Hlavní navigace

Meclovská zemědělská, a. s.

Firma Meclovská zemědělská, a. s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 540, Krajský soud v Plzni. Její základní kapitál je ve výši 12 000 300 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

64834646

Sídlo:

Meclov 72, 345 21

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

30. 4. 1996

DIČ:

CZ64834646

Aktuální kontaktní údaje Meclovská zemědělská, a. s.

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
01500 Smíšené hospodářství
20110 Výroba technických plynů
25720 Výroba zámků a kování
331 Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
49410 Silniční nákladní doprava
69200 Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 540, Krajský soud v Plzni

Obchodní firma

Meclovská zemědělská, a. s. od 30. 4. 1996

Právní forma

Akciová společnost od 30. 4. 1996

adresa

72
Meclov 34521 od 4. 4. 2022

adresa

72
Meclov 34601 do 4. 4. 2022 od 30. 11. 2004

adresa

72
Meclov 34521 do 30. 11. 2004 od 30. 4. 1996

Předmět podnikání

zámečnictví, nástrojářství od 9. 9. 2009

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny od 9. 9. 2009

opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů od 9. 9. 2009

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 9. 9. 2009

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 25. 6. 2008

plnění nádob plyny od 25. 6. 2008

nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod do 9. 9. 2009 od 25. 6. 2008

nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení do 25. 6. 2008 od 28. 5. 2002

velkoobchod do 25. 6. 2008 od 28. 5. 2002

opravy silničních vozidel od 10. 12. 2001

opravy pracovních strojů do 9. 9. 2009 od 10. 12. 2001

opravy motorových vozidel do 10. 12. 2001 od 30. 4. 1996

opravy zemědělských strojů do 10. 12. 2001 od 30. 4. 1996

zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje od 30. 4. 1996

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 9. 9. 2009 od 30. 4. 1996

silniční motorová doprava osobní do 25. 6. 2008 od 30. 4. 1996

silniční motorová doprava nákladní do 9. 9. 2009 od 30. 4. 1996

zámečnictví do 9. 9. 2009 od 30. 4. 1996

zemní práce do 9. 9. 2009 od 30. 4. 1996

práce se zemědělskými mechanismy do 9. 9. 2009 od 30. 4. 1996

Ostatní skutečnosti

V důsledku rozdělení odštěpením obchodní společnosti Meclovská zemědělská, a. s. se vznikem nové společnosti, a to Areál Mašovice, s.r.o., se sídlem č.p. 72, 345 21 Meclov, přešla vyčleněná část jmění obchodní společnosti Meclovská zemědělská, a. s. vymezená pro nástupnickou společnost v projektu rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti ze dne 3.11.2023, který byl schválen rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Meclovská zemědělská, a. s. dne 19.12.2023. od 19. 12. 2023

Valná hromada společnosti schválila dne 4.5.2023 toto rozhodnutí: Valná hromada společnosti Meclovská zemědělská, a.s. (dále také jen Společnost) i.určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je společnost Leuzea, a.s., IČO: 14076233, se sídlem Na hutích 756/12, Bubeneč, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 26907 (dále také jen Hlavní akcionář nebo Leuzea, a.s.), který vlastní ve Společnosti 701.197 (sedm set jedna tisíc jedno sto devadesát sedm) kusů kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 17,-Kč (sedmnáct korun českých), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání této valné hromady, to je ke dni 11.4.2023 (jedenáctého dubna roku dva tisíce dvacet tři), činí 11.920.349,- Kč (jedenáct milionů devět set dvacet tisíc tři sta čtyřicet devět korun českých), přičemž tato souhrnná jmenovitá hodnota všech akcií Společnosti vlastněných Hlavním akcionářem představuje 99,33 % (devadesát devět celých třicet tři setin procenta) (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) základního kapitálu Společnosti a 99,33 % (devadesát devět celých třicet tři setin procenta) (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) podílu na hlasovacích právech Společnosti, a tedy přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % (devadesát procent) základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% (devadesáti procentní) podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Tato skutečnost byla osvědčena výpisem ze seznamu akcionářů Společnosti, který vede Společnost v souladu s ustanovením § 264 ZOK (dále jen seznam akcionářů) ke dni doručení žádosti Hlavního akcionáře Společnosti a zároveň výpisem ze seznamu akcionářů, který byl vyhotoven ke dni konání této valné hromady. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo nuceného přechodu všech účastnických cenných papírů ostatních vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře v souladu s ustanovením § 375 a následující ZOK; ii.rozhoduje ve smyslu ustanovení § 375 a následující ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti ve vlastnictví vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí 1 (jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen Den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke Dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře; iii.určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne všem ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů Společnosti protiplnění ve výši 155,- Kč (jedno sto padesát pět korun českých) za jednu akcii Společnosti znějící na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 17,- Kč (sedmnáct korun českých). Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 1537-66/2023 ze dne 3.4.2023, který vypracovala společnost APELEN Valuation a.s., znalecká kancelář se sídlem Nad Okrouhlíkem 2372/14, 182 00 Praha 8, IČO: 248 17 953, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 23001; iv.peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář obchodníku s cennými papíry, společnosti Roklen360 a.s., IČO: 60732075, se sídlem: Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 20437 (dále jen Pověřená osoba), která je pověřenou osobou ve smyslu ustanovení § 378 ZOK. Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo v souladu s ustanovením § 378 odst. 2 ZOK Společnosti osvědčeno před konáním řádné valné hromady potvrzením Pověřené osoby; v.schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím Pověřené osoby, která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění (dle ustanovení § 389 ZOK), včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 (deseti) dnů po předložení akcií. Akcionářům Společnosti bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet uvedený při předložení akcií, nebo poštovní poukázkou (pokud o tento způsob požádají). V případě, že akcionář Společnosti odlišný od Hlavního akcionáře neuvede požadavek na způsob poskytnutí protiplnění při předložení akcií, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou na adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů; vi.stanoví, že listinné akcie Společnosti se předkládají v souladu s ustanovením § 387 odst. 1 ZOK do 30 (třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva Společnosti, a to v sídle Společnosti na adrese: č.p. 72, 345 21 Meclov, v pracovních dnech, v době od 9:00 hodin do 12:00 hodin. Společnost je možné kontaktovat za účelem domluvy o předložení akcií na telefonním čísle +420 728 572 172; vii.upozorňuje, že pokud nepředloží dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů (akcie) tyto cenné papíry Společnosti do jednoho 1 (jednoho) měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené Společností, která nebude kratší 14 (čtrnácti) dnů, bude Společnost postupovat podle ustanovení § 346 odst. 1 ZOK věty první (akcie budou prohlášeny za neplatné). do 19. 6. 2023 od 5. 5. 2023

