Hlavní navigace

EPISPOL, a.s.

Firma EPISPOL, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1426, Krajský soud v Ústí nad Labem. Její základní kapitál je ve výši 570 976 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

25449842

Sídlo:

Revoluční 1930/86, Ústí nad Labem Ústí nad Labem-centrum, 400 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

19. 6. 2002

DIČ:

CZ25449842

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

20160 Výroba plastů v primárních formách
46900 Nespecializovaný velkoobchod
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
8559 Ostatní vzdělávání j. n.

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1426, Krajský soud v Ústí nad Labem

Obchodní firma

EPISPOL, a.s. od 19. 6. 2002

Právní forma

Akciová společnost od 19. 6. 2002

adresa

Revoluční 1930/86
Ústí nad Labem 40001 od 16. 9. 2014

adresa

Revoluční 86, čp. 1930
Ústí nad Labem 40001 do 16. 9. 2014 od 19. 6. 2002

Předmět podnikání

Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí od 4. 6. 2014

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady od 4. 6. 2014

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 4. 6. 2014

výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující do 4. 6. 2014 od 19. 6. 2002

velkoobchod do 4. 6. 2014 od 19. 6. 2002

Ostatní skutečnosti

1.Zvyšuje základní kapitál z dosavadní výše ..300 000 000,- Kč, (slovy: tři sta milionů korun českých), upsáním nových akcií o částku .... 270 976 000,- Kč, (slovy: dvě stě sedmdesát milionů devět set sedmdesát šest tisíc korun českých), na částku ...570 976 000,- Kč (slovy: pět set sedmdesát milionů devět set sedmdesát šest tisíc korun českých). Není připuštěno upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Důvodem zvýšení základního kapitálu je zvýšení kredibility Společnosti a naplnění podmínek pro realizaci projektu se zahraničním partnerem. 2.Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, kdy bude jediným akcionářem Společnosti Spolkem - nově upsáno 270 976 (slovy: dvě stě sedmdesát tisíc devět set sedmdesát šest) kusů akcií v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každé akcie. Emisní kurs každé nově vydané akcie bude roven její jmenovité hodnotě; celkový emisní kurz všech nově vydaných akcií tak činí 270 976 000,- Kč (slovy: dvě stě sedmdesát mili ónů devět set sedmdesát šest tisíc korun českých). Pro vyloučení pochybností se stanoví, že žádná z akcií nebude upsána na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích. 3.Celý emisní kurz upsaných akcií bude splacen nepeněžitým vkladem za dále stanovených podmínek. 4.Schvaluje se předmět nepeněžitého vkladu na zvýšení základního kapitálu Společnosti, který je tvořen hromadnou listinnou akcií na jméno emitovanou společností SPOLCHEMIE Zebra, a.s., IČO: 119 63 751, o souhrnné jmenovité hodnotě 275 256 000,- Kč (slovy: dvě stě sedmdesát pět milionů dvě stě padesát šest tisíc korun českých), série H, číselné označení 01, která nahrazuje 275 256 (slovy: dvě stě sedmdesát pět tisíc dvě stě padesát šest) kusů akcií v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každé akcie, série B, číselné označení 1 až 275 256, emitovaných společností SPOLCHEMIE Zebra, a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Ústí nad Labem centrum, Revoluční 1930/86, PSČ 400 01, IČ 119 63 751, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 26728, jejímž vlastníkem je jediný akcionář Společnosti - Spolek, a za které mu budou vydány akcie Společnosti, tj. 270 976 (slovy: dvě stě sedmdesát tisíc devět set sedmdesát š est) kusů akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každé, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 270 976 000,- Kč (slovy: dvě stě sedmdesát milionů devět set sedmdesát šest tisíc korun čes kých). Hodnota nepeněžitého vkladu byla zjištěna znaleckým posudkem číslo 024/2022 ze dne 10.02.2022 vyhotoveného společností Grant Thornton Appraisal services a.s. se sídlem Praha 4, Nusle, Pujmanové 1753/10a, PSČ 140 00, IČ 275 99 582, znalcem v oboru ekonomik a a činí 270 976 000,- Kč (slovy: dvě stě sedmdesát milionů devět set sedmdesát šest tisíc korun českých). Vnesením výše specifikovaného nepeněžitého vkladu bude splacen celý emisní kurz nově upisovaných akcií. Akcie je možno upsat ve lhůtě dvou (2) měsíců, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle § 479 zákona o obchodních korporacích. Návrh smlouvy o upsání akcií je Společnost povinna Spolku odeslat do čtrnácti (14) dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu; Spolku je poskytnuta lhůta třicet (30) dnů ode dne doručení takového návrhu k jejímu uzavření. Lhůta pro vnesení nepeněžitého vkladu činí třicet (30) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Místem pro vnesení nepeněžitého vkladu je sídlo Společnosti. od 21. 2. 2022

