Hlavní navigace

Víno Bzenec, a.s.

Firma Víno Bzenec, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 832, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 22 846 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

46900357

Sídlo:

Hlinky 49/126, Brno Pisárky (Brno-střed), 603 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 5. 1992

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Osoby stejného jména

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 832, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

Víno Bzenec, a.s. od 15. 1. 2008

Obchodní firma

Víno Bzenec, a.s. v likvidaci do 15. 1. 2008 od 16. 9. 2005

Obchodní firma

Víno Bzenec, a.s. do 16. 9. 2005 od 30. 4. 1992

Právní forma

Akciová společnost od 30. 4. 1992

adresa

Hlinky 49/126
Brno 60300 od 27. 10. 2015

adresa

Hlavní č.p.666
Velké Pavlovice 69106 do 18. 10. 2003 od 28. 8. 2002

adresa

Zámecká 17
Bzenec 69681 do 28. 8. 2002 od 4. 2. 2002

adresa

Zámecká 17
Bzenec do 4. 2. 2002 od 30. 4. 1992

Předmět podnikání

správa vlastního majetku od 28. 8. 2002

velkoobchod do 9. 7. 2004 od 28. 8. 2002

specializovaný maloobchod do 9. 7. 2004 od 28. 8. 2002

maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny do 9. 7. 2004 od 28. 8. 2002

pronájem a půjčování věcí movitých do 9. 7. 2004 od 28. 8. 2002

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 28. 8. 2002 od 22. 4. 1999

činnost organizačních a ekonomických poradců do 28. 8. 2002 od 22. 4. 1999

provádění rozborů vína do 28. 8. 2002 od 22. 4. 1999

silniční motorová doprava nákladní do 28. 8. 2002 od 22. 4. 1999

nákup a výroba vín včetně vín sycených do 28. 8. 2002 od 21. 5. 1993

výroba a prodej likérů a lihových nápojů do 28. 8. 2002 od 21. 5. 1993

a/ nákup hroznů vinné révy, ovoce a zeleniny, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej b/ nákup révového vína a ovocných produktů c/ výroba a zpracování vína, moštů a dalších nápojů, d/ výroba destilátů, e/ zpracování vedlejších produktů vznikajících při výrobní činnosti f/ obchodní a odbytová činnost, g/ zakládaní sadů, pěstování vinné révy, h/ pěstování a prodej výsadbového materiálu, i/ poskytování prací a služeb, j/ poskytování prací a služeb výpočetní techniky, do 21. 5. 1993 od 30. 4. 1992

k/ výroba výroba výrobků a zboží spotřebovaných ve vinohradnickovinařském výroba nealkoholických nápojů komplexu včetně zpracování vedlejších výrobků při této výrobě vznikajícíh, l/ výstavnictví v činnostech, které jsou předmětem činnosti m/ zahraničně obchodní činnost dle platných právních předpisů. do 21. 5. 1993 od 30. 4. 1992

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 21. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 17. 12. 2018 od 21. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 1 do 17. 12. 2018 od 21. 7. 2014

Vstup společnosti do likvidace: Rozhodnutím valné hromady se ruší společnost s následnou likvidací ke dni 09.září 2005. do 15. 1. 2008 od 16. 9. 2005

I. Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu za následujících podmínek: 1. Důvod snížení základního kapitálu: rozdělení přebytečného provozního kapitálu mezi akcionáře. 2. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Výplata akcionářům. 3. Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál bude snížen v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu. Budou-li ke dni podání návrhu na zápis nové výše základního kapitálu (po snížení) do obchodn ího rejstříku v majetku společnosti vlastní akcie, bude základní kapitál snížen v souladu s ustanovením § 213 odst. 1 obchodního zákoníku i o tyto vlastní akcie. Základní kapitál bude snížen maximálně o 267 782 kusů akcií tak, aby byla zachována minimální výše základního kapitálu 2.000.000,- Kč, slovy: dva miliony korun českých. 4. Způsob snížení základního kapitálu: Základní kapitál bude snížen dle ustanovení § 213c odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku, tj. vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu. Budou-li ke dni podání návrhu na z ápis nové výše základního kapitálu (po snížení) do obchodního rejstříku v majetku společnosti vlastní akcie, společnost tyto vlastní akcie zničí po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 5. Pravidla pro určení výše úplaty: Výše úplaty za jednu akcii byla stanovena jako podíl čistého obchodního majetku společnosti zjištěného z mezitimní účetní závěrky ověřené auditorem, sestavené ke dni 31.10.2003, a celkového počtu akcií společnosti a čin í 657,- Kč. 6. Lhůta pro předložení listinných akcií: Dva měsíce ode dne zápisu nové výše základního kapitálu (po snížení) do obchodního rejstříku. II. Představenstvo společnosti je pověřeno učinit veřejný návrh smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu akcionářům. III. Představenstvo společnosti je pověřeno podat návrh na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. IV. Představenstvo společnosti je pověřeno rozhodnout o změně stanov v ustanoveních upravujících výši základního kapitálu v souladu s ustanovením § 173 odst. 3 obchodního zákoníku. do 13. 10. 2004 od 13. 4. 2004

Mimořádná valná hromada společnosti Víno Bzenec, a.s. konaná dne 13.12.1996, slovy: třináctého prosince, roku tisícího devítistého devadesátého šestého, schvaluje k bodu šest programu jednání usnesení tohoto znění: Za prvé. Částka, o níž má být základní jmění zvýšeno - o 134,890.000,- Kč, slovy: jednosto třicetčtyři miliony, osmset devadesát tisíc korun českých. Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. Za druhé. Počet, druh, podoba, forma a jmenovitá hodnota navrhovaných akcií. 67.445 ks, slovy: šedesátsedm tisíc, čtyřista čtyřicet pět kusů, veřejně obchodovatelných, zaknihovaných akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě 2.000,- Kč, slovy: dva tisíce korun českých. Za třetí. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva. Každý akcionář má právo v prvním kole upsat část nových akcií v rozsahu jeho podílu na dosavadním základním jmění. V případě, že všichni akcionáři nevyužijí v prvním kole svého přednostního práva, upíší ve druhém kole akcie ti akcionáři, kteří svého přednostního práva v prvním kole využili, a to bez omezení. Za čtvrté. Místo pro vykonání úpisu v 1. kole (využití přednostního práva) a ve 2. kole: 110 00 Praha 1, Rybná 14 - sídlo Capital Partners, a.s.. Lhůta pro vykonání přednostního práva (1. kolo): začíná 7. a končí 21. kalendářním dnem po zveřejnění výzvy k upsání akcií v obchodním věstníku. Lhůta pro upisování akcií (2. kolo): 22. den po uveřejnění výzvy k upsání akcií v obchodním věstníku. do 9. 8. 2000 od 4. 4. 1997

Za páté. Počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii: Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, lze upsat 0,25, slovy: dvacetpět setin, nové akcie. Za šesté. Emisní kurs nových akcií: 2000,-Kč, slovy: dva tisíce korun českých. Za sedmé. Režim 1. kola: upisování akcií bude probíhat od 10.00 hodin do 12.00 hodin, vždy v pracovní dny. Režim 2. kola: upisování akcií bude probíhat od 10.00 hodin do 12.00 hodin, v pracovní den. Za osmé.Číslo účtu: 6103932/6400 vedeného u UNIVERSAL BANKY a.s., pobočky Slaný. Platbu je třeba provést platebním příkazem z účtu upisovatele s tím, že k identifikaci platby upisovatel uvede ve variabilním symbolu své identifikační číslo nebo rodné číslo. Za deváté. Lhůty pro splácení upsaných akcií platné pro obě upisovací kola: a) 30% emisního kursu upsaných akcií splatit nejpozději v den úpisu, b) 70% emisního kursu upsaných akcií splatit nejpozději do 1 roku ode dne úpisu. Za desáté. Nepřipouští se upisování nepeněžitými vklady. Za jedenácté. Akcie nebudou nabídnuty určitému zájemci nebo zájemcům a nebudou upsány akcionáři na základě dohody podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku. do 9. 8. 2000 od 4. 4. 1997