Valná hromada společnosti Meclovská zemědělská, a.s. rozhodla dne 6.12.2022 o zvýšení základního kapitálu, takto: Valná hromada společnosti Meclovská zemědělská, a. s. rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti, který byl v celém rozsahu splacen, upsáním nových akcií nejvýše o částku 13 064 466,- Kč (slovy: třináct milionů šedesát čtyři tisíc čtyři sta šedesát šest korun českých), z původní výše 2 177 411,- Kč (slovy: dva miliony jedno sto sedmdesát sedm tisíc čtyři sta jedenáct korun českých) na novou výši 15 241 877,- Kč (slovy: patnáct milionů dvě stě čtyřicet jedna tisíc osm set sedmdesát sedm korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Připouští se upisování akcií pod uvedenou částku, tj. zvýšení základního kapitálu bude účinné, i když bude celkově účinně upsán jakýkoliv nižší počet akcií. Na zvýšení základního kapitálu bude celkově maximálně vydáno 896 581 ks (slovy: osm set devadesát šest tisíc pět set osmdesát jedna kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 17,- Kč (slovy: sedmnáct korun českých), v listinné podobě, které nebudou kótované (dále také jen nové akcie). Akcie (nebo jejich část) nebudou upisovány na základě veřejné nabídky dle § 480 až § 483 ZOK, ani dohodou akcionářů ve smyslu § 491 ZOK, ani předem určeným zájemcem ve smyslu § 479 ZOK. Úpis nových akcií bude probíhat jako jednokolový. Upsat nové akcie budou moci výhradně stávající akcionáři společnosti k uplatnění jejich přednostního práva na úpis nových akcií, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě 14 dní od okamžiku, kdy představenstvo zveřejní oznámení o možnosti upsat akcie s využitím přednostního práva, které bude obsahovat informace dle ust. § 485 odst. 1 ZOK (dále jen Oznámení). Představenstvo společnosti je povinno učinit Oznámení způsobem stanoveným ZOK a stanovami společnosti pro svolání valné hromady (tj. zveřejněním na internetových stránkách https://meclovska.cz a v Obchodním věstníku), a to bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu. Akcionáři můžou využít svého přednostního práva na úpis akcií v sídle společnosti na adrese: č.p. 72, 345 21 Meclov, přičemž lhůta 14 dní počne běžet prvním dnem následujícím po zveřejnění Oznámení. Na jednu stávající akcii společnosti ve jmenovité hodnotě 17,- Kč je akcionář oprávněn upsat 7 (slovy: sedm) nových akcií ve jmenovité hodnotě 17,- Kč. Upisovat lze pouze celé akcie. Emisní kurs nových akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 17,- Kč na jednu novou akcii. Nové akcie jsou upisovány bez emisního ážia. Emisní kurs nových akcií bude splacen peněžitými vklady, přičemž se nepřipouští započtení pohledávek za společností proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nových akcií. Upisovatelé nových akcií jsou povinni splatit 30% emisního kurzu upsaných akcií nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne upsání nových akcií, a to na bankovní účet společnosti č.ú. 2802198513 / 2010 vedený u FIO Banka, a.s. Upisovatelé nových akcií jsou povinni splatit 70% emisního kurzu upsaných akcií do jednoho roku ode dne upsání nových akcií, a to na bankovní účet společnosti č.ú. 2802198513 / 2010 vedený u FIO Banka, a.s. Upisovatelé akcií platbu emisního kursu označí variabilním symbolem, kterým je IČO spol. Meclovská zemědělská, a.s. tj. 64834646 a specifickým symbolem, kterým je RČ/IČO upisovatele. Nové akcie (nebo jejich část), které nebudou upsány na základě využití přednostního práva v rámci jednoho upisovacího kola, tj. nové akcie ohledně nichž se akcionáři společnosti vzdají svého přednostního práva, a dále akcie, ohledně nichž akcionáři společnosti nevyužijí svého přednostního práva, nebudou upisovány na základě veřejné nabídky dle § 480 až § 483 ZOK, ani dohodou akcionářů ve smyslu § 491 ZOK, ani předem určeným zájemcem ve smyslu § 479 ZOK. do 9. 1. 2023 od 6. 12. 2022

