce: 23. 5. 2003

Martina Kříže 10, Brno, Česká republika

Mgr. Ivo Dubš

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2002 - Poslední vztah: 25. 7. 2005

vznik funkce: 3. 1. 2000

zánik funkce: 31. 3. 2005

Martina Kříže 10, Brno, Česká republika

Ing. Ivo Dubš

předseda představenstva

První vztah: 1. 1. 2002 - Poslední vztah: 25. 7. 2005

vznik funkce: 3. 1. 2000

zánik funkce: 31. 3. 2005

Martina Kříže 10, Brno, 628 00, Česká republika

Ing. Ivo Dubš

předseda představenstva

První vztah: 4. 11. 1996 - Poslední vztah: 1. 1. 2002

Martina Kříže 10, Brno, 628 00, Česká republika

Ivo Dubš ml.

člen představenstva

První vztah: 4. 11. 1996 - Poslední vztah: 1. 1. 2002

Martina Kříže 10, Brno, Česká republika

Richard M.Pietsch, Nar. 15.7.1954

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 11. 1996 - Poslední vztah: 6. 1. 2003

vznik funkce: 3. 1. 2001

Martina Kříže 10, Brno, Česká republika

František Trunda

člen představenstva

První vztah: 6. 2. 1996 - Poslední vztah: 4. 11. 1996

Staré Zámky 12, Brno, 628 00, Česká republika

Ing. Ivo Dubš

předseda představenstva

První vztah: 6. 2. 1996 - Poslední vztah: 4. 11. 1996

Martina Kříže 10, Brno, 628 00, Česká republika

JUDr. Jaromír Trunda

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 2. 1996 - Poslední vztah: 4. 11. 1996

Přemyslovo nám. 6, Brno, 627 00, Česká republika

Za Společnosti jedná představenstvo jako její statutární orgán. Představenstvo zavazuje Společnost tak, že jedná a podepisuje každý člen představenstva samostatně.

od 14. 10. 2014

Způsob jednání: Jménem Společnosti jedná představenstvo jako její statutární orgán. Představenstvo zavazuje Společnost tak, že za představenstvo navenek jedná a podepisuje jménem Společnosti předseda nebo místopředseda nebo člen představenstva samostatně.

do 14. 10. 2014 od 6. 1. 2003

Způsob jednání: Společnost zastupuje navenek i uvnitř předseda nebo člen představenstva samostatně. Za společnost podepisují předseda nebo místopředseda nebo člen představenstva samostatně.

do 6. 1. 2003 od 4. 11. 1996

Způsob jednání jménem společnosti: Společnost zastupuje vůči třetím osobám před soudy a před jinými orgány předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně. Ostatní členové představenstva jednají samostatně pouze na písemné pověření představenstva. Za společnost podepisují předseda představenstva a člen představenstva nebo předseda a místopředseda společně, pouze v případě pozbývání a zastavování akcií v majetku společnosti podepisují všichni členové představenstva společně.

do 4. 11. 1996 od 6. 2. 1996

Statutární orgán - představenstvo

Historické vztahy

Richard Pietsch

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 6. 2008 - Poslední vztah: 23. 3. 2010

vznik členství: 15. 4. 2008

vznik funkce: 15. 4. 2008

Aalen, Elchweg 21, Spolková republika Německo

Oliver Scholz

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 11. 2007 - Poslední vztah: 6. 6. 2008

vznik členství: 9. 10. 2007

zánik členství: 15. 4. 2008

vznik funkce: 9. 10. 2007

zánik funkce: 15. 4. 2008

Mauerstrasse 42, Aalen, Spolková republika Německo

Oliver Scholz

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 6. 2007 - Poslední vztah: 15. 11. 2007

vznik členství: 25. 4. 2007

zánik členství: 9. 10. 2007

vznik funkce: 25. 4. 2007

zánik funkce: 9. 10. 2007

Mauerstrasse 42, Aalen, Spolková republika Německo

Oliver Scholz

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 10. 2006 - Poslední vztah: 1. 6. 2007

vznik funkce: 6. 10. 2004

zánik funkce: 25. 4. 2007

Aalen, Mauerstrasse 42, Spolková republika Německo

Oliver Scholz

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 10. 2004 - Poslední vztah: 18. 10. 2006

vznik funkce: 6. 10. 2004

Pobyt v ČR: Brno, M.Kříže 10, PSČ: 628 00

Aalen, Mauerstrasse 42, Spolková republika Německo

Další vztahy firmy DEMONTA Trade SE

1 fyzická osoba

Ing. Libor Kameník

První vztah: 25. 2. 2016

Kanice 279, 664 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Bc. Jiří Trnka

