Hlavní navigace

Fio holding, a.s.

Firma Fio holding, a.s., akciová společnost, vznikla dne 17. 11. 1993. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2270, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 764 818 600 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

60192763

Sídlo:

V celnici 1028/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

17. 11. 1993

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

64200 Činnosti holdingových společností
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2270, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Fio holding, a.s. od 24. 7. 2001

Obchodní firma

Fio holding, a.s. od 26. 6. 2015

Obchodní firma

Fio holding, a.s. do 26. 6. 2015 od 27. 3. 2015

Obchodní firma

FIO a.s. do 27. 3. 2015 od 17. 11. 1993

Obchodní firma

FIO holding, a.s. do 24. 7. 2001 od 21. 11. 1997

Právní forma

Akciová společnost od 17. 11. 1993

adresa

V Celnici 1028/10
Praha 1 11721 od 5. 6. 2008

adresa

Senovážné nám. 24
Praha 1 11647 do 5. 6. 2008 od 12. 11. 2003

adresa

Grafická 8
Praha 5 do 12. 11. 2003 od 17. 11. 1993

Předmět podnikání

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor do 19. 12. 2014 od 27. 11. 2002

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 27. 11. 2002 od 17. 11. 1993

Předmět činnosti

Pronájem nemovitostí bytů a nebytových prostor od 19. 12. 2014

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti Fio holding, a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu, který k dnešnímu dni činí 564.818.600 Kč (pět set šedesát čtyři milionů osm set osmnáct tisíc šest set korun českých) a je zcela splacen, o částku 200.000.000 Kč (dvě stě milionů korun českých) na konečnou výši 764.818.600 Kč (sedm set šedesát čtyři milionů osm set osmnáct tisíc šest set korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad tuto částku. ---------------------------------------------------------------- --------------------------------------- Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 200.000 (dvou set tisíc) kusů nových kmenových akcií společnosti, znějících na jméno, které nebudou kótované a které budou vydány v listinné podobě přičemž jmenovitá hodnota každé upsané akcie bude činit 1 .000 Kč (jeden tisíc korun českých). ------ Zvýšení základního kapitálu bude provedeno předem určenými zájemci, kterými jsou: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- a) pan RNDr. Petr Marsa, nar. 2.10.1965, bydlištěm Praha 8, Troja, Krynická 504/27, který upíše 100.000 (jedno sto tisíc) kusů nových kmenových akcií společnosti, každé o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých), které budou znít na jeho jmé no, jejichž emisní kurs splatí peněžitým vkladem ve výši 100.000.000 Kč (jedno sto milionů korun českých); ----------------------------------------------------------------------------------- b) pan Mgr. Romuald Kopún, nar. 11.7.1969, bydlištěm Praha 4, Michle, Na Křivce 1399/21, který upíše 100.000 (jedno sto tisíc) kusů nových kmenových akcií společnosti, každé o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých), které budou znít na jeh o jméno, jejichž emisní kurs splatí peněžitým vkladem ve výši 100.000.000 Kč (jedno sto milionů korun českých). --------------------------------------------------------------------------------- Předem určení zájemci jsou povinni splatit emisní kurs upsaných akcií na účet společnosti Fio holding, a.s. č. 2500046653/2010 vedený u Fio banky, a.s. ve lhůtě do deseti pracovních dnů ode dne 5.12.2014. Předem určení zájemci, pan RNDr. Petr Marsa, nar. 2.10.1965 a pan Mgr. Romuald Kopún, nar. 11.7.1969, upíší nové akcie písemnou smlouvou, kterou uzavřou se společností Fio holding, a.s., do dvou pracovních dnů ode dne 5.12.2014. do 27. 3. 2015 od 19. 12. 2014

