Hlavní navigace

Humatex, a.s.

Firma Humatex, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1454, Krajský soud v Ústí nad Labem. Její základní kapitál je ve výši 20 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25458442

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

16. 12. 2002

DIČ:

CZ25458442

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

0510 Těžba a úprava černého uhlí
2059 Výroba ostatních chemických výrobků j. n.
46900 Nespecializovaný velkoobchod
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
8559 Ostatní vzdělávání j. n.

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1454, Krajský soud v Ústí nad Labem

Obchodní firma

Humatex, a.s. od 19. 1. 2009

Obchodní firma

Humatex, a.s. od 17. 6. 2015

Obchodní firma

Humatex, a.s. do 17. 6. 2015 od 24. 4. 2015

Obchodní firma

SD - Humatex, a.s. do 24. 4. 2015 od 16. 12. 2002

Právní forma

Akciová společnost od 16. 12. 2002

adresa

ul. Důlní čp. 199
Bílina 41801 od 16. 12. 2002

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 24. 4. 2015

hornická činnost v rozsahu § 2 písm. b) - otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek, a § 2 písm. d) - úprava a zušlechťování nerostů, prováděné v souvislosti s jejich dobýváním, zákona č. 61/1988 Sb., v platném znění od 7. 5. 2003

výroba chemických látek a chemických přípravků do 24. 4. 2015 od 16. 12. 2002

velkoobchod do 24. 4. 2015 od 16. 12. 2002

specializovaný maloobchod do 24. 4. 2015 od 16. 12. 2002

pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti do 24. 4. 2015 od 16. 12. 2002

Ostatní skutečnosti

Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb. postupem dle § 778 odst. 5 zákona o korporacích. od 24. 4. 2015

Jediný akcionář Severočeské doly a.s., se sídlem v Chomutově, Boženy Němcové 5359, PSČ 430 01, IČ: 49 90 19 82, v působnosti valné hromady rozhodl dne 7.4.2005 o snížení základního kapitálu společnosti SD - Humatex, a.s., se sídlem Bílina, ul. Důlní čp. 199, PSČ 418 01, IČ: 25 45 84 42, takto: Snížení základního kapitálu je odůvodněno požadavkem jediného akcionáře optimalizovat strukturu kapitálu společnosti a odčerpat nadbytečné finanční zdroje z důvodu jejich efektivnějšího využití, a to za situace, kdy snížení základního kapitálu nenaruší so lventnost společnosti a nebude mít vliv na dobytnost pohledávek věřitelů vůči společnosti. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude převedena jedinému akcionáři na jeho bankovní účet v termínu do 90 (slovy devadesáti) dnů poté, co nabude právní moci rozhodnutí Krajskému soudu v Ústí nad Labem o zápisu sníženého základního kapitálu d o obchodního rejstříku. Základní kapitál společnosti SD - Humatex, a.s. bude snížen z částky 25.000.000,- Kč (slovy dvacet pět milionů korun českých) na částku 20.000.000,- Kč (slovy dvacet milionů korun českých), tedy o částku 5.000.000,- Kč (slovy pět milionů korun českých). S nížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty 25 ks (slovy dvacet pět kusů) akcií dle § 213a obchodního zákoníku, kdy se jmenovitá hodnota jedné akcie snižuje z částky 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých) na 800.000,- K č (slovy osm set tisíc korun českých). K vyznačení nové jmenovité hodnoty akcií je akcionář povinen společnosti předložit listinné akcie v termínu do 14 (slovy čtrnácti) dnů po nabytí právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem o zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rej stříku. do 22. 11. 2005 od 16. 6. 2005