Ostatní skutečnosti nový údaj: Valná hromada společnosti Meclovská zemědělská, a.s. rozhodla dne 22.6.2022 o snížení základního kapitálu, takto: -Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 125.905.589,- Kč (jedno sto dvacet pět milionů devět set pět tisíc pět set osmdesát devět korun českých), tedy z částky 128.083.000,- Kč (jedno sto dvacet osm milionů osmdesát tři tisíc korun českých) na částku 2.177.411,- Kč (dva miliony jedno sto sedmdesát sedm tisíc čtyři sta jedenáct korun českých), -Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti o částku 983,- Kč (devět set osmdesát tři korun českých), tedy z částky 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) na částku 17,- Kč (sedmnáct korun českých), -Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je: optimalizace struktury vlastního kapitálu, kdy dojde k přesunu vlastních zdrojů ze základního kapitálu do ostatních kapitálových fondů, a nová struktura kapitálu může umožnit jednodušší budoucí výplatu podílů na hospodářském výsledku společnosti, -Částka odpovídající snížení základního kapitálu, tedy částka 125.905.589,- Kč (jedno sto dvacet pět milionů devět set pět tisíc pět set osmdesát devět korun českých) bude převedena do ostatních kapitálových fondů, -Snížení základního kapitálu Společnosti bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií podle ust. § 524 zákona o obchodních korporacích, -Lhůta pro předložení akcií za účelem jejich výměny za akcie s nižší hodnotou akcií se stanovuje v souladu s ust. § 526 zákona o obchodních korporacích v délce 1 (jednoho) měsíce od účinnosti snížení základního kapitálu společnosti, čímž se podle zákona o obchodních korporacích míní okamžik zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, -Snížením základního kapitálu nedojde ke zhoršení dobytnosti pohledávek věřitelů, -V souladu se snížením základního kapitálu společnosti nebude akcionářům poskytnuto žádné plnění. do 2. 11. 2022 od 22. 6. 2022

Počet členů statutárního orgánu: 5 do 14. 9. 2016 od 1. 8. 2014

Počet členů dozorčí rady: 6 do 14. 9. 2016 od 1. 8. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 1. 8. 2014

Rozhodnutí představenstva akciové společnosti Meclovská zemědělská, a. s.: 1. Představenstvo Meclovské zemědělské, a. s., se sídlem Meclov 72, identifikační číslo 64 83 46 46, rozhodlo v souladu s § 210 zák. č. 13/1991 Sb. v platném znění a na základě pověření valnou hromadou ze dne 30. 5. 1997 a v mezích stanov společnosti zvýšit základní jmění z dosavadní výše 123.782.000,- Kč nejméně o částku 1.000.000,- Kč upsáním akcií nepeněžitými vklady. Připouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění, a to maximálně do výše 4.787.000,- Kč. O konečné částce zvýšení základního jmění rozhodne představenstvo společnosti. 2. Navrhované zvýšení základního jmění je rozděleno na nejméně 1.000 kusů, maximálně však na 4.787 kusů kmenových akcií znějících na jméno jmenovité hodnoty 1.000,- Kč v zaknihované podobě. 3. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. 4. Předmětem nepeněžitých vkladů jsou majetkové podíly stanovené podle zák. č. 42/1992 Sb. při transformaci Zemědělského družstva Meclov se sídlem v Meclově. Nabídnuté nepeněžité vklady byly oceněny znaleckým posudkem znalce z oboru ekonomika ing. J. Soukupa č. 995 ze dne 9. 1. 1998. Ocenění nepeněžitých vkladů bylo schváleno rozhodnutím dozorčí rady společnosti dne 20. 1. 1998 ve výši, jak je uvedena ve znaleckém posudku, zaokrouhlené na celé tisíce korun českých dolů. 5. Přednostní právo na úpis akcií se neuplatňuje, neboť akcie budou upisovány nepeněžitými vklady. Úpis akcií bude nabídnut jen oprávněným osobám z transformace ZD Meclov se sídlem v Meclově. 6. Lhůta pro upisování akcií se stanoví na dobu 30 dní od právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Plzni o zápisu usnesení představenstva o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Místem upisování je sídlo společnosti v Meclově. Osoby, které splňují podmínky upisování a nebudou se moci dostavit do sídla společnosti k úpisu, obdrží individuální list upisovatele. Tento list má náležitosti upisovací listiny a podpisem a doručením ve stanovené lhůtě upisování se považuje za platný úpis. 7. Nepeněžité vklady budou splaceny dnem podpisu upisovací listiny nebo individuálního listu upisovatele. do 8. 12. 1999 od 15. 12. 1998

