Hlavní navigace

Glogster, a.s.

Firma Glogster, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 12629, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 100 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

28185927

Sídlo:

Vodičkova 704/36, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

21. 11. 2007

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

59200 Pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 12629, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Glogster, a.s. od 21. 11. 2007

Právní forma

Akciová společnost od 21. 11. 2007

adresa

Vodičkova 704/36
Praha 1 11602 od 21. 11. 2007

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 24. 3. 2010

Předmět činnosti

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s nájmem od 21. 11. 2007

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti konaná dne 24. května 2016 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti: 1.základní kapitál společnosti se zvyšuje výlučně peněžitými vklady o 10 000 000,-- Kč (deset milionů korun českých), vydáním 100 000 (jednoho sta tisíc) kusů nových nekótovaných akcií se zvláštními právy znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 100,-- Kč (sto korun českých), když s každou akcií bude spojeno 20 hlasů při hlasování na valné hromadě společnosti; upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; zvláštním právem spojeným s novými akciemi je vyšší počet hlasů připadající na jednu akcii než u akcií kmenových, jinak jsou s akciemi se zvláštními právy spojena všechna práva podle zákona a stanov společnosti 2.emisní kurs každé nové akcie se rovná její jmenovité hodnotě a činí 100,-- Kč (sto korun českých); emisní kurs je stejný pro upsání s využitím přednostního práva i pro upsání bez přednostního práva předem určenými zájemci 3.s využitím přednostního práva lze upsat celkem 100 000 (jedno sto tisíc) kusů nových nekótovaných akcií se zvláštními právy znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 100,-- Kč (sto korun českých), a na každou jednu stáv ající akcii o jmenovité hodnotě 100,-- Kč lze upsat 0,1 (jednu desetinu) jedné nové akcie, tj. celkem 100 000 (jedno sto tisíc) kusů nových akcií, přičemž podle § 485 odst. 1 písm. b) ZOK lze upisovat pouze celé akcie 4.všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci Tomáši Plojharovi, nar. 15. července 1975, adresa bydliště Vratislavova 150, Písek 5.ostatní způsoby upsání akcií uvedené v ustanovení § 475 písm. d) ZOK se vylučují 6.lhůta pro upsání nových akcií se pro upisování s využitím přednostního práva určuje do 30. 6. 2016 (třicátého června roku dvoutisícího šestnáctého); místem upisování je sídlo společnosti na adrese: Praha 1 - Nové Město, Vodičkova 704/36, PSČ 11602, v pr acovní dny v době od 9.00 do 14.00 hodin 7.lhůta pro upsání nových akcií se pro upisování s využitím přednostního práva určuje na 15 (patnáct dnů) od doručení písemné informace o možnosti upsání nových akcií; místem upisování je sídlo společnosti na adrese: Praha 1 - Nové Město, Vodičkova 704/36 , PSČ 11602, v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00 hodin 8.emisní kurs nových akcií je každý upisovatel, bez ohledu na to, zda akcie upsal s využitím přednostního práva nebo bez přednostního práva, povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 1 (jednoho) roku od upsání akcií na účet spol ečnosti číslo 250126095/5500. od 6. 6. 2016

Dne 4.8.2015 rozhodla valná hromada o štěpení akcií "Společnosti" a to v poměru 1:10 (jedna ku deseti) s tím, že každá jednotlivá akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč bude rozštěpena na deset (10) akcií na jméno v listinné pod obě ve jmenovité hodnotě 100,-- Kč (slovy: sto Kč). od 6. 6. 2016

