Hlavní navigace

Jitka, a.s.

Firma Jitka, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 96, Krajský soud v Českých Budějovicích. Její základní kapitál je ve výši 116 161 062 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

13502905

Sídlo:

Jindřichův Hradec 3 Otín, 377 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

25. 3. 1991

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

13100 Úprava a spřádání textilních vláken a příze
13200 Tkaní textilií
141 Výroba oděvů, kromě kožešinových výrobků
28940 Výroba strojů na výrobu textilu, oděvních výrobků a výrobků z usní
351 Výroba, přenos a rozvod elektřiny
3530 Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
46900 Nespecializovaný velkoobchod
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel

Adresa

3, Jindřichův Hradec 37701

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 96, Krajský soud v Českých Budějovicích

Obchodní firma

Jitka, a.s. od 15. 6. 2000

Obchodní firma

JITKA a.s. do 15. 6. 2000 od 21. 12. 1999

Obchodní firma

JITKA, a.s. do 15. 6. 2000 od 15. 6. 2000

Obchodní firma

JITKA a.s. cizojazyčné mutace :JITKA,Company Limited,JITKA,Aktiengesselschaft,JITKA,Sociéte Anonyme,JITKA,Sociedad Anonima,JITKA,akcioněrnoe ob do 21. 12. 1999 od 25. 3. 1991

Právní forma

Akciová společnost od 25. 3. 1991

adresa

3
Jindřichův Hradec 37701 od 19. 9. 2016

adresa

Otín 3
Jindřichův Hradec 37701 do 1. 2. 2016 od 10. 11. 2001

adresa

Jindřichův Hradec do 10. 11. 2001 od 25. 3. 1991

Předmět podnikání

Barvení a chemická úprava textilií od 21. 1. 2009

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 21. 1. 2009

Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů od 21. 1. 2009

Výroba elektřiny od 16. 10. 1997

Rozvod elektřiny od 16. 10. 1997

Výroba tepla od 16. 10. 1997

Rozvod tepla od 16. 10. 1997

Ubytovací služby do 20. 2. 2007 od 16. 10. 1997

Hostinská činnost do 20. 2. 2007 od 16. 10. 1997

Výroba textilií a konfekce do 21. 1. 2009 od 16. 10. 1997

Barvení látek a příze do 21. 1. 2009 od 16. 10. 1997

Výroba, opravy a montáž textilních strojů do 21. 1. 2009 od 16. 10. 1997

Obchodní činnost - koupě zboží za účelem prodeje a další prodej kromě případů vyžadujících zvláštní povolení do 21. 1. 2009 od 16. 10. 1997

l. Výroba textilií a konfekce do 16. 10. 1997 od 20. 12. 1993

2. Barvení látek a příze do 16. 10. 1997 od 20. 12. 1993

3. Výroba, opravy a montáž textilních strojů do 16. 10. 1997 od 20. 12. 1993

4. Ubytovací služby do 16. 10. 1997 od 20. 12. 1993

5. Obchodní činnost - koupě zboží za účelem prodeje a další prodej kromě případů vyžadujících zvláštní povolení do 16. 10. 1997 od 20. 12. 1993

6. Hostinská činnost do 16. 10. 1997 od 20. 12. 1993

1./ Výroba a prodej bavlnářských výrobků /příze a tkanin/. 2./ Výroba a prodej tepelné a elektrické energie 3./ Výroba a montáž strojírenských výrobků a opravy základních prostředků pro textilní průmysl rezortu MP ČR a MP SR. do 20. 12. 1993 od 25. 3. 1991

4./ Provoz sociálních zařízení a sociální činnosti sloužící převážně pracovníkům společnosti a jejich rodinným příslušníkům. 5./ Maloobchodní prodej textilních výrobků podniku bavlnářského průmyslu. 6./ Poskytování služeb. 7./ Zahraničně obchodní činnost na vývoz a dovoz s vyjímkou dovozu věcí, k jejichž provádění se vyžaduje povolení. do 20. 12. 1993 od 25. 3. 1991