Kapitál

Základní kapitál

vklad 12 000 300 Kč

od 9. 1. 2023

Základní kapitál

vklad 2 177 411 Kč

do 9. 1. 2023 od 2. 11. 2022

Základní kapitál

vklad 128 083 000 Kč

do 2. 11. 2022 od 8. 12. 1999

Základní kapitál

vklad 123 782 000 Kč

do 8. 12. 1999 od 15. 12. 1998

Základní kapitál

vklad 123 782 000 Kč

do 15. 12. 1998 od 30. 4. 1996
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 17 Kč, počet: 705 900 od 9. 1. 2023
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 17 Kč, počet: 128 083 do 9. 1. 2023 od 2. 11. 2022
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 1 000 Kč, počet: 128 083 do 2. 11. 2022 od 4. 4. 2022
kmenové akcie na jméno zaknihovaná, hodnota: 1 000 Kč, počet: 128 083 do 4. 4. 2022 od 1. 8. 2014
akcie na jméno zaknihovaná, hodnota: 1 000 Kč, počet: 128 083 do 1. 8. 2014 od 7. 5. 2008
akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 128 083 do 7. 5. 2008 od 8. 12. 1999
akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 123 782 do 8. 12. 1999 od 30. 4. 1996

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Jiří Staněk

Místopředseda představenstva

První vztah: 17. 1. 2024

vznik členství: 4. 1. 2024

vznik funkce: 4. 1. 2024

Všestary 28, 503 12, Česká republika

Ing. Bohumil Hála

předseda představenstva

První vztah: 4. 4. 2022

vznik členství: 18. 3. 2022

vznik funkce: 18. 3. 2022

Bohuslava ze Švamberka 1284/12, Praha, 140 00, Česká republika

Dalších 33 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Jaroslav Hána

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 4. 2022 - Poslední vztah: 17. 1. 2024

vznik členství: 18. 3. 2022

zánik členství: 4. 1. 2024

vznik funkce: 18. 3. 2022

zánik funkce: 4. 1. 2024

Meclov 161, 345 21, Česká republika

Ing. Bohumil Hála

člen představenstva

První vztah: 8. 3. 2022 - Poslední vztah: 4. 4. 2022

vznik členství: 22. 2. 2022

zánik členství: 18. 3. 2022

Bohuslava ze Švamberka 1284/12, Praha, 140 00, Česká republika

Ing. Oldřich Boháč

člen představenstva

První vztah: 5. 5. 2021 - Poslední vztah: 8. 3. 2022

vznik členství: 10. 9. 2020

zánik členství: 22. 2. 2022

Mohylová 1139/55, Plzeň, 312 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Ing. Jaroslav Hána

předseda představenstva

První vztah: 27. 2. 2021 - Poslední vztah: 4. 4. 2022

vznik členství: 10. 9. 2020

zánik členství: 18. 3. 2022

vznik funkce: 17. 9. 2020

zánik funkce: 18. 3. 2022

Meclov 161, 345 21, Česká republika

Ing. Oldřich Boháč

člen představenstva

První vztah: 27. 2. 2021 - Poslední vztah: 5. 5. 2021

vznik členství: 10. 9. 2020

Sokolská 465/37, Plzeň, 312 00, Česká republika

Ing. Jindřich Švarc

člen představenstva

První vztah: 27. 2. 2021 - Poslední vztah: 4. 4. 2022

vznik členství: 10. 9. 2020

zánik členství: 18. 3. 2022

K ubytovnám 1317, Praha, 156 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Miroslav Žáček

člen představenstva

První vztah: 27. 2. 2021 - Poslední vztah: 4. 4. 2022

vznik členství: 10. 9. 2020

zánik členství: 18. 3. 2022

Meclov 58, 345 21, Česká republika

Ing. Zdeněk Kutil

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 2. 2021 - Poslední vztah: 4. 4. 2022

vznik členství: 10. 9. 2020

zánik členství: 18. 3. 2022

vznik funkce: 17. 9. 2020

zánik funkce: 18. 3. 2022

Kdyně 69, 345 06, Česká republika

Miroslav Žáček

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 9. 2018 - Poslední vztah: 27. 2. 2021

vznik členství: 17. 6. 2016

zánik členství: 10. 9. 2020

vznik funkce: 22. 6. 2018

zánik funkce: 10. 9. 2020

Meclov 58, 345 21, Česká republika

Ing. Zdeněk Kutil

člen představenstva

První vztah: 8. 9. 2018 - Poslední vztah: 27. 2. 2021

vznik členství: 22. 6. 2018

zánik členství: 10. 9. 2020

Kdyně 69, 345 06, Česká republika

Ing. Oldřich Boháč

člen představenstva

První vztah: 17. 9. 2016 - Poslední vztah: 27. 2. 2021

vznik členství: 17. 6. 2016

zánik členství: 10. 9. 2020

Sokolská 465/37, Plzeň, 312 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Hána

