Hlavní navigace

HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s.

Firma HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1078, Krajský soud v Hradci Králové. Její základní kapitál je ve výši 22 935 870 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

60112476

Sídlo:

Sukova třída 1735, Pardubice, 530 02

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

23. 3. 1994

DIČ:

CZ60112476

Aktuální kontaktní údaje HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s.

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Veřejné podniky nefinanční
velikostní kat. dle počtu zam. 6 - 9 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
731 Reklamní činnosti
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
77110 Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů
93120 Činnosti sportovních klubů

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1078, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. od 22. 7. 2015

Obchodní firma

HC ČSOB Pojišťovna Pardubice a.s. od 27. 2. 2015

Obchodní firma

HC ČSOB Pojišťovna Pardubice a.s. od 10. 8. 2011

Obchodní firma

HC ČSOB Pojišťovna Pardubice a.s. do 22. 7. 2015 od 15. 7. 2015

Obchodní firma

HC ČSOB Pojišťovna Pardubice a.s. do 15. 7. 2015 od 7. 6. 2015

Obchodní firma

HC ČSOB Pojišťovna Pardubice a.s. do 7. 6. 2015 od 14. 5. 2015

Obchodní firma

H C Pardubice a.s. do 14. 5. 2015 od 23. 3. 1994

Obchodní firma

HC EATON PARDUBICE a.s. do 10. 8. 2011 od 17. 8. 2009

Obchodní firma

HC MOELLER PARDUBICE a.s. do 17. 8. 2009 od 29. 5. 2004

Obchodní firma

H C IPB Pojišťovna Pardubice a.s. do 29. 5. 2004 od 4. 2. 1998

Právní forma

Akciová společnost od 23. 3. 1994

adresa

Sukova třída 1735
Pardubice 53002 od 8. 2. 2016

adresa

Sukovo nábř. 1735
Pardubice 53002 do 17. 4. 2012 od 18. 2. 2004

adresa

Sukovo nábř. 1735
Pardubice do 18. 2. 2004 od 23. 3. 1994

Předmět podnikání

činnost sportovních instruktorů a trenérů v oblasti ledního hokeje, kopané, basketbalu, házené, golfu, tenise, squashe, atletiky, posilovacích a strečinkových cvičení, in-line hokeje, ZRTV, turistiky, plavání, veslování, boxu, lyžování a cyklistice od 19. 1. 2000

zprostředkovatelská činnost v obchodě a informačním servisu od 19. 1. 2000

pořádání tělovýchovných kurzů od 19. 1. 2000

pronájem motorových vozidel od 19. 1. 2000

organizování veřejných sportovních soutěží od 23. 3. 1994

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej od 23. 3. 1994

reklama a propagace od 23. 3. 1994

organizování veřejných sportovních soutěží od 23. 3. 1994

Ostatní skutečnosti

Valná hromada dne 17.6.2020 schválila zvýšení základního kapitálu společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. (dále jen "Společnost") a přijala toto: Usnesení 1. Základní kapitál Společnosti se zvýší o částku 12.000.000,-- Kč (slovy dvanáct milionů korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 4.000 (čtyři tisíce) kusů kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 3.000,-- Kč (tři tisíce korun českých), každá z nich vydaná jako cenný papír na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím s ouhlasem valné hromady a předkupním právem zbývajících akcionářů dle stanov Společnosti schválených dne 17. června 2020 (dále společně též jen "Akcie" nebo každá jednotlivě též jen "Akcie"). 3. Přednostní právo akcionářů: Všichni akcionáři Společnosti se přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií dle ustanovení § 490 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozd ějších předpisů (dále též jen "ZOK") vzdali prohlášením učiněným na valné hromadě. 4. Upsání všech Akcií bude nabídnuto určenému zájemci společnosti HokejPce 2020 s.r.o., se sídlem Vančurova 407, 543 01 Vrchlabí, IČO 465 09 801, spisová značka C 2301 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové (dále též jen "Zájemce"). 5. Akcie je možno upsat ve lhůtě 30 (třiceti) dnů, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle § 479 ZOK Zájemci. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do 2 (dvou) dnů ode dne schválení tohoto usnesen í o zvýšení základního kapitálu valnou hromadou Společnosti. 6. Emisní kurs a jeho zdůvodnění: Emisní kurs Akcií byl stanoven v nejnižší možné zákonné výši dle ustanovení § 247 odst. 1 ZOK, tj. emisní kurs upsaných Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Jedna Akcie o jmenovité hodnotě 3.000,-- Kč (tři tisíce korun českých) tak bude upsána emisním kursem 3.000,-- Kč (tři tisíce korun českých). Společnost neshledala důvody pro vydání Akcií za jiný emisní kurs, než je jmenovitá hodnota Akcií. 7. Emisní kurs upsaných Akcií bude splacen peněžitým vkladem takto: Celý emisní kurs upsaných Akcií je Zájemce povinen splatit peněžitým vkladem nejpozději ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne upsání Akcií, a to složením na účet Společnosti číslo 35-6939170237/0100 vedený u společnosti Komerční banka, a.s. od 17. 6. 2020

Valná hromada společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. (dále jen "Společnost") dne 1. června 2020 přijala usnesení tohoto znění: 1) Důvod a účel snížení základního kapitálu Důvodem a účelem snížení základního kapitálu je úhrada podstatné části kumulované neuhrazené ztráty minulých let (minulých účetních období). 2) Rozsah a způsob provedení snížení základního kapitálu Základní kapitál Společnosti bude snížen o celkovou částku 43.743.480,-- Kč (čtyřicet tři miliony sedm set čtyřicet tři tisíce čtyři sta osmdesát korun českých), tj. z částky 54.679.350,-- Kč (padesát čtyři miliony šest set sedmdesát devět tisíc tři sta p adesát korun českých) na částku 10.935.870,-- Kč (deset milionů devět set třicet pět tisíc osm set sedmdesát korun českých). Základní kapitál Společnosti bude snížen poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií Společnosti takto: a) jmenovitá hodnota každé z 382 (tří set osmdesáti dvou) kusů kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 15.000,- Kč (patnáct tisíc korun českých) vydaných jako cenné papíry na jméno, jejichž převoditelnost je omezena předchozím souhlasem představen stva a předkupním právem zbývajících akcionářů, bude snížena o částku 12.000,-- Kč (dvanáct tisíc korun českých) na novou jmenovitou hodnotu jedné akcie 3.000,-- Kč (tři tisíce korun českých), b) jmenovitá hodnota každé z 881 (osmi set osmdesáti jednoho) kusu kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých) vydaných jako cenné papíry na jméno, jejichž převoditelnost je omezena předchozím souhlasem předsta venstva a předkupním právem zbývajících akcionářů, bude snížena o částku 8.000,-- Kč (osm tisíc korun českých) na novou jmenovitou hodnotu jedné akcie 2.000,-- Kč (dva tisíce korun českých), c) jmenovitá hodnota každé z 1.527 (jednoho tisíce pěti set dvaceti sedmi) kusů kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 150,-- Kč (jedno sto padesát korun českých) vydaných jako cenné papíry na jméno, jejichž převoditelnost je omezena předchozím s ouhlasem představenstva a předkupním právem zbývajících akcionářů, bude snížena o částku 120,-- Kč (jedno sto dvacet korun českých) na novou jmenovitou hodnotu jedné akcie 30,-- Kč (třicet korun českých), d) jmenovitá hodnota každé z 1.627 (jednoho tisíce šesti set dvaceti sedmi) kusů kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 100,- Kč (jedno sto korun českých) vydaných jako cenné papíry na jméno, jejichž převoditelnost je omezena předchozím souhlasem představenstva a předkupním právem zbývajících akcionářů, bude snížena o částku 80,-- Kč (osmdesát korun českých) na novou jmenovitou hodnotu jedné akcie 20,-- Kč (dvacet korun českých), e) jmenovitá hodnota každé ze 794.952 (sedmi set devadesáti čtyř tisíc devíti set padesáti dvou) kusů kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 50,- Kč (padesát korun českých) vydaných jako cenné papíry na jméno, jejichž převoditelnost je omezena př edchozím souhlasem představenstva a předkupním právem zbývajících akcionářů dle stanov, bude snížena o částku 40,-- Kč (čtyřicet korun českých) na novou jmenovitou hodnotu jedné akcie 10,-- Kč (deset korun českých). 3) Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu Částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu Společnosti, tj. částka ve výši 43.743.480,-- Kč (čtyřicet tři miliony sedm set čtyřicet tři tisíce čtyři sta osmdesát korun českých), bude v souladu s ustanovením § 554 odstavce 1 písm. a) zá kona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOK") použita výhradně na úhradu neuhrazené ztráty Společnosti z minulých let. Snížením základního kapitálu Společnosti se nezhorší dobytnost pohledávek věřitelů. 4) Lhůta k předložení akcií za účelem jejich výměny za akcie o nižší jmenovité hodnotě Akcionáři Společnosti mají povinnost předložit stávající akcie Společnosti k jejich výměně za akcie s nižší jmenovitou hodnotou, a to ve lhůtě dvou měsíců ode dne zápisu snížení základního kapitálu dle tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Představenstvo vyzve způsobem stanoveným ZOK a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady akcionáře, kteří vlastní akcie Společnosti, aby je předložili ve lhůtě určené tímto usnesením za účelem jejich výměny za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Akci onář, který je v prodlení s předložením akcií v určené lhůtě, nevykonává až do okamžiku jejich řádného předložení s nimi spojená akcionářská práva a představenstvo uplatní postup podle § 537 až 541 ZOK. do 17. 6. 2020 od 1. 6. 2020