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti Jitka, a.s. na svém jednání konaném dne 31.8.2015 přijala toto rozhodnutí o snížení základního kapitálu obchodní společnosti Jitka, a.s.: Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu společnosti z částky 513,987.000,- Kč (slovy: pět set třináct milionů devět set osmdesát sedm tisíc korun českých) o částku ve výši 397,825.938,- Kč (slovy: tři sta devadesát sedm milionů osm s et dvacet pět tisíc devět set třicet osm korun českých) na výslednou výši základního kapitálu 116,161.062,- Kč (slovy: sto šestnáct milionů sto šedesát jedna tisíc šedesát dva korun českých), z důvodu překapitalizace společno sti za účelem výplaty vlastních zdrojů společnosti akcionářům společnosti. Snížení základního kapitálu se provede snížením jmenovité hodnoty veškerých akcií vydaných společností o 774,- Kč (slovy: sedm set sedmdesát čtyři korun českých) na jednu (1) akcii na výslednou jmenovitou hodnotu 226,- Kč (slovy: dvě stě dvac et šest korun českých) na jednu (1) akcii. Po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku představenstvo bez zbytečného odkladu vyzve akcionáře k předložení akcií k jejich výměně za akcie s nižší jmenovitou hodnotou ve lhůtě jednoho měsíce, která počne běžet dnem zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Částka ve výši 397,825.938,- Kč (slovy: tři sta devadesát sedm milionů osm set dvacet pět tisíc devět set třicet osm korun českých), o níž se snižuje základní kapitál společnosti, bude vyplacena akcionářům na jejich účet vedený v seznamu akcionářů společnosti, a to nejpozději do 30 dní od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 1. 2. 2016 od 1. 9. 2015

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech. od 7. 8. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 1. 9. 2015 od 7. 8. 2014

Počet členů dozorčí rady: 1 do 1. 9. 2015 od 7. 8. 2014

Usnesení valné hromady ze dne 31.7.2009: Schvaluje se snížení základního kapitálu společnosti takto: 1.Důvod snížení: úhrada ztráty společnosti 2. Rozsah snížení: základní kapitál se snižuje se současné výše 568.993.000,-Kč, slovy: pět set šedesát osm milionů devět set devadesát tři tisíc korun českých o částku 55,006.000,-Kč, slovy: padesát pět milionů šest tisíc korun českých, odpovídající souhrnu jmenovitých hodnot vlastních akcií v majetku společnosti na novou výši 513,987.000,- Kč, slovy: pět set třináct milionů devět set osmdesát sedm tisíc korun českých. 3. Způsob, jak má být snížení provedeno : výlučně zničením vlastních akcií v majetku společnosti. Po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku budou vlastní akcie fyzicky zničeny, o čemž bude vyhotoven písemný protokol. 4. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 55,006.000,-Kč, slovy : padesát pět milionů šest tisíc korun českých, bude použita zčásti na úhradu ztrát společnosti z minulých let ve výši 47,065.942,- Kč, slov y čtyřicet sedm milionů šedesát pět tisíc devět set čtyřicet dva korun českých, což odpovídá rozdílu mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou vlastních akcií, a zčásti na vyrovnání účtu vykazovaného v položce ,,A.I.3. Změny vlastního kapitálu" ve výši 7,940.058,-Kč, slovy sedm milionů devět set čtyřicet tisíc padesát osm korun českých, po zničení vlastních akcií. Zničení vlastních akcií zaúčtuje společnost ve prospěch účtu vykazovaného v položce ,,A.I.2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly" a na v rub účtu vykazovaného v polžce ,,AI.3. Změny vlastního kapitálu". od 4. 9. 2009

Dosavadní stanovy a.s. se od l.6.1994 nahrazují novými stanovami společnosti. do 23. 2. 2002 od 30. 6. 1994

Působnost valné hromady a.s. JITKA vykonává od l.l.1994 FOnd národního majetku. do 23. 2. 2002 od 30. 6. 1994

Výše základního jmění společnosti činí 568,993.000,-Kč, slovy: pětsetšedesátosmmilionůdevětsetdevadesáttřitisíce korun českých. do 12. 12. 1995 od 16. 2. 1994

Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií: Základní jmění společnosti je rozděleno na 568.993 akcií po l.OOO Kč jmenovité hodnoty s charakterem veřejně obcho- dovatelných cenných papírů. Zakladatel rozhodl emitovat akcie společnosti v zaknihované podobě. do 12. 12. 1995 od 16. 2. 1994

Podle usnesení valné hromady z 31. 7. 1991 o doplnění stanov a. s. se zapisuje: Stanovy a. s. JITKA, Jindřichův Hradec se doplňují o nový článek X a, upravující spolupráci s odborovými orgány. do 23. 2. 2002 od 8. 11. 1991