Za dvanácté. Úpis akcií může upisovatel provést pouze osobně nebo prostřednictvím svého zmocněnce na základě úředně ověřené plné moci. Při úpisu je upisovatel povinen předložit výpis ze svého majetkového účtu ve středisku cenných papírů, ne starší 7 dnů. do 9. 8. 2000 od 4. 4. 1997

Akcie: 269 782 ks kmenových akcií na majitele jm. hodnota 1.000,- Kč veřejně obchodovatelných v zaknihované podobě. do 28. 8. 2002 od 4. 4. 1997

Právní forma společnosti: akciová společnost do 21. 5. 1993 od 30. 4. 1992

Dozorčí rada společnosti: 1/ Ing. Jiří Uřičář, Tvarožná Lhota 165 2/ Ing. Josef Menšík, Polešovice 454 3/ Ing. Jan Bystřický, Kyjov, Jungmannova 1232 do 12. 7. 1994 od 30. 4. 1992

Způsob jednání jménem společnosti: Za splečnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. P o d e p i s o v á n í za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. do 20. 6. 1996 od 30. 4. 1992

Výše základního jmění společnosti činí 202.337.000 kčs. Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Víno Bzenec. do 20. 6. 1996 od 30. 4. 1992

Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 202.337 akcií na jméno po 1000,-Kčs jmenovité hodnoty. do 20. 6. 1996 od 30. 4. 1992

Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par.172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu par.11 odst.3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 24.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. do 21. 7. 2014 od 30. 4. 1992

Kapitál

Základní kapitál

vklad 22 846 000 Kč

od 13. 10. 2004

Základní kapitál

vklad 269 782 000 Kč

do 13. 10. 2004 od 20. 6. 1996
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 22 846 od 21. 7. 2014
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 22 846 do 21. 7. 2014 od 13. 10. 2004
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 269 782 do 13. 10. 2004 od 28. 8. 2002
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 269 782 do 28. 8. 2002 od 4. 2. 2002
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 269 782 do 4. 2. 2002 od 4. 4. 1997
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 269 782 do 4. 4. 1997 od 20. 6. 1996

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Jiří Šmehlík

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 8. 2019

vznik členství: 14. 12. 2018

V Sídlišti 384/1a, Rousínov, 683 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Jiří Šmehlík

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 12. 2018 - Poslední vztah: 7. 8. 2019

vznik členství: 14. 12. 2018

Čsl. Armády 169/34, Rousínov, 683 01, Česká republika

Ing. Libor Šparlinek

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 2015 - Poslední vztah: 17. 12. 2018

vznik členství: 25. 6. 2014

zánik členství: 14. 12. 2018

Erbenova 2426/2a, Blansko, 678 01, Česká republika

Dalších 34 vztahů k této osobě

Ing. Libor Šparlinek

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 7. 2014 - Poslední vztah: 27. 10. 2015

vznik členství: 25. 6. 2014

Erbenova 2426/2a, Blansko, 678 01, Česká republika

Dalších 34 vztahů k této osobě

Ing. Martin Leskour

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 7. 6. 2013 - Poslední vztah: 21. 7. 2014

vznik členství: 11. 7. 2011

zánik členství: 25. 6. 2014

vznik funkce: 11. 7. 2011

zánik funkce: 25. 6. 2014

Neumannova 2046/13, Žďár nad Sázavou, 591 01, Česká republika

Ing. Ladislav Šíbl

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 6. 2013 - Poslední vztah: 21. 7. 2014

vznik členství: 11. 7. 2011

zánik členství: 25. 6. 2014

Révová 4430/28, Brno, 628 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Lubor Turza

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 6. 2013 - Poslední vztah: 21. 7. 2014

vznik členství: 11. 7. 2011

zánik členství: 25. 6. 2014

vznik funkce: 11. 7. 2011

zánik funkce: 25. 6. 2014

Úprkova 406, Luhačovice, 763 26, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Martin Leskour