Počet členů statutárního orgánu: 3 od 16. 9. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 od 16. 9. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 16. 9. 2014

Jediný akcionář společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, se sídlem Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, PSČ 400 32, z důvodu posílení vnitřních zdrojů financování rozhodl dne 20.10.2004 při výkonu působnosti valné hromady o zvýše ní základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií takto: a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku Kč 298 000 000,--, slovy dvěstědevadesátosmmilionů korun českých, tedy z částky 2 000 000,--, slovy dvamiliony korun českých, na částku Kč 300 000 000,--, slovy třistamilionů korun českých. Upisování akc ií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) Upisované akcie jsou kmenové, na jméno, listinné v celkovém počtu 2 980, slovy dvatisícedevětsetosmdesát, kusů o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 100 000,--, slovy jednostotisíc korun českých. Převoditelnost akcií bude podle Článku 5 odstavec 4) stanov omezena souhlasem valné hromady společnosti. c) Přednostní právo stávajícího akcionáře k upisování akcií se vylučuje. Vzhledem k tomu, že společnost má jediného akcionáře, nebudou vyloučením přednostního práva dotčena práva jiných osob. d) Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je akcionář Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost se sídlem Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, PSČ 400 32, identifikační číslo 00011789, a to smlouvou o upsání akcií, kt erou uzavře zájemce se společností. e) Místem pro upisování nových akcií se stanoví Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, PSČ 400 01, lhůta pro upisování se stanoví na třicet dnů. Upisování akcií bude zahájeno první pracovní den následující po dni, kdy představenstvo společnosti doručí určeném u zájemci (Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost) písemné oznámení o tom, že byl podán návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti (dále Rozhodnut í) do obchodního rejstříku. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem o zamítnutí návrhu na zápis Rozhodnutí do obchodního rejstříku. Emisní kurs každé nově upisované akcie je Kč 100 000,--, slovy jednostotisíc korun českých, a je shodný s její jmenovitou hodnotou. Celkový emisní kurs všech nově upisovaných akcií je Kč 298 000 000,--, slovy dvěstědevadesátosmmilionů korun českých. f) Připouští se možnost započtení pohledávek předem určeného zájemce, jímž je akcionář Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, které má tento akcionář vůči společnosti, a to pohledávky ve výši Kč 22 053 000,--, slovy dvacetdvamilionůpades áttřitisíce korun českých, z titulu smlouvy o půjčce ze dne 27.2.2003 ve znění dodatku č. 1 ze dne 5.12.2003, dále pohledávky ve výši Kč 36 173 750,--, slovy třicetšestmilionůjednostosedmdesáttřitisícesedmsetpadesát korun českých, z titulu smlouvy o půjčc e ze dne 23.4.2003 ve znění dodatku č. 1 ze dne 5.12.2003 a konečně pohledávky ve výši Kč 239 773 250,--, slovy dvěstětřicetdevětmilionůsedmsetsedmdesáttřitisícedvěstěpadesát korun českých, z titulu nezaplacené části kupní ceny podle kupní smlouvy ze dne 6.10.2004 proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu ve výši Kč 298 000 000,--, slovy dvěstědevadesátosmmilionů korun českých). g) Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o započtení musí mít písemnou formu, podpisy na ní musí být úředně ověřeny a musí být uzavřena nejpozději do třiceti dnů ode dne právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem o zápisu Rozhodnutí do obchodního rejstříku. do 22. 12. 2004 od 15. 11. 2004

Kapitál

Základní kapitál

vklad 570 976 000 Kč

od 21. 2. 2022

Základní kapitál

vklad 300 000 000 Kč

do 21. 2. 2022 od 22. 12. 2004

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 22. 12. 2004 od 19. 6. 2002
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 3 000 od 21. 2. 2022
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 270 976 od 21. 2. 2022
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 3 000 do 21. 2. 2022 od 22. 12. 2004
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 22. 12. 2004 od 19. 6. 2002

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Tomáš Loubal

Člen představenstva

První vztah: 23. 11. 2022

vznik členství: 21. 6. 2019

Moskevská 1590/38, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jaromír Florián