Valná hromada společnosti Fio holding, a.s. rozhodla dne 10.06.2009 o zvýšení základního kapitálu společnosti, který činí ke dni konání valné hromady 64.818.600,-- Kč (slovy: šedesát čtyři miliony osm set osmnáct tisíc šest set korun českých) a je zcela s placen, o částku 500.000.000,-- Kč (slovy: pět set milionů korun českých) na konečnou výši 564.818.600,-- Kč (slovy: pět set šedesát čtyři miliony osm set osmnáct tisíc šest set korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhované ho zvýšení základního kapitálu. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno emisí nových 500.000 kusů (slovy: pěti set tisíc kusů) kmenových akcií společnosti, znějících na jméno, každé o nominální hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), které budou vydány v listinné podo bě a nebudou kótované. Nové akcie budou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady. Úpis nových akií bude proveden předem určenými zájemci, kterými jsou stávající akcionáři společnosti a kterými budou nové akcie upsány takto: - akcionář RNDr. Petr Marsa upíše 250.000 ks (slovy: dvě stě padesát tisíc kusů) nových akcií o nominální hodnotě á 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), které budou znít na jméno, - akcionář Mgr. Romuald Kopún upíše 250.000 ks (slovy: dvě stě padesát tisíc kusů) nových akcií o nominální hodnotě á 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), které budou znít na jméno. Úpis nových akcií bude proveden podpisem Smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře společnost Fio holding, a.s. se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, identifikační číslo 601 92 763, s předem určenými zájemci - tj. s panem RNDr. Petrem Marsou, r.č. 651002/1375, bytem Praha 8, Krynická 504 a panem Mgr. Romualdem Kopúnem, r.č. 690711/5083, bytem Praha 10-Michle, Na Křivce 1399/21. Návrh Smlouvy o upsání akcií je představenstvo společnosti Fio holding, a.s. se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, identifikační číslo 601 92 763, povinno předat osobně či zaslat doporučeně předem určeným zájemcům nejpozději do 5 (slovem: pěti ) pracovních dnů po datu podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Předem určení zájemci jsou povinni uzavřít Smlouvu o upsání akcií se společností Fio holding, a.s. se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, identifikační číslo 601 92 763, nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů od převzetí jejího návrhu. Podpisy na smlouvě musí být úředně ověřeny a smlouva musí obsahovat náležitosti dle ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a dále rozvazovací podmínku dle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku. Místem úpisu akcií jsou kancelářské prostory v sídle společnosti na adrese Praha 1, V Celnici 1028/10. Akcie lze upsat v pracovních dnech od 9 hod. do 17 hod. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě a bude pro oba upisovatele stejný. Lhůta, do které musí být splaceno 30 % jmenovité hodnoty nově upsaných akcií činí 30 dnů ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií. Po uplynutí této lhůty je upsání akcií neúčinné. Zbývajících 70 % jsou upisovatelé povinni splatit do jednoho roku po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatelé jsou povinni splatit 30 % jmenovité hodnoty nově upsaných akcií na zvláštní účet společnosti č. 3807272/0800 vedený u České spořitelny, a.s., který za tím účelem již otevřela společnost na svoje jméno. Zbylou část 70 % jmenovité hodnoty nově u psaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit v souladu s právními předpisy. Úpis mohou provést předem určení zájemci pouze osobně nebo prostřednictvím zplnomocněného zástupce na základě plné moci s úředně ověřenými podpisy. do 3. 7. 2009 od 15. 6. 2009