2./ Základní kapitál společnosti činí 514.689 tis. Kčs. V základním kapitálu není zahrnuta hodnota pozemků, které má společnost ve vlastnictví. Na akciovou společnost přešla práva a závazky zrušeného státního podniku JITKA, bavlnářské závody, Jindřichův Hradec, včetně práv k patentům a průmyslovým vzorům. K majetku v hodnotě 13 567 tis. Kčs, který sloužil státnímu podniku ke dni 30.6.1990 převážně pro přípravu mládeže na povolání a který představuje hod notu středního odborného učeliště textilního v J. Hradci včetně internátu, má akciová společnost pouze právo hospodaření. do 16. 2. 1994 od 29. 3. 1991

byla převedena ze státního podniku JITKA, bavlnářské závody Jindřichův Hradec rozhodnutím č. 182/1991 ministra průmyslu ČR na Českou republiku, zastoupenou ministerstvem průmyslu ČR. Dále je vydána jedna akcie /zatímní list/ o nominální hodnotě 514.589 tis. Kčs. Majitelem těchto akcií /zatímních listů/ znějící na jméno, je ministerstvo průmyslu ČR jako jediný akcionář. Kčs. Majitelem těchto akcií /zatímních listů/ znějící na jméno, je minister stvo průmyslu ČR jako jediný akcionář. do 16. 2. 1994 od 29. 3. 1991

Počet, jmenovitá hodnota a forma akcií: Na základní kapitál je vydána jedna do 16. 2. 1994 od 29. 3. 1991

hromadná akcie /zatímní list/ o nominální hodnotě 100.000,-- Kčs, která do 16. 2. 1994 od 29. 3. 1991

Výkon práv a povinností valné hromady: Veškerá práva a povinnosti valné hromady vykonává ministerstvo průmyslu ČR /pokud výkonem některých práv nepověří jiné orgány společnosti/, a to až do doby, kdy se právoplatným držitelem akcií /zatímních listů/ stane další akcionář společnosti. do 30. 6. 1994 od 29. 3. 1991

Podle rozhodnutí ministra průmyslu České republiky č. 182/1991 o zrušení státního podniku JITKA, bavlnářské závody, Jindřichův Hradec, o opatření o veškerém majetku, právech a závazcích zrušeného státního podniku, změně stanov a zvýšení základního kapitálu a.s. Jitka schválila valná hromada akciové společnosti JITKA dne 26.3.1991 dodatek č. 1 ke stanovám. do 23. 2. 2002 od 29. 3. 1991

Rozhodnutím č. 182/1991 ministra průmyslu ČR ze dne 27.3.1991 a dodatek č. 1 ke stanovám a.s. JITKA Jindřichův Hradec byly připojeny. V důsledku toho se zapisují tyto změny: 1./ Vypouští se slovo "zakladatel" v kterémkoliv mluvnickém pádě, kdekoli je v textu uvedeno v souvislosti se státním podnikem JITKA, bavlnářské závody, Jindřichův Hradec a nahrazuje se termínem "valná hromada". do 23. 2. 2002 od 29. 3. 1991

Den vzniku 25. 3. 1991. od 25. 3. 1991

Akciová společnost byla založena jednorázově státním podnikem JITKA, bavlnářské závody, JIndřichův Hradec podle zakladatelského plánu ze dne 11.2. 1991, jímž vytvořil též orgány akciové společnosti a schválil stanovy akciové společnosti, po udělení vyjímky z ustanovení § 1 odst. 1 zákonného opatření předsednictva FS č. 364/1990 Sb. ministerstva průmyslu ČR č.j. 600/ 450/91 ze dne 5.3.1991. od 25. 3. 1991

Základní kapitál společnosti: Základní kapitál společnosti činí 100.000,- slovy jednostotisíc korun čsl.. Jeho složení do komerční banky v Jindřichově Hradci bylo doloženo. Počet, jmenovitá hodnota a forma akcií: Na základní kapitál je vydána jedna hromadná akcie znějící na jméno. Jejím majitelem je zakladatel. do 29. 3. 1991 od 25. 3. 1991

Základní kapitál společnosti: Základní kapitál společnosti činí 100.000,- slovy jednostotisíc korun čsl.. Jeho složení do komerční banky v Jindřichově Hradci bylo doloženo. Počet, jmenovitá hodnota a forma akcií: Na základní kapitál je vydána jedna hromadná akcie znějící na jméno. Jejím majitelem je zakladatel. do 29. 3. 1991 od 25. 3. 1991

Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popřípadě místopředseda v době nepřítomnosti předsedy a vždy nejméně jeden člen představenstva. do 30. 6. 1994 od 25. 3. 1991