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 25. 11. 2011 - Poslední vztah: 7. 6. 2013

vznik členství: 11. 7. 2011

zánik členství: 25. 6. 2014

vznik funkce: 11. 7. 2011

zánik funkce: 25. 6. 2014

Neumannova 2046/13, Žďár nad Sázavou, 591 01, Česká republika

Ing. Ladislav Šíbl

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 11. 2011 - Poslední vztah: 7. 6. 2013

vznik členství: 11. 7. 2011

zánik členství: 25. 6. 2014

Révová 4430/28, Brno, 628 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Lubor Turza

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 11. 2011 - Poslední vztah: 7. 6. 2013

vznik členství: 11. 7. 2011

zánik členství: 25. 6. 2014

vznik funkce: 11. 7. 2011

zánik funkce: 25. 6. 2014

Úprkova 406, Luhačovice, 763 26, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Libor Šparlinek

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 2. 2009 - Poslední vztah: 25. 11. 2011

vznik členství: 19. 6. 2006

zánik členství: 11. 7. 2011

vznik funkce: 19. 6. 2006

zánik funkce: 11. 7. 2011

Erbenova 2426/2a, Blansko, 678 01, Česká republika

Dalších 34 vztahů k této osobě

Mgr. Gabriela Tlačbabová

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 2. 2009 - Poslední vztah: 25. 11. 2011

vznik členství: 20. 6. 2008

zánik členství: 11. 7. 2011

Polní 476/13, Moravany, 664 48, Česká republika

Ing. Ladislav Šíbl

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 2. 2009 - Poslední vztah: 25. 11. 2011

vznik členství: 19. 6. 2006

zánik členství: 11. 7. 2011

Révová 4430/28, Brno, 628 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Libor Šparlinek

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2006 - Poslední vztah: 10. 2. 2009

vznik členství: 19. 6. 2006

vznik funkce: 19. 6. 2006

Krajní 1951/2, Blansko, 678 01, Česká republika

Ing. Ladislav Šíbl

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2006 - Poslední vztah: 10. 2. 2009

vznik členství: 19. 6. 2006

Bzenecká 4190/4, Brno, 628 00, Česká republika

Mgr. Miroslava Machová

člen

První vztah: 18. 10. 2003 - Poslední vztah: 10. 2. 2009

vznik funkce: 27. 6. 2003

zánik funkce: 20. 6. 2008

Ludvíka Podéště 16, Brno, 603 00, Česká republika

Ing. Jan Heřmanský

člen

První vztah: 11. 4. 2002 - Poslední vztah: 18. 10. 2003

vznik funkce: 17. 8. 2001

zánik funkce: 27. 6. 2003

B. Němcové 12, Svitavy, 568 02, Česká republika

Ing. Libor Šparlinek

předseda

První vztah: 11. 4. 2002 - Poslední vztah: 11. 7. 2006

vznik funkce: 17. 8. 2001

zánik funkce: 19. 6. 2006

Krajní 1951/2, Blansko, 678 01, Česká republika

Ing. Ladislav Šíbl

člen

První vztah: 11. 4. 2002 - Poslední vztah: 11. 7. 2006

vznik funkce: 17. 8. 2001

zánik funkce: 19. 6. 2006

Bzenecká 4190/4, Brno, 628 00, Česká republika

Radko Kaska

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 12. 1999 - Poslední vztah: 11. 4. 2002

zánik funkce: 17. 8. 2001

Španělova 1298, Praha 6, Česká republika

Antonín Křápek

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 4. 1999 - Poslední vztah: 11. 4. 2002

zánik funkce: 17. 8. 2001

Lůčky 806, Blatnice, Česká republika

Ing. Alexandr Flodr

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 9. 1998 - Poslední vztah: 22. 4. 1999

Pod vinohrady 1175, Bzenec, Česká republika

František Hromek

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 9. 1998 - Poslední vztah: 6. 12. 1999