Valná hromada obchodní společnosti Fio holding, a.s., se sídlem Praha 1, Senovážné nám. 24, PSČ 116 47, identifikační číslo 60192763, rozhodla , že základní kapitál obchodní společnosti Fio holding, a.s. se zvyšuje takto: - Důvodem zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Fio holding a.s. je posílení vnitřních zdrojů financování společnosti a posílení důvěryhodnosti společnosti v obchodních vztazích. - Základní kapitál solečnosti Fio holding a.s. se zvyšuje o částku 63,756.000,- Kč, tedy ze zcela splacené výše základního kapitálu 1,062.600,- Kč, na novou výši základního kapitálu 64,818.600,- Kč. Upisování nad tuto částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští a tato částka zvýšení základního kapitálu je konečná. - Zvýšení základního kapitálu společnosti Fio holding a.s bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splácen peněžitými vklady. - Celkem bude upisováno 1580 kusů nových kmenových akcií, a to: 1) 1060 kusů nových kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 60.000,- Kč, které mohou být dle stanov převedeny nebo jinak zatíženy jen se souhlasem valné hromady, kdy s každou jednou akcií o jmenovité hodnotě 60.000,- Kč, bude spojeno 60.000 hlasů při hlasování na valné hromadě, 2) 520 kusů nových kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě kazdé akcie 300,- Kč, které mohou být dle stanov převedeny nebo jinak zatíženy jen se souhlasem valné hromady, kdy s každou jednou akcií o jmenovité hodnotě 300 ,- Kč, bude spojeno 300 hlasů při hlasování na valné hromadě, - Místem pro vykonávání přednostního práva upsat nové akcie je sídlo společnosti na adrese Praha 1, Senovážné nám. 24, PSČ 116 47. Lhůta pro vykonání přednostního práva upsat nové akcie je třicet dnů. Představenstvo oznámí akcionářům počátek běhu této lhů ty písemným oznámením, zaslaným akcionářům na adresu jejich bydliště nebo sídla po zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. - Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, lze upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 60.000,- Kč, - Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 5,- Kč, lze upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 300,- Kč, - S využitím přednostního práva budou upisovány všechny nové akcie, tedy všech 1580 kusů nových kmenových akcií, a to: 1) 1060 kusů nových kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 60.000,- Kč, které mohou být dle stanov převedeny nebo jinak zatíženy jen se souhlasem valné hromady, za emisní kurs každé jedné této nové akcie 60 .000,- Kč, 2) 520 kusů nových kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 300,- Kč, které mohou být dle stanov převedeny nebo jinak zatíženy jen se souhlasem valné hromady, za emisní kurs každé jedné této nové akcie 300,- Kč, - Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty k upsání určitým zájemcům, a to Mgr. Karel Drášil, r.č.: 690624/3124, Lukavice 133, okres Chrudim a Libor Morcinek, r.č.: 690624/5104, Petrovice u Karviné 362, a to za em isní kurs 60.000,- Kč, za každou jednu novou kmenovou akcii, znějící na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 60.000,- Kč, které mohou být dle stanov převedeny nebo jinak zatíženy jen se souhlasem valné hromady, a za emisní kurs 300,- Kč, za každo u jednu novou kmenovou akcii, znějící na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 300,- Kč, které mohou být dle stanov převedeny nebo jinak zatíženy jen se souhlasem valné hromady. Těmto zájemcům budou akcie, které nebudou upsány s využitím přednostn ího práva, nabídnuty k upsání každému z nich stejným dílem. V případě, že stejný díl nebude dobře možné dodržet, budou všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, rozděleny na dvě části tak, aby rozdíl součtů jmenovitých hodnot akci í mezi těmito dvěma částmi byl nejmenší. Určitému zájemci Mgr. Karlu Drášilovi pak bude nabídnuta k upsání část akcií, jejichž celkový součet jmenovitých hodnot bude vyšší a určitému zájemci Liboru Morcinkovi pak bude nabíduta k upsání část akcií, jejichž celkový součet jmenovitých hodnot bude nižší. - Místem pro upsání nových akcií určitými zájemci je sídlo společnosti na adrese Praha 1, Senovážné nám. 24, PSČ 116 47. Lhůta pro upsání akcií určitými zájemci je čtrnáct dnů. Tito zájemci upisují akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírají se spol ečností. Společnost Fio holding a.s. doručí každému určitému zájemci písemný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to formou doporučeného dopisu nebo osobním předáním tomuto určitému zájemci oproti, podpisu, s tím, že v tomto návrhu uvede, že den n ásledující po dni doručení tohoto návrhu určitému zájemci je dnem počátku běhu lhůty pro upsání akcií. - Každý upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs jím upsaných akcií ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne jejich upsání na zvláštní účet společnosti číslo 192873235/0300, vedený u Československé obchodní banky a.s., který za tímto účelem společnost otevřela na své jméno. do 22. 10. 2007 od 8. 11. 2004