Jediný akcionář rozhodl dne 25.2.2003 při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti SD - Humatex, a.s., a to na základě zprávy představenstva zpracované dle § 204 odst. 3 obch. zák. ze dne 18.2.2003 takto : Základní kapitál bude zvýšen o částku 23 000 000,-Kč, tj. dvacet tři milionů korun českých. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Částce, o kterou se zvyšuje základní kapitál, odpovídá 23 kusů upisovaných akcií, přičemž se jedná o kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000,- Kč, tj. jeden milion korun českých. Jediný akcionář prohlašuje, že se vzdává přednostního práva na upisování všech akcií, tj. 23 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie jeden milion korun českých. Všechny akcie budou bez veřejné nabídky nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je obchodní společnost Severočeské doly a.s., se sídlem Chomutov, Boženy Němcové 5359, PSČ 430 01, IČ 499 01 982. Emisní kurs upisované akcie je totožný s její jmenovitou hodnotou a činí 1 000 000,- Kč, tj. jeden milion korun českých. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu, který činí dle znaleckého posudku 23 762 000,- Kč, a jmenovitou hodnotou akcií, která činí 23 000 000,- Kč, tj. 762 000,- Kč, je určen tímto rozhodnutím jediného akcionáře pro tvorbu rezervního fondu. Místem pro upisování akcií bude sídlo společnosti SD - Humatex, a.s. tj. Bílina, Důlní 199 a počátek lhůty pro upisování akcií začíná dnem následujícím po dni podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a je vázán v souladu s ust. § 203 odst. 4) obch. zák. na rozvazovací podmínku, jíž je podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Konec této lhůty je čtrnáct dnů od právní moci usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, kterým bude zapsáno toto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Upisovatel se o počátku běhu této lhůty dozví písemným oznámením představenstva, které mu bude prokazatelně doručeno. O konci této lhůty je povinno ho vyrozumět představenstvo prokazatelně písemným oznámením ihned, jakmile obdrží pravomocné usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, kterým bude zapsáno toto rozhodnutí jediného akcionáře. Upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kurzu nepeněžitého vkladu nejpozději do třiceti dnů od právní moci usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, kterým bude zapsáno toto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu bude sídlo společnosti SD - Humatex, a.s. tj. Bílina, ul. Důlní čp. 199. Nepeněžitý vklad charakteru movitého majetku bude splacen na základě předávacího protokolu fyzickým předáním v sídle společnosti. Nepeněžitý vklad charakteru nemovitého majetku bude splacen na základě písemného prohlášení dle § 60 odst. 1 obch. zák. spolu s fyzickým předáním nemovitostí. Schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem, který vkládají Severočeské doly a.s. Předmět nepeněžitého vkladu tvoří: nehmotný majetek - marketingový průzkum trhu humátových sorbentů a solí huminových kyselin, movitý majetek - ocelové plošiny, kompresorová stanice, čerpadla, extraktory, soustruhy, vrtačky, rypadlo, stroje šicí na uzavírání pytlů, váhy můstkové a laboratorní, dopravníky pásové, Škoda Fabia CVK 63-84, vozík vysokozdvi- žný, odstředivka, dopravníky technologické, jeřáb mostový, technologie výroby tekutých humátů, nádrže sedimentační a usazovací, sušárna skříňová, předvářka, třídič, fotometr, transportér, sušárna Buhlerova, zařízení vzduchotechniky, zařízení balící, pila na kov, kolový mlýn, pec muflová, mikrovlnný mineralizátor, přístroj prosívací, souprava sušících válců, sušič dvouválcový, Caterpillar, stroj zametací, manipulační zařízení, kolektor inženýrských sítí, elektronická zabezpečovací signalizace, nemovitý majetek: Pozemky v k.ú. Bílina, LV č. 3079: Část parcely č. 2390/1, z níž byla oddělena geometrickým plánem č. 1747-12/2002, schválen dne 18.10.2002 - parc. č. 2390/5 o výměře 4294 m2 - zastavěná plocha. Část parcely č. 2372/1, z níž byla oddělena geometrickým plánem č. 1747-12/2002, schválen dne 18.10.2002 - parc. č. 2372/196 o výměře 4144 m2 - ostatní plocha, manipulační plocha. Část parcely č. 2390/2, z níž byla oddělena geometrickým plánem č. 1747-12/2002, schválen dne 18.10.2002 - parc. č. 2390/6 o výměře 494 m2 - ostatní plocha, jiná plocha. Parc. č. 2372/36 o výměře 587 m2 - zastavěná plocha a nádvoří. Parc. č. 2372/123 o výměře 162 m2 - zastavěná plocha a nádvoří. Parc. č. 2391 o výměře 698 m2 - zastavěná plocha a nádvoří. Parc. č. 2390/3 o výměře 57 m2 - zastavěná plocha a nádvoří. Parc. č. 2390/4 o výměře 38 m2 - zastavěná plocha a nádvoří Parc. č. 2372/34 o výměře 550 m2 - zastavěná plocha a nádvoří. Pozemky v k.ú. Duchcov, LV č. 2049: Parc. č. 3283/1 o výměře 68935 m2 - ostatní plocha. Stavby zapsané do katastru nemovitostí, k.ú. Bílina, LV č. 3079: Objekt bydlení čp. 199 na parc. č. 2391. V účetní evidenci vedený jako kanceláře, expedice, dílna - invent č. 10174. Průmyslový objekt na parc. č. 2372/34. V účetní evidenci vedený jako zastřešená skládka - invent. č. 10219. Průmyslový objekt na parc. č. 2372/36. V účetní evidenci vedený jako sklad - invent. č. 10310. Jiná stavba na parc. č. 2372/123. V účetní evidenci vedený jako sklad louhu - invent. č. 10895. Výroba na parc. č. 2390/3. V účetní evidenci vedený jako garáž - invent. č. 10208. Výroba na parc. č. 2390/4. V účetní evidenci vedený jako čerpací stanice - invent. č. 20233. Výroba na parc. č. 2390/5 (odděleno z p.č. 2390/1 - stavba rozdělena). V účetní evidenci vedeno jako sklad - invent. č. 10123, výrobna humitanů - invent. č. 10169, šatny a koupelny - invent. č. 10216, sklad - invent. č. 10390, vzduchotechnika, ventilátory - invent. č. 31654. Stavby nezapisované do katastru nemovitostí, k.ú. Bílina: Zpevněná plocha betonová - invent. č. 20248. Přístřešek u čerpací stanice - invent. č. 10917. Vozovka u staré vrátnice - invent. č. 20332. Kanalizace trubní - invent. č. 20236. Ostatní potrubí - invent. č. 20227. Oplocení - invent. č. 20273. Venkovní osvětlení - invent. č. 20251. Elektroinstalace - invent. č. 20242. Nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem o hospodářské hodnotě nepeněžitého vkladu vybraného obchodního majetku společnosti Severočeské doly a.s., IČ 49 90 19 82, znalce Ing. Jaroslavy Medvědové, Litohlavy 88, 337 01 Rokycany, jmenovaného na základě usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, čj. Nc 1004/2003-19 ze dne 15.1.2003, právní moc 5.2.2003, č. posudku 308/2002 ze dne 24.2.2003. Jediný akcionář v působnosti valné hromady schvaluje ocenění nepeněžitého vkladu ve výši 23 762 000,- Kč, tj. dvacet tři milionu sedm set šedesát dva tisíce korun českých. Za tento nepeněžitý vklad společnost vydá 23 kusu kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000,- Kč, tj. jeden milion korun českých. do 14. 8. 2003 od 7. 5. 2003