předseda představestva

První vztah: 14. 9. 2016 - Poslední vztah: 27. 2. 2021

vznik členství: 17. 6. 2016

zánik členství: 10. 9. 2020

vznik funkce: 17. 6. 2016

zánik funkce: 10. 9. 2020

Meclov 161, 345 21, Česká republika

Ing. Václav Kocour

Místopředseda představenstva

První vztah: 14. 9. 2016 - Poslední vztah: 22. 3. 2018

vznik členství: 17. 6. 2016

zánik členství: 5. 3. 2018

vznik funkce: 17. 6. 2016

zánik funkce: 5. 3. 2018

U střelnice 254, Horšovský Týn, 346 01, Česká republika

Ing. Oldřich Boháč

člen představenstva

První vztah: 14. 9. 2016 - Poslední vztah: 17. 9. 2016

vznik členství: 17. 6. 2016

Sokolská 465/37, Plzeň, 312 00, Česká republika

Ing. Jindřich Švarc

člen představenstva

První vztah: 14. 9. 2016 - Poslední vztah: 27. 2. 2021

vznik členství: 17. 6. 2016

zánik členství: 10. 9. 2020

K ubytovnám 1317, Praha, 156 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Miroslav Žáček

člen představenstva

První vztah: 14. 9. 2016 - Poslední vztah: 8. 9. 2018

vznik členství: 17. 6. 2016

Meclov 58, 345 21, Česká republika

Ing. Oldřich Boháč

člen představenstva

První vztah: 28. 12. 2013 - Poslední vztah: 14. 9. 2016

vznik členství: 15. 6. 2012

zánik členství: 17. 6. 2016

Sokolská 465/37, Plzeň, 312 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Hána

předseda představenstva

První vztah: 4. 10. 2012 - Poslední vztah: 14. 9. 2016

vznik členství: 15. 6. 2012

zánik členství: 17. 6. 2016

vznik funkce: 15. 6. 2012

zánik funkce: 17. 6. 2016

Meclov 161, 345 21, Česká republika

Ing. Václav Kocour

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 10. 2012 - Poslední vztah: 14. 9. 2016

vznik členství: 15. 6. 2012

zánik členství: 17. 6. 2016

vznik funkce: 15. 6. 2012

zánik funkce: 17. 6. 2016

U střelnice 254, Horšovský Týn, 346 01, Česká republika

Ing. Oldřich Boháč

člen představenstva

První vztah: 4. 10. 2012 - Poslední vztah: 28. 12. 2013

vznik členství: 15. 6. 2012

Sokolská 465/37, Plzeň, 312 00, Česká republika

Ing. Jindřich Švarc

člen představenstva

První vztah: 4. 10. 2012 - Poslední vztah: 14. 9. 2016

vznik členství: 15. 6. 2012

zánik členství: 17. 6. 2016

K ubytovnám 1317, Praha, 156 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Miroslav Žáček

člen představenstva

První vztah: 4. 10. 2012 - Poslední vztah: 14. 9. 2016

vznik členství: 15. 6. 2012

zánik členství: 17. 6. 2016

Meclov 58, 345 21, Česká republika

Ing. Jindřich Švarc

člen představenstva

První vztah: 19. 1. 2010 - Poslední vztah: 4. 10. 2012

vznik členství: 30. 5. 2008

zánik členství: 15. 6. 2012

K ubytovnám 1317, Praha, 156 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jaroslav Hána

předseda představenstva

První vztah: 25. 6. 2008 - Poslední vztah: 4. 10. 2012

vznik členství: 30. 5. 2008

zánik členství: 15. 6. 2012

vznik funkce: 30. 5. 2008

zánik funkce: 15. 6. 2012

Meclov 161, 345 21, Česká republika

Ing. Václav Kocour

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 6. 2008 - Poslední vztah: 4. 10. 2012

vznik členství: 30. 5. 2008

zánik členství: 15. 6. 2012

vznik funkce: 30. 5. 2008

zánik funkce: 15. 6. 2012

U střelnice 254, Horšovský Týn, 346 01, Česká republika

Miroslav Žáček

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 2008 - Poslední vztah: 4. 10. 2012

vznik členství: 30. 5. 2008

zánik členství: 15. 6. 2012

Meclov, Horšovský Týn, Česká republika

Ing. Jindřich Švarc

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 2008 - Poslední vztah: 19. 1. 2010

vznik členství: 30. 5. 2008

Moskevská 1464/61, Praha, 101 00, Česká republika

Ing. Oldřich Boháč

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 2008 - Poslední vztah: 4. 10. 2012

vznik členství: 30. 5. 2008

zánik členství: 15. 6. 2012

Sokolská 465/37, Plzeň, 312 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Hána