Valná hromada akcionářů společnosti konaná dne 10.6.1997 přijala usnesení o zvýšení základního jmění společnosti z dosavadního 1,062.600,- (slovy jedenmilionšedesátdvatisícešestsetKč) o Kč 58.937400,-(slovy padesátosmmilionůdevětsettřicetsedmtisíc- čtyřistaKč) na 60,000.000,-(slovy šedesátmilionůKč), a to tak, že společnost vydá 56 (padesátšest) kusů nových listinných akcií na jméno v jmenovité hodnotě Kč 1,000.000,-(slovy jedenmilionKč) a 4 (čtyři) kusy listinných akcií na jméno v jmenovité hodnotě Kč 734.350,-(slovy sedmsettřicetčtyřitisícetřistapadesátKč), se stejnými právy jako dosavadní akcie. Nepřipouští se upisování akcií nad tuto částku. Přednostní právo akcionářů na úpis nových akcií se vylučuje, neboť všechny nově vydané akcie budou upsány na základě dohody všech akcionářů o rozsahu své účasti na zvýšení základního jmění, která bude uzavřena na této valné hromadě. Emisní kurs akcií se stanoví ve výši jejich jmenovité hodnoty. Upisovatelé jsou povinni splatit 100%(stoprocent) emisního kursu všech upsaných akcií ve lhůtě do 30.6.1997 na bankovní účet č.2467317ú5100 u Investiční a poštovní banky a.s., nebo do pokladny společnosti. do 27. 11. 2002 od 21. 11. 1997

Údaje o založení a.s.: Akciová společnost byla založena jednorázově zakladatelskou smlouvou ze dne 25.10.1993. Současně byly schváleny stanovy společnosti a ustanoveno představenstvo a dozorčí rada společnosti. Zakladateli bylo splaceno 100% základního jmění tj. 1.062.600,-Kč. od 17. 11. 1993

Kapitál

Základní kapitál

vklad 764 818 600 Kč

od 19. 12. 2014

Základní kapitál

vklad 564 818 600 Kč

do 19. 12. 2014 od 13. 4. 2010

Základní kapitál

vklad 564 818 600 Kč

do 13. 4. 2010 od 3. 7. 2009

Základní kapitál

vklad 64 818 600 Kč

do 3. 7. 2009 od 22. 10. 2007

Základní kapitál

vklad 1 062 600 Kč

do 22. 10. 2007 od 17. 11. 1993
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 701 060 od 19. 12. 2014
Akcie na jméno, hodnota: 5 Kč, počet: 520 od 3. 7. 2009
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 501 060 do 19. 12. 2014 od 3. 7. 2009
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 60 000 Kč, počet: 1 060 od 22. 10. 2007
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 300 Kč, počet: 520 od 22. 10. 2007
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 060 do 3. 7. 2009 od 17. 11. 1993
Akcie na jméno, hodnota: 5 Kč, počet: 520 do 3. 7. 2009 od 17. 11. 1993

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Mgr. Romuald Kopún

místopředseda představenstva

První vztah: 29. 3. 2019

vznik členství: 20. 2. 2019

vznik funkce: 20. 2. 2019

Na křivce 1399/21, Praha, 101 00, Česká republika

Dalších 16 vztahů k této osobě

RNDr. Petr Marsa MBA, LL.M.

předseda představenstva

První vztah: 29. 3. 2019

vznik členství: 20. 2. 2019

vznik funkce: 20. 2. 2019

Revoluční 1403/28, Praha, 110 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • místopředseda dozorčí rady

  Fio leasing, a.s.