Místopředseda představenstva

První vztah: 27. 8. 2019

vznik členství: 21. 6. 2019

vznik funkce: 21. 6. 2019

Stojická 827/5, Praha, 190 17, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Ing. Daniel Tamchyna

Předseda představenstva

První vztah: 27. 8. 2019

vznik členství: 21. 6. 2019

vznik funkce: 21. 6. 2019

Mezi Mosty 1844, Pardubice, 530 03, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Tomáš Loubal

Člen představenstva

První vztah: 27. 8. 2019 - Poslední vztah: 23. 11. 2022

vznik členství: 21. 6. 2019

SNP 2384/14, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Tomáš Loubal

Člen představenstva

První vztah: 12. 4. 2019 - Poslední vztah: 27. 8. 2019

vznik členství: 19. 6. 2014

zánik členství: 19. 6. 2019

SNP 2384/14, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Jaromír Florián

Místopředseda představenstva

První vztah: 9. 3. 2015 - Poslední vztah: 27. 8. 2019

vznik členství: 30. 10. 2014

zánik členství: 21. 6. 2019

vznik funkce: 30. 10. 2014

zánik funkce: 21. 6. 2019

Stojická 827/5, Praha, 190 17, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen představenstva

  SPOLCHEMIE, a.s.

  Prokopova 148/15, Praha Žižkov (Praha 3), 130 00

Ing. Daniel Tamchyna, MBA

Předseda představenstva

První vztah: 9. 3. 2015 - Poslední vztah: 27. 8. 2019

vznik členství: 30. 10. 2014

zánik členství: 21. 6. 2019

vznik funkce: 30. 10. 2014

zánik funkce: 21. 6. 2019

Mezi Mosty 1844, Pardubice, 530 03, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Martin Procházka

Předseda představenstva

První vztah: 16. 9. 2014 - Poslední vztah: 9. 3. 2015

vznik členství: 19. 6. 2014

zánik členství: 30. 10. 2014

vznik funkce: 19. 6. 2014

zánik funkce: 30. 10. 2014

Novoveská 1580/82, Ústí nad Labem, 400 03, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jiří Karásek

Člen představenstva

První vztah: 16. 9. 2014 - Poslední vztah: 9. 3. 2015

vznik členství: 19. 6. 2014

zánik členství: 30. 10. 2014

zánik funkce: 30. 10. 2014

Poděbradova 358/6, Ústí nad Labem, 400 03, Česká republika

Další vztah k této osobě

Tomáš Loubal

Člen představenstva

První vztah: 16. 9. 2014 - Poslední vztah: 12. 4. 2019

vznik členství: 19. 6. 2014

Na Kohoutě 332/3, Ústí nad Labem, 400 10, Česká republika

Ing. Martin Procházka

Předseda představenstva

První vztah: 2. 10. 2013 - Poslední vztah: 16. 9. 2014

vznik členství: 16. 12. 2010

zánik členství: 19. 6. 2014

vznik funkce: 10. 1. 2011

zánik funkce: 19. 6. 2014

Novoveská 1580/82, Ústí nad Labem, 400 03, Česká republika

Ing. Martin Procházka

Předseda představenstva

První vztah: 11. 4. 2011 - Poslední vztah: 2. 10. 2013

vznik členství: 16. 12. 2010

zánik členství: 19. 6. 2014

vznik funkce: 10. 1. 2011

zánik funkce: 19. 6. 2014

Novoveská 82, Ústí nad Labem, 400 03, Česká republika

Phdr. Paul Antony Yianni

Člen představenstva

První vztah: 11. 4. 2011 - Poslední vztah: 16. 9. 2014

vznik členství: 16. 12. 2010

zánik členství: 19. 6. 2014

Krajní 3442/5, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Ing. Petr Zajpt

Člen představenstva

První vztah: 11. 4. 2011 - Poslední vztah: 16. 9. 2014

vznik členství: 16. 12. 2010

zánik členství: 19. 6. 2014

SNP 2396/7, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Ing. Martin Procházka

Předseda představenstva

První vztah: 5. 5. 2008 - Poslední vztah: 11. 4. 2011

vznik členství: 14. 3. 2008

zánik členství: 16. 12. 2010

vznik funkce: 28. 3. 2008

zánik funkce: 16. 12. 2010

Novoveská 82, Ústí nad Labem, 400 03, Česká republika

Ing. Luboš Knechtl

Člen představenstva

První vztah: 5. 5. 2008 - Poslední vztah: 16. 9. 2014

vznik členství: 14. 3. 2008

zánik členství: 14. 6. 2013

V Lánech 300, Ústí nad Labem, 403 40, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Martin Procházka