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 8. 9. 2014

Z důvodu potřeby dalších finančních zdrojů pro rozvoj podnikání, za účelem posílení vlastních finančních zdrojů a snížení splatných závazků společnosti se základní kapitál obchodní společnosti Glogster, a.s. se sídlem Praha 1, Vodičkova 704/36, IČ: 281 85 927, zvyšuje z dosavadní výše 22.000.000,- Kč (slovy: dvacet dva milióny Kč) o částku 78.000.000,- Kč (slovy: sedmdesát osm miliónů Kč) upsáním nových akcií na základní kapitál ve výši 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto miliónů Kč), který bude splacen pe něžitými vklady. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení. Společnost vydá 78.000 ks nových kmenových akcií, v listinné podobě, znějící na jméno, přičemž každá z nich bude mít jmenovitou hodnotu 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Akcie nebudou kótované (registrované). Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva dle § 204a obchodního zákoníku, když všichni stávající akcionáři se svého práva na přednostní právo upsat část nových akcií společnosti ke zvýšení základního kapitálu společnosti dle § 204a obchodníh o zákoníku výslovně vzdali, ale budou všechny nabídnuty předem určenému zájemci a to: - společnost QUINTIN Investment S.A. se sídlem: 53rd E Street, Urbanization Marbella, MMG Tower, 16th Floor, Panama, Republic of Panama, kterému bude nabídnuto (který upíše) všech 78.000 kusů nových kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, přičemž každá z nich bude mít jmenovitou hodnotu 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), akcie nebudou kótované (registrované). Tento zájemce upíše tímto způsobem všechny akcie v celém rozsahu. Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo obchodní společnosti Glogster, a.s. se sídlem Praha 1, Vodičkova 704/36, IČ: 281 85 927, v pracovní dny v době od 10,00 hodin do 17,00 hodin. Lhůta k upsání akcií je jeden (1) měsíc od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci, čímž bude zároveň oznámen počátek běhu této lhůty, přičemž upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozho dnutí o zamítnutí návrhu na zápis do obchodního rejstříku. Návrh smlouvy o upsání akcií bude předem určenému zájemci zaslán doporučeným dopisem po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o záměru zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti dnů od podání návrhu. Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva je roven jejich jmenovité hodnotě, všechny akcie budou akciemi kmenovými, vydanými v listinné podobě a budou znít na jméno. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií na účet č. 43-6245830237/0100, vedený u Komerční banky, a.s., který společnost založila za účelem splacení emisního kursu akcií při zvýšení základního kapitálu. Upisovatel je povinen v souladu se zněním stanov splatit 30 % (třicet procent) emisního kursu jím upsaných akcií nejpozději do tří měsíců ode dne upsání akcií. Zbývajících 70 % (sedmdesát procent) emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinen splati t ve lhůtě jednoho roku ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Ke splacení 30 % emisního kursu akcií; Proti pohledávkám společnosti vůči upisovateli na splacení celého emisního kursu nově upsaných akcií se připouští možnost započtení nebo částečného započtení a tím možnost splacení emisního kursu nových akcií započtením peněžitých pohledávek předem určený m zájemcem proti společnosti a to: pohledávky ve výši 23.400.000,- Kč (slovy: dvacet tři milióny čtyři sta tisíc korun českých) dle smlouvy o půjčce ze dne 17.12.2007 ve znění dodatků a smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 25.7.2008 mezi obchodní společností Glogster, a.s. se sídlem Prah a 1, Vodičkova 704/36, PSČ 116 02, IČ: 281 85 927, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 12629 a společností QUINTIN Investment S.A. se sídlem: 53rd E Street, Urbanization Marbella, MMG Tower, 16th Floor, Panama, Republic of Panama. Část emisního kursu ve výši 30 % bude splacena ke dni účinnosti smlouvy o započtení a tato část bude splacena výhradně započtením. Vzhledem k tomu, že smlouva o započtení může být uzavřena dříve, než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, bude započtení pohledávek ve smlouvě o započtení vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, pokud k započtení pohledávek předem určeným zájemcem dojde ještě před zápisem usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Poukázky na akcie nebudou vydány. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení jsou: - předem určený zájemce je povinen ve stanovené lhůtě upsat akcie v celém rozsahu zvýšení základního kapitálu; - smlouva o započtení musí být uzavřena písemně před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; - návrh smlouvy o započtení předloží předem určenému zájemci společnost, a to ve lhůtě třicet dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií; - předem určený zájemce je povinen smlouvu o započtení uzavřít ve lhůtě třiceti dnů od předložení návrhu smlouvy o započtení společností. Pro případ započtení nebo částečného započtení shora uvedených pohledávek vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči určitým zájemcům na splacení emisního kursu akcií souhlasíme s tímto započtením. 1) Schvalujeme záměr společnosti Glogster, a.s. navýšit základní kapitál ve dvou či více krocích až na částku jedné miliardy korun českých a to nejpozději do 31.12.2010 a to formou obdobnou navýšení základního kapitálu společnosti Glogster, a.s. z částky 22.000.000,- Kč na 100.000.000,- Kč. 2) Schvalujeme záměr společnosti Glogster, a.s. s nákupem společností potřebných ke konsolidaci a rozšíření základny projektu společnosti, a tedy rozšíření majetkové účasti ve třetích subjektech. 3) Schvalujeme záměr společnosti Glogster, a.s. na oddělení projektu Glogster EDU do společnosti s pracovním názvem EDU Glogster, a.s. a záměr uvést tuto společnost na burzu cenných papírů, a to prvořadě na NASDAQ nebo Deutsche Börse. do 24. 3. 2010 od 15. 1. 2010