Kapitál

Základní kapitál

vklad 20 000 000 Kč

od 22. 11. 2005

Základní kapitál

vklad 25 000 000 Kč

do 22. 11. 2005 od 14. 8. 2003

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 14. 8. 2003 od 16. 12. 2002
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 400 000 Kč, počet: 50 od 8. 7. 2014
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 400 000 Kč, počet: 50 do 8. 7. 2014 od 19. 1. 2009
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 800 000 Kč, počet: 25 do 19. 1. 2009 od 22. 11. 2005
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 25 do 22. 11. 2005 od 14. 8. 2003
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 2 do 14. 8. 2003 od 16. 12. 2002

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Pavel Daněk

Předseda představenstva

První vztah: 23. 6. 2021

vznik členství: 7. 5. 2021

vznik funkce: 7. 5. 2021

Čapkova 840, Bílina, 418 01, Česká republika

Ing. Monika Malá

Člen představenstva

První vztah: 25. 5. 2021

vznik členství: 1. 4. 2021

Jaroslava Vrchlického 2667/8, Most, 434 01, Česká republika

JUDr. Veronika Pavlátková Pauknerová

Místopředseda představenstva

První vztah: 3. 5. 2018

vznik členství: 29. 3. 2018

vznik funkce: 29. 3. 2018

Vostrovská 804/56, Praha, 160 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Alena Vitáková