Zakladatelský plán, stanovy akciové společnosti a rozhodnutí ministerstva průmyslu ČR o udělení vyjímky z ustanovení § 1 odst. 2 zák. opatření č. 364/1990 Sb. byly připojeny. Zastupování společnosti a podepisování za společnost: Akciovou společnost zastupuje představenstvo, které je jejím statutárním orgánem. do 23. 2. 2002 od 25. 3. 1991

Kapitál

Základní kapitál

vklad 116 161 062 Kč

od 1. 2. 2016

Základní kapitál

vklad 513 987 000 Kč

do 1. 2. 2016 od 4. 9. 2009

Základní kapitál

vklad 568 993 000 Kč

do 4. 9. 2009 od 12. 12. 1995
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 226 Kč, počet: 513 987 od 1. 2. 2016
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 513 987 do 1. 2. 2016 od 7. 8. 2014
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 513 987 do 7. 8. 2014 od 4. 9. 2009
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 568 993 do 4. 9. 2009 od 26. 5. 2006
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 568 993 do 26. 5. 2006 od 12. 12. 1995

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Jiří Šmehlík

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 8. 2019

vznik členství: 15. 12. 2018

V Sídlišti 384/1a, Rousínov, 683 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Jiří Šmehlík

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 1. 2019 - Poslední vztah: 7. 8. 2019

vznik členství: 15. 12. 2018

Čsl. Armády 169/34, Rousínov, 683 01, Česká republika

Libor Šparlinek

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 8. 2014 - Poslední vztah: 30. 1. 2019

vznik členství: 25. 6. 2014

zánik členství: 14. 12. 2018

Erbenova 2426/2a, Blansko, 678 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Ladislav Šíbl

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 6. 2013 - Poslední vztah: 7. 8. 2014

vznik členství: 12. 7. 2010

zánik členství: 25. 6. 2014

vznik funkce: 12. 7. 2010

zánik funkce: 25. 6. 2014

Révová 4430/28, Brno, 628 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Martin Leskour

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 6. 2013 - Poslední vztah: 7. 8. 2014

vznik členství: 12. 7. 2010

zánik členství: 25. 6. 2014

Neumannova 2046/13, Žďár nad Sázavou, 591 01, Česká republika

Ing. Olga Petříková

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 8. 2010 - Poslední vztah: 7. 8. 2014

vznik členství: 12. 7. 2010

zánik členství: 25. 6. 2014

Horská 6, Brno, 616 00, Česká republika

Ing. Ladislav Šíbl

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 8. 2010 - Poslední vztah: 7. 6. 2013

vznik členství: 12. 7. 2010

zánik členství: 25. 6. 2014

vznik funkce: 12. 7. 2010

zánik funkce: 25. 6. 2014

Révová 4430/28, Brno, 628 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Martin Leskour

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 8. 2010 - Poslední vztah: 7. 6. 2013

vznik členství: 12. 7. 2010

zánik členství: 25. 6. 2014

Neumannova 2046/13, Žďár nad Sázavou, 591 01, Česká republika

Ing. Olga Petříková

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 9. 2008 - Poslední vztah: 5. 8. 2010

vznik členství: 20. 6. 2008

zánik členství: 12. 7. 2010

Horská 6, Brno, 616 00, Česká republika

Ing. Ladislav Šíbl

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 9. 2008 - Poslední vztah: 5. 8. 2010

vznik členství: 22. 7. 2005

zánik členství: 12. 7. 2010

vznik funkce: 22. 7. 2005

zánik funkce: 12. 7. 2010

Révová 4430/28, Brno, 628 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Ladislav Šíbl

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 2005 - Poslední vztah: 24. 9. 2008

vznik členství: 22. 7. 2005

vznik funkce: 22. 7. 2005

Bzenecká 4190/4, Brno, 628 00, Česká republika

JUDr. Dušan Dvořák

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 2005 - Poslední vztah: 5. 8. 2010

vznik členství: 22. 7. 2005

zánik členství: 12. 7. 2010

Rozdrojovice 298, PSČ 664 34

Ing. Alfons Kachlík

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 11. 2001 - Poslední vztah: 11. 8. 2005

vznik členství: 29. 6. 2001

zánik členství: 22. 7. 2005

E. Destinové 7, Praha 5, Česká republika

Ing. Petr Brabenec

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 11. 2001 - Poslední vztah: 11. 8. 2005

vznik členství: 29. 6. 2001

zánik členství: 22. 7. 2005

vznik funkce: 29. 6. 2001

zánik funkce: 22. 7. 2005

Podolská 138, Praha 4, Česká republika

Ing. Zdeněk Eichler

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 11. 2001 - Poslední vztah: 24. 9. 2008

vznik členství: 29. 6. 2001

zánik členství: 20. 6. 2008

Hradecká 161, Kunžak, Česká republika

Jan Měkuta

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 7. 2000 - Poslední vztah: 10. 11. 2001