  V celnici 1028/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • místopředseda dozorčí rady

  Fio banka, a.s.

  V celnici 1028/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Historické vztahy

RNDr. Petr Marsa

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 12. 2016 - Poslední vztah: 29. 3. 2019

vznik členství: 25. 11. 2014

zánik členství: 20. 2. 2019

vznik funkce: 5. 1. 2015

zánik funkce: 20. 2. 2019

Revoluční 1403/28, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 14 vztahů k této osobě

 • statutární představitel

  GigaDat, středisko LMP

  V celnici 1028/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • DZ KREDIT a.s.

  V celnici 1028/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • ELLIAD a.s.

  V celnici 1028/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • jednatel

  FPSROG, spol. s r.o.

  V celnici 1028/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • NOBLIGE a.s.

  V celnici 1028/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen dozorčí rady, předseda dozorčí rady

  Finanční skupina Fio, a.s.

  V celnici 1028/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen představenstva

  BASRK, a.s.

  V celnici 1028/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen představenstva

  AASRK, a.s.

  V celnici 1028/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen představenstva

  EASRK, a.s.

  V celnici 1028/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen představenstva

  CASRK, a,s,

  V celnici 1028/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen představenstva

  DASRK, a.s.

  V celnici 1028/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen dozorčí rady

  VARIEL, a. s.

  Průmyslová 1034, Zruč nad Sázavou, 285 22

 • jednatel:

  T.O.R.S. s.r.o.

  V celnici 1028/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • Družstevní záložna Kredit

  Praha

Romuald Kopún

předseda představenstva

První vztah: 27. 3. 2015 - Poslední vztah: 29. 3. 2019

vznik členství: 25. 11. 2014

zánik členství: 20. 2. 2019

vznik funkce: 5. 1. 2015

zánik funkce: 20. 2. 2019

Na křivce 1399/21, Praha, 101 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

RNDr. Petr Marsa

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 3. 2015 - Poslední vztah: 2. 12. 2016

vznik členství: 25. 11. 2014

vznik funkce: 5. 1. 2015

Krynická 504/27, Praha, 181 00, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

 • člen představenstva

  CASRK, a,s,

  V celnici 1028/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen představenstva

  DASRK, a.s.

  V celnici 1028/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen představenstva

  BASRK, a.s.

  V celnici 1028/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen představenstva

  AASRK, a.s.

  V celnici 1028/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen představenstva

  EASRK, a.s.

  V celnici 1028/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • jednatel

  FPSROG, spol. s r.o.

  V celnici 1028/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen dozorčí rady

  VARIEL, a. s.

  Průmyslová 1034, Zruč nad Sázavou, 285 22

 • ELLIAD a.s.

  V celnici 1028/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • NOBLIGE a.s.

  V celnici 1028/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • DZ KREDIT a.s.

  V celnici 1028/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Mgr. Romuald Kopún

místopředseda představenstva

První vztah: 17. 5. 2014 - Poslední vztah: 27. 3. 2015

vznik členství: 25. 11. 2009

zánik členství: 25. 11. 2014

vznik funkce: 25. 11. 2009

zánik funkce: 25. 11. 2014

Na křivce 1399/21, Praha 10, 101 00, Česká republika

RNDr. Petr Marsa

předseda představenstva

První vztah: 6. 11. 2013 - Poslední vztah: 27. 3. 2015

vznik členství: 25. 11. 2009

zánik členství: 25. 11. 2014

vznik funkce: 25. 11. 2009

zánik funkce: 25. 11. 2014

Krynická 504/27, Praha 8, 181 00, Česká republika

Mgr. Jan Sochor

člen představenstva

První vztah: 24. 6. 2011 - Poslední vztah: 19. 12. 2014

vznik členství: 5. 10. 2010

zánik členství: 16. 7. 2014

Opletalova 1566/30, Praha 1, 110 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Jan Sochor