Moravský Žižkov 52, Česká republika

Ing. Oldřich Nepraš

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 9. 1998 - Poslední vztah: 11. 4. 2002

zánik funkce: 17. 8. 2001

Jiráskova 804, Dobřichovice, Česká republika

Dr. Jaroslav Šlézar, CSc.

místopředseda

První vztah: 30. 3. 1998 - Poslední vztah: 11. 9. 1998

Bojasova 1252, Praha 8, Česká republika

PhDr. Dana Kašťáková, CSc.

místopředsedkyně

První vztah: 4. 4. 1997 - Poslední vztah: 30. 3. 1998

Janovská 393, Praha 10, Česká republika

Ing. Alexandr Flodr

předseda

První vztah: 4. 4. 1997 - Poslední vztah: 11. 9. 1998

Pod vinohrady 1175, Bzenec, Česká republika

Josef Menšík

člen

První vztah: 4. 4. 1997 - Poslední vztah: 11. 9. 1998

Polešovice 454, Česká republika

Josef Menšík

člen

První vztah: 20. 6. 1996 - Poslední vztah: 4. 4. 1997

Polešovice 454, Česká republika

PhDr. Dana Kašťáková, CSc.

místopředsedkyně

První vztah: 20. 6. 1996 - Poslední vztah: 4. 4. 1997

Janovská 393, Praha 10, Česká republika

Ing. Alexandr Flodr

předseda

První vztah: 12. 7. 1994 - Poslední vztah: 4. 4. 1997

Pod vinohrady 1175, Bzenec, Česká republika

ing. Jan Polcr

člen

První vztah: 12. 7. 1994 - Poslední vztah: 20. 6. 1996

Svatobořice 367, Česká republika

Ing. Josef Menšík

člen

První vztah: 12. 7. 1994 - Poslední vztah: 20. 6. 1996

Polešovice 454, Česká republika

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Jiří Šmehlík

člen představenstva

První vztah: 17. 12. 2018

vznik členství: 25. 6. 2014

vznik funkce: 25. 6. 2014

Čsl. Armády 169/34, Rousínov, 683 01, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Jiří Šmehlík

předseda předatavenstva

První vztah: 27. 10. 2015 - Poslední vztah: 17. 12. 2018

vznik členství: 25. 6. 2014

vznik funkce: 25. 6. 2014

Čsl. Armády 169/34, Rousínov, 683 01, Česká republika

Ing. Igor Fait

člen představenstva

První vztah: 27. 10. 2015 - Poslední vztah: 17. 12. 2018

vznik členství: 25. 6. 2014

zánik členství: 14. 12. 2018

Stará osada 3971/17, Brno, 615 00, Česká republika

Dalších 55 vztahů k této osobě

Ing. Lubor Turza

člen představenstva

První vztah: 27. 10. 2015 - Poslední vztah: 17. 12. 2018

vznik členství: 25. 6. 2014

zánik členství: 14. 12. 2018

Úprkova 406, Luhačovice, 763 26, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jiří Šmehlík

předseda předatavenstva

První vztah: 21. 7. 2014 - Poslední vztah: 27. 10. 2015

vznik členství: 25. 6. 2014

vznik funkce: 25. 6. 2014

Čsl. Armády 169/34, Rousínov, 683 01, Česká republika

Ing. Igor Fait

člen představenstva

První vztah: 21. 7. 2014 - Poslední vztah: 27. 10. 2015

vznik členství: 25. 6. 2014

Stará osada 3971/17, Brno, 615 00, Česká republika

Dalších 55 vztahů k této osobě

Ing. Lubor Turza

člen představenstva

První vztah: 21. 7. 2014 - Poslední vztah: 27. 10. 2015

vznik členství: 25. 6. 2014

Úprkova 406, Luhačovice, 763 26, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jiří Šmehlík