Valná hromada společnosti dne 3.12.2019 schválila rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu tohoto znění: "Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., se sídlem Sukova třída 1735, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO 601 12 476, spisová značka B 1078 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen "Společnost") takto: 1. Základní kapitál Společnosti se zvýší o částku 31.000.000,-- Kč (třicet jeden milion korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 620.000 (šest set dvacet tisíc) kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 50,-- Kč (padesát korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude om ezena předchozím souhlasem představenstva a předkupním právem zbývajících akcionářů dle stanov (dále společně též jen "Nové akcie" a každá z Nových akcií jednotlivě též jen "Akcie"). 3. Emisní kurs Nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna Akcie bude upsána emisním kursem 50,-- Kč (padesát korun českých). Zdůvodnění emisního kursu: S ohledem na stav vlastního kapitálu Společnosti v době zvýšení základního kapitálu je emisní kurs Nových akcií nastaven v nejnižší zákonem připuštěné výši dle ust. § 247 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen "ZOK"). 4. Upsání Nových akcií s využitím přednostního práva akcionářů: Všechny Nové akcie, tzn. 620.000 (šest set dvacet tisíc) kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 50,-- Kč (padesát korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím souh lasem představenstva a předkupním právem zbývajících akcionářů dle stanov, za emisní kurs 50,-- Kč (padesát korun českých) na jednu Akcii, mohou být upsány akcionáři Společnosti s využitím přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií dle ust. § 484 a násl. ZOK za těchto podmínek: a) Místo vykonání přednostního práva: Přednostní právo na upsání Nových akcií mohou akcionáři Společnosti vykonat v sídle Společnosti, tj. na adrese Sukova třída 1735, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice. b) Lhůta pro vykonání přednostního práva: Přednostní právo na upsání Nových akcií mohou akcionáři Společnosti vykonat ve lhůtě 2 (dvou) týdnů ode dne doručení oznámení o počátku běhu upisovací lhůty, v pracovních dnech v době od 10:00 hod. do 12:00 hod . a od 14:00 hod. do 16:00 hod. (dále též jen "Upisovací lhůta pro přednostní právo"). c) Oznámení počátku Upisovací lhůty pro přednostní právo: Počátek běhu Upisovací lhůty pro přednostní právo oznámí Společnost akcionářům Společnosti způsobem určeným stanovami Společnosti a ZOK pro svolání valné hromady bez zbytečného odkladu po zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Oznámení o přednostnímu právu Společnost současně zveřejní. d) počet nových Akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii o určité jmenovité hodnotě nebo jaký podíl na jedné nové Akcii připadá na jednu dosavadní akcii o určité jmenovité hodnotě: -na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 50,-- Kč (padesát korun českých) připadá podíl ve výši 1,309158 na jedné nové Akcii, -na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 100,-- Kč (jedno sto korun českých) připadá podíl ve výši 2,618315 na jedné nové Akcii, -na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 150,-- Kč (jedno sto padesát korun českých) připadá podíl ve výši 3,927473 na jedné nové Akcii, -na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých) připadá podíl ve výši 261,831511 na jedné nové Akcii, -na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 15.000,-- Kč (patnáct tisíc korun českých) připadá podíl ve výši 392,747267 na jedné nové Akcii. Upisovat lze pouze celé Akcie. 5. Upsání akcií určeným zájemcem: Upsání všech Nových akcií, které nebudou upsány akcionáři Společnosti s využitím přednostního práva dle odstavce 4 tohoto usnesení, bude nabídnuto určenému zájemci: Statutárnímu městu Pardubice, IČO 002 74 046 (dále též jen "Statutární město Pardubice" ne bo též jen "Zájemce"), a to dále uvedeným způsobem: a) Zájemce může upsat tyto Akcie za emisní kurs 50,-- Kč (padesát korun českých) na jednu Akcii ve lhůtě 60 (šedesáti) dnů, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle ust. § 479 ZOK Statutárnímu městu Pardubice, a to v pracovní ch dnech v době od 10:00 hod. do 12:00 hod. a od 14:00 hod. do 16:00 hodin; b) Zájemce upisuje Akcie v sídle Společnosti, tj. na adrese Sukova třída 1735, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice; c) Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií Zájemci nejpozději do jednoho týdne ode dne ukončení Upisovací lhůty pro přednostní právo, nebudou-li akcionáři Společnosti v rámci přednostního práva upsány všechny Nové akcie. 6. Emisní kurs upsaných Akcií je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě 10 (deseti) dnů ode dne upsání Akcií. Emisní kurs upsaných Akcií je upisovatel povinen splatit peněžitým vkladem, a to a) složením na účet Společnosti číslo 35-6939170237/0100 vedený u společnosti Komerční banka, a.s.; nebo b) se připouští možnost, aby emisní kurs Akcií upsaných Statutárním městem Pardubice byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohledávce Společnosti za Statutárním městem Pardubice z titulu splacení emisního kursu jím upsaných Akcií bu dou započteny jistina a úroky peněžité pohledávky Statutárního města Pardubice jako vlastníka pohledávky za Společností ve výši odpovídající jmenovité hodnotě upsaných Akcií /tj. maximálně ve výši 31.000.000,-- Kč (třicet jeden milion korun českých)/ z ti tulu - smlouvy o zápůjčce podle ustanovení § 2390 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění uzavřené dne 10. listopadu 2017 mezi Statutárním městem Pardubice, na straně jedné jako zapůjčitelem, a Společností, na straně druhé jako vyd lužitelem, ohledně zápůjčky ve výši 15.000.000,- Kč (patnáct milionů korun českých) ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. května 2018 a dodatku č. 2 ze dne 9. dubna 2019, - dohody o změně závazků plynoucích ze smlouvy o půjčce a smluv o zápůjčce uzavřené dne 26. září 2017 mezi Statutárním městem Pardubice, na straně jedné jako zapůjčitelem, a Společností, na straně druhé jako vydlužitelem, ohledně změny práv a povinno stí vyplývajících ze smlouvy o půjčce a smluv o zápůjčce, tj. závazků v celkové výši 16.636.584,75 Kč (šestnáct milionů šest set třicet šest tisíc pět set osmdesát čtyři koruny české sedmdesát pět haléřů), a to ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. května 2018 a dodatku č. 2 ze dne 9. dubna 2019, (dále též jen "Započtení pohledávek"). 7. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: a) Návrh smlouvy o započtení pohledávek č. 1 předloží představenstvo Společnosti Statutárnímu městu Pardubice při úpisu Akcií s využitím přednostního práva, tj. zápisu do listiny upisovatelů dle ustanovení § 481 ZOK, dle bodu 4 tohoto usnesení o zvýše ní základního kapitálu. Návrhem smlouvy o započtení pohledávek č. 1 je Společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu Akcií upsaných Statutárním městem Pardubice s využitím přednostního práva. Podpisy účastníků smlouvy budou úředně ověřeny. b) Návrh smlouvy o započtení pohledávek č. 2 předloží představenstvo Společnosti Statutárnímu městu Pardubice současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle bodu 5 tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu. Návrhem smlouvy o započtení pohledávek č. 2 je Společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu Akcií upsaných Statutárním městem Pardubice jako určitým zájemcem. Podpisy účastníků smlouvy budou úředně ověřeny. 8. Valná hromada ve smyslu ustanovení § 21 odst. 3 ZOK schvaluje Návrh smlouvy o započtení pohledávek č. 1. 9. Valná hromada ve smyslu ustanovení § 21 odst. 3 ZOK schvaluje Návrh smlouvy o započtení pohledávek č. 2." do 18. 12. 2019 od 5. 12. 2019

Valná hromada schválila dne 14. března 2019 usnesení o zvýšení základního kapitálu tohoto znění: "Valná hromada s c h v a l u j e zvýšení základního kapitálu společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., se sídlem Sukova třída 1735, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO 601 12 476, spisová značka B 1078 vedená u Krajského soudu v Hradci Králov é, (dále jen "Společnost"), takto: 1. Základní kapitál Společnosti se zvýší o částku 10.000.000,-- Kč (deset milionů korun českých). Připouští se upisování akcií pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 200.000 (dvě stě tisíc) kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 50,-- Kč (padesát korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena př edchozím souhlasem představenstva a předkupním právem zbývajících akcionářů dle stanov, (dále společně též jen "Nové akcie" a každá z Nových akcií jednotlivě též jen "Akcie"). 3. Emisní kurs Nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna Akcie bude upsána emisním kursem 50,-- Kč (padesát korun českých). Zdůvodnění emisního kursu: S ohledem na stav vlastního kapitálu Společnosti v době zvýšení základního kapitálu je emisní kurs Nových akcií nastaven v nejnižší zákonem připuštěné výši dle ust. § 247 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen "ZOK"). 4. Upsání Nových akcií s využitím přednostního práva akcionářů: Všechny Nové akcie, tzn. 200.000 (dvě stě tisíc) kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 50,-- Kč (padesát korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem př edstavenstva a předkupním právem zbývajících akcionářů dle stanov, za emisní kurs 50,-- Kč (padesát korun českých) na jednu Akcii, mohou být upsány akcionáři Společnosti s využitím přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií dle ust. § 484 a násl . ZOK za těchto podmínek: a) Místo vykonání přednostního práva: Přednostní právo na upsání Nových akcií mohou akcionáři Společnosti vykonat v sídle Společnosti, tj. na adrese Sukova třída 1735, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice. b) Lhůta pro vykonání přednostního práva: Přednostní právo na upsání Nových akcií mohou akcionáři Společnosti vykonat ve lhůtě 2 (dvou) týdnů ode dne doručení oznámení o počátku běhu upisovací lhůty, v pracovních dnech v době od 10:00 hod. do 12:00 hod. a od 14:00 hod. do 16:00 hod., (dále též jen "Upisovací lhůta pro přednostní právo"). c) Oznámení počátku Upisovací lhůty pro přednostní právo: Počátek běhu Upisovací lhůty pro přednostní právo oznámí Společnost Akcionářům způsobem určeným stanovami Společnosti a ZOK pro svolání valné hromady bez zbytečného odkladu po zápisu tohoto usnesen í o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Oznámení o přednostnímu právu Společnost současně zveřejní. d) počet nových Akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii o určité jmenovité hodnotě nebo jaký podíl na jedné nové Akcii připadá na jednu dosavadní akcii o určité jmenovité hodnotě: - na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 100,-- Kč (jedno sto korun českých) připadá podíl ve výši 1,33943 na jedné nové Akcii, - na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých) připadá podíl ve výši 133,94277 na jedné nové Akcii, - na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 150,-- Kč (jedno sto padesát korun českých) připadá podíl ve výši 2,00914 na jedné nové Akcii, - na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 15.000,-- Kč (patnáct tisíc korun českých) připadá podíl ve výši 200,91416 na jedné nové Akcii. Upisovat lze pouze celé Akcie. 5. Nebudou-li akcionáři Společnosti upsány s využitím přednostního práva v souladu s odstavcem 4 tohoto usnesení všechny Nové akcie, nebudou takto neupsané Akcie upisovány na základě dohody akcionářů nebo předem určeným zájemcem nebo na základě veřejné na bídky, ale základní kapitál Společnosti bude zvýšen právě jen o částku odpovídající součtu jmenovitých hodnot Akcií účinně upsaných akcionáři Společnosti s využitím přednostního práva. Přesná výše základního kapitálu a počet akcií Společnosti budou tedy z námy po úpisu Akcií akcionáři s přednostním právem a odpovídajícím způsobem se tyto změny promítnou do úplného znění stanov Společnosti, za jehož vyhotovení odpovídá představenstvo. 6. Emisní kurs upsaných Akcií bude splacen peněžitým vkladem takto: Celý emisní kurs upsaných Akcií je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne upsání Akcií, a to složením na účet Společnosti číslo 110850671/0300 vedený u společnosti Československá obchodní banka, a.s." do 24. 4. 2019 od 25. 3. 2019

Obchodní závod společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. byl dán do zástavy ve prospěch Statutárního města Pardubice, IČO 002 74 046, sídlo úřadu města v Pardubicích, Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 21, na základě zástavní smlouvy uzavřené dne 10.11.20 17. do 27. 3. 2020 od 10. 11. 2017

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 9. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 8 do 15. 7. 2015 od 9. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 6 do 15. 7. 2015 od 9. 7. 2014

Valná hromada dne 9.4.2014 schválila zvýšení základního kapitálu společnosti HC ČSOB Pojišťovna Pardubice a.s. takto: 1.Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 5.000.000,-- Kč (slovy pětmilionů korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2.Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno: a)499 (čtyřistadevadesátdevět) kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desettisíc korun českých) vydaných jako cenné papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem představenstva a předkupním právem zb ývajících akcionářů, b)100 (jednosto) kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100,-- Kč (jednosto korun českých) vydaných jako cenné papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem představenstva a předkupním právem zbývajících akcionářů , přičemž akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. 3.Přednostní právo akcionářů: Všichni akcionáři společnosti se přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií dle ustanovení § 490, odstavce 2) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění, vzdali prohlášením učiněným na valné hromadě. 4.Upsání všech akcií bude nabídnuto určeným zájemcům takto: a)panu Romanu Š m i d b e r s k é m u , datum narození 26. ledna 1972, bydliště Pardubice, Bulharská 814, PSČ 530 03, bude nabídnuto upsání 259 (dvěstěpadesátidevíti) kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desettisíc korun č eských) vydaných jako cenné papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem představenstva a předkupním právem zbývajících akcionářů, b)veřejnoprávní korporaci Statutární město Pardubice IČO 00274046, bude nabídnuto upsání 174 (jednostosedmdesátičtyř) kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desettisíc korun českých) vydaných jako cenné papíry na jméno, jejich ž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem představenstva a předkupním právem zbývajících akcionářů, c)Ing. Jaroslavu Š u d o v i , datum narození 2. září 1966, bydliště Čelákovice, Příční 1723, PSČ 250 88, bude nabídnuto upsání 66 (šedesátišesti) kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desettisíc korun českých) vydaných jak o cenné papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem představenstva a předkupním právem zbývajících akcionářů, a 100 (jednosto) kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100,-- Kč (jednosto korun českých) vydaných j ako cenné papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem představenstva a předkupním právem zbývajících akcionářů. 5.Akcie je možno upsat ve lhůtě jednoho měsíce, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění, (dále též jen ZoK) ur čeným zájemcům. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. 6.Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. a)jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desettisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 10.000,-- Kč (desettisíc korun českých), b)jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 100,-- Kč (jednosto korun českých) bude upsána emisním kursem 100,-- Kč (jednosto korun českých). Odůvodnění určení emisního kursu: S ohledem na stav vlastního kapitálu společnosti v době zvýšení základního kapitálu je emisní kurs nastaven v nejnižší zákonem připuštěné výši dle ustanovení § 247, odstavce 1) ZoK. 7.Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem takto: Celý emisní kurs upsaných akcií je upisovatel povinen splatit peněžitým vkladem nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce ode dne upsání akcií, a to složením na účet společnosti číslo 107-6203110207/0100 vedený u společnosti Komerční banka a. s. do 12. 6. 2014 od 15. 4. 2014