předseda představenstva

První vztah: 30. 11. 2004 - Poslední vztah: 25. 6. 2008

vznik členství: 11. 6. 2004

zánik členství: 30. 5. 2008

vznik funkce: 11. 6. 2004

zánik funkce: 30. 5. 2008

Meclov 161, 345 21, Česká republika

Ing. Václav Kocour

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 11. 2004 - Poslední vztah: 25. 6. 2008

vznik členství: 11. 6. 2004

zánik členství: 30. 5. 2008

vznik funkce: 11. 6. 2004

zánik funkce: 30. 5. 2008

U střelnice 254, Horšovský Týn, 346 01, Česká republika

Josef Křivka

člen představenstva

První vztah: 30. 11. 2004 - Poslední vztah: 25. 6. 2008

vznik členství: 11. 6. 2004

zánik členství: 30. 5. 2008

Srby 5, 335 01, Česká republika

Josef Vondraš

člen představenstva

První vztah: 30. 11. 2004 - Poslední vztah: 25. 6. 2008

vznik členství: 11. 6. 2004

zánik členství: 30. 5. 2008

Srby 24, 335 01, Česká republika

ing. Stanislav Šálený

člen představenstva

První vztah: 30. 11. 2004 - Poslední vztah: 25. 6. 2008

vznik členství: 11. 6. 2004

zánik členství: 30. 5. 2008

Čerchovská 494, Domažlice, 344 01, Česká republika

Josef Svatuška

člen představenstva

První vztah: 30. 11. 2004 - Poslední vztah: 25. 6. 2008

vznik členství: 11. 6. 2004

zánik členství: 30. 5. 2008

Meclov 11, 345 21, Česká republika

František Švec

člen představenstva

První vztah: 30. 11. 2004 - Poslední vztah: 25. 6. 2008

vznik členství: 11. 6. 2004

zánik členství: 30. 5. 2008

Meclov 140, 345 21, Česká republika

Petr Blahník

člen představenstva

První vztah: 30. 11. 2004 - Poslední vztah: 25. 6. 2008

vznik členství: 11. 6. 2004

zánik členství: 30. 5. 2008

Meclov 43, 345 21, Česká republika

Miroslav Žáček

člen představenstva

První vztah: 30. 11. 2004 - Poslední vztah: 25. 6. 2008

vznik členství: 11. 6. 2004

zánik členství: 30. 5. 2008

Meclov, Horšovský Týn, Česká republika

Petr Blahník

člen představenstva

První vztah: 10. 12. 2001 - Poslední vztah: 30. 11. 2004

vznik členství: 2. 6. 2000

zánik členství: 11. 6. 2004

Meclov 43, 345 21, Česká republika

Václav Císler

člen představenstva

První vztah: 30. 4. 1996 - Poslední vztah: 10. 12. 2001

Srby 55, 335 01, Česká republika

ing. Karel Kokaisl

člen představenstva

První vztah: 30. 4. 1996 - Poslední vztah: 10. 12. 2001

Klenčí p. Čerchovem, Česká republika

Antonín Šimek

člen představenstva

První vztah: 30. 4. 1996 - Poslední vztah: 10. 12. 2001

Srby 24, 335 01, Česká republika

František Havlík

člen představenstva

První vztah: 30. 4. 1996 - Poslední vztah: 10. 12. 2001

Srby 4, 335 01, Česká republika

Jaroslav Kuthan

člen představenstva

První vztah: 30. 4. 1996 - Poslední vztah: 10. 12. 2001

Srby 30, 335 01, Česká republika

ing. Josef Brašna

člen představenstva

První vztah: 30. 4. 1996 - Poslední vztah: 10. 12. 2001

Klenčí p. Čerchovem, Česká republika

Karel Mareš

člen představenstva

První vztah: 30. 4. 1996 - Poslední vztah: 10. 12. 2001

Meclov 2, 345 21, Česká republika

Ing. Jaroslav Hána

předseda představenstva

První vztah: 30. 4. 1996 - Poslední vztah: 30. 11. 2004

vznik členství: 2. 6. 2000

zánik členství: 11. 6. 2004

zánik funkce: 11. 6. 2004

Meclov 161, 345 21, Česká republika

Ing. Václav Kocour

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 4. 1996 - Poslední vztah: 30. 11. 2004