Jarošov nad Nežárkou, Rodvínov 60, Česká republika

Ing. Tomáš Franc

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 12. 1999 - Poslední vztah: 18. 7. 2000

Sokolská 244, Praha 9, Česká republika

Jiří Holakovský

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 12. 1999 - Poslední vztah: 10. 11. 2001

sídl. Vajgar 703/III, Jindřichův Hradec, Česká republika

Ing. Zdeněk Ouředník

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 1997 - Poslední vztah: 10. 11. 2001

Španielova 1253, Praha 6, Česká republika

Ing. Ivona Přečková

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 1997 - Poslední vztah: 21. 12. 1999

Dlouhá třída 87c, Havířov, Česká republika

Ing. Zdeněk Ouředník

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 12. 1996 - Poslední vztah: 16. 10. 1997

Španielova 1253, Praha 6, Česká republika

ing. Václav Beneš

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 8. 1995 - Poslední vztah: 12. 12. 1996

Táborská 934/52, Říčany, Česká republika

Ing. Jaroslav Šafařík

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 8. 1995 - Poslední vztah: 16. 10. 1997

Nuselská 26, Praha 4, Česká republika

Jiří Holakovský

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 8. 1995 - Poslední vztah: 21. 12. 1999

Sídliště Vajgar 703/III, Jindřichův Hradec, Česká republika

ing. Jaromír Smejkal

předseda

První vztah: 20. 12. 1993 - Poslední vztah: 3. 8. 1995

Vajgar 712/III., Jindřichův Hradec, Česká republika

Jan Dobeš

člen

První vztah: 20. 12. 1993 - Poslední vztah: 3. 8. 1995

Vajgar 702/III., Jindřichův Hradec, Česká republika

Jiří Holakovský

místopředseda

První vztah: 20. 12. 1993 - Poslední vztah: 3. 8. 1995

Vajgar 703/III., Jindřichův Hradec, Česká republika

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Jiří Šmehlík

předseda představenstva

První vztah: 7. 8. 2014

vznik členství: 25. 6. 2014

vznik funkce: 25. 6. 2014

Čsl. Armády 169/34, Rousínov, 683 01, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Lubor Turza

člen představenstva

První vztah: 7. 8. 2014 - Poslední vztah: 1. 9. 2015

vznik členství: 25. 6. 2014

zánik členství: 31. 8. 2015

Úprkova 406, Luhačovice, 763 26, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Igor Fait

člen představenstva

První vztah: 7. 8. 2014 - Poslední vztah: 1. 9. 2015

vznik členství: 25. 6. 2014

zánik členství: 31. 8. 2015

Stará osada 3971/17, Brno, 615 00, Česká republika

Dalších 55 vztahů k této osobě

Ing. Lubor Turza

člen představenstva

První vztah: 7. 6. 2013 - Poslední vztah: 7. 8. 2014

vznik členství: 12. 7. 2010

zánik členství: 25. 6. 2014

Úprkova 406, Luhačovice, 763 26, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Libor Šparlinek

člen představenstva

První vztah: 7. 6. 2013 - Poslední vztah: 7. 8. 2014

vznik členství: 12. 7. 2010

zánik členství: 25. 6. 2014

Erbenova 2426/2a, Blansko, 678 01, Česká republika

Dalších 34 vztahů k této osobě

Ing. Igor Fait

předseda představenstva

První vztah: 7. 6. 2013 - Poslední vztah: 7. 8. 2014

vznik členství: 12. 7. 2010

zánik členství: 25. 6. 2014

vznik funkce: 12. 7. 2010

zánik funkce: 25. 6. 2014

Stará osada 3971/17, Brno, 615 00, Česká republika

Dalších 55 vztahů k této osobě

Ing. Lubor Turza

člen představenstva

První vztah: 5. 8. 2010 - Poslední vztah: 7. 6. 2013

vznik členství: 12. 7. 2010

zánik členství: 25. 6. 2014

Úprkova 406, Luhačovice, 763 26, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Libor Šparlinek