Valná hromada dne 5.10.2011 schválila zvýšení základního kapitálu společnosti HC ČSOB Pojišťovna Pardubice a.s. takto: 1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 5.959.050,- Kč (pětmilionůdevětsetpadesátdevěttisícpadesát korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno: a) 1527 (jedentisícpětsetdvacetsedm) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 150,- Kč (jednostopadesát korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem představenstva a předkupním právem z bývajících akcionářů, přičemž tyto akcie nebudou kótované, b) 382 (třistaosmdesátdva) kusy kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 15.000,- Kč (patnácttisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem představenstva a předkupním právem zbývajících akcionářů, přičemž tyto akcie nebudou kótované, (dále též jen "Akcie"). 3. Veškeré Akcie bude možno upsat s využitím přednostního práva takto: a) Nové Akcie bude možno s využitím přednostního práva upsat ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy bude zveřejněna informace představenstva o možnosti využít přednostní právo (dle ustanovení § 204a odstavce 2) Obchodního zákoníku) způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Představenstvo uveřejní takovou informaci nejpozději do dvou týdnů po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. b) Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti v Pardubicích, Sukovo nábř. 1735, PSČ 530 02, ve shora uvedené lhůtě v pracovních dnech v době od 8,00 do 16,00 hodin. c) Na stávající jeden kus kmenové listinné akcie společnosti o jmenovité hodnotě 100,- Kč (jednosto korun českých) znějící na jméno, jejíž převoditelnosti je omezena předchozím souhlasem představenstva a předkupním právem zbývajících akcionářů, je možno u psat jeden kus kmenové listinné akcie společnosti o jmenovité hodnotě 150,- Kč (jednostopadesát korun českých) znějící na jméno, jejíž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem představenstva a předkupním právem zbývajících akcionářů, a na stávajíc í jeden kus kmenové listinné akcie společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) znějící na jméno, jejíž převoditelnost je omezena předchozím souhlasem představenstva a předkupním právem zbývajících akcionářů, je možno upsat jeden kus kmenové listinné akcie společnosti o jmenovité hodnotě 15.000,- Kč (patnácttisíc korun českých) znějící ma jméno, jejíž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem představenstva a předkupním právem zbývajících akcionářů. 4. Upsání všech akcií nebudou upsány s využitím přednostního práva, bude nabídnuto určitým zájemcům za těchto podmínek: a) Určitými zájemci jsou Statutární město Pardubice, IČ 002 74 046, (dále též jen "Statutární město Pardubice" nebo "určitý zájemce") a pan Roman Šmidberský, datum narození 26. ledna 1972, bytem Pardubice, Bulharská 814, (dále též jen "Roman Šmidberský" n ebo jen "určitý zájemce"), kteří jsou oprávněni upsat akcie neupsané akcionáři s využitím přednostního práva v poměru: Roman Šmidberský 59,5762 %. Statutární město Pardubice 40,4238 %, nedohodnou-li se určití zájemci jinak. b) Určitý zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3 ) Obchodního zákoníku. c) Lhůta k upsání akcií určitým zájemcem činí jeden měsíc ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. d) Místem pro upsání akcií určitým zájemcem je sídlo společnosti v Pardubicích, Sukovo nábř. 1735, PSČ 530 02, ve shora uvedené lhůtě v pracovních dnech v době od 8,00 do 16,00 hodin. e) Počátek běhu lhůty k upsání akcií určitým zájemcem sdělí společnost HC ČSOB Pojišťovna Pardubice a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznáme ní musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do čtrnácti dnů ode dne skončení lhůty pro upisování akcií s přednostním právem akcionářů. 5. Emisní kurs Akcií (tzn. jak při úpisu s využitím přednostního práva tak při úpisu určitými zájemci) je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 150,- Kč (jednostopadesát korun českých) bude upsána emisním ku rsem 150,- Kč (jednostopadesát korun českých), jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 15.000,- Kč (patnácttisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 15.000,- Kč (patnácttisíc korun českých). 6. Emisní kurs upsaných Akcií bude splacen peněžitým vkladem. Celý peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií, a to složením na zvláštní účet společnosti číslo 107-815030227/0100 vedený u společnosti Komerční banka, a.s., který za tím účelem společnost otevřela na své jméno. Dle ustanovení § 204 odstavce 2) obchodního zákoníku banka nesmí umožnit společnosti disponovat se splaceným vkladem vloženým na tento účet před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 7. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. do 17. 4. 2012 od 26. 10. 2011

Valná hromada společnosti rozhodla dne 18.12.1995 snížit základní jmění na 39 727.000,- Kč. do 4. 2. 1998 od 23. 7. 1996

Kapitál

Základní kapitál

vklad 22 935 870 Kč

od 17. 6. 2020

Základní kapitál

vklad 10 935 870 Kč

do 17. 6. 2020 od 1. 6. 2020

Základní kapitál

vklad 54 679 350 Kč

do 1. 6. 2020 od 18. 12. 2019

Základní kapitál

vklad 23 679 350 Kč

do 18. 12. 2019 od 24. 4. 2019

Základní kapitál

vklad 14 931 750 Kč

do 24. 4. 2019 od 15. 7. 2015

Základní kapitál

vklad 14 931 750 Kč

do 15. 7. 2015 od 12. 6. 2014

Základní kapitál

vklad 9 931 750 Kč

do 12. 6. 2014 od 17. 4. 2012

Základní kapitál

vklad 3 972 700 Kč

do 17. 4. 2012 od 23. 4. 2010

Základní kapitál

vklad 39 727 000 Kč

do 23. 4. 2010 od 4. 2. 1998

Základní kapitál

vklad 207 743 000 Kč

do 4. 2. 1998 od 18. 1. 1995

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 18. 1. 1995 od 23. 3. 1994
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 20 Kč, počet: 1 627 od 17. 6. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 2 000 Kč, počet: 881 od 17. 6. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 30 Kč, počet: 1 527 od 17. 6. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 3 000 Kč, počet: 4 382 od 17. 6. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 Kč, počet: 794 952 od 17. 6. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 20 Kč, počet: 1 627 do 17. 6. 2020 od 1. 6. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 2 000 Kč, počet: 881 do 17. 6. 2020 od 1. 6. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 30 Kč, počet: 1 527 do 17. 6. 2020 od 1. 6. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 3 000 Kč, počet: 382 do 17. 6. 2020 od 1. 6. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 Kč, počet: 794 952 do 17. 6. 2020 od 1. 6. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 50 Kč, počet: 794 952 do 1. 6. 2020 od 18. 12. 2019
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 50 Kč, počet: 174 952 do 18. 12. 2019 od 24. 4. 2019
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 15 000 Kč, počet: 382 do 1. 6. 2020 od 24. 4. 2019
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 15 000 Kč, počet: 382 do 24. 4. 2019 od 8. 2. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 Kč, počet: 1 627 do 1. 6. 2020 od 12. 6. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 881 do 1. 6. 2020 od 12. 6. 2014
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 15 000 Kč, počet: 382 do 8. 2. 2016 od 17. 4. 2012
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 150 Kč, počet: 1 527 do 1. 6. 2020 od 17. 4. 2012
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 Kč, počet: 1 527 do 12. 6. 2014 od 23. 4. 2010
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 382 do 12. 6. 2014 od 23. 4. 2010
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 527 do 23. 4. 2010 od 24. 9. 2004
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 382 do 23. 4. 2010 od 24. 9. 2004
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 527 do 24. 9. 2004 od 6. 11. 2002
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 382 do 24. 9. 2004 od 6. 11. 2002
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 527 do 6. 11. 2002 od 4. 2. 1998
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 382 do 6. 11. 2002 od 4. 2. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 207 743 do 4. 2. 1998 od 18. 1. 1995
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 10 do 18. 1. 1995 od 23. 3. 1994

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Mgr. Ondřej Heřman

předseda představenstva

První vztah: 1. 6. 2021

vznik členství: 4. 5. 2021

vznik funkce: 5. 5. 2021

Bulharská 1830, Pardubice, 530 03, Česká republika

Další vztah k této osobě

Dušan Salfický

člen představenstva

První vztah: 1. 6. 2021

vznik členství: 4. 5. 2021

Nerudova 893, Pardubice, 530 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Ivan Čonka

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 6. 2021

vznik členství: 4. 5. 2021

vznik funkce: 5. 5. 2021

U krčské vodárny 1133/61, Praha, 140 00, Česká republika

Historické vztahy

Mgr. Ondřej Heřman

Předseda představenstva

První vztah: 9. 7. 2020 - Poslední vztah: 1. 6. 2021

vznik členství: 14. 1. 2020

zánik členství: 4. 5. 2021

vznik funkce: 17. 6. 2020

zánik funkce: 4. 5. 2021

Bulharská 1830, Pardubice, 530 03, Česká republika

Mgr. Ivan Čonka

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 7. 2020 - Poslední vztah: 1. 6. 2021

vznik členství: 14. 1. 2020

zánik členství: 4. 5. 2021

vznik funkce: 17. 6. 2020

zánik funkce: 4. 5. 2021

U krčské vodárny 1133/61, Praha, 140 00, Česká republika

Mgr. Ondřej Heřman

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 2. 2020 - Poslední vztah: 9. 7. 2020

vznik členství: 14. 1. 2020

vznik funkce: 14. 1. 2020

zánik funkce: 17. 6. 2020

Bulharská 1830, Pardubice, 530 03, Česká republika

Mgr. Ivan Čonka

předseda představenstva

První vztah: 14. 2. 2020 - Poslední vztah: 9. 7. 2020

vznik členství: 14. 1. 2020

vznik funkce: 14. 1. 2020

zánik funkce: 17. 6. 2020

U krčské vodárny 1133/61, Praha, 140 00, Česká republika

Mgr. Martin Sýkora

předseda představenstva

První vztah: 7. 6. 2019 - Poslední vztah: 14. 2. 2020

vznik členství: 6. 5. 2019

zánik členství: 14. 1. 2020

vznik funkce: 7. 5. 2019

zánik funkce: 14. 1. 2020

Na Občinách 1085/54, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Dušan Salfický

člen představenstva

První vztah: 7. 6. 2019 - Poslední vztah: 1. 6. 2021

vznik členství: 16. 1. 2017

zánik členství: 16. 1. 2021

Nerudova 893, Pardubice, 530 02, Česká republika

Mgr. Ondřej Šebek

člen představenstva

První vztah: 30. 1. 2018 - Poslední vztah: 20. 11. 2019

vznik členství: 1. 12. 2017

zánik členství: 23. 10. 2019

nábřeží Závodu míru 1884, Pardubice, 530 02, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Michael Skalický Ph.D. MBA

člen představenstva

První vztah: 3. 7. 2017 - Poslední vztah: 30. 1. 2018

vznik členství: 11. 5. 2017

zánik členství: 30. 12. 2017

Na Biřičce 1924/1a, Hradec Králové, 500 08, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Michael Skalický Ph.D. MBA

člen představenstva

První vztah: 3. 7. 2017 - Poslední vztah: 30. 1. 2018

vznik členství: 11. 5. 2017

zánik členství: 30. 12. 2017

Na Biřičce 1924/1a, Hradec Králové, 500 08, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Tomáš Pelcman

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 1. 2017 - Poslední vztah: 3. 7. 2017

vznik členství: 31. 10. 2016

zánik členství: 7. 5. 2017

vznik funkce: 16. 1. 2017

zánik funkce: 7. 5. 2017

Nábřeží Závodu Míru 1885, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. Jaroslav Šuda

člen představenstva

První vztah: 27. 1. 2017 - Poslední vztah: 28. 10. 2017

vznik členství: 16. 1. 2017

zánik členství: 1. 7. 2017

Příční 1723, Čelákovice, 250 88, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jaroslav Šuda

člen představenstva

První vztah: 27. 1. 2017 - Poslední vztah: 28. 10. 2017

vznik členství: 16. 1. 2017

zánik členství: 1. 7. 2017

Příční 1723, Čelákovice, 250 88, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Tomáš Pelcman

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 1. 2017 - Poslední vztah: 3. 7. 2017

vznik členství: 31. 10. 2016

zánik členství: 7. 5. 2017

vznik funkce: 16. 1. 2017

zánik funkce: 7. 5. 2017

Nábřeží Závodu Míru 1885, Pardubice, 530 02, Česká republika

Dušan Salfický

předseda představenstva

První vztah: 27. 1. 2017 - Poslední vztah: 7. 6. 2019

vznik členství: 16. 1. 2017

vznik funkce: 16. 1. 2017

zánik funkce: 7. 5. 2019

Nerudova 893, Pardubice, 530 02, Česká republika

Miroslav Novotný

Člen představenstva

První vztah: 16. 11. 2016 - Poslední vztah: 27. 1. 2017

vznik členství: 31. 10. 2016

zánik členství: 16. 1. 2017

Wolkerova 2071, Pardubice, 530 02, Česká republika

Miroslav Novotný

Člen představenstva

První vztah: 16. 11. 2016 - Poslední vztah: 27. 1. 2017

vznik členství: 31. 10. 2016

zánik členství: 16. 1. 2017

Wolkerova 2071, Pardubice, 530 02, Česká republika

Pavel Rohlík

Předseda představenstva

První vztah: 16. 11. 2016 - Poslední vztah: 27. 1. 2017

vznik členství: 31. 10. 2016

zánik členství: 16. 1. 2017

vznik funkce: 1. 11. 2016

zánik funkce: 16. 1. 2017

Přeloučská 221, Pardubice, 530 06, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • Jednatel

  RTR GROUP s.r.o.