? Z důvodu potřeby dalších finančních zdrojů pro rozvoj podnikání, za účelem posílení vlastních finančních zdrojů a snížení splatných závazků společnosti se základní kapitál obchodní společnosti Glogster, a.s., se sídlem Praha 1, Vodičkova 704/36, IČ: 281 85927, zvyšuje z dosavadní výše 2,000.000,- Kč (slovy: dva milióny Kč) o částku 20,000.000,- Kč, (slovy: dvacet miliónů Kč) upsáním nových akcií na základní kapitál ve výši 22,000.000,- Kč (slovy: dvacet dva milióny Kč), který bude splacen peněžitými vkla dy. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení. Společnost vydá dvě stě (200) ks nových kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na majitele, přičemž každá z nich bude mít jmenovitou hodnotu 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc ko run českých ). Akcie nebudou kótované (registrované). Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva dle § 204a obchodního zákoníku, když všichni stávající akcionáři se svého práva na přednostní právo upsat část nových akcií společnosti ke zvýšen í základního kapitálu společnosti dle § 204a obchodního zákoníku výslovně vzdali, ale budou všechny nabídnuty předem určenému zájemci a to: QUINTIN Investment S.A. se sídlem: 53ed E Street, Urbanization Marbella, MMG Tower, 16th Floor, Panama, Republic of Panama, kterému bude nabídnuto (která upíše) všech dvě stě (200) kusů nových kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na majitele, přičemž každá z nich bude mít jmenovitou hodnotu 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), akcie nebudou kó tované (registrované), která tedy upíše tímto způsobem všechny akcie v celém rozsahu. Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo obchodní společnosti Glogster, a.s., se sídlem Praha 1, Vodičkova 704/36, IČ: 28185927, v pracovní dny v době od 10,00 hodin do 17,00 hodin. Lhůta k upsání akcií je jeden (1) měsíc od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určeným zájemcům, čímž bude zároveň oznámen počátek běhu této lhůty, přičemž upisování akcií je vázáno na rozvazova cí podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh smlouvy o upsání akcií bude předem určeným zájemcům zaslán doporučeným dopisem po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o záměru zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti dnů od podání návrhu. Předem určení zájemci upíší akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se spol ečností. Emisní kurz akcií upisovaných bez využití přednostního práva je roven jejich jmenovité hodnotě, všechny akcie budou akciemi kmenovými, vydanými v listinné podobě a budou znít na majitele. Proti pohledávkám společnosti vůči upisovateli na splacení celého e misního kurzu nově upsaných akcií se připouští možnost započtení nebo částečného započtení a tím možnost splacení emisního kursu nových akcií výhradně započtením peněžitých pohledávek předem určených zájemců proti společnosti a to : pohledávky ve výši 2 0.000.000,- Kč (slovy: dvacet miliónů korun českých) dle Smlouvy o půjčce ze dne 17.12.2007 ve znění dodatku č. 1 a 2, smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 25.07.2008 mezi obchodní společností Glogster, a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Vodičkova 704 /36, PSČ 116 02, IČ 28185927, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 12629 a společnosti QUINTIN Investment S.A. se sídlem: 53rd E Street, Urabanization marbella, MMG Tower, 16th Floor, Panama, Republic of Panama. Celý emisní kurz bude splacen ke dni účinnosti smlouvy o započtení a bude splacen výhradně započtením. Vzhledem k tomu, že smlouva o započtení může být uzavřena dříve, než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního re jstříku, bude započtení pohledávek ve smlouvě o započtení vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, pokud k započtení pohledávek předem určeným zájemcem dojde ještě před zápisem usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Poukázky na akcie nebudou vydány. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení jsou: -předem určený zájemce je povinen ve stanovené lhůtě upsat akcie v celém rozsahu zvýšení základního kapitálu -smlouva o započtení musí být uzavřena písemně před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku -návrh smlouvy o započtení předloží předem určenému zájemci společnost, a to ve lhůtě třiceti dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií -předem určený zájemce jej povinen smlouvu o započtení uzavřít ve lhůtě třiceti dnů od předložení návrhu smlouvy o započtení společností. Pro případ započtení shora uvedených pohledávek vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči určitým zájemcům na splacení emisního kurzu akcií souhlasíme s tímto započtením. do 10. 6. 2009 od 21. 11. 2008