vznik členství: 2. 6. 2000

zánik členství: 11. 6. 2004

zánik funkce: 11. 6. 2004

U střelnice 254, Horšovský Týn, 346 01, Česká republika

Josef Křivka

člen představenstva

První vztah: 30. 4. 1996 - Poslední vztah: 30. 11. 2004

vznik členství: 2. 6. 2000

zánik členství: 11. 6. 2004

Srby 5, 335 01, Česká republika

Josef Vondraš

člen představenstva

První vztah: 30. 4. 1996 - Poslední vztah: 30. 11. 2004

vznik členství: 2. 6. 2000

zánik členství: 11. 6. 2004

Srby 24, 335 01, Česká republika

ing. Stanislav Šálený

člen představenstva

První vztah: 30. 4. 1996 - Poslední vztah: 30. 11. 2004

vznik členství: 2. 6. 2000

zánik členství: 11. 6. 2004

Čerchovská 494, Domažlice, 344 01, Česká republika

Josef Svatuška

člen představenstva

První vztah: 30. 4. 1996 - Poslední vztah: 30. 11. 2004

vznik členství: 2. 6. 2000

zánik členství: 11. 6. 2004

Meclov 11, 345 21, Česká republika

František Švec

člen představenstva

První vztah: 30. 4. 1996 - Poslední vztah: 30. 11. 2004

vznik členství: 2. 6. 2000

zánik členství: 11. 6. 2004

Meclov 140, 345 21, Česká republika

Josef Stodola

člen představenstva

První vztah: 30. 4. 1996 - Poslední vztah: 30. 11. 2004

vznik členství: 2. 6. 2000

zánik členství: 11. 6. 2004

Meclov 12, 345 21, Česká republika

Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně, b) podepisování - podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva s uvedením jména a funkce.

od 30. 4. 1996

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Ing. Tomáš Hlavnička

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 4. 2022

vznik členství: 18. 3. 2022

Národní 116/20, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 17 vztahů k této osobě

Historické vztahy

ing. Slavomír Lokvenc

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 2. 2021 - Poslední vztah: 4. 4. 2022

vznik členství: 10. 9. 2020

zánik členství: 18. 3. 2022

vznik funkce: 10. 9. 2020

zánik funkce: 18. 3. 2022

Srby 42, 346 01, Česká republika

Ing. Stanislav Šrámek

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 2. 2021 - Poslední vztah: 4. 4. 2022

vznik členství: 10. 9. 2020

zánik členství: 18. 3. 2022

Jezdecká 3276, Mělník, 276 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Luboš Vogeltanz

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 2. 2021 - Poslední vztah: 4. 4. 2022

vznik členství: 10. 9. 2020

zánik členství: 16. 12. 2021

vznik funkce: 10. 9. 2020

Srby 5, 346 01, Česká republika

Luboš Vogeltanz

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 2. 2017 - Poslední vztah: 27. 2. 2021

vznik členství: 17. 6. 2016

zánik členství: 10. 9. 2020

Srby 5, 346 01, Česká republika

ing. Slavomír Lokvenc

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 9. 2016 - Poslední vztah: 27. 2. 2021

vznik členství: 17. 6. 2016

zánik členství: 10. 9. 2020

vznik funkce: 17. 6. 2016

zánik funkce: 10. 9. 2020

Srby 42, 346 01, Česká republika

Luboš Vogeltanz

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 9. 2016 - Poslední vztah: 17. 2. 2017

vznik členství: 17. 6. 2016

Meclov 159, 345 21, Česká republika

Ing. Stanislav Šrámek

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 9. 2016 - Poslední vztah: 27. 2. 2021

vznik členství: 17. 6. 2016

zánik členství: 10. 9. 2020

Jezdecká 3276, Mělník, 276 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Václav Buchl

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2014 - Poslední vztah: 14. 9. 2016

vznik členství: 15. 6. 2012

zánik členství: 17. 6. 2016

B. Němcové 288, Citoliby, 439 02, Česká republika

Luboš Vogeltanz

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 9. 2013 - Poslední vztah: 14. 9. 2016

vznik členství: 26. 4. 2013

zánik členství: 12. 5. 2016

Meclov 159, 345 21, Česká republika

Vladimír Štrunc

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 10. 2012 - Poslední vztah: 14. 9. 2016

vznik členství: 15. 6. 2012

zánik členství: 17. 6. 2016

Na Brázdě 265/27, Plzeň, 326 00, Česká republika

ing. Slavomír Lokvenc

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 10. 2012 - Poslední vztah: 14. 9. 2016

vznik členství: 15. 6. 2012

zánik členství: 17. 6. 2016

vznik funkce: 15. 6. 2012

zánik funkce: 17. 6. 2016

Srby 42, 346 01, Česká republika

Božena Blahníková

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 10. 2012 - Poslední vztah: 14. 9. 2016

vznik členství: 15. 6. 2012

zánik členství: 17. 6. 2016

Meclov 2, 346 01, Česká republika

Václav Buchl

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 10. 2012 - Poslední vztah: 4. 6. 2014

vznik členství: 15. 6. 2012

Dykova 322, Louny, 440 01, Česká republika

Věra Švarcová

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 10. 2012 - Poslední vztah: 14. 9. 2016

vznik členství: 12. 6. 2012

zánik členství: 17. 6. 2016

Meclov 16, 346 01, Česká republika

Jan Brei

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 9. 2009 - Poslední vztah: 2. 9. 2013

vznik členství: 9. 6. 2009

zánik členství: 26. 4. 2013

Meclov 56, 346 01, Česká republika

Vladimír Štrunc

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 6. 2008 - Poslední vztah: 4. 10. 2012

vznik členství: 30. 5. 2008

zánik členství: 15. 6. 2012

Na Brázdě 265/27, Plzeň, 326 00, Česká republika

ing. Slavomír Lokvenc

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 6. 2008 - Poslední vztah: 4. 10. 2012