  Ve Lhotkách 1315, Pardubice Bílé Předměstí (Pardubice I), 530 03

Pavel Rohlík

Předseda představenstva

První vztah: 16. 11. 2016 - Poslední vztah: 27. 1. 2017

vznik členství: 31. 10. 2016

zánik členství: 16. 1. 2017

vznik funkce: 1. 11. 2016

zánik funkce: 16. 1. 2017

Přeloučská 221, Pardubice, 530 06, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • Jednatel

  RTR GROUP s.r.o.

  Ve Lhotkách 1315, Pardubice Bílé Předměstí (Pardubice I), 530 03

Ing. Tomáš Pelcman

Člen představenstva

První vztah: 16. 11. 2016 - Poslední vztah: 27. 1. 2017

vznik členství: 31. 10. 2016

Nábřeží Závodu Míru 1885, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. Tomáš Pelcman

Člen představenstva

První vztah: 16. 11. 2016 - Poslední vztah: 27. 1. 2017

vznik členství: 31. 10. 2016

Nábřeží Závodu Míru 1885, Pardubice, 530 02, Česká republika

Miroslav Novotný

člen představenstva

První vztah: 8. 2. 2016 - Poslední vztah: 16. 11. 2016

vznik členství: 29. 1. 2016

zánik členství: 31. 10. 2016

Wolkerova 2071, Pardubice, 530 02, Česká republika

Miroslav Novotný

člen představenstva

První vztah: 8. 2. 2016 - Poslední vztah: 16. 11. 2016

vznik členství: 29. 1. 2016

zánik členství: 31. 10. 2016

Wolkerova 2071, Pardubice, 530 02, Česká republika

Pavel Rohlík

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 2. 2016 - Poslední vztah: 16. 11. 2016

vznik členství: 29. 1. 2016

zánik členství: 31. 10. 2016

vznik funkce: 29. 1. 2016

zánik funkce: 31. 10. 2016

Přeloučská 221, Pardubice, 530 06, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • Jednatel

  RTR GROUP s.r.o.

  Ve Lhotkách 1315, Pardubice Bílé Předměstí (Pardubice I), 530 03

Pavel Rohlík

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 2. 2016 - Poslední vztah: 16. 11. 2016

vznik členství: 29. 1. 2016

zánik členství: 31. 10. 2016

vznik funkce: 29. 1. 2016

zánik funkce: 31. 10. 2016

Přeloučská 221, Pardubice, 530 06, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • Jednatel

  RTR GROUP s.r.o.

  Ve Lhotkách 1315, Pardubice Bílé Předměstí (Pardubice I), 530 03

Ing. Jiří Rozinek

člen představenstva

První vztah: 14. 5. 2015 - Poslední vztah: 16. 11. 2016

vznik členství: 6. 3. 2015

zánik členství: 31. 10. 2016

Arnošta z Pardubic 2604, Pardubice, 530 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jiří Rozinek

člen představenstva

První vztah: 14. 5. 2015 - Poslední vztah: 16. 11. 2016

vznik členství: 6. 3. 2015

zánik členství: 31. 10. 2016

Arnošta z Pardubic 2604, Pardubice, 530 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jaroslav Šuda

člen představenstva

První vztah: 14. 5. 2015 - Poslední vztah: 16. 11. 2016

vznik členství: 6. 3. 2015

zánik členství: 31. 10. 2016

Příční 1723, Čelákovice, 250 88, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jaroslav Šuda

člen představenstva

První vztah: 14. 5. 2015 - Poslední vztah: 16. 11. 2016

vznik členství: 6. 3. 2015

zánik členství: 31. 10. 2016

Příční 1723, Čelákovice, 250 88, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Martin Charvát

člen představenstva

První vztah: 14. 5. 2015 - Poslední vztah: 16. 11. 2016

vznik členství: 6. 3. 2015

zánik členství: 31. 10. 2016

Rybitevská 699, Pardubice, 533 51, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Martin Charvát

člen představenstva

První vztah: 14. 5. 2015 - Poslední vztah: 16. 11. 2016

vznik členství: 6. 3. 2015

zánik členství: 31. 10. 2016

Rybitevská 699, Pardubice, 533 51, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Mgr. Jindřich Tauber

člen představenstva

První vztah: 24. 2. 2015 - Poslední vztah: 15. 7. 2015

vznik členství: 3. 12. 2010

zánik členství: 3. 12. 2014

Oskara Brázdy 724, Pardubice, 533 51, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Jindřich Tauber

člen představenstva

První vztah: 15. 12. 2014 - Poslední vztah: 24. 2. 2015

vznik členství: 3. 12. 2010

Dubinská 740, Pardubice, 530 12, Česká republika

Roman Šmidberský

předseda představenstva

První vztah: 15. 12. 2014 - Poslední vztah: 16. 11. 2016

vznik členství: 23. 10. 2013

zánik členství: 31. 10. 2016

vznik funkce: 15. 11. 2013

zánik funkce: 31. 10. 2016

Bulharská 814, Pardubice, 530 03, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

 • Člen správní rady, předseda správní rady

  AML Holding a.s.

  třída Míru 2800, Pardubice Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02

 • Předseda dozorčí rady

  PANAV, a.s.

  Nádražní 212, Senice na Hané, 783 45

 • předseda dozorčí rady

  LOG-IN CZ s.r.o.

  Pardubice 106, 533 53

 • člen dozorčí rady

  CUTCO Steel s.r.o.

  Litovel 132, 784 01

 • předseda správní rady

  MATTELI Group a.s.

  třída Míru 2800, Pardubice Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02

 • předseda dozorčí rady

  CEE Logistics a.s.

  Pardubice 106, 533 53

 • Předseda dozorčí rady

  KLIMA s.r.o.

  Krumlovská 38, Prachatice, 383 01

 • Jednatel

  AML Services s.r.o.

  třída Míru 2800, Pardubice Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02

 • Člen správní rady

  Nadace Lenky a Romana Šmidberských

  třída Míru 2800, Pardubice Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02

 • jednatel

  AML Aviation s.r.o.

  třída Míru 2800, Pardubice Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02

Roman Šmidberský

předseda představenstva

První vztah: 15. 12. 2014 - Poslední vztah: 16. 11. 2016

vznik členství: 23. 10. 2013

zánik členství: 31. 10. 2016

vznik funkce: 15. 11. 2013

zánik funkce: 31. 10. 2016

Bulharská 814, Pardubice, 530 03, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

 • Člen správní rady, předseda správní rady

  AML Holding a.s.

  třída Míru 2800, Pardubice Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02

 • Předseda dozorčí rady

  PANAV, a.s.

  Nádražní 212, Senice na Hané, 783 45

 • předseda dozorčí rady

  LOG-IN CZ s.r.o.

  Pardubice 106, 533 53

 • člen dozorčí rady

  CUTCO Steel s.r.o.

  Litovel 132, 784 01

 • předseda správní rady

  MATTELI Group a.s.

  třída Míru 2800, Pardubice Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02

 • předseda dozorčí rady

  CEE Logistics a.s.

  Pardubice 106, 533 53

 • Předseda dozorčí rady

  KLIMA s.r.o.

  Krumlovská 38, Prachatice, 383 01

 • Jednatel

  AML Services s.r.o.

  třída Míru 2800, Pardubice Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02

 • Člen správní rady

  Nadace Lenky a Romana Šmidberských

  třída Míru 2800, Pardubice Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02

 • jednatel

  AML Aviation s.r.o.

  třída Míru 2800, Pardubice Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02

Vlastislav Bříza

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 12. 2014 - Poslední vztah: 16. 11. 2016

vznik členství: 23. 10. 2013

zánik členství: 31. 10. 2016

vznik funkce: 15. 11. 2013

zánik funkce: 31. 10. 2016

Vodičkova 710/31, Praha, 110 00, Česká republika

Vlastislav Bříza

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 12. 2014 - Poslední vztah: 16. 11. 2016

vznik členství: 23. 10. 2013

zánik členství: 31. 10. 2016

vznik funkce: 15. 11. 2013

zánik funkce: 31. 10. 2016

Vodičkova 710/31, Praha, 110 00, Česká republika

Ondřej Heřman

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 12. 2014 - Poslední vztah: 16. 11. 2016

vznik členství: 23. 10. 2013

zánik členství: 31. 10. 2016

vznik funkce: 15. 11. 2013

zánik funkce: 31. 10. 2016

Bulharská 1830, Pardubice, 530 03, Česká republika

Miroslav Čada

člen představenstva

První vztah: 15. 12. 2014 - Poslední vztah: 14. 5. 2015

vznik členství: 23. 10. 2013

zánik členství: 6. 3. 2015

Křičkova 419, Pardubice, 530 09, Česká republika

Další vztah k této osobě

Marek Nezveda

člen představenstva

První vztah: 15. 12. 2014 - Poslední vztah: 16. 11. 2016

vznik členství: 23. 10. 2013

zánik členství: 31. 10. 2016

Nerudova 2772, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ondřej Heřman

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 12. 2014 - Poslední vztah: 16. 11. 2016

vznik členství: 23. 10. 2013

zánik členství: 31. 10. 2016

vznik funkce: 15. 11. 2013

zánik funkce: 31. 10. 2016

Bulharská 1830, Pardubice, 530 03, Česká republika

Marek Nezveda

člen představenstva

První vztah: 15. 12. 2014 - Poslední vztah: 16. 11. 2016

vznik členství: 23. 10. 2013

zánik členství: 31. 10. 2016

Nerudova 2772, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. Jaroslav Šuda

člen představenstva

První vztah: 15. 4. 2014 - Poslední vztah: 14. 5. 2015

vznik členství: 15. 6. 2011

zánik členství: 6. 3. 2015

Příční 1723, Čelákovice, 250 88, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Jindřich Tauber

člen představenstva

První vztah: 15. 4. 2014 - Poslední vztah: 15. 12. 2014

vznik členství: 3. 12. 2010

Oskara Brázdy 724, Pardubice, 533 51, Česká republika

Další vztah k této osobě

Roman Šmidberský

předseda představenstva

První vztah: 29. 11. 2013 - Poslední vztah: 15. 12. 2014

vznik členství: 23. 10. 2013

vznik funkce: 15. 11. 2013

Bulharská 814, Pardubice, 530 03, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

 • Člen správní rady, předseda správní rady

  AML Holding a.s.

  třída Míru 2800, Pardubice Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02

 • Předseda dozorčí rady

  PANAV, a.s.

  Nádražní 212, Senice na Hané, 783 45

 • předseda dozorčí rady

  LOG-IN CZ s.r.o.

  Pardubice 106, 533 53

 • člen dozorčí rady

  CUTCO Steel s.r.o.