Kapitál

Základní kapitál

vklad 100 000 000 Kč

od 4. 10. 2011

Základní kapitál

vklad 100 000 000 Kč

do 4. 10. 2011 od 24. 8. 2011

Základní kapitál

vklad 100 000 000 Kč

do 24. 8. 2011 od 17. 8. 2011

Základní kapitál

vklad 100 000 000 Kč

do 17. 8. 2011 od 7. 4. 2011

Základní kapitál

vklad 100 000 000 Kč

do 7. 4. 2011 od 24. 3. 2010

Základní kapitál

vklad 22 000 000 Kč

do 24. 3. 2010 od 10. 6. 2009

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 10. 6. 2009 od 15. 9. 2008

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 15. 9. 2008 od 21. 11. 2007
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 Kč, počet: 1 000 000 od 6. 6. 2016
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 22 000 do 6. 6. 2016 od 12. 11. 2010
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 78 000 do 6. 6. 2016 od 24. 3. 2010
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 200 do 12. 11. 2010 od 10. 6. 2009
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 12 do 12. 11. 2010 od 21. 11. 2007
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 8 do 12. 11. 2010 od 21. 11. 2007

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Matěj Brož

člen představenstva

První vztah: 15. 2. 2018

vznik členství: 5. 5. 2012

Bachova 1567/5, Praha, 149 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Matěj Brož

člen představenstva

První vztah: 11. 8. 2015

vznik členství: 5. 5. 2012

Na Sídlišti III 401, Průhonice, 252 43, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Stanislav Šrámek

Předseda představenstva

První vztah: 12. 5. 2014

vznik členství: 22. 4. 2014

vznik funkce: 7. 5. 2012

Verdunská 713/9, Praha, 160 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Matěj Brož