Člen představenstva

První vztah: 5. 1. 2017 - Poslední vztah: 25. 5. 2021

vznik členství: 13. 12. 2016

zánik členství: 31. 3. 2021

Jakoubkova 500/1, Bílina, 418 01, Česká republika

Ing. Pavel Daněk

Předseda představenstva

První vztah: 30. 9. 2016 - Poslední vztah: 23. 6. 2021

vznik členství: 6. 5. 2016

zánik členství: 6. 5. 2021

vznik funkce: 6. 5. 2016

zánik funkce: 6. 5. 2021

Čapkova 840, Bílina, 418 01, Česká republika

JUDr. Veronika Pavlátková Pauknerová

Místopředseda představenstva

První vztah: 12. 6. 2015 - Poslední vztah: 3. 5. 2018

vznik členství: 1. 4. 2014

zánik členství: 28. 3. 2018

vznik funkce: 1. 4. 2014

zánik funkce: 28. 3. 2018

Vostrovská 804/56, Praha, 160 00, Česká republika

JUDr. Veronika Pavlátková Pauknerová

Místopředseda představenstva

První vztah: 12. 6. 2015 - Poslední vztah: 3. 5. 2018

vznik členství: 1. 4. 2014

zánik členství: 28. 3. 2018

vznik funkce: 1. 4. 2014

zánik funkce: 28. 3. 2018

Vostrovská 804/56, Praha, 160 00, Česká republika

Alena Vitáková

Člen představenstva

První vztah: 19. 2. 2015 - Poslední vztah: 5. 1. 2017

vznik členství: 19. 12. 2012

zánik členství: 12. 12. 2016

Jakoubkova 500/1, Bílina, 418 01, Česká republika

Alena Vitáková

Člen představenstva

První vztah: 19. 2. 2015 - Poslední vztah: 5. 1. 2017

vznik členství: 19. 12. 2012

zánik členství: 12. 12. 2016

Jakoubkova 500/1, Bílina, 418 01, Česká republika

Ing. Pavel Daněk

Předseda představenstva

První vztah: 19. 2. 2015 - Poslední vztah: 30. 9. 2016

vznik členství: 1. 5. 2012

zánik členství: 5. 5. 2016

vznik funkce: 1. 5. 2012

zánik funkce: 5. 5. 2016

Čapkova 840, Bílina, 418 01, Česká republika

Ing. Pavel Daněk

Předseda představenstva

První vztah: 19. 2. 2015 - Poslední vztah: 30. 9. 2016

vznik členství: 1. 5. 2012

zánik členství: 5. 5. 2016

vznik funkce: 1. 5. 2012

zánik funkce: 5. 5. 2016

Čapkova 840, Bílina, 418 01, Česká republika

JUDr. Veronika Pavlátková Pauknerová

Místopředseda představenstva

První vztah: 5. 6. 2014 - Poslední vztah: 12. 6. 2015

vznik členství: 1. 4. 2014

vznik funkce: 1. 4. 2014

Vostrovská 804/56, Praha 6, 160 00, Česká republika

JUDr. Veronika Pavlátková Pauknerová

Místopředseda představenstva

První vztah: 6. 2. 2014 - Poslední vztah: 5. 6. 2014

vznik členství: 31. 3. 2010

zánik členství: 31. 3. 2014

vznik funkce: 31. 3. 2010

zánik funkce: 31. 3. 2014

Vostrovská 804/56, Praha 6, 160 00, Česká republika

Alena Vitáková

Člen představenstva

První vztah: 10. 12. 2012 - Poslední vztah: 19. 2. 2015

vznik členství: 19. 12. 2012

Čapkova 846, Bílina, 418 01, Česká republika

Ing. Pavel Daněk

Předseda představenstva

První vztah: 21. 5. 2012 - Poslední vztah: 19. 2. 2015

vznik členství: 1. 5. 2012

vznik funkce: 1. 5. 2012

Čapkova 840, Bílina, 418 01, Česká republika

Milan Vrzák

Předseda představenstva

První vztah: 6. 2. 2012 - Poslední vztah: 21. 5. 2012

vznik členství: 1. 1. 2012

zánik členství: 30. 4. 2012

vznik funkce: 1. 1. 2012

zánik funkce: 30. 4. 2012

Arbesova 1582/9, Teplice, 415 01, Česká republika

JUDr. Veronika Pauknerová

Místopředseda představenstva

První vztah: 4. 5. 2010 - Poslední vztah: 6. 2. 2014

vznik členství: 31. 3. 2010

zánik členství: 31. 3. 2014

vznik funkce: 31. 3. 2010

zánik funkce: 31. 3. 2014

Vostrovská 56, Praha 6, 160 00, Česká republika

Alena Vitáková

Člen představenstva

První vztah: 19. 1. 2009 - Poslední vztah: 10. 12. 2012

vznik členství: 19. 12. 2008

zánik členství: 18. 12. 2012

Čapkova 846, Bílina, 418 01, Česká republika

Milan Vrzák