  Litovel 132, 784 01

 • předseda správní rady

  MATTELI Group a.s.

  třída Míru 2800, Pardubice Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02

 • předseda dozorčí rady

  CEE Logistics a.s.

  Pardubice 106, 533 53

 • Předseda dozorčí rady

  KLIMA s.r.o.

  Krumlovská 38, Prachatice, 383 01

 • Jednatel

  AML Services s.r.o.

  třída Míru 2800, Pardubice Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02

 • Člen správní rady

  Nadace Lenky a Romana Šmidberských

  třída Míru 2800, Pardubice Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02

 • jednatel

  AML Aviation s.r.o.

  třída Míru 2800, Pardubice Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02

Ondřej Heřman

místopředseda představenstva

První vztah: 29. 11. 2013 - Poslední vztah: 15. 12. 2014

vznik členství: 23. 10. 2013

vznik funkce: 15. 11. 2013

Bulharská 1830, Pardubice, 530 03, Česká republika

Miroslav Čada

člen představenstva

První vztah: 29. 11. 2013 - Poslední vztah: 15. 12. 2014

vznik členství: 23. 10. 2013

Křičkova 419, Pardubice, 530 09, Česká republika

Další vztah k této osobě

Vlastislav Bříza

místopředseda představenstva

První vztah: 29. 11. 2013 - Poslední vztah: 15. 12. 2014

vznik členství: 23. 10. 2013

vznik funkce: 15. 11. 2013

Vodičkova 710/31, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ondřej Šebek

místopředseda představenstva

První vztah: 29. 11. 2013 - Poslední vztah: 8. 2. 2016

vznik členství: 29. 5. 2012

zánik členství: 13. 11. 2015

vznik funkce: 15. 11. 2013

zánik funkce: 13. 11. 2015

V Loučkách 245, Mikulovice, 530 02, Česká republika

Marek Nezveda

člen představenstva

První vztah: 29. 11. 2013 - Poslední vztah: 15. 12. 2014

vznik členství: 23. 10. 2013

Nerudova 2772, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. Marek Nezveda

člen představenstva

První vztah: 10. 7. 2013 - Poslední vztah: 29. 11. 2013

vznik členství: 3. 6. 2013

zánik členství: 23. 10. 2013

Nerudova 2772, Pardubice, 530 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Roman Šmidberský

předseda představenstva

První vztah: 10. 7. 2013 - Poslední vztah: 29. 11. 2013

vznik členství: 3. 6. 2013

zánik členství: 23. 10. 2013

vznik funkce: 3. 6. 2013

zánik funkce: 23. 10. 2013

Bulharská 814, Pardubice, 530 03, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

 • Člen správní rady, předseda správní rady

  AML Holding a.s.

  třída Míru 2800, Pardubice Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02

 • Předseda dozorčí rady

  PANAV, a.s.

  Nádražní 212, Senice na Hané, 783 45

 • předseda dozorčí rady

  LOG-IN CZ s.r.o.

  Pardubice 106, 533 53

 • člen dozorčí rady

  CUTCO Steel s.r.o.

  Litovel 132, 784 01

 • předseda správní rady

  MATTELI Group a.s.

  třída Míru 2800, Pardubice Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02

 • předseda dozorčí rady

  CEE Logistics a.s.

  Pardubice 106, 533 53

 • Předseda dozorčí rady

  KLIMA s.r.o.

  Krumlovská 38, Prachatice, 383 01

 • Jednatel

  AML Services s.r.o.

  třída Míru 2800, Pardubice Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02

 • Člen správní rady

  Nadace Lenky a Romana Šmidberských

  třída Míru 2800, Pardubice Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02

 • jednatel

  AML Aviation s.r.o.

  třída Míru 2800, Pardubice Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02

PhDr. Ing. Vlastislav Bříza Ph.D.

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 7. 2013 - Poslední vztah: 29. 11. 2013

vznik členství: 3. 6. 2013

zánik členství: 23. 10. 2013

vznik funkce: 3. 6. 2013

zánik funkce: 23. 10. 2013

Vodičkova 710/31, Praha 1, 110 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Petr Beneš

člen představenstva

První vztah: 31. 5. 2013 - Poslední vztah: 10. 7. 2013

vznik členství: 15. 6. 2011

zánik členství: 3. 6. 2013

U Kříže 609/2, Praha 5, 158 00, Česká republika

Mgr. Ondřej Šebek

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 7. 2012 - Poslední vztah: 29. 11. 2013

vznik členství: 29. 5. 2012

vznik funkce: 20. 6. 2012

zánik funkce: 15. 11. 2013

V Loučkách 245, Mikulovice, 530 02, Česká republika

Ing. Jaroslav Šuda

člen představenstva

První vztah: 10. 8. 2011 - Poslední vztah: 15. 4. 2014

vznik členství: 15. 6. 2011

Příční 1723, Čelákovice, 250 88, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Petr Beneš

člen představenstva

První vztah: 10. 8. 2011 - Poslední vztah: 31. 5. 2013

vznik členství: 15. 6. 2011

zánik členství: 3. 6. 2013

U kříže 609/2, Praha, 158 00, Česká republika

Mgr. Augustin Kohoutek

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 5. 2011 - Poslední vztah: 10. 7. 2013

vznik členství: 14. 5. 2008

zánik členství: 3. 6. 2013

vznik funkce: 13. 4. 2011

zánik funkce: 3. 6. 2013

Štěrková 269, Kosoř, 252 26, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • jednatel

  annielli s.r.o.

  Újezd 450/40, Praha Malá Strana (Praha 1), 118 00

 • jednatel

  ellianni s.r.o.

  Újezd 450/40, Praha Malá Strana (Praha 1), 118 00

Ing. Daniel Tamchyna

předseda představenstva

První vztah: 16. 5. 2011 - Poslední vztah: 10. 7. 2013

vznik členství: 14. 5. 2008

zánik členství: 3. 6. 2013

vznik funkce: 13. 4. 2011

zánik funkce: 3. 6. 2013

Mezi Mosty 1844, Pardubice, 530 03, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Mgr. Jindřich Tauber

člen představenstva

První vztah: 16. 5. 2011 - Poslední vztah: 15. 4. 2014

vznik členství: 3. 12. 2010

Oskara Brázdy 724, Pardubice, 533 51, Česká republika

Další vztah k této osobě

Zbyněk Kusý

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 5. 2011 - Poslední vztah: 23. 7. 2012

vznik členství: 14. 5. 2008

zánik členství: 29. 5. 2012

vznik funkce: 13. 4. 2011

zánik funkce: 29. 5. 2012

ČSA 236, Skuteč, 539 73, Česká republika

Mgr. Jindřich Tauber

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 2. 2011 - Poslední vztah: 16. 5. 2011

vznik členství: 3. 12. 2010

vznik funkce: 12. 12. 2010

zánik funkce: 13. 4. 2011

Oskara Brázdy 724, Pardubice, 533 51, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Jindřich Tauber

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 1. 2011 - Poslední vztah: 22. 2. 2011

vznik členství: 3. 12. 2010

vznik funkce: 12. 12. 2010

Dubinská 740, Pardubice, 530 12, Česká republika

Mgr. Anna Kučerová

člen představenstva

První vztah: 11. 1. 2011 - Poslední vztah: 29. 11. 2013

vznik členství: 3. 12. 2010

zánik členství: 18. 9. 2013

Na Labišti 530, Pardubice, 530 09, Česká republika

Zbyněk Kusý

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 1. 2011 - Poslední vztah: 16. 5. 2011

vznik členství: 14. 5. 2008

vznik funkce: 12. 12. 2010

zánik funkce: 13. 4. 2011

ČSA 236, Skuteč, 539 73, Česká republika

Ing. Vladislav Náhlík

člen představenstva

První vztah: 15. 7. 2008 - Poslední vztah: 10. 8. 2011

vznik členství: 14. 5. 2008

zánik členství: 15. 6. 2011

Pod Ovčínem 275, Letohrad, 561 51, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Alexandr Krejčíř

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 7. 2008 - Poslední vztah: 11. 1. 2011

vznik členství: 14. 5. 2008

zánik členství: 3. 12. 2010

vznik funkce: 5. 6. 2008

zánik funkce: 3. 12. 2010

Sokolovská 2353, Pardubice, 530 02, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Zbyněk Kusý

člen představenstva

První vztah: 15. 7. 2008 - Poslední vztah: 11. 1. 2011

vznik členství: 14. 5. 2008

ČSA 236, Skuteč, 539 73, Česká republika

Mgr. Ondřej Heřman

předseda představenstva

První vztah: 15. 7. 2008 - Poslední vztah: 16. 5. 2011

vznik členství: 14. 5. 2008

zánik členství: 13. 4. 2011

vznik funkce: 5. 6. 2008

zánik funkce: 13. 4. 2011

Bulharská 1830, Pardubice, 530 03, Česká republika

MUDr. Štěpánka Fraňková

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 7. 2008 - Poslední vztah: 11. 1. 2011

vznik členství: 14. 5. 2008

zánik členství: 3. 12. 2010

vznik funkce: 5. 6. 2008

zánik funkce: 3. 12. 2010

Salavcova 284, Pardubice, 533 51, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jiří Beran

člen představenstva

První vztah: 15. 7. 2008 - Poslední vztah: 29. 11. 2013

vznik členství: 14. 5. 2008

zánik členství: 14. 8. 2012

Ambrožova 1210, Jilemnice, 514 01, Česká republika

Ing. Daniel Tamchyna

člen představenstva

První vztah: 15. 7. 2008 - Poslední vztah: 16. 5. 2011

vznik členství: 14. 5. 2008

Mezi Mosty 1844, Pardubice, 530 03, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Mgr. Augustin Kohoutek

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 7. 2008 - Poslední vztah: 16. 5. 2011

vznik členství: 14. 5. 2008

vznik funkce: 5. 6. 2008

zánik funkce: 13. 4. 2011

Štěrková 269, Kosoř, 252 26, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • jednatel

  annielli s.r.o.

  Újezd 450/40, Praha Malá Strana (Praha 1), 118 00

 • jednatel

  ellianni s.r.o.

  Újezd 450/40, Praha Malá Strana (Praha 1), 118 00

MUDr. Štěpánka Fraňková

člen představenstva

První vztah: 14. 8. 2007 - Poslední vztah: 15. 7. 2008

vznik členství: 25. 7. 2007

zánik členství: 14. 5. 2008

Salavcova 284, Pardubice, 533 51, Česká republika

Další vztah k této osobě

Vladimír Martinec

člen představenstva

První vztah: 30. 5. 2007 - Poslední vztah: 15. 7. 2008

vznik členství: 6. 4. 2007

zánik členství: 14. 5. 2008

Jindřišská 2039, Pardubice, 530 02, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Mgr. Ondřej Heřman

předseda představenstva

První vztah: 30. 5. 2007 - Poslední vztah: 15. 7. 2008

vznik členství: 6. 4. 2007

zánik členství: 14. 5. 2008

vznik funkce: 6. 4. 2007

zánik funkce: 14. 5. 2008

Bulharská 1830, Pardubice, 530 03, Česká republika

Ing. Libor Vlasák

člen představenstva

První vztah: 30. 5. 2007 - Poslední vztah: 14. 8. 2007

vznik členství: 6. 4. 2007

zánik členství: 25. 7. 2007

Bratranců Veverkových 55, Pardubice, 530 02, Česká republika

Zbyněk Kusý

člen představenstva

První vztah: 30. 5. 2007 - Poslední vztah: 15. 7. 2008

vznik členství: 6. 4. 2007

zánik členství: 14. 5. 2008

ČSA 236, Skuteč, 539 73, Česká republika

Ing. Vladislav Náhlík

člen představenstva

První vztah: 30. 5. 2007 - Poslední vztah: 15. 7. 2008

vznik členství: 6. 4. 2007

zánik členství: 14. 5. 2008

Pod Ovčínem 275, Letohrad, 561 51, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jiří Lejhanec

člen představenstva

První vztah: 30. 5. 2007 - Poslední vztah: 15. 7. 2008

vznik členství: 6. 4. 2007

zánik členství: 14. 5. 2008

Sladkovského 414, Pardubice, 530 02, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Otakar Janecký