člen představenstva

První vztah: 5. 8. 2010 - Poslední vztah: 7. 6. 2013

vznik členství: 12. 7. 2010

zánik členství: 25. 6. 2014

Erbenova 2426/2a, Blansko, 678 01, Česká republika

Dalších 34 vztahů k této osobě

Ing. Igor Fait

předseda představenstva

První vztah: 5. 8. 2010 - Poslední vztah: 7. 6. 2013

vznik členství: 12. 7. 2010

zánik členství: 25. 6. 2014

vznik funkce: 12. 7. 2010

zánik funkce: 25. 6. 2014

Stará osada 3971/17, Brno, 615 00, Česká republika

Dalších 55 vztahů k této osobě

Ing. Lubor Turza

člen představenstva

První vztah: 24. 9. 2008 - Poslední vztah: 5. 8. 2010

vznik členství: 20. 6. 2008

zánik členství: 12. 7. 2010

Úprkova 406, Luhačovice, 763 26, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Libor Šparlinek

člen představenstva

První vztah: 24. 9. 2008 - Poslední vztah: 5. 8. 2010

vznik členství: 22. 7. 2005

zánik členství: 12. 7. 2010

Erbenova 2426/2a, Blansko, 678 01, Česká republika

Dalších 34 vztahů k této osobě

Ing Igor Fait

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 8. 2005 - Poslední vztah: 11. 8. 2005

vznik členství: 22. 7. 2005

vznik funkce: 22. 7. 2005

Brno - Židenice, Stará Osada 3971/17, PSČ 615 00

Ing. Libor Šparlinek

člen představenstva

První vztah: 11. 8. 2005 - Poslední vztah: 24. 9. 2008

vznik členství: 22. 7. 2005

Krajní 1951/2, Blansko, 678 01, Česká republika

Ing. Radek Kozák

člen představenstva

První vztah: 11. 8. 2005 - Poslední vztah: 24. 9. 2008

vznik členství: 22. 7. 2005

zánik členství: 20. 6. 2008

Horní Žďár 78, Jindřichův Hradec, 377 01, Česká republika

Jiří Šmehlík

předseda představenstva

První vztah: 11. 8. 2005 - Poslední vztah: 5. 8. 2010

vznik členství: 20. 7. 2005

zánik členství: 12. 7. 2010

vznik funkce: 22. 7. 2005

zánik funkce: 12. 7. 2010

Rousínov, Čsl. armády 169/34, PSČ 683 01

Ing. Igor Fait

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 8. 2005 - Poslední vztah: 5. 8. 2010

vznik členství: 22. 7. 2005

zánik členství: 12. 7. 2010

vznik funkce: 22. 7. 2005

zánik funkce: 12. 7. 2010

Brno - Židenice, Stará Osada 3971/17, PSČ 615 00

Ing. Martin Leskour

člen představenstva

První vztah: 11. 8. 2005 - Poslední vztah: 5. 8. 2010

vznik členství: 22. 7. 2005

zánik členství: 12. 7. 2010

Žďár nad Sázavou, Neumannova 2046/13, PSČ 591 01

Ing. Bohumil Vrhel

předseda představenstva

První vztah: 26. 4. 2005 - Poslední vztah: 11. 8. 2005

vznik členství: 1. 4. 2005

zánik členství: 22. 7. 2005

vznik funkce: 1. 4. 2005

zánik funkce: 22. 7. 2005

generální ředitel a.s. do 11. 8. 2005 od 26. 4. 2005

Českých lesů 248, Strakonice, Česká republika

Ing. Radek Kozák

člen představenstva

První vztah: 23. 11. 2004 - Poslední vztah: 11. 8. 2005

zánik členství: 22. 7. 2005

Jindřichův Hradec, Horní Ždár 78, PSČ 377 01

Ing. Radek Kozák

člen představenstva

První vztah: 11. 12. 2003 - Poslední vztah: 23. 11. 2004

Jindřichův Hradec, Otín 217, Česká republika

Ing. Zdeněk Šťástka

člen představenstva

První vztah: 10. 11. 2001 - Poslední vztah: 11. 8. 2005

vznik členství: 29. 6. 2001

zánik členství: 22. 7. 2005

Starochodovská 530, Praha 4 - Chodov, Česká republika

Ing. Radek Kozák

člen představenstva

První vztah: 18. 7. 2000 - Poslední vztah: 11. 12. 2003

Jindřichův Hradec, Otín č.10, Česká republika

Jiří Kubák

před. předst. a gen. řed. a.s.