vznik členství: 30. 5. 2008

zánik členství: 15. 6. 2012

vznik funkce: 30. 5. 2008

zánik funkce: 15. 6. 2012

Srby 42, 346 01, Česká republika

Božena Blahníková

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 6. 2008 - Poslední vztah: 4. 10. 2012

vznik členství: 30. 5. 2008

zánik členství: 15. 6. 2012

Meclov 2, 346 01, Česká republika

Václav Buchl

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 6. 2008 - Poslední vztah: 4. 10. 2012

vznik členství: 30. 5. 2008

zánik členství: 15. 6. 2012

Dykova 322, Louny, 440 01, Česká republika

Věra Švarcová

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 6. 2008 - Poslední vztah: 4. 10. 2012

vznik členství: 23. 5. 2008

zánik členství: 12. 6. 2012

Meclov 16, 346 01, Česká republika

Jan Brei

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 8. 2005 - Poslední vztah: 9. 9. 2009

vznik členství: 10. 5. 2005

zánik členství: 9. 6. 2009

Meclov 56, 346 01, Česká republika

Vladimír Štrunc

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 11. 2004 - Poslední vztah: 25. 6. 2008

vznik členství: 11. 6. 2004

zánik členství: 30. 5. 2008

Na Brázdě 265/27, Plzeň, 326 00, Česká republika

ing. Slavomír Lokvenc

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 11. 2004 - Poslední vztah: 25. 6. 2008

vznik členství: 11. 6. 2004

zánik členství: 30. 5. 2008

vznik funkce: 11. 6. 2004

zánik funkce: 30. 5. 2008

Srby 42, 346 01, Česká republika

Václav Kubáček

člen

První vztah: 30. 11. 2004 - Poslední vztah: 25. 6. 2008

vznik členství: 11. 6. 2004

zánik členství: 30. 5. 2008

Srby 50, 346 01, Česká republika

Věra Švarcová

člen

První vztah: 30. 11. 2004 - Poslední vztah: 25. 6. 2008

vznik členství: 28. 5. 2004

zánik členství: 23. 5. 2008

Meclov 16, 345 21, Česká republika

Jan Brei

člen

První vztah: 28. 5. 2002 - Poslední vztah: 24. 8. 2005

vznik členství: 6. 4. 2001

zánik členství: 10. 5. 2005

Meclov 56, 345 21, Česká republika

Božena Blahníková

člen

První vztah: 28. 5. 2002 - Poslední vztah: 25. 6. 2008

vznik členství: 16. 5. 2001

zánik členství: 16. 8. 2005

Meclov 2, 345 21, Česká republika

Barbora Šimková

člen

První vztah: 30. 4. 1996 - Poslední vztah: 10. 12. 2001

Srby 34, 335 01, Česká republika

Jiří Vogeltanz

člen

První vztah: 30. 4. 1996 - Poslední vztah: 10. 12. 2001

Meclov 159, 345 21, Česká republika

Jan Brei

člen

První vztah: 30. 4. 1996 - Poslední vztah: 10. 12. 2001

Meclov 56, 345 21, Česká republika

Božena Blahníková

člen

První vztah: 30. 4. 1996 - Poslední vztah: 10. 12. 2001

Meclov 2, 345 21, Česká republika

Anna Kurcová

člen

První vztah: 30. 4. 1996 - Poslední vztah: 28. 5. 2002

zánik členství: 6. 4. 2001

Meclov 37, 345 21, Česká republika

Vladimír Štrunc

předseda

První vztah: 30. 4. 1996 - Poslední vztah: 30. 11. 2004

vznik členství: 2. 6. 2000

zánik členství: 11. 6. 2004

zánik funkce: 11. 6. 2004

Na Brázdě 265/27, Plzeň, 326 00, Česká republika

ing. Slavomír Lokvenc

člen

První vztah: 30. 4. 1996 - Poslední vztah: 30. 11. 2004

vznik členství: 2. 6. 2000

zánik členství: 11. 6. 2004

Srby 42, 346 01, Česká republika

Václav Kubáček

člen

První vztah: 30. 4. 1996 - Poslední vztah: 30. 11. 2004

vznik členství: 2. 6. 2000

zánik členství: 11. 6. 2004

Srby 50, 346 01, Česká republika

Věra Švarcová

člen

První vztah: 30. 4. 1996 - Poslední vztah: 30. 11. 2004

vznik členství: 2. 6. 2000

zánik členství: 28. 5. 2004

Meclov 16, 345 21, Česká republika

Akcionář

Leuzea, a.s.

První vztah: 19. 6. 2023

Na hutích 756/12, Praha, 160 00

Další 2 vztahy k tomuto subjektu

  • Martin Velechovský

    člen správní rady

    Olšanské náměstí 1783/7, Praha, 130 00, Česká republika

Akcionáři

Leuzea, a.s., IČ: 14076233

Na hutích 756, Česká republika, Praha, 160 00

od 19. 6. 2023

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 30. 4. 1996

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 10. 9. 2003
Plnění nádob plyny
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 4. 12. 2000
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
  • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 30. 4. 1996
Opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 30. 4. 1996
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 30. 4. 1996
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 30. 4. 1996
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 30. 4. 1996
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).