člen představenstva

První vztah: 30. 5. 2007 - Poslední vztah: 15. 7. 2008

vznik členství: 6. 4. 2007

zánik členství: 14. 5. 2008

Pod Zahradami 709, Pardubice, 530 03, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jiří Razskazov

člen představenstva

První vztah: 30. 5. 2007 - Poslední vztah: 15. 7. 2008

vznik členství: 6. 4. 2007

zánik členství: 14. 5. 2008

Nerudova 2772, Pardubice, 530 02, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Jaroslav Kňava

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 5. 2007 - Poslední vztah: 15. 7. 2008

vznik členství: 6. 4. 2007

zánik členství: 14. 5. 2008

vznik funkce: 6. 4. 2007

zánik funkce: 14. 5. 2008

kpt. Nálepky 2358, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. Alexandr Krejčíř

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 5. 2007 - Poslední vztah: 15. 7. 2008

vznik členství: 6. 4. 2007

zánik členství: 14. 5. 2008

vznik funkce: 6. 4. 2007

zánik funkce: 14. 5. 2008

Sokolovská 2353, Pardubice, 530 02, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

RNDr. Josef Kubát

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 5. 2007 - Poslední vztah: 15. 7. 2008

vznik členství: 6. 4. 2007

zánik členství: 14. 5. 2008

vznik funkce: 6. 4. 2007

zánik funkce: 14. 5. 2008

Erno Košťála 1000, Pardubice, 530 02, Česká republika

Mgr. Ondřej Heřman

Předseda představenstva

První vztah: 28. 8. 2006 - Poslední vztah: 30. 5. 2007

vznik členství: 26. 2. 2003

zánik členství: 6. 4. 2007

vznik funkce: 26. 2. 2003

zánik funkce: 6. 4. 2007

Bulharská 1830, Pardubice, 530 03, Česká republika

Ing. Václav Stříteský

Člen představenstva

První vztah: 18. 2. 2004 - Poslední vztah: 30. 5. 2007

vznik členství: 26. 2. 2003

zánik členství: 6. 4. 2007

Bartoňova čp. 679, Pardubice, Česká republika

RNDr. Josef Kubát

Člen představenstva

První vztah: 18. 2. 2004 - Poslední vztah: 30. 5. 2007

vznik členství: 26. 2. 2003

zánik členství: 6. 4. 2007

Erno Košťála čp. 1000, Pardubice, Česká republika

Vladimír Martinec

Člen představenstva

První vztah: 18. 2. 2004 - Poslední vztah: 30. 5. 2007

vznik členství: 26. 2. 2003

zánik členství: 6. 4. 2007

Jindřišská čp. 2039, Pardubice, Česká republika

Zbyněk Kusý

Člen představenstva

První vztah: 18. 2. 2004 - Poslední vztah: 30. 5. 2007

vznik členství: 26. 2. 2003

zánik členství: 6. 4. 2007

ČSA 236, Skuteč, Česká republika

Jiří Razskazov

Druhý místopředseda představenstva

První vztah: 18. 2. 2004 - Poslední vztah: 30. 5. 2007

vznik členství: 26. 2. 2003

zánik členství: 6. 4. 2007

vznik funkce: 26. 2. 2003

zánik funkce: 6. 4. 2007

Nerudova 1407, Pardubice, Česká republika

Ing. Michal Koláček

První místopředseda představenstva

První vztah: 18. 2. 2004 - Poslední vztah: 30. 5. 2007

vznik členství: 26. 2. 2003

zánik členství: 6. 4. 2007

vznik funkce: 26. 2. 2003

zánik funkce: 6. 4. 2007

Růžová 124, Pardubice, Česká republika

Mgr. Ondřej Heřman

Předseda představenstva

První vztah: 18. 2. 2004 - Poslední vztah: 28. 8. 2006

vznik členství: 26. 2. 2003

vznik funkce: 26. 2. 2003

Ke Tvrzi 1065, Pardubice, Česká republika

Ing. Jiří Ascherl

Člen představenstva

První vztah: 18. 2. 2004 - Poslední vztah: 30. 5. 2007

vznik členství: 26. 2. 2003

zánik členství: 6. 4. 2007

Bokova 319, Pardubice, Česká republika

Vladimír Martinec

Člen představenstva

První vztah: 17. 8. 1999 - Poslední vztah: 18. 2. 2004

vznik členství: 21. 5. 1999

zánik členství: 26. 2. 2003

Jindřišská čp. 2039, Pardubice, Česká republika

Zbyněk Kusý

Člen představenstva

První vztah: 17. 8. 1999 - Poslední vztah: 18. 2. 2004

vznik členství: 21. 5. 1999

zánik členství: 26. 2. 2003

ČSA 236, Skuteč, Česká republika

Ing. Michal Koláček

První místopředseda představenstva

První vztah: 17. 8. 1999 - Poslední vztah: 18. 2. 2004

zánik členství: 26. 2. 2003

vznik funkce: 21. 5. 1999

zánik funkce: 26. 2. 2003

Benešovo náměstí 2440, Pardubice, Česká republika

Miroslav Charvát

Člen představenstva

První vztah: 17. 8. 1999 - Poslední vztah: 18. 2. 2004

vznik členství: 21. 5. 1999

zánik členství: 26. 2. 2003

S.K.Neumanna čp. 2530, Pardubice, Česká republika

Mgr. Ondřej Heřman

Předseda představenstva

První vztah: 17. 8. 1999 - Poslední vztah: 18. 2. 2004

zánik členství: 26. 2. 2003

vznik funkce: 21. 5. 1999

zánik funkce: 26. 2. 2003

Jungmannova 1825, Pardubice, Česká republika

Jiří Razskazov

Druhý místopředseda představenstva

První vztah: 17. 8. 1999 - Poslední vztah: 18. 2. 2004

zánik členství: 26. 2. 2003

vznik funkce: 21. 5. 1999

zánik funkce: 26. 2. 2003

Nerudova 1407, Pardubice, Česká republika

Ing. Lumír Stehno

Místopředseda představenstva

První vztah: 4. 2. 1998 - Poslední vztah: 17. 8. 1999

Štrossova čp. 129, Pardubice, Česká republika

Ing. Josef Horáček

Člen představenstva

První vztah: 4. 2. 1998 - Poslední vztah: 17. 8. 1999

Bartoňova čp. 831, Pardubice, Česká republika

Ing. Libor Stehno

Místopředseda představenstva

První vztah: 4. 2. 1998 - Poslední vztah: 17. 8. 1999

Borová čp. 537, Pardubice, Česká republika

Ing. Vladimír Engelmajer

Předseda představenstva

První vztah: 4. 2. 1998 - Poslední vztah: 17. 8. 1999

K blahobytu čp. 855, Pardubice, Česká republika

RNDr. Josef Kubát

Člen představenstva

První vztah: 4. 2. 1998 - Poslední vztah: 18. 2. 2004

vznik členství: 21. 5. 1999

zánik členství: 26. 2. 2003

Erno Košťála čp. 1000, Pardubice, Česká republika

Ing. Václav Stříteský

Člen představenstva

První vztah: 4. 2. 1998 - Poslední vztah: 18. 2. 2004

vznik členství: 21. 5. 1999

zánik členství: 26. 2. 2003

Bartoňova čp. 679, Pardubice, Česká republika

Ing. Lumír Stehno

Místopředseda představenstva

První vztah: 23. 3. 1994 - Poslední vztah: 4. 2. 1998

Štrossova 129, Pardubice, Česká republika

Jan Levínský

Člen představenstva

První vztah: 23. 3. 1994 - Poslední vztah: 4. 2. 1998

Jiráskova 968, Pardubice, Česká republika

Zbyněk Kusý

Člen představenstva

První vztah: 23. 3. 1994 - Poslední vztah: 4. 2. 1998

ČSA 236, Skuteč, Česká republika

ing. Vladimír Engelmajer

Předseda představenstva

První vztah: 23. 3. 1994 - Poslední vztah: 4. 2. 1998

K blahobytu 855, Pardubice, Česká republika

Ing. Vladimír Meduna

Člen představenstva

První vztah: 23. 3. 1994 - Poslední vztah: 4. 2. 1998

Nádražní 822, Pardubice, Česká republika

Společnost zastupují vždy dva členové představenstva, z nichž jeden musí být ve funkci předsedy představenstva.

od 27. 1. 2017

Společnost zastupuje ve všech věcech samostatně předseda představenstva.

do 27. 1. 2017 od 16. 11. 2016

Způsob jednání za společnost: Za společnost jednají předseda a alespoň jeden místopředseda představenstva společně nebo ostatní dle pověření představenstvem.

do 16. 11. 2016 od 19. 1. 2000

Způsob jednání za společnost: Za společnost podepisují předseda a alespoň jeden místopředseda představenstva současně, ostatní dle pověření představenstvem. Všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti či k otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

do 19. 1. 2000 od 17. 8. 1999

Za společnost podepisují předseda a místopředsedové představenstva samostatně, ostatní dle pověření představenstvem. Všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti či k otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

do 17. 8. 1999 od 4. 2. 1998

Zastupování a podepisování: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu, představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představnestva, nebo člen představenstva a výkonný ředitel v rozsahu svého písemného pověření od představenstva. Všichni členové představenstva musí mít k podepisování písemné pověření od představenstva. Všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

do 4. 2. 1998 od 23. 3. 1994

Dozorčí rada

7 fyzických osob

Ing. Martin Mojžíš

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 10. 2020

vznik členství: 7. 4. 2020

Ke Koupališti 226, Pardubice, 530 09, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Petr Dědek

Předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 7. 2020

vznik členství: 17. 6. 2020

vznik funkce: 17. 6. 2020

Vrchlabí 1600, 543 01, Česká republika

Dalších 21 vztahů k této osobě

Jan Mazuch

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 9. 7. 2020

vznik členství: 17. 6. 2020

vznik funkce: 17. 6. 2020

Lonkova 472, Pardubice, 530 09, Česká republika

Další vztah k této osobě

Petr Sedlatý

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 6. 2020

vznik členství: 17. 6. 2020

Palackého třída 73, Nymburk, 288 02, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Petr Dědek

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 6. 2020

vznik členství: 17. 6. 2020

Vrchlabí 1600, 543 01, Česká republika

Dalších 14 vztahů k této osobě

Aleš Cerman

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 6. 2020

vznik členství: 17. 6. 2020

Slunečný vrch 1558, Vrchlabí, 543 01, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Josef Paleček

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 6. 2020

vznik členství: 17. 6. 2020

Schulhoffova 1744, Pardubice, 530 03, Česká republika

Historické vztahy

Jan Mazuch

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 6. 2020 - Poslední vztah: 9. 7. 2020

vznik členství: 17. 6. 2020

Lonkova 472, Pardubice, 530 09, Česká republika

Petr Dědek

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 6. 2020 - Poslední vztah: 9. 7. 2020

vznik členství: 17. 6. 2020

Vrchlabí 1600, 543 01, Česká republika

Ing. Martin Mojžíš

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 5. 2020 - Poslední vztah: 3. 10. 2020

vznik členství: 7. 4. 2020

Družby 335, Pardubice, 530 09, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • Jednatel

  VYMO s.r.o.