První vztah: 10. 1. 2000 - Poslední vztah: 26. 4. 2005

zánik členství: 30. 3. 2005

zánik funkce: 30. 3. 2005

Dolní Pěna 116, Jindřichův Hradec, Česká republika

Jiří Kubák

před. předst. a gen. řed. a.s.

První vztah: 5. 2. 1998 - Poslední vztah: 10. 1. 2000

Sídliště Vajgar 703/III, Jindřichův Hradec, Česká republika

Jan Měkuta

člen představenstva

První vztah: 5. 2. 1998 - Poslední vztah: 18. 7. 2000

Rodvínov 60, Jarošov nad Nežárkou, Česká republika

Ing. Petr Kachlík

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 2. 1998 - Poslední vztah: 11. 8. 2005

zánik členství: 22. 7. 2005

zánik funkce: 22. 7. 2005

Za zahradami 398, Praha 10 - Dolní Měcholupy, Česká republika

Ing. Václav Beneš

člen představenstva

První vztah: 16. 10. 1997 - Poslední vztah: 11. 8. 2005

zánik funkce: 22. 7. 2005

Táborská 934, Říčany, Česká republika

Václav Beneš

člen představenstva

První vztah: 2. 7. 1997 - Poslední vztah: 16. 10. 1997

Táborská 934, Říčany, Česká republika

Ing. Petr Kachlík

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 7. 1997 - Poslední vztah: 5. 2. 1998

Jugoslávských partyzánů 30, Praha 6, Česká republika

ing. Michael Moravec

člen představenstva

První vztah: 7. 11. 1995 - Poslední vztah: 2. 7. 1997

Křivenická 429, Praha 8, Česká republika

ing. Alfons Kachlík, CSc.

člen představenstva

První vztah: 7. 11. 1995 - Poslední vztah: 10. 11. 2001

Destinové 7, Praha 5, Česká republika

ing. Alfons Kachlík

člen představenstva

První vztah: 19. 10. 1995 - Poslední vztah: 7. 11. 1995

Destinové 7, Praha 5, Česká republika

ing. Michal Moravec

člen představenstva

První vztah: 19. 10. 1995 - Poslední vztah: 7. 11. 1995

Křivenická 429, Praha 8, Česká republika

ing. Michal Moravec

člen představenstva

První vztah: 3. 8. 1995 - Poslední vztah: 19. 10. 1995

Křivenecká 429, Praha 8, Česká republika

Alfons Kachlík

člen představenstva

První vztah: 3. 8. 1995 - Poslední vztah: 19. 10. 1995

Destinové 7, Praha 5, Česká republika

ing. Antonín Kachlík

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 8. 1995 - Poslední vztah: 2. 7. 1997

Kukelská 928/20, Praha 9, Česká republika

Jiří Kubák

před.předst. a gen.řed. a.s.

První vztah: 3. 8. 1995 - Poslední vztah: 5. 2. 1998

rodné číslo 48 07 09/4020 do 5. 2. 1998 od 3. 8. 1995

Sídliště Vajgar 703/III, Jindřichův Hradec, Česká republika

Jan Měkuta

člen představenstva

První vztah: 3. 8. 1995 - Poslední vztah: 5. 2. 1998

rodné číslo 34 12 08/0740 do 5. 2. 1998 od 3. 8. 1995

Rodvínov 60, Jarošov nad Nežárkou, Česká republika

Jiří Kubák

člen představenstva

První vztah: 20. 12. 1993 - Poslední vztah: 20. 12. 1993

Vajgar 703/III., Jindřichův Hradec, 377 01, Česká republika

Jiří Kubák

předs. představ. a řed.a.s.

První vztah: 20. 12. 1993 - Poslední vztah: 3. 8. 1995

Vajgar 703/III., Jindřichův Hradec, Česká republika

Ing. Jaroslav Bém

předseda předst. a ředitel a.s

První vztah: 7. 10. 1993 - Poslední vztah: 20. 12. 1993

Otín 9, J. Hradec, 377 01, Česká republika

Ing. Jiří Lexa

člen představenstva

První vztah: 23. 12. 1991 - Poslední vztah: 3. 8. 1995

Táboritská 1104, Třeboň, 379 01, Česká republika

Jan Měkuta

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 12. 1991 - Poslední vztah: 3. 8. 1995

p. Jarošov nad Nežárkou, Rodvínov 60, Česká republika

Ing. Pavel Kercl

člen představenstva

První vztah: 23. 12. 1991 - Poslední vztah: 3. 8. 1995

Kardašova Řečice 657, 378 21, Česká republika

Ing. Jaroslav Bém

předseda předst.a ředitel a.s.