Předseda představenstva

První vztah: 1. 2. 2008 - Poslední vztah: 6. 2. 2012

vznik členství: 31. 12. 2007

zánik členství: 31. 12. 2011

vznik funkce: 31. 12. 2007

zánik funkce: 31. 12. 2011

Arbesova 1582/9, Teplice, 415 01, Česká republika

Ing. Jaromír Staněk

předseda představenstva

První vztah: 12. 2. 2007 - Poslední vztah: 1. 2. 2008

vznik členství: 26. 1. 2007

zánik členství: 31. 12. 2007

vznik funkce: 30. 1. 2007

zánik funkce: 31. 12. 2007

Mostecká 92, Most-Vtelno, 434 01, Česká republika

Ing. Hana Šléglová

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 2. 2007 - Poslední vztah: 4. 5. 2010

vznik členství: 26. 1. 2007

zánik členství: 30. 3. 2010

vznik funkce: 30. 1. 2007

zánik funkce: 30. 3. 2010

Tibetská 806/2, Praha 6, 160 00, Česká republika

Alena Vitáková

člen představenstva

První vztah: 12. 2. 2007 - Poslední vztah: 19. 1. 2009

vznik členství: 26. 1. 2007

zánik členství: 8. 12. 2008

Čapkova 846, Bílina, 418 01, Česká republika

Ing. Hana Šléglová

místopředsedkyně představenstva

První vztah: 30. 9. 2004 - Poslední vztah: 12. 2. 2007

vznik členství: 16. 12. 2002

zánik členství: 26. 1. 2007

vznik funkce: 16. 12. 2002

zánik funkce: 26. 1. 2007

Tibetská 806/2, Praha 6, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jaromír Staněk

Předseda představenstva

První vztah: 16. 12. 2002 - Poslední vztah: 12. 2. 2007

vznik členství: 16. 12. 2002

zánik členství: 26. 1. 2007

vznik funkce: 16. 12. 2002

zánik funkce: 26. 1. 2007

Mostecká 92, Most-Vtelno, 434 01, Česká republika

Ing. Hana Šléglová

Místopředsedkyně představenstva

První vztah: 16. 12. 2002 - Poslední vztah: 30. 9. 2004

vznik členství: 16. 12. 2002

vznik funkce: 16. 12. 2002

Za Novákovou zahradou 383, Praha 9 - Satalice, 190 15, Česká republika

Alena Vitáková

Členka představenstva

První vztah: 16. 12. 2002 - Poslední vztah: 12. 2. 2007

vznik členství: 16. 12. 2002

zánik členství: 26. 1. 2007

Čapkova 846, Bílina, 418 01, Česká republika

Za společnost jedná předseda představenstva s dalším členem představenstva nebo místopředseda představenstva s dalším členem představenstva. Podepisování se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva s dalším čle nem představenstva nebo místopředseda představenstva s dalším členem představenstva.

od 24. 4. 2015

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti a podepisuje předseda představenstva, anebo místopředseda představenstva společně s jedním členem představenstva, anebo jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem nebo předsedou představenstva písemně pověřen.

do 24. 4. 2015 od 16. 12. 2002

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Hana Šléglová

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 3. 5. 2018

vznik členství: 29. 3. 2018

vznik funkce: 29. 3. 2018

Tibetská 806/2, Praha, 160 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Jana Havelková

Člen dozorčí rady

První vztah: 22. 3. 2018

vznik členství: 6. 2. 2018

Jizerská 246, Káraný, 250 75, Česká republika

Ing. Petr Paukner

Předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 3. 2018

vznik členství: 6. 2. 2018

vznik funkce: 6. 2. 2018

Vostrovská 804/56, Praha, 160 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Hana Šléglová

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 5. 6. 2014 - Poslední vztah: 3. 5. 2018

vznik členství: 1. 4. 2014

zánik členství: 28. 3. 2018

vznik funkce: 1. 4. 2014

zánik funkce: 28. 3. 2018

Tibetská 806/2, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Hana Šléglová