Předseda představenstva

První vztah: 27. 9. 2007 - Poslední vztah: 5. 5. 2008

vznik členství: 4. 9. 2007

zánik členství: 14. 3. 2008

vznik funkce: 4. 9. 2007

zánik funkce: 14. 3. 2008

Novoveská 82, Ústí nad Labem, 400 03, Česká republika

Ing. Luboš Knechtl

Člen představenstva

První vztah: 27. 9. 2007 - Poslední vztah: 5. 5. 2008

vznik členství: 4. 9. 2007

zánik členství: 14. 3. 2008

V Lánech 300, Ústí nad Labem, 403 40, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Kateřina Pichlová

Člen představenstva

První vztah: 14. 12. 2005 - Poslední vztah: 2. 12. 2009

vznik členství: 4. 11. 2005

zánik členství: 20. 10. 2009

Mošnova 1965/5, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Ing. Petr Zajpt

Člen představenstva

První vztah: 14. 12. 2005 - Poslední vztah: 11. 4. 2011

vznik členství: 4. 11. 2005

zánik členství: 16. 12. 2010

Mošnova 1969/6, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Phdr. Paul Antony Yianni

Člen představenstva

První vztah: 14. 12. 2005 - Poslední vztah: 11. 4. 2011

vznik členství: 4. 11. 2005

zánik členství: 16. 12. 2010

Parkweg 354, BK Voorburg, 2 271, Nizozemské království

Ing. Martin Procházka

Předseda představenstva

První vztah: 26. 8. 2004 - Poslední vztah: 27. 9. 2007

vznik členství: 19. 6. 2002

zánik členství: 4. 9. 2007

vznik funkce: 21. 6. 2004

zánik funkce: 4. 9. 2007

Novoveská 82, Ústí nad Labem, 400 03, Česká republika

Pedro Pick Waneck

Předseda představenstva

První vztah: 14. 6. 2003 - Poslední vztah: 3. 6. 2004

vznik členství: 19. 6. 2002

zánik členství: 13. 2. 2004

vznik funkce: 4. 7. 2002

zánik funkce: 13. 2. 2004

Rooseveltova 10, Praha 6, Česká republika

Pedro Pick Waneck

Předseda představenstva

První vztah: 25. 2. 2003 - Poslední vztah: 14. 6. 2003

vznik členství: 19. 6. 2002

vznik funkce: 4. 7. 2002

Karoliny Světlé 34, Praha 1, 110 00, Česká republika

Pedro Pick Waneck

Člen představenstva

První vztah: 19. 6. 2002 - Poslední vztah: 25. 2. 2003

vznik členství: 19. 6. 2002

Karoliny Světlé 34, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Vilém Kodýtek, CSc.

Člen představenstva

První vztah: 19. 6. 2002 - Poslední vztah: 3. 6. 2004

vznik členství: 19. 6. 2002

zánik členství: 13. 2. 2004

Beethovenova 18, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Ing. Martin Procházka

Člen představenstva

První vztah: 19. 6. 2002 - Poslední vztah: 26. 8. 2004

vznik členství: 19. 6. 2002

Novoveská 82, Ústí nad Labem, 400 03, Česká republika

Ing. Jan Hyršl, CSc.

Člen představenstva

První vztah: 19. 6. 2002 - Poslední vztah: 14. 12. 2005

vznik členství: 19. 6. 2002

zánik členství: 4. 11. 2005

Dašická 1179, Pardubice, 530 03, Česká republika

Ing. Luboš Knechtl

Člen představenstva

První vztah: 19. 6. 2002 - Poslední vztah: 27. 9. 2007

vznik členství: 19. 6. 2002

zánik členství: 4. 9. 2007

Ondříčkova 6, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Jménem společnosti jedná představenstvo. Jednat navenek za představenstvo společnosti jsou oprávněni buď: a/ předseda představenstva samostatně nebo b/ dva členové představenstva společně. Písemné právní úkony činí buď předseda představenstva samostatně n ebo dva členové představenstva společně, a to tím způsobem, že k obchodní firmě společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis a uvedou jméno, příjmení a funkci.

od 16. 9. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo. Jednat navenek za představenstvo společnosti jsou oprávněni buď: a/ předseda představenstva samostatně nebo b/ dva členové představenstva společně. Písemné právní úkony činí buď předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně, a to tím způsobem, že k obchodní firmě společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis a uvedou jméno, příjmení a funkci.