  Pernštýnská 6, Pardubice Pardubice-Staré Město, 530 02

Ing. Martin Charvát

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 2. 2020 - Poslední vztah: 17. 6. 2020

vznik členství: 4. 2. 2019

zánik členství: 17. 6. 2020

vznik funkce: 17. 12. 2019

zánik funkce: 17. 6. 2020

Rybitevská 699, Pardubice, 533 51, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Mgr. Jiří Pitaš

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 3. 2019 - Poslední vztah: 17. 6. 2020

vznik členství: 4. 2. 2019

zánik členství: 17. 6. 2020

Masarykova 112, Sezemice, 533 04, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Petr Juchelka

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 3. 2019 - Poslední vztah: 17. 6. 2020

vznik členství: 4. 2. 2019

zánik členství: 17. 6. 2020

Schwarzovo náměstí 1720, Pardubice, 530 03, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Ivan Šubrt

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 3. 2019 - Poslední vztah: 14. 2. 2020

vznik členství: 4. 2. 2019

zánik členství: 13. 1. 2020

vznik funkce: 12. 2. 2019

zánik funkce: 17. 12. 2019

Priehradná 26, Martin, 038 61, Slovenská republika

Ing. Martin Charvát

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 3. 2019 - Poslední vztah: 14. 2. 2020

vznik členství: 4. 2. 2019

Rybitevská 699, Pardubice, 533 51, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Ondřej Hlaváč

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 3. 2019 - Poslední vztah: 17. 6. 2020

vznik členství: 4. 2. 2019

zánik členství: 17. 6. 2020

Dubinská 758, Pardubice, 530 12, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Petr Čáslava

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 9. 2018 - Poslední vztah: 17. 6. 2020

vznik členství: 16. 1. 2017

zánik členství: 17. 6. 2020

Na Labišti 534, Pardubice, 530 09, Česká republika

Další vztah k této osobě

JUDr. Jaroslav Stach

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 4. 2018 - Poslední vztah: 17. 6. 2020

vznik členství: 28. 2. 2018

zánik členství: 17. 6. 2020

Chudeřice 84, 503 51, Česká republika

Dr. Radim Dvořák

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 4. 2018 - Poslední vztah: 13. 3. 2019

vznik členství: 28. 2. 2018

zánik členství: 4. 2. 2019

Koněvova 8/67, Praha, 130 00, Česká republika

Marek Šuda

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 4. 2018 - Poslední vztah: 20. 11. 2019

vznik členství: 28. 2. 2018

zánik členství: 27. 6. 2019

Na Stráni 1660, Čelákovice, 250 88, Česká republika

Vladimír Martinec

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 1. 2017 - Poslední vztah: 13. 3. 2019

vznik členství: 16. 1. 2017

zánik členství: 4. 2. 2019

Jindřišská 2039, Pardubice, 530 02, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Stanislav Filip

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 1. 2017 - Poslední vztah: 13. 3. 2019

vznik členství: 16. 1. 2017

zánik členství: 4. 2. 2019

Sportovní 140, Pardubice, 530 03, Česká republika

Ing. Jana Konvalinová

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 1. 2017 - Poslední vztah: 5. 4. 2018

vznik členství: 16. 1. 2017

zánik členství: 28. 2. 2018

třída Míru 2669, Pardubice, 530 02, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Martin Charvát

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 1. 2017 - Poslední vztah: 13. 3. 2019

vznik členství: 31. 10. 2016

zánik členství: 4. 2. 2019

vznik funkce: 16. 1. 2017

zánik funkce: 4. 2. 2019

Rybitevská 699, Pardubice, 533 51, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Jana Konvalinová

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 1. 2017 - Poslední vztah: 5. 4. 2018

vznik členství: 16. 1. 2017

zánik členství: 28. 2. 2018

třída Míru 2669, Pardubice, 530 02, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Marek Šuda

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 1. 2017 - Poslední vztah: 28. 10. 2017

vznik členství: 16. 1. 2017

zánik členství: 1. 7. 2017

Na Stráni 1660, Čelákovice, 250 88, Česká republika

Mgr. Věra Vlastníková Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 1. 2017 - Poslední vztah: 30. 1. 2018

vznik členství: 16. 1. 2017

zánik členství: 8. 12. 2017

Jungmannova 1438, Pardubice, 530 02, Česká republika

Petr Čáslava

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 1. 2017 - Poslední vztah: 12. 9. 2018

vznik členství: 16. 1. 2017

Rybitevská 689, Pardubice, 533 51, Česká republika

Petr Čáslava

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 1. 2017 - Poslední vztah: 12. 9. 2018

vznik členství: 16. 1. 2017

Rybitevská 689, Pardubice, 533 51, Česká republika

Marek Šuda

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 1. 2017 - Poslední vztah: 28. 10. 2017

vznik členství: 16. 1. 2017

zánik členství: 1. 7. 2017

Na Stráni 1660, Čelákovice, 250 88, Česká republika

Mgr. Věra Vlastníková Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 1. 2017 - Poslední vztah: 30. 1. 2018

vznik členství: 16. 1. 2017

zánik členství: 8. 12. 2017

Jungmannova 1438, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. Martin Charvát

Člen dozorčí rady

První vztah: 16. 11. 2016 - Poslední vztah: 27. 1. 2017

vznik členství: 31. 10. 2016

Rybitevská 699, Pardubice, 533 51, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Martin Charvát

Člen dozorčí rady

První vztah: 16. 11. 2016 - Poslední vztah: 27. 1. 2017

vznik členství: 31. 10. 2016

Rybitevská 699, Pardubice, 533 51, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Jiří Rozinek

Člen dozorčí rady

První vztah: 16. 11. 2016 - Poslední vztah: 13. 3. 2019

vznik členství: 31. 10. 2016

zánik členství: 4. 2. 2019

Arnošta z Pardubic 2604, Pardubice, 530 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Pavla Endlová

Člen dozorčí rady

První vztah: 16. 11. 2016 - Poslední vztah: 27. 1. 2017

vznik členství: 31. 10. 2016

zánik členství: 16. 1. 2017

Čáslavská 372, Chrudim, 537 01, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Jaroslav Šuda

Člen dozorčí rady

První vztah: 16. 11. 2016 - Poslední vztah: 27. 1. 2017

vznik členství: 31. 10. 2016

zánik členství: 16. 1. 2017

Příční 1723, Čelákovice, 250 88, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jaroslav Šuda

Člen dozorčí rady

První vztah: 16. 11. 2016 - Poslední vztah: 27. 1. 2017

vznik členství: 31. 10. 2016

zánik členství: 16. 1. 2017

Příční 1723, Čelákovice, 250 88, Česká republika

Další vztah k této osobě

Roman Šmidberský

Předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 11. 2016 - Poslední vztah: 27. 1. 2017

vznik členství: 31. 10. 2016

zánik členství: 16. 1. 2017

vznik funkce: 31. 10. 2016

zánik funkce: 16. 1. 2017

Bulharská 814, Pardubice, 530 03, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

 • Člen správní rady, předseda správní rady

  AML Holding a.s.

  třída Míru 2800, Pardubice Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02

 • Předseda dozorčí rady

  PANAV, a.s.

  Nádražní 212, Senice na Hané, 783 45

 • předseda dozorčí rady

  LOG-IN CZ s.r.o.

  Pardubice 106, 533 53

 • člen dozorčí rady

  CUTCO Steel s.r.o.

  Litovel 132, 784 01

 • předseda správní rady

  MATTELI Group a.s.

  třída Míru 2800, Pardubice Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02

 • předseda dozorčí rady

  CEE Logistics a.s.

  Pardubice 106, 533 53

 • Předseda dozorčí rady

  KLIMA s.r.o.

  Krumlovská 38, Prachatice, 383 01

 • Jednatel

  AML Services s.r.o.

  třída Míru 2800, Pardubice Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02

 • Člen správní rady

  Nadace Lenky a Romana Šmidberských

  třída Míru 2800, Pardubice Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02

 • jednatel

  AML Aviation s.r.o.

  třída Míru 2800, Pardubice Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02

Roman Šmidberský

Předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 11. 2016 - Poslední vztah: 27. 1. 2017

vznik členství: 31. 10. 2016

zánik členství: 16. 1. 2017

vznik funkce: 31. 10. 2016

zánik funkce: 16. 1. 2017

Bulharská 814, Pardubice, 530 03, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

 • Člen správní rady, předseda správní rady

  AML Holding a.s.

  třída Míru 2800, Pardubice Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02

 • Předseda dozorčí rady

  PANAV, a.s.

  Nádražní 212, Senice na Hané, 783 45

 • předseda dozorčí rady

  LOG-IN CZ s.r.o.

  Pardubice 106, 533 53

 • člen dozorčí rady

  CUTCO Steel s.r.o.

  Litovel 132, 784 01

 • předseda správní rady

  MATTELI Group a.s.

  třída Míru 2800, Pardubice Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02

 • předseda dozorčí rady

  CEE Logistics a.s.

  Pardubice 106, 533 53

 • Předseda dozorčí rady

  KLIMA s.r.o.

  Krumlovská 38, Prachatice, 383 01

 • Jednatel

  AML Services s.r.o.

  třída Míru 2800, Pardubice Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02

 • Člen správní rady

  Nadace Lenky a Romana Šmidberských

  třída Míru 2800, Pardubice Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02

 • jednatel

  AML Aviation s.r.o.

  třída Míru 2800, Pardubice Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02

Mgr. Lenka Šmidberská

Člen dozorčí rady

První vztah: 16. 11. 2016 - Poslední vztah: 27. 1. 2017

vznik členství: 31. 10. 2016

zánik členství: 16. 1. 2017

Bulharská 814, Pardubice, 530 03, Česká republika

Pavla Endlová

Člen dozorčí rady

První vztah: 16. 11. 2016 - Poslední vztah: 27. 1. 2017

vznik členství: 31. 10. 2016

zánik členství: 16. 1. 2017

Čáslavská 372, Chrudim, 537 01, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Mgr. Lenka Šmidberská

Člen dozorčí rady

První vztah: 16. 11. 2016 - Poslední vztah: 27. 1. 2017

vznik členství: 31. 10. 2016

zánik členství: 16. 1. 2017

Bulharská 814, Pardubice, 530 03, Česká republika

Ing. Marek Nezveda

Člen dozorčí rady

První vztah: 16. 11. 2016 - Poslední vztah: 30. 1. 2018

vznik členství: 31. 10. 2016

zánik členství: 9. 12. 2017

Nerudova 2772, Pardubice, 530 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Marek Nezveda

Člen dozorčí rady

První vztah: 16. 11. 2016 - Poslední vztah: 30. 1. 2018

vznik členství: 31. 10. 2016

zánik členství: 9. 12. 2017

Nerudova 2772, Pardubice, 530 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Karel Janeba

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2015 - Poslední vztah: 16. 11. 2016

vznik členství: 6. 3. 2015

zánik členství: 31. 10. 2016

Gorkého 2068, Pardubice, 530 02, Česká republika

Karel Janeba

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2015 - Poslední vztah: 16. 11. 2016

vznik členství: 6. 3. 2015

zánik členství: 31. 10. 2016

Gorkého 2068, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. Jiří Morávek

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 5. 2015 - Poslední vztah: 16. 11. 2016

vznik členství: 6. 3. 2015

zánik členství: 31. 10. 2016

Palackého třída 1930, Pardubice, 530 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Karel Janeba

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 5. 2015 - Poslední vztah: 4. 6. 2015

vznik členství: 6. 3. 2015

Sezemice 47, 533 04, Česká republika

Ing. Jiří Morávek

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 5. 2015 - Poslední vztah: 16. 11. 2016

vznik členství: 6. 3. 2015

zánik členství: 31. 10. 2016

Palackého třída 1930, Pardubice, 530 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Libor Joska

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 5. 2015 - Poslední vztah: 16. 11. 2016

vznik členství: 6. 3. 2015

zánik členství: 31. 10. 2016

Wolkerova 2081, Pardubice, 530 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda představenstva

  DEPRO INVEST a.s.

  Gajdošova 4392/7, Brno Židenice (Brno-Židenice), 615 00

RNDr. Josef Kubát

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 5. 2015 - Poslední vztah: 15. 7. 2015

vznik členství: 3. 12. 2010

zánik členství: 3. 12. 2014

Erno Košťála 1000, Pardubice, 530 12, Česká republika

Ing. Libor Joska

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 5. 2015 - Poslední vztah: 16. 11. 2016

vznik členství: 6. 3. 2015

zánik členství: 31. 10. 2016

Wolkerova 2081, Pardubice, 530 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda představenstva

  DEPRO INVEST a.s.

  Gajdošova 4392/7, Brno Židenice (Brno-Židenice), 615 00

Michal Fiala

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 5. 2015 - Poslední vztah: 16. 11. 2016

vznik členství: 6. 3. 2015

zánik členství: 31. 10. 2016

vznik funkce: 6. 3. 2015

zánik funkce: 31. 10. 2016

Rožkova 2628, Pardubice, 530 02, Česká republika

Marta Vitochová

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 5. 2015 - Poslední vztah: 16. 11. 2016

vznik členství: 6. 3. 2015

zánik členství: 31. 10. 2016

Lonkova 490, Pardubice, 530 09, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Marta Vitochová

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 5. 2015 - Poslední vztah: 16. 11. 2016

vznik členství: 6. 3. 2015

zánik členství: 31. 10. 2016

Lonkova 490, Pardubice, 530 09, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Michal Fiala

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 5. 2015 - Poslední vztah: 16. 11. 2016

vznik členství: 6. 3. 2015

zánik členství: 31. 10. 2016

vznik funkce: 6. 3. 2015

zánik funkce: 31. 10. 2016

Rožkova 2628, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. Libor Joska

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2014 - Poslední vztah: 15. 7. 2015

vznik členství: 3. 12. 2010

zánik členství: 3. 12. 2014

Wolkerova 2081, Pardubice, 530 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda představenstva

  DEPRO INVEST a.s.