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 5. 6. 2014 - Poslední vztah: 3. 5. 2018

vznik členství: 1. 4. 2014

zánik členství: 28. 3. 2018

vznik funkce: 1. 4. 2014

zánik funkce: 28. 3. 2018

Tibetská 806/2, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Hana Šléglová

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 28. 3. 2014 - Poslední vztah: 5. 6. 2014

vznik členství: 31. 3. 2010

zánik členství: 31. 3. 2014

vznik funkce: 5. 2. 2014

zánik funkce: 31. 3. 2014

Tibetská 806/2, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Jana Havelková

Člen dozorčí rady

První vztah: 28. 3. 2014 - Poslední vztah: 22. 3. 2018

vznik členství: 4. 2. 2014

zánik členství: 5. 2. 2018

Jizerská 246, Káraný, 250 75, Česká republika

Ing. Jana Havelková

Člen dozorčí rady

První vztah: 28. 3. 2014 - Poslední vztah: 22. 3. 2018

vznik členství: 4. 2. 2014

zánik členství: 5. 2. 2018

Jizerská 246, Káraný, 250 75, Česká republika

Ing. Petr Paukner

Předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 3. 2014 - Poslední vztah: 22. 3. 2018

vznik členství: 4. 2. 2014

zánik členství: 5. 2. 2018

vznik funkce: 5. 2. 2014

zánik funkce: 5. 2. 2018

Vostrovská 804/56, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Petr Paukner

Předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 3. 2014 - Poslední vztah: 22. 3. 2018

vznik členství: 4. 2. 2014

zánik členství: 5. 2. 2018

vznik funkce: 5. 2. 2014

zánik funkce: 5. 2. 2018

Vostrovská 804/56, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Hana Šléglová

Člen dozorčí rady

První vztah: 4. 5. 2010 - Poslední vztah: 28. 3. 2014

vznik členství: 31. 3. 2010

Tibetská 806/2, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Petr Paukner

Předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 1. 2009 - Poslední vztah: 28. 3. 2014

vznik členství: 18. 12. 2008

zánik členství: 19. 3. 2012

vznik funkce: 19. 12. 2008

zánik funkce: 19. 3. 2012

Vostrovská 804/56, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Miloslava Vaňková

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 19. 1. 2009 - Poslední vztah: 28. 3. 2014

vznik členství: 18. 12. 2008

zánik členství: 19. 3. 2012

vznik funkce: 19. 12. 2008

zánik funkce: 19. 3. 2012

Ve Vilách 30/2, Praha 4, 140 00, Česká republika

Mgr. Miroslav Pařík

Člen dozorčí rady

První vztah: 19. 1. 2009 - Poslední vztah: 4. 5. 2010

vznik členství: 18. 12. 2008

zánik členství: 30. 3. 2010

Pod Krčským lesem 1383/4, Praha 4, 142 00, Česká republika

Ing. Markéta Šetková

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 2. 2008 - Poslední vztah: 19. 1. 2009

vznik členství: 10. 12. 2007

zánik členství: 17. 12. 2008

Nerudova 216, Spořice, 431 01, Česká republika

Ing. Naděžda Kuklíková

Místopředsedkyně dozorčí rady

První vztah: 1. 2. 2008 - Poslední vztah: 19. 1. 2009

vznik členství: 10. 12. 2007

zánik členství: 17. 12. 2008

vznik funkce: 10. 12. 2007

zánik funkce: 17. 12. 2008

Prokopa Holého 425/2, Bílina, 418 01, Česká republika

Ing. Antonín Vincenc

Předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 2. 2008 - Poslední vztah: 19. 1. 2009

vznik členství: 10. 12. 2007

zánik členství: 17. 12. 2008

vznik funkce: 10. 12. 2007

zánik funkce: 17. 12. 2008

Liberecká 2304/11, Teplice, 415 01, Česká republika

Ing. Markéta Šetková

Členka dozorčí rady

První vztah: 12. 2. 2007 - Poslední vztah: 1. 2. 2008

vznik členství: 15. 12. 2003

zánik členství: 10. 12. 2007

Nerudova 216, Spořice, 431 01, Česká republika

Ing. Naděžda Kuklíková

Místopředsedkyně dozorčí rady

První vztah: 14. 4. 2004 - Poslední vztah: 1. 2. 2008

vznik členství: 15. 12. 2003

zánik členství: 10. 12. 2007

vznik funkce: 15. 12. 2003

zánik funkce: 10. 12. 2007

Prokopa Holého 425/2, Bílina, 418 01, Česká republika

Ing. Markéta Šetková

Členka dozorčí rady

První vztah: 14. 4. 2004 - Poslední vztah: 12. 2. 2007

vznik členství: 15. 12. 2003

Blatenská 3986, Chomutov, 430 01, Česká republika

Ing. Antonín Vincenc

Předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 2. 2004 - Poslední vztah: 1. 2. 2008