předseda představenstva

První vztah: 8. 2. 2014 - Poslední vztah: 21. 7. 2014

vznik členství: 11. 7. 2011

zánik členství: 25. 6. 2014

vznik funkce: 11. 7. 2011

zánik funkce: 25. 6. 2014

Čsl. Armády 169/34, Rousínov, 683 01, Česká republika

Ing. Igor Fait

člen představenstva

První vztah: 7. 6. 2013 - Poslední vztah: 21. 7. 2014

vznik členství: 11. 7. 2011

zánik členství: 25. 6. 2014

Stará osada 3971/17, Brno, 615 00, Česká republika

Dalších 55 vztahů k této osobě

Ing. Libor Šparlinek

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 6. 2013 - Poslední vztah: 21. 7. 2014

vznik členství: 11. 7. 2011

zánik členství: 25. 6. 2014

vznik funkce: 11. 7. 2011

zánik funkce: 25. 6. 2014

Erbenova 2426/2a, Blansko, 678 01, Česká republika

Dalších 34 vztahů k této osobě

Jiří Šmehlík

předseda představenstva

První vztah: 25. 11. 2011 - Poslední vztah: 8. 2. 2014

vznik členství: 11. 7. 2011

zánik členství: 25. 6. 2014

vznik funkce: 11. 7. 2011

zánik funkce: 25. 6. 2014

Čsl. Armády 169/34, Rousínov, 683 01, Česká republika

Ing. Igor Fait

člen představenstva

První vztah: 25. 11. 2011 - Poslední vztah: 7. 6. 2013

vznik členství: 11. 7. 2011

zánik členství: 25. 6. 2014

Stará osada 3971/17, Brno, 615 00, Česká republika

Dalších 55 vztahů k této osobě

Ing. Libor Šparlinek

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 11. 2011 - Poslední vztah: 7. 6. 2013

vznik členství: 11. 7. 2011

zánik členství: 25. 6. 2014

vznik funkce: 11. 7. 2011

zánik funkce: 25. 6. 2014

Erbenova 2426/2a, Blansko, 678 01, Česká republika

Dalších 34 vztahů k této osobě

Ing. Martin Leskour

člen představenstva

První vztah: 11. 7. 2006 - Poslední vztah: 25. 11. 2011

vznik členství: 19. 6. 2006

zánik členství: 11. 7. 2011

Neumannova 2046/13, Žďár nad Sázavou, 591 01, Česká republika

Jiří Šmehlík

předseda představenstva

První vztah: 11. 7. 2006 - Poslední vztah: 25. 11. 2011

vznik členství: 19. 6. 2006

zánik členství: 11. 7. 2011

vznik funkce: 19. 6. 2006

zánik funkce: 11. 7. 2011

Čsl. Armády 169/34, Rousínov, 683 01, Česká republika

Ing. Igor Fait

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 7. 2006 - Poslední vztah: 25. 11. 2011

vznik členství: 19. 6. 2006

zánik členství: 11. 7. 2011

vznik funkce: 19. 6. 2006

zánik funkce: 11. 7. 2011

Stará osada 3971/17, Brno, 615 00, Česká republika

Dalších 55 vztahů k této osobě

Ing. Martin Leskour

člen představenstva

První vztah: 11. 4. 2002 - Poslední vztah: 11. 7. 2006

vznik funkce: 17. 8. 2001

zánik funkce: 19. 6. 2006

Neumannova 2046/13, Žďár nad Sázavou, 591 01, Česká republika

Jiří Šmehlík

předseda představenstva

První vztah: 11. 4. 2002 - Poslední vztah: 11. 7. 2006

vznik funkce: 17. 8. 2001

zánik funkce: 19. 6. 2006

Čsl. Armády 169/34, Rousínov, 683 01, Česká republika

Ing. Igor Fait

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 4. 2002 - Poslední vztah: 11. 7. 2006

vznik funkce: 17. 8. 2001

zánik funkce: 19. 6. 2006

Stará osada 3971/17, Brno, 615 00, Česká republika

Dalších 55 vztahů k této osobě

Jan Dostálek

člen představenstva

První vztah: 29. 6. 2001 - Poslední vztah: 11. 4. 2002

vznik funkce: 26. 3. 2001

zánik funkce: 17. 8. 2001

Lučina 43, 739 39, Česká republika

Ing. Petr Pauřík

předseda představenstva

První vztah: 29. 6. 2001 - Poslední vztah: 11. 4. 2002

vznik funkce: 26. 3. 2001

zánik funkce: 17. 8. 2001

Viklefova 1825/8, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Petr Pauřík