člen představenstva

První vztah: 22. 12. 2009 - Poslední vztah: 24. 6. 2011

vznik členství: 5. 10. 2005

zánik členství: 5. 10. 2010

Opletalova 30, Praha 1, 110 00, Česká republika

RNDr. Petr Marsa

předseda představenstva

První vztah: 22. 12. 2009 - Poslední vztah: 6. 11. 2013

vznik členství: 25. 11. 2009

vznik funkce: 25. 11. 2009

Krynická 504, Praha 8, 181 00, Česká republika

Mgr. Romuald Kopún

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 12. 2009 - Poslední vztah: 17. 5. 2014

vznik členství: 25. 11. 2009

vznik funkce: 25. 11. 2009

Na křivce 1399/21, Praha 10, 101 00, Česká republika

Mgr. Jan Sochor

Předseda představenstva

První vztah: 22. 10. 2007 - Poslední vztah: 22. 12. 2009

vznik členství: 5. 10. 2005

vznik funkce: 5. 10. 2005

Opletalova 30, Praha 1, 110 00, Česká republika

Tomáš Kopecký

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 10. 2007 - Poslední vztah: 22. 12. 2009

vznik členství: 5. 12. 2006

zánik členství: 25. 11. 2009

vznik funkce: 5. 12. 2006

zánik funkce: 25. 11. 2009

Štěchovice 60, 252 08, Česká republika

Ing. Jan Bláha

člen představenstva

První vztah: 14. 12. 2006 - Poslední vztah: 22. 12. 2009

vznik funkce: 23. 5. 2006

zánik funkce: 25. 11. 2009

Švehlova 2887/26, Praha 10, 106 00, Česká republika

Mgr. Josef Valter

člen představenstva

První vztah: 12. 11. 2003 - Poslední vztah: 14. 12. 2006

vznik členství: 11. 6. 2003

zánik členství: 28. 3. 2006

K Jasánkám 1190/12C, Praha 5, 155 00, Česká republika

Tomáš Kopecký

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 11. 2003 - Poslední vztah: 22. 10. 2007

vznik členství: 4. 12. 2001

zánik členství: 4. 12. 2006

vznik funkce: 14. 2. 2003

zánik funkce: 4. 12. 2006

Kralupská 1714, Brandýs nad Labem, 250 01, Česká republika

Tomáš Kopecký

člen představenstva

První vztah: 2. 4. 2003 - Poslední vztah: 12. 11. 2003

vznik členství: 4. 12. 2001

Kralupská 1714, Brandýs nad Labem, Česká republika

Dušan Ditrich

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 11. 2002 - Poslední vztah: 12. 11. 2003

vznik členství: 17. 10. 2001

zánik členství: 19. 2. 2003

vznik funkce: 21. 11. 2001

zánik funkce: 19. 2. 2003

Štursova 1353/12, Litoměřice, Česká republika

Libor Janoušek

člen představenstva

První vztah: 27. 11. 2002 - Poslední vztah: 2. 4. 2003

vznik členství: 17. 10. 2001

zánik členství: 20. 3. 2002

Imramovského 480, Jílové u Prahy, 254 01, Česká republika

Jan Komeda

člen představenstva

První vztah: 24. 7. 2001 - Poslední vztah: 2. 4. 2003

vznik funkce: 4. 10. 2000

zánik funkce: 4. 12. 2001

K Avii 171, Praha 9, 196 00, Česká republika

Michal Kopsa

člen představenstva

První vztah: 24. 7. 2001 - Poslední vztah: 2. 4. 2003

vznik funkce: 4. 10. 2000

zánik funkce: 20. 3. 2002

U Půjčovny 3, Praha 1, 110 00, Česká republika

Mgr. Jan Sochor

Předseda představenstva

První vztah: 24. 7. 2001 - Poslední vztah: 22. 10. 2007

zánik členství: 4. 10. 2005

vznik funkce: 4. 10. 2000

zánik funkce: 4. 10. 2005

Nušlova 2298, Praha 5, Česká republika

Mgr. Jan Sochor

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 3. 1999 - Poslední vztah: 24. 7. 2001