První vztah: 8. 11. 1991 - Poslední vztah: 7. 10. 1993

Čsl. armády 464, Nová Včelnice, Česká republika

Václav Johne

člen představenstva

První vztah: 25. 3. 1991 - Poslední vztah: 8. 11. 1991

Vajgar 688/III, Jindřichův Hradec, Česká republika

Jan Měkuta

člen představenstva

První vztah: 25. 3. 1991 - Poslední vztah: 23. 12. 1991

Rodvínov 60 p.Jarošov n.Nežár., Česká republika

Ing. Jan Hynek

člen představenstva

První vztah: 25. 3. 1991 - Poslední vztah: 23. 12. 1991

Jindřicha Jindřicha 6, České Budějovice, Česká republika

Zdeněk Staněk

člen představenstva

První vztah: 25. 3. 1991 - Poslední vztah: 23. 12. 1991

Svobody 1020/II, Třeboň, Česká republika

Ing. Ludmila Šmídová

člen představenstva

První vztah: 25. 3. 1991 - Poslední vztah: 3. 8. 1995

Na Maninách 34, Praha 7 - Holešovice, Česká republika

Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis kterýkoli člen představenstva.

od 5. 8. 2010

Za společnost jedná vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to samostatně předseda představenstva nebo člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu firmy připojí svůj podpis předseda představenstva a jeden člen představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva.

do 5. 8. 2010 od 10. 11. 2001

Za společnost mohou v souladu s čl. 29 stanov jednat a podepisovat: a) společně předseda a další člen představenstva nebo společně místopředseda a další člen představenstva b) samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Při podepisování za společnost postupují všechny oprávněné osoby tak, že k vypsanému názvu společnosti nebo otisku jejího razítka připojí svůj vlastnoruční podpis.

do 10. 11. 2001 od 2. 7. 1997

Jménem společnosti jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se děje v souladu s organizačním řádem tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda, popřípadě místopředseda představenstva společnosti. V rozsahu daném zmocněním představenstva mohou takto pode- pisovat i zmocněné osoby. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva nebo předseda nebo člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

do 2. 7. 1997 od 28. 3. 1996

Jménem společnosti jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se děje v souladu s organizačním řádem tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda, popřípadě místopředseda představenstva společnosti. V rozsahu daném zmocněním představenstva mohou takto pode- pisovat i zmocněné osoby. Představenstvo společnosti může zastupováním a podepisová- ním za společnost písemně zmocnit ředitele, případně jiné osoby nebo udělit prokuru.

do 28. 3. 1996 od 30. 6. 1994

Statutární orgán - představenstvo

Historické vztahy

Ing Igor Fait

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 8. 2005 - Poslední vztah: 11. 8. 2005

vznik členství: 22. 7. 2005

vznik funkce: 22. 7. 2005

Brno - Židenice, Stará Osada 3971/17, PSČ 615 00

Jiří Šmehlík

předseda představenstva

První vztah: 11. 8. 2005 - Poslední vztah: 5. 8. 2010

vznik členství: 20. 7. 2005

zánik členství: 12. 7. 2010

vznik funkce: 22. 7. 2005

zánik funkce: 12. 7. 2010

Rousínov, Čsl. armády 169/34, PSČ 683 01

Ing. Igor Fait

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 8. 2005 - Poslední vztah: 5. 8. 2010

vznik členství: 22. 7. 2005

zánik členství: 12. 7. 2010

vznik funkce: 22. 7. 2005

zánik funkce: 12. 7. 2010

Brno - Židenice, Stará Osada 3971/17, PSČ 615 00

Ing. Martin Leskour

člen představenstva

První vztah: 11. 8. 2005 - Poslední vztah: 5. 8. 2010

vznik členství: 22. 7. 2005

zánik členství: 12. 7. 2010

Žďár nad Sázavou, Neumannova 2046/13, PSČ 591 01

Ing. Radek Kozák

člen představenstva

První vztah: 23. 11. 2004 - Poslední vztah: 11. 8. 2005

zánik členství: 22. 7. 2005

Jindřichův Hradec, Horní Ždár 78, PSČ 377 01

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 30. 9. 1992

Živnosti

Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 21. 1. 2002
Barvení a chemická úprava textilií
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 2. 10. 1992
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
  • Výroba strojů a zařízení
  • Velkoobchod a maloobchod
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 30. 9. 1992
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).