vznik členství: 3. 11. 2003

zánik členství: 10. 12. 2007

vznik funkce: 3. 11. 2003

zánik funkce: 10. 12. 2007

Liberecká 2304/11, Teplice, 415 01, Česká republika

Ing. Erich Grünbaum

Člen dozorčí rady

První vztah: 25. 2. 2004 - Poslední vztah: 14. 4. 2004

vznik členství: 3. 11. 2003

zánik členství: 15. 12. 2003

Sídliště 565, Krupka, 417 41, Česká republika

Ing. Jan Demjanovič

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 25. 2. 2004 - Poslední vztah: 14. 4. 2004

vznik členství: 3. 11. 2003

zánik členství: 15. 12. 2003

vznik funkce: 3. 11. 2003

zánik funkce: 15. 12. 2003

Třešňová 1727, Kadaň, 432 01, Česká republika

Ing. Erich Grünbaum

Člen dozorčí rady

První vztah: 16. 12. 2002 - Poslední vztah: 25. 2. 2004

vznik členství: 16. 12. 2002

zánik členství: 3. 11. 2003

Sídliště 565, Krupka, 417 41, Česká republika

Ing. Jan Demjanovič

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 16. 12. 2002 - Poslední vztah: 25. 2. 2004

vznik členství: 16. 12. 2002

zánik členství: 3. 11. 2003

vznik funkce: 16. 12. 2002

zánik funkce: 3. 11. 2003

Třešňová 1727, Kadaň, 432 01, Česká republika

Ing. Antonín Vincenc

Předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 12. 2002 - Poslední vztah: 25. 2. 2004

vznik členství: 16. 12. 2002

zánik členství: 3. 11. 2003

vznik funkce: 16. 12. 2002

zánik funkce: 3. 11. 2003

Liberecká 2304/11, Teplice, 415 01, Česká republika

Další vztahy firmy Humatex, a.s.

CARBOUNION HOLDING, a.s.

První vztah: 12. 4. 2018

Václavské náměstí 846/1, Praha, 110 00

Další 2 vztahy k tomuto subjektu

 • Hana Pauknerová

  Vostrovská 804/56, Praha, 160 00, Česká republika

 • Ing. Petr Paukner

  Člen správní rady

  Vostrovská 804/56, Praha, 160 00, Česká republika

CARBOUNION HOLDING, a.s.

První vztah: 26. 10. 2016 - Poslední vztah: 12. 4. 2018

Václavské náměstí 846/1, Praha, 110 00

CARBOUNION BOHEMIA,spol. s r.o.

První vztah: 18. 11. 2008 - Poslední vztah: 26. 10. 2016

Václavské náměstí 846/1, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Dalších 8 vztahů k tomuto subjektu

Severočeské doly a.s.

První vztah: 16. 12. 2002 - Poslední vztah: 18. 11. 2008

Boženy Němcové 5359, Chomutov, 430 01

Akcionáři

CARBOUNION HOLDING, a.s., IČ: 04668995

Václavské náměstí 846/1, Česká republika, Praha, 110 00

od 12. 4. 2018

CARBOUNION HOLDING, a.s., IČ: 04668995

U Vorlíků 353/17, Česká republika, Praha, 160 00

do 12. 4. 2018 od 26. 10. 2016

CARBOUNION BOHEMIA, spol. s.r.o., IČ: 25692917

Václavské nám., Česká republika, Praha 1, 110 00

do 26. 10. 2016 od 18. 11. 2008

Severočeské doly a.s., IČ: 49901982

Boženy Němcové, Česká republika, Chomutov, 430 01

do 18. 11. 2008 od 16. 12. 2002

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 16. 12. 2002

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
 • Výroba hnojiv
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 16. 12. 2002
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).