Nušlova 2298, Praha 5, Česká republika

Jan Hřebíček

předseda představenstva

První vztah: 24. 3. 1999 - Poslední vztah: 27. 11. 2002

zánik členství: 1. 9. 1999

zánik funkce: 1. 9. 1999

U půjčovny 3, Praha 1, Česká republika

Dušan Ditrich

člen představenstva

První vztah: 24. 3. 1999 - Poslední vztah: 24. 7. 2001

zánik funkce: 4. 10. 2000

Štursova 12, Litoměřice, Česká republika

Libor Janoušek

člen představenstva

První vztah: 21. 11. 1997 - Poslední vztah: 24. 3. 1999

Horova 649, Roztoky u Prahy, 252 63, Česká republika

Mgr. Jan Sochor

předseda představenstva

První vztah: 21. 11. 1997 - Poslední vztah: 24. 3. 1999

Nušlova 2298/61, Praha 5, 155 00, Česká republika

RNDr. Jaroslava Kottasová

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 11. 1997 - Poslední vztah: 27. 11. 2002

zánik členství: 18. 2. 1999

zánik funkce: 18. 2. 1999

Švehlova 2887/26, Praha 10, 106 00, Česká republika

Ing. Ján Franek

člen představenstva

První vztah: 21. 11. 1997 - Poslední vztah: 24. 7. 2001

zánik funkce: 4. 10. 2000

Chelčického 302, Prachatice, 383 01, Česká republika

Jan Komeda

člen představenstva

První vztah: 21. 11. 1997 - Poslední vztah: 24. 7. 2001

Lanžov 2, okres Trutnov, PSČ 544 53, Česká republika

Karel Drášil

člen představenstva

První vztah: 17. 11. 1993 - Poslední vztah: 21. 11. 1997

okr. Chrudim, Lukavice 133, Česká republika

Dušan Ditrich

předseda představenstva

První vztah: 17. 11. 1993 - Poslední vztah: 21. 11. 1997

Štursova 12, Litoměřice, Česká republika

Miluše Husáková

člen představenstva

První vztah: 17. 11. 1993 - Poslední vztah: 21. 11. 1997

okr.Kladno, Tuřany - Byseň 2, Česká republika

Společnost zastupuje ve všech věcech výlučně předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva.

od 19. 12. 2014

Představenstvo jedná jménem společnosti. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti výlučně předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva. Představenstvo zavazuje společnost tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společ nosti připojí svůj podpis předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva.

do 19. 12. 2014 od 22. 12. 2009

Jménem společnosti jedná představenstvo, jménem představenstva jedná předseda představenstva společně s dalším členem představenstva. Představenstvo zavazuje společnost tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva společně s dalším členem představenstva.

do 22. 12. 2009 od 27. 11. 2002

Jménem společnosti jedná představenstvo, jménem představenstva jedná samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva společně s dalším členem představenstva. Představenstvo zavazuje společnost tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva společně s dalším členem představenstva.

do 27. 11. 2002 od 24. 3. 1999

Za společnost jedná představenstvo, jménem představenstva jedná předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Představenstvo zavazuje společnost tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.

do 24. 3. 1999 od 21. 11. 1997

Zastupování a podepisování: Za společnost je oprávněn jednat samostatně předseda představenstva. Představenstvo zavazuje společnost tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva.

do 21. 11. 1997 od 17. 11. 1993

Dozorčí rada

2 fyzické osoby

Ján Franek

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 6. 2015

vznik členství: 16. 7. 2014

U Libušské sokolovny 523/28, Praha, 142 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Marek Polka

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 6. 2015

vznik členství: 16. 7. 2014

Voskovcova 1130/26, Praha, 152 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen představenstva

  Fio banka, a.s.