člen představenstva

První vztah: 7. 2. 2001 - Poslední vztah: 11. 4. 2002

zánik funkce: 26. 3. 2001

Viklefova 1825/8, Praha 3, Česká republika

Ing. Lubomíra Vydrová

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 3. 2000 - Poslední vztah: 11. 4. 2002

zánik funkce: 17. 8. 2001

Na Valtické 343/10, Břeclav,č.Charvátská Nová Ves, Česká republika

Ing. Vlastimil Benedík

člen představenstva

První vztah: 8. 3. 2000 - Poslední vztah: 7. 2. 2001

Blatnická 1284, Veselí nad Moravou, Česká republika

Mgr.Ing. Aleš Doležal

předseda představenstva

První vztah: 8. 3. 2000 - Poslední vztah: 29. 6. 2001

zánik funkce: 26. 3. 2001

Korunní 87, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Machovec

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 4. 1999 - Poslední vztah: 8. 3. 2000

Na zahradách 626, Lednice, Česká republika

Ing. Jaroslav Machovec

člen představenstva

První vztah: 11. 9. 1998 - Poslední vztah: 22. 4. 1999

Na zahradách 626, Lednice, Česká republika

Ing. Svatopluk Chalupa

předseda představenstva

První vztah: 11. 9. 1998 - Poslední vztah: 8. 3. 2000

Tererova 1354/15, Praha 4-Chodov, Česká republika

Ing. Lubomíra Vydrová

člen představenstva

První vztah: 11. 9. 1998 - Poslední vztah: 8. 3. 2000

Na Valtické 343/10, Břeclav,č.Charvátská Nová Ves, Česká republika

Ing. Jaroslav Grafek

předseda představenstva

První vztah: 30. 3. 1998 - Poslední vztah: 11. 9. 1998

Rýmařovská 475, Praha 9, Česká republika

Ing. Milan Meduna

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 3. 1998 - Poslední vztah: 11. 9. 1998

p.Opatovice nad Labem, Čeperka 113, Česká republika

ing. Ondřej Faltys

člen představenstva

První vztah: 30. 3. 1998 - Poslední vztah: 11. 9. 1998

Pod Vrchem 2791, Mělník, Česká republika

Ing. Vladimír Hanák

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 4. 1997 - Poslední vztah: 30. 3. 1998

Blatnice pod sv. Antonínkem 25, Česká republika

Ing.Dr. Jiří Dvořák

předseda představenstva

První vztah: 4. 4. 1997 - Poslední vztah: 30. 3. 1998

Sídliště Vajgar 660/III, Jindřichův Hradec, Česká republika

Dr. Jaroslav Šlézar, CSc.

člen představenstva

První vztah: 4. 4. 1997 - Poslední vztah: 30. 3. 1998

Bojasova 1252, Praha 8, Česká republika

Akademik Prof.Ing. Vladimír Krumphanzl, DrSc.

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 4. 1997 - Poslední vztah: 11. 9. 1998

Nad vojenským hřbitovem 3, Praha 6, Česká republika

Ing. Tomáš Martinec

člen představenstva

První vztah: 4. 4. 1997 - Poslední vztah: 11. 9. 1998

Čejkovice 382, Česká republika

Ing. Vladimír Hanák

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 6. 1996 - Poslední vztah: 4. 4. 1997

Blatnice pod sv. Antonínkem 25, Česká republika

Akademik Prof.Ing. Vladimír Krumphanzl, DrSc.