  Gajdošova 4392/7, Brno Židenice (Brno-Židenice), 615 00

Ing. Jiří Morávek

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2014 - Poslední vztah: 14. 5. 2015

vznik členství: 15. 6. 2011

zánik členství: 6. 3. 2015

Palackého třída 1930, Pardubice, 530 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Stanislav Filip

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 4. 2014 - Poslední vztah: 14. 5. 2015

vznik členství: 9. 4. 2014

zánik členství: 6. 3. 2015

Sportovní 140, Pardubice, 530 03, Česká republika

RNDr. Josef Kubát

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 4. 2014 - Poslední vztah: 14. 5. 2015

vznik členství: 3. 12. 2010

vznik funkce: 12. 12. 2010

zánik funkce: 6. 3. 2015

Erno Košťála 1000, Pardubice, 530 12, Česká republika

Vladimír Martinec

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 4. 2014 - Poslední vztah: 16. 11. 2016

vznik členství: 9. 4. 2014

zánik členství: 31. 10. 2016

Jindřišská 2039, Pardubice, 530 02, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Karel Janeba

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 4. 2014 - Poslední vztah: 14. 5. 2015

vznik členství: 15. 6. 2011

zánik členství: 6. 3. 2015

Sezemice 47, 533 04, Česká republika

Vladimír Martinec

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 4. 2014 - Poslední vztah: 16. 11. 2016

vznik členství: 9. 4. 2014

zánik členství: 31. 10. 2016

Jindřišská 2039, Pardubice, 530 02, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Jiří Morávek

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 11. 2013 - Poslední vztah: 15. 12. 2014

vznik členství: 15. 6. 2011

Palackého třída 1930, Pardubice, 530 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Libor Joska

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 10. 2013 - Poslední vztah: 15. 12. 2014

vznik členství: 3. 12. 2010

Wolkerova 2081, Pardubice, 530 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda představenstva

  DEPRO INVEST a.s.

  Gajdošova 4392/7, Brno Židenice (Brno-Židenice), 615 00

Ing. Jiří Morávek

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 8. 2011 - Poslední vztah: 29. 11. 2013

vznik členství: 15. 6. 2011

Palackého třída 1930, Pardubice, 530 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Karel Janeba

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 8. 2011 - Poslední vztah: 15. 4. 2014

vznik členství: 15. 6. 2011

Sezemice 47, 533 04, Česká republika

Ing. Libor Joska

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 1. 2011 - Poslední vztah: 6. 10. 2013

vznik členství: 3. 12. 2010

Wolkerova 2081, Pardubice, 530 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda představenstva

  DEPRO INVEST a.s.

  Gajdošova 4392/7, Brno Židenice (Brno-Židenice), 615 00

RNDr. Josef Kubát

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 1. 2011 - Poslední vztah: 15. 4. 2014

vznik členství: 3. 12. 2010

vznik funkce: 12. 12. 2010

Erno Košťála 1000, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. Jiří Stříteský

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 7. 2008 - Poslední vztah: 11. 1. 2011

vznik členství: 14. 5. 2008

zánik členství: 3. 12. 2010

vznik funkce: 9. 5. 2008

zánik funkce: 3. 12. 2010

Sladkovského 1826, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. Jaroslav Šuda

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 7. 2008 - Poslední vztah: 10. 8. 2011

vznik členství: 14. 5. 2008

zánik členství: 15. 6. 2011

Argentinierstrasse 29, byt 16, Vídeň, 1 040, Rakouská republika

Vladimír Martinec

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 7. 2008 - Poslední vztah: 15. 4. 2014

vznik členství: 14. 5. 2008

zánik členství: 9. 4. 2014

Jindřišská 2039, Pardubice, 530 02, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Jana Konvalinová

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 7. 2008 - Poslední vztah: 15. 4. 2014

vznik členství: 14. 5. 2008

zánik členství: 9. 4. 2014

třída Míru 2669, Pardubice, 530 02, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Rostislav Šindler

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 7. 2008 - Poslední vztah: 11. 1. 2011

vznik členství: 14. 5. 2008

zánik členství: 3. 12. 2010

Veská 79, Sezemice, 533 04, Česká republika

Vladimír Pitter

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 7. 2008 - Poslední vztah: 10. 8. 2011

vznik členství: 14. 5. 2008

zánik členství: 15. 6. 2011

Pod Hrází 94, Pardubice, 530 03, Česká republika

Ing. Jaroslav Šuda

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 5. 2007 - Poslední vztah: 15. 7. 2008

vznik členství: 6. 4. 2007

zánik členství: 14. 5. 2008

Argentinierstrasse 29, byt 16, Vídeň, 1 040, Rakouská republika

Ing. Jiří Stříteský

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 5. 2007 - Poslední vztah: 15. 7. 2008

vznik členství: 6. 4. 2007

zánik členství: 14. 5. 2008

vznik funkce: 6. 4. 2007

zánik funkce: 14. 5. 2008

Sladkovského 1826, Pardubice, 530 02, Česká republika

Milan Tichý

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 5. 2007 - Poslední vztah: 15. 7. 2008

vznik členství: 6. 4. 2007

zánik členství: 14. 5. 2008

Hrabalova 306, Pardubice, 533 53, Česká republika

František Brendl

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 5. 2007 - Poslední vztah: 15. 7. 2008

vznik členství: 6. 4. 2007

zánik členství: 14. 5. 2008

Sakařova 1325, Pardubice, 530 03, Česká republika

Ing. Vladimír Šťastný

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 5. 2007 - Poslední vztah: 15. 7. 2008

vznik členství: 6. 4. 2007

zánik členství: 14. 5. 2008

Lonkova 461, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. Zdeněk Sirůček

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 5. 2007 - Poslední vztah: 15. 7. 2008

vznik členství: 6. 4. 2007

zánik členství: 14. 5. 2008

V Hůrkách 2095, Praha, 150 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Šuda

Člen dozorčí rady

První vztah: 29. 5. 2004 - Poslední vztah: 30. 5. 2007

vznik členství: 22. 12. 2003

zánik členství: 6. 4. 2007

Příční 1723, Čelákovice, 250 88, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jaroslav Kňava

Předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 2. 2004 - Poslední vztah: 30. 5. 2007

vznik členství: 26. 2. 2003

zánik členství: 6. 4. 2007

vznik funkce: 26. 2. 2003

zánik funkce: 6. 4. 2007

Kpt. Nálepky 2358, Pardubice, Česká republika

Ing. arch. Miroslav Petráň

Člen dozorčí rady

První vztah: 18. 2. 2004 - Poslední vztah: 30. 5. 2007

vznik členství: 26. 2. 2003

zánik členství: 6. 4. 2007

Škroupova 585, Pardubice, Česká republika

Ing. Zdeněk Sirůček

Člen dozorčí rady

První vztah: 18. 2. 2004 - Poslední vztah: 30. 5. 2007

vznik členství: 26. 2. 2003

zánik členství: 6. 4. 2007

V Hůrkách 2095, Praha 5, Česká republika

Ing. Vladimír Šťastný

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 18. 2. 2004 - Poslední vztah: 30. 5. 2007

vznik členství: 26. 2. 2003

zánik členství: 6. 4. 2007

vznik funkce: 26. 2. 2003

zánik funkce: 6. 4. 2007

Lonkova 461, Pardubice, Česká republika

Ing. Petr Heřmanský

Člen dozorčí rady

První vztah: 18. 2. 2004 - Poslední vztah: 29. 5. 2004

vznik členství: 26. 2. 2003

zánik členství: 22. 12. 2003

Černoborská 54, Pardubice, Česká republika

Ing. Josef Bednář

Člen dozorčí rady

První vztah: 18. 2. 2004 - Poslední vztah: 30. 5. 2007

vznik členství: 26. 2. 2003

zánik členství: 6. 4. 2007

Ke Hřišti 453, Pardubice, Česká republika

Ing. Vladimír Šťastný

Člen dozorčí rady

První vztah: 6. 11. 2002 - Poslední vztah: 18. 2. 2004

vznik členství: 18. 12. 2001

zánik členství: 26. 2. 2003

Lonkova 461, Pardubice, Česká republika

Ing. Zdeněk Sirůček

Člen dozorčí rady

První vztah: 6. 11. 2002 - Poslední vztah: 18. 2. 2004

vznik členství: 18. 12. 2001

zánik členství: 26. 2. 2003

V Hůrkách 2095, Praha 5, Česká republika

Ing. arch. Miroslav Petráň

Člen

První vztah: 20. 11. 2000 - Poslední vztah: 18. 2. 2004

vznik členství: 6. 6. 2000

zánik členství: 26. 2. 2003

Škroupova 585, Pardubice, Česká republika

Mgr. Miloslav Kučera

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 17. 8. 1999 - Poslední vztah: 18. 2. 2004

vznik členství: 21. 5. 1999

zánik členství: 26. 2. 2003

vznik funkce: 28. 5. 1999

zánik funkce: 26. 2. 2003

Semtínská čp. 277, Pardubice, Česká republika

Jaroslav Kňava

Předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 8. 1999 - Poslední vztah: 18. 2. 2004

vznik členství: 21. 5. 1999

zánik členství: 26. 2. 2003

vznik funkce: 28. 5. 1999

zánik funkce: 26. 2. 2003

Kpt. Nálepky 2358, Pardubice, Česká republika

Ing. Josef Bednář

Člen

První vztah: 17. 8. 1999 - Poslední vztah: 18. 2. 2004

vznik členství: 21. 5. 1999

zánik členství: 26. 2. 2003

Ke hřišti čp. 453, Pardubice, Česká republika

Zbyněk Kusý

Předseda

První vztah: 4. 2. 1998 - Poslední vztah: 17. 8. 1999

ČSA čp. 236, Skuteč, Česká republika

Mgr. Miloslav Kučera

Člen

První vztah: 4. 2. 1998 - Poslední vztah: 17. 8. 1999

Semtínská čp. 279, Pardubice, Česká republika

Ing. Libor Slezák CSc.

Člen

První vztah: 4. 2. 1998 - Poslední vztah: 20. 11. 2000

Lány na Důlku čp. 127, Pardubice, Česká republika

František Sluka

Člen

První vztah: 4. 2. 1998 - Poslední vztah: 6. 11. 2002

zánik členství: 18. 12. 2001

Na vrškách čp. 55, Pardubice - Trnová, Česká republika

Ing. Josef Kubíček

Člen

První vztah: 4. 2. 1998 - Poslední vztah: 6. 11. 2002

zánik členství: 18. 12. 2001

K Višňovce čp. 1386, Pardubice, Česká republika

Ing. Milan Kvapil

První vztah: 23. 3. 1994 - Poslední vztah: 4. 2. 1998

Gagarinova 375, Pardubice, Česká republika

Ing. Libor Stehno

Předseda

První vztah: 23. 3. 1994 - Poslední vztah: 4. 2. 1998

Borová 537, Rosice nad Labem, Česká republika

František Sluka

První vztah: 23. 3. 1994 - Poslední vztah: 4. 2. 1998

Trnová 55, Pardubice, Česká republika

Další vztahy firmy HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 23. 3. 1994

Živnosti

Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 12. 2001
Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti ledního hokeje, kopané, basketbalu, házené, golfu, tenise, squashe, atletiky, posilovacích a strečinkových cvičení, in-line hokeji, ZRTV, turistiky, plavání, veslování, boxu, lyžování a cyklistice
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 28. 9. 1999
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkovatelská činnost v obchodě a informačním servisu
 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 • Pronájem motorových vozidel
 • Reklama a propagace
 • Organizování veřejných sportovních soutěží
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 23. 3. 1994
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).