  V celnici 1028/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Historické vztahy

Ing. Marek Polka

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 7. 2014 - Poslední vztah: 26. 6. 2015

vznik členství: 5. 10. 2010

zánik členství: 16. 7. 2014

Voskovcova 1130/26, Praha, 152 00, Česká republika

Ing. Ján Franek

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 12. 2012 - Poslední vztah: 26. 6. 2015

vznik členství: 20. 9. 2012

zánik členství: 16. 7. 2014

U Libušské sokolovny 523/28, Praha, 142 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Marek Polka

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 6. 2011 - Poslední vztah: 23. 7. 2014

vznik členství: 5. 10. 2010

Voskovcova 1130/26, Praha 5, 152 00, Česká republika

Ing. Ján Franek

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 6. 2011 - Poslední vztah: 5. 12. 2012

vznik členství: 20. 6. 2007

zánik členství: 20. 9. 2012

U libušské sokolovny 523/28, Praha 4, 142 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jiří Vodička

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 12. 2009 - Poslední vztah: 24. 6. 2011

vznik členství: 25. 11. 2009

zánik členství: 5. 10. 2010

Třída Míru 1397, Beroun, 266 01, Česká republika

Ing. Jan Bláha

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 12. 2009 - Poslední vztah: 26. 6. 2015

vznik členství: 25. 11. 2009

zánik členství: 16. 7. 2014

Karlovotýnská 108, Rudná, 252 19, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Ján Franek

člen

První vztah: 8. 11. 2007 - Poslední vztah: 24. 6. 2011

vznik členství: 20. 6. 2007

Chelčického 302, Prachatice, 383 01, Česká republika

Ing. Ján Franek

člen

První vztah: 8. 11. 2007 - Poslední vztah: 24. 6. 2011

vznik členství: 20. 6. 2007

Chelčického 302, Prachatice, 383 01, Česká republika

Romuald Kopún

člen

První vztah: 8. 11. 2007 - Poslední vztah: 22. 12. 2009

vznik členství: 20. 6. 2007

zánik členství: 25. 11. 2009

Na Křivce 1399/21, Praha 10, Česká republika

Dr. Petr Marsa

člen

První vztah: 8. 11. 2007 - Poslední vztah: 22. 12. 2009

vznik členství: 20. 6. 2007

zánik členství: 25. 11. 2009

Krynická 504, Praha 8, 181 00, Česká republika

Ing. Ján Franek

člen

První vztah: 12. 11. 2003 - Poslední vztah: 8. 11. 2007

vznik členství: 31. 10. 2000

zánik členství: 19. 6. 2002

Chelčického 302, Prachatice, 383 01, Česká republika

Andrea Kopúnová

člen

První vztah: 24. 3. 1999 - Poslední vztah: 27. 11. 2002

Na Křivce 21, Praha 10, Česká republika

Mgr. Karel Drášil

člen

První vztah: 24. 3. 1999 - Poslední vztah: 27. 11. 2002

Lukavice 133, Svídnice, Česká republika

Dušan Ditrich

člen

První vztah: 21. 11. 1997 - Poslední vztah: 24. 3. 1999

Štursova 1353/12, Litoměřice, 412 01, Česká republika

Jan Hřebíček

člen

První vztah: 17. 11. 1993 - Poslední vztah: 24. 3. 1999

Zdeňka Fibicha 1201, Valašské Meziříčí, Česká republika

Dr. Petr Marsa

člen

První vztah: 17. 11. 1993 - Poslední vztah: 8. 11. 2007

vznik členství: 19. 6. 2002

zánik členství: 19. 6. 2007

Krynická 504, Praha 8, Česká republika

Romuald Kopún

člen

První vztah: 17. 11. 1993 - Poslední vztah: 8. 11. 2007

vznik členství: 19. 6. 2002

zánik členství: 19. 6. 2007

17.listopadu 809, Karviná-Ráj, Česká republika

Další vztahy firmy Fio holding, a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 17. 11. 1993

Živnosti

Insolvenční rejstřík

Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).