člen představenstva

První vztah: 11. 8. 2015 - Poslední vztah: 15. 2. 2018

vznik členství: 5. 5. 2012

Na Sídlišti III 401, Průhonice, 252 43, Česká republika

Matěj Brož

člen představenstva

První vztah: 25. 5. 2012 - Poslední vztah: 11. 8. 2015

vznik členství: 5. 5. 2012

Na Sídlišti III. 401, Průhonice, 252 43, Česká republika

Filip Kopecký

člen představenstva

První vztah: 25. 5. 2012 - Poslední vztah: 21. 11. 2012

vznik členství: 30. 4. 2012

zánik členství: 15. 10. 2012

Kyselova 1185/2, Praha 8, 182 00, Česká republika

Mgr. Stanislav Šrámek

předseda představenstva

První vztah: 25. 5. 2012 - Poslední vztah: 12. 5. 2014

vznik členství: 22. 4. 2009

zánik členství: 22. 4. 2014

vznik funkce: 7. 5. 2012

Verdunská 713/9, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Radomír Lašák MBA

předseda představenstva

První vztah: 22. 9. 2011 - Poslední vztah: 25. 5. 2012

vznik členství: 9. 9. 2011

zánik členství: 4. 5. 2012

vznik funkce: 11. 9. 2011

zánik funkce: 4. 5. 2012

Krajníkova 142, Dobřichovice, 252 29, Česká republika

Mgr. Stanislav Šrámek

člen představenstva

První vztah: 12. 8. 2009 - Poslední vztah: 25. 5. 2012

vznik členství: 22. 4. 2009

zánik členství: 22. 4. 2014

Verdunská 713/9, Praha 6, 160 00, Česká republika

Roman Smola

předseda představenstva

První vztah: 21. 11. 2007 - Poslední vztah: 22. 9. 2011

vznik členství: 21. 11. 2007

zánik členství: 9. 9. 2011

vznik funkce: 21. 11. 2007

zánik funkce: 9. 9. 2011

Zahradní 335, Náchod, 547 01, Česká republika

Zdeňka Šídová

člen představenstva

První vztah: 21. 11. 2007 - Poslední vztah: 26. 10. 2010

vznik členství: 21. 11. 2007

zánik členství: 30. 6. 2010

Francouzská 152/78, Praha 10, 101 00, Česká republika

Hanuš Němeček

člen představenstva

První vztah: 21. 11. 2007 - Poslední vztah: 12. 8. 2009

vznik členství: 21. 11. 2007

zánik členství: 21. 4. 2009

Dvořákova 468, Velké Přílepy, 252 64, Česká republika

Za společnost jedná a podepisuje jménem společnosti předseda představenstva samostatně ve všech věcech až do částky 1 000 000,- Kč, nad částku 1 000 000,- Kč jednají a podepisují za společnost vždy předseda představenstva spolu s jedním členem představens tva.

od 21. 11. 2007

Dozorčí rada

9 fyzických osob

Martin Santorcl

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 5. 2017

vznik členství: 10. 6. 2014

Chodská 1393/13, Praha, 120 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Vladimír Ondroušek

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 1. 2017

vznik členství: 17. 12. 2010

Kly 99, 277 41, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Patrik Prepsl

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 9. 2014

vznik členství: 10. 6. 2014

Hausmannova 3003/9, Praha, 143 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Martin Santorcl

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 9. 2014

vznik členství: 10. 6. 2014

Francouzská 152/78, Praha, 101 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

ing. František Hucl

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 1. 2014

vznik členství: 17. 12. 2010

Kunešova 2651/14, Praha, 130 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • předseda dozorčí rady

  ERGO CARDUELIS, a.s.

  náměstí 14. října 1307/2, Praha Smíchov, 150 00

 • člen dozorčí rady

  FVE Kozolupy, a.s.

  Kozolupy 56, 330 32

 • Jednatel

  ATG s.r.o.