do 16. 9. 2014 od 19. 6. 2002

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Pavel Jiroušek

Předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 8. 2019

vznik členství: 21. 6. 2019

vznik funkce: 21. 6. 2019

Ke Třebusicům 379, Brandýsek, 273 41, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

Ing. Jaromír Štantejský

Člen dozorčí rady

První vztah: 27. 8. 2019

vznik členství: 21. 6. 2019

Filmařská 472, Hradištko, 252 09, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

 • člen dozorčí rady

  PeHToo a. s.

  náměstí Republiky 1078/1, Praha 1 Nové Město, 110 00

 • předseda dozorčí rady

  Synthesia, a.s.

  Pardubice 103 Semtín, 530 02

 • předseda představenstva

  Gumokov, a.s.

  Akademika Bedrny 531/8a, Hradec Králové Věkoše, 500 03

 • předseda představenstva

  AB - CREDIT a. s.

  Opletalova 1603/57, Praha 1 Nové Město, 110 00

 • jednatel

  PUBLICOLA s.r.o.

  Opletalova 1603/57, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Ing. Jan Šrubař

Člen dozorčí rady

První vztah: 27. 8. 2019

vznik členství: 21. 6. 2019

Na Dolíček 46, Kunice, 251 64, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Jan Šrubař

Člen dozorčí rady

První vztah: 16. 9. 2014 - Poslední vztah: 27. 8. 2019

vznik členství: 19. 6. 2014

zánik členství: 19. 6. 2019

Na Dolíček 46, Kunice, 251 64, Česká republika

Jan Schmidt

Člen dozorčí rady

První vztah: 16. 9. 2014 - Poslední vztah: 27. 8. 2019

vznik členství: 19. 6. 2014

zánik členství: 19. 6. 2019

Dukelských hrdinů 544/27, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Pavel Jiroušek

Předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 9. 2014 - Poslední vztah: 27. 8. 2019

vznik členství: 19. 6. 2014

zánik členství: 19. 6. 2019

vznik funkce: 19. 6. 2014

zánik funkce: 19. 6. 2019

Ke Třebusicům 379, Brandýsek, 273 41, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Petr Hetto

Člen dozorčí rady

První vztah: 11. 9. 2014 - Poslední vztah: 16. 9. 2014

vznik členství: 16. 12. 2010

zánik členství: 19. 6. 2014

Jahodová 184, Dolní Zálezly, 403 01, Česká republika

Ing. Pavel Jiroušek

Předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 10. 2013 - Poslední vztah: 16. 9. 2014

vznik členství: 16. 12. 2010

zánik členství: 19. 6. 2014

vznik funkce: 10. 1. 2011

zánik funkce: 19. 6. 2014

Ke Třebusicům 379, Brandýsek, 273 41, Česká republika

Ing. Jan Schmidt

Člen dozorčí rady

První vztah: 2. 10. 2013 - Poslední vztah: 16. 9. 2014

vznik členství: 28. 3. 2008

zánik členství: 28. 6. 2013

Dukelských hrdinů 544/27, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • Člen dozorčí rady

  STZ a.s.

  Žukovova 100/27, Ústí nad Labem, 400 03

Ing. Pavel Jiroušek

Předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 4. 2011 - Poslední vztah: 2. 10. 2013

vznik členství: 16. 12. 2010

zánik členství: 19. 6. 2014

vznik funkce: 10. 1. 2011

zánik funkce: 19. 6. 2014

Ke Třebusicům 379, Brandýsek, 273 41, Česká republika

Ing. Petr Hetto

Člen dozorčí rady

První vztah: 11. 4. 2011 - Poslední vztah: 11. 9. 2014

vznik členství: 16. 12. 2010

zánik členství: 19. 6. 2014

Jahodová 184, Dolní Zálezly, 403 01, Česká republika

RNDr. Zdeněk Rytíř

Člen dozorčí rady

První vztah: 5. 5. 2008 - Poslední vztah: 2. 12. 2009

vznik členství: 14. 3. 2008

zánik členství: 13. 11. 2009

Masarykova 1840/142, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Ing. Jan Schmidt

Člen dozorčí rady

První vztah: 5. 5. 2008 - Poslední vztah: 2. 10. 2013

vznik členství: 28. 3. 2008

zánik členství: 28. 6. 2013

Dukelských Hrdinů 544/207, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Ing. Petr Hetto