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 6. 1996 - Poslední vztah: 4. 4. 1997

Nad vojenským hřbitovem 3, Praha 6, Česká republika

ing. Tomáš Martinec

člen představenstva

První vztah: 20. 6. 1996 - Poslední vztah: 4. 4. 1997

Čejkovice 382, Česká republika

Ing.Dr. Jiří Dvořák

předseda představenstva

První vztah: 20. 6. 1996 - Poslední vztah: 4. 4. 1997

Sídliště Vajgar 660/III, Jindřichův Hradec, Česká republika

Dr. Jaroslav Šlezar, CSc.

člen představenstva

První vztah: 20. 6. 1996 - Poslední vztah: 4. 4. 1997

Bojasova 1252, Praha 8, Česká republika

Ing. Vladimír Hanák

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 7. 1994 - Poslední vztah: 20. 6. 1996

Blatnice 25, Česká republika

Ing. Miroslav Amsler, CSc.

předseda představenstva

První vztah: 12. 7. 1994 - Poslední vztah: 20. 6. 1996

Učitelská 56, Praha 8, Česká republika

Ing. Martin E C K E R T

člen představenstva

První vztah: 12. 7. 1994 - Poslední vztah: 20. 6. 1996

Horoměřice 369, Česká republika

Ing. Václav P I V O D A

člen představenstva

První vztah: 12. 7. 1994 - Poslední vztah: 20. 6. 1996

Nejedlého 1240, Kyjov, Česká republika

Ing. Vladimír Hanák

člen představenstva

První vztah: 30. 4. 1992 - Poslední vztah: 12. 7. 1994

Blatnice 25, Česká republika

Ing. Vlastimil Benedík

člen představenstva

První vztah: 30. 4. 1992 - Poslední vztah: 12. 7. 1994

Svatoplukova 1248, Veselí nad Moravou, Česká republika

Ing. Alexandr Flodr

člen představentva

První vztah: 30. 4. 1992 - Poslední vztah: 12. 7. 1994

Pod vinohrady 1175, Bzenec, Česká republika

Za společnost jedná samostatně kterýkoliv člen představenstva.

od 21. 7. 2014

Způsob jednání a podepisování za společnost: Společnosti zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Za představenstvo jednají společně předseda nebo místopředseda představenstva spolu s dalším členem představenstva. Za společnost podepisují společně předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. Všichni tak činí tím způsobem, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis či podpisy.

do 21. 7. 2014 od 11. 4. 2002

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za společnost jednají společně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu připojí svůj podpis dva členové představenstva. Generální ředitel je oprávněn podepisovat za společnost v rozsahu daném speciální plnou mocí, kterou mu udělí představenstvo.

do 11. 4. 2002 od 22. 4. 1999

Způsob jednání: l. Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva a nebo samostatně místopředseda představenstva a nebo samostatně člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn. Je-li jmenován prokurista společnosti jedná jménem společnosti prokurista společnosti, a to v rozsahu prokury. Je-li jmenováno prokuristů více, jedná každý z nich samostatně. 2. Jménem společnosti je oprávněn jednat i zástupce na základě plné moci. Plná moc musí mít písemnou formu, musí v ní být uveden rozsah zmocnění a musí být udělena osobou, která je oprávněná za společnost jednat a podepisovat, a to v mezích oprávnění této osoby jednat a podepisovat za společnost. Podpis zmocněnce na plné moci musí být úředně ověřen. Nesplňuje-li plná moc některou z náležitostí uvedených v předchozích dvou větách těchto stanov, je neplatná. 3. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému, otištěnému či jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva a nebo samostatně místopředseda představenstva a nebo samostatně člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn a nebo generální ředitel, popř. zástupce jednající na základě písemné plné moci. Prokurista za společnost podepisuje tak, že k napsanému, otištěnému či jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s dovětkem "p.p." nebo "per procura".

do 22. 4. 1999 od 20. 6. 1996

Další vztahy firmy Víno Bzenec, a.s.

Historické vztahy

Mgr. Petr Adámek

První vztah: 16. 9. 2005 - Poslední vztah: 15. 1. 2008

Teyschlova 27, Brno, 635 00, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 22. 12. 1992

Živnosti

Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).