  Zelenky-Hajského 1262/13, Praha Žižkov (Praha 3), 130 00

Ing. Vladimír Schmalz

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 11. 2013

vznik členství: 19. 6. 2012

vznik funkce: 17. 10. 2013

Nad údolím 151/64, Praha, 147 00, Česká republika

Dalších 20 vztahů k této osobě

Ing. Radomír Lašák MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 11. 2012

vznik členství: 19. 6. 2012

Krajníkova 142, Dobřichovice, 252 29, Česká republika

Mgr. Bohumil Štěpař

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 11. 2012

vznik členství: 19. 6. 2012

Minická 377/4, Praha, 181 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Vladimír Ondroušek

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 2. 2011

vznik členství: 17. 12. 2010

Kly 99, 277 41, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Martin Santorcl

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 9. 2014 - Poslední vztah: 19. 5. 2017

vznik členství: 10. 6. 2014

Francouzská 152/78, Praha, 101 00, Česká republika

Tomáš Plojhar

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 11. 2013 - Poslední vztah: 12. 5. 2014

vznik členství: 7. 11. 2008

zánik členství: 8. 11. 2013

Vratislavova 150, Písek, 397 01, Česká republika

Ing. Vladimír Schmalz

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 11. 2012 - Poslední vztah: 28. 11. 2013

vznik členství: 19. 6. 2012

Nad Údolím 151/64, Praha 4, 147 00, Česká republika

Martin Santorcl

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 9. 2011 - Poslední vztah: 12. 5. 2014

vznik členství: 22. 11. 2008

zánik členství: 23. 11. 2013

Francouzská 152/78, Praha 10, 101 00, Česká republika

Tomáš Plojhar

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 9. 2011 - Poslední vztah: 28. 11. 2013

vznik členství: 7. 11. 2008

zánik členství: 8. 11. 2013

vznik funkce: 9. 9. 2011

Vratislavova 150, Písek, 397 01, Česká republika

Ing. Vladimír Ondroušek

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 2. 2011 - Poslední vztah: 15. 1. 2017

vznik členství: 17. 12. 2010

Kly 99, 277 41, Česká republika

Ing. František Hucl

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 2. 2011 - Poslední vztah: 9. 1. 2014

vznik členství: 17. 12. 2010

Kunešova 2651/14, Praha 3, 130 00, Česká republika

Tomáš Plojhar

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 5. 2009 - Poslední vztah: 22. 9. 2011

vznik členství: 7. 11. 2008

Vratislavova 150, Písek, 397 01, Česká republika

Martin Santorcl

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 5. 2009 - Poslední vztah: 22. 9. 2011

vznik členství: 22. 11. 2008

vznik funkce: 22. 11. 2008

Francouzská 152/78, Praha 10, 101 00, Česká republika

Patrik Prepsl

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 5. 2009 - Poslední vztah: 12. 5. 2014

vznik členství: 22. 11. 2008

zánik členství: 23. 11. 2013

Hausmannova 3003, Praha 4, 143 00, Česká republika

Patrik Prepsl

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 11. 2007 - Poslední vztah: 20. 5. 2009

vznik členství: 21. 11. 2007

zánik členství: 21. 11. 2008

Hausmannova 3003, Praha 4, 143 00, Česká republika

Jana Kukulová

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 11. 2007 - Poslední vztah: 20. 5. 2009

vznik členství: 21. 11. 2007

zánik členství: 6. 11. 2008

Dejvická 27, Praha 6, 160 00, Česká republika

Martin Santorcl

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 11. 2007 - Poslední vztah: 20. 5. 2009

vznik členství: 21. 11. 2007

zánik členství: 21. 11. 2008

vznik funkce: 21. 11. 2007

zánik funkce: 21. 11. 2008

Francouzská 152/78, Praha 10, 101 00, Česká republika

Další vztahy firmy Glogster, a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 21. 11. 2007

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba, rozmnožování, nahrávání a distribuce zvukových a zvukově- obrazových záznamů
 • Grafické práce a kresličské práce
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
 • Zpracování dat, služby databank, správa sítí
 • Reklamní činnost a marketing
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 21. 11. 2007

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).