První vztah: 18. 1. 2014 - Poslední vztah: 27. 10. 2016

Myslivní 702/47, Brno, 623 00, Česká republika

Bc. Jiří Trnka

První vztah: 18. 1. 2014 - Poslední vztah: 27. 10. 2016

Myslivní 702/47, Brno, 623 00, Česká republika

Bc. Jiří Trnka

První vztah: 23. 3. 2010 - Poslední vztah: 18. 1. 2014

Myslivní 47, Brno, 623 00, Česká republika

JUDr. Jaroslav Krbek

První vztah: 9. 2. 2009 - Poslední vztah: 23. 3. 2010

Ševelova 5, Brno, 628 00, Česká republika

Markus König

První vztah: 27. 8. 2007 - Poslední vztah: 23. 3. 2010

Schillerstrasse 55, Mögglingen, 735 63, Spolková republika Německo

Další vztah k této osobě

Jaroslava Königová

První vztah: 3. 8. 2007 - Poslední vztah: 6. 6. 2008

Eliášová 922/21, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Jaromír Vyhnalík

První vztah: 7. 2. 2007 - Poslední vztah: 14. 6. 2010

Lomnička 131, 666 01, Česká republika

Ing. Libor Kameník

První vztah: 25. 7. 2005 - Poslední vztah: 25. 2. 2016

Krameriova 4, Brno, 628 00, Česká republika

JUDr. Jaroslav Krbek

První vztah: 7. 5. 2003 - Poslední vztah: 9. 2. 2009

V uličce 12, Moravany u Brna, 664 48, Česká republika

Ing. Petr Moravec

První vztah: 9. 8. 2000 - Poslední vztah: 7. 5. 2003

Keltičkova 1905/44, Slezská Ostrava, 710 00, Česká republika

Ing. Lenka Blažková

První vztah: 9. 8. 2000 - Poslední vztah: 25. 7. 2005

Rajhradice 170, Česká republika

Ing. Lenka Blažková

První vztah: 4. 11. 1996 - Poslední vztah: 9. 8. 2000

Prokuristé jednají a podepisují za společnost společně. do 9. 8. 2000 od 4. 11. 1996

Rajhradice 170, Česká republika

JUDr. Milan Krejčíř

První vztah: 4. 11. 1996 - Poslední vztah: 23. 3. 2010

Zemědělská 16, Brno, Česká republika

HEIM Trade SE

První vztah: 14. 9. 2017

Vídeňská 264/120b, Brno, 619 00

Dalších 6 vztahů k tomuto subjektu

 • Ing. Václav Koubek

  člen dozorčí rady

  Ivaň 88, 691 23, Česká republika

 • MUDr. Anna Hozová

  předseda představenstva

  Rozárka 685/36, Brno, 644 00, Česká republika

 • Ing. Ivo Dubš

  předseda dozorčí rady

  Martina Kříže 898/10, Brno, 628 00, Česká republika

 • Libuše Hniličková

  člen představenstva

  Pěkná 335/35, Brno, 643 00, Česká republika

 • Ing. Antonín Vajbar

  místopředseda představenstva

  Kobylí 509, 691 10, Česká republika

 • Mgr. Ivo Dubš

  místopředseda dozorčí rady

  Martina Kříže 898/10, Brno, 628 00, Česká republika

HEIM Trade SE

První vztah: 23. 3. 2010 - Poslední vztah: 14. 9. 2017

Vídeňská 264/120b, Brno, 619 00

Akcionáři

HEIM Trade SE, IČ: 26970805

Vídeňská 264/120b, Česká republika, Brno, 619 00

od 14. 9. 2017

HEIM Trade SE, IČ: 26970805

Vídeňská, Česká republika, Brno, 619 00

do 14. 9. 2017 od 23. 3. 2010

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 6. 2. 1996

Živnosti

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 25. 9. 2002
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Ubytovací služby
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Poskytování technických služeb
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 6. 2. 1996

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).