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 12. 2005 - Poslední vztah: 15. 7. 2010

vznik členství: 17. 9. 2004

zánik členství: 17. 12. 2009

Bělehradská 1958/30, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Ing. Miroslav Babej - Kmec

Předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 12. 2005 - Poslední vztah: 5. 5. 2008

vznik členství: 4. 11. 2005

zánik členství: 28. 3. 2008

vznik funkce: 4. 11. 2005

zánik funkce: 28. 3. 2008

Gotthardská 8/28, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Petr Hetto

Předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 2. 2005 - Poslední vztah: 14. 12. 2005

vznik členství: 17. 9. 2004

vznik funkce: 24. 9. 2004

zánik funkce: 4. 11. 2005

Bělehradská 1958/30, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Ing. Petr Motloch

Předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 2. 2004 - Poslední vztah: 3. 6. 2004

vznik členství: 17. 7. 2003

zánik členství: 13. 2. 2004

vznik funkce: 17. 7. 2003

zánik funkce: 13. 2. 2004

Kubelíkova 7, Praha 3, 130 00, Česká republika

RNDr. Zdeněk Rytíř

Člen dozorčí rady

První vztah: 13. 2. 2004 - Poslední vztah: 5. 5. 2008

vznik členství: 17. 7. 2003

zánik členství: 14. 3. 2008

Masarykova 1840/142, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Ing. Čestmír Kubečka

Člen dozorčí rady

První vztah: 13. 2. 2004 - Poslední vztah: 17. 2. 2005

vznik členství: 17. 7. 2003

zánik členství: 17. 9. 2004

Hasičská 3043, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Ing. Petr Motloch

Předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 2. 2003 - Poslední vztah: 13. 2. 2004

vznik členství: 19. 6. 2002

zánik členství: 17. 7. 2003

vznik funkce: 4. 7. 2002

zánik funkce: 17. 7. 2003

Kubelíkova 7, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Čestmír Kubečka

Člen dozorčí rady

První vztah: 25. 2. 2003 - Poslední vztah: 13. 2. 2004

vznik členství: 16. 10. 2002

zánik členství: 17. 7. 2003

Hasičská 3043, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Ing. Pavel Dlubal

Člen dozorčí rady

První vztah: 19. 6. 2002 - Poslední vztah: 25. 2. 2003

vznik členství: 19. 6. 2002

zánik členství: 18. 7. 2002

Hrozenkovská 404, Praha 5 - Zličín, 155 21, Česká republika

Ing. Petr Motloch

Člen dozorčí rady

První vztah: 19. 6. 2002 - Poslední vztah: 25. 2. 2003

vznik členství: 19. 6. 2002

Kubelíkova 7, Praha 3, 130 00, Česká republika

RNDr. Zdeněk Rytíř

Člen dozorčí rady

První vztah: 19. 6. 2002 - Poslední vztah: 13. 2. 2004

vznik členství: 19. 6. 2002

zánik členství: 17. 7. 2003

Masarykova 1840/142, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost

První vztah: 2. 12. 2021

Revoluční 1930/86, Ústí nad Labem Ústí nad Labem-centrum, 400 01

Dalších 5 vztahů k tomuto subjektu

 • Ing. Pavel Jiroušek

  místopředseda správní rady

  Ke Třebusicům 379, Brandýsek, 273 41, Česká republika

 • Mgr. Jan Křička

  člen správní rady

  Kočkovská 3538/22, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

 • Ing. Jan Kadaník

  předseda správní rady

  Aegeristrasse 76, Zug, Švýcarsko

 • Ing. Michal Adamovský

  člen správní rady

  U obecního dvora 802/8, Praha, 110 00, Česká republika

 • Ing. Daniel Tamchyna MBA

  Místopředseda správní rady

  Mezi Mosty 1844, Pardubice, 530 03, Česká republika

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost

První vztah: 19. 6. 2002 - Poslední vztah: 3. 1. 2006

Revoluční 1930/86, Ústí nad Labem Ústí nad Labem-centrum, 400 01

Akcionáři

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, IČ: 00011789

Revoluční, Česká republika, Ústí nad Labem, 400 32

od 2. 12. 2021

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, IČ: 00011789

Revoluční, Česká republika, Ústí nad Labem, 400 32

do 3. 1. 2006 od 19. 6. 2002

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 19. 6. 2002

Živnosti

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 12. 8. 2013
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Velkoobchod a maloobchod
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 19. 6. 2002
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 19. 6. 2002
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).