Hlavní navigace

METROPROJEKT Praha a.s.

Firma METROPROJEKT Praha a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1418, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 34 094 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

45271895

Sídlo:

Argentinská 1621/36, Praha, 170 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

28. 4. 1992

DIČ:

CZ45271895

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 200 - 249 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
71129 Ostatní inženýrské činnosti a související technické poradenství j. n.

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1418, Městský soud v Praze

Obchodní firma

METROPROJEKT Praha a.s. od 11. 3. 1993

Obchodní firma

METROPROJEKT, a.s. do 11. 3. 1993 od 1. 5. 1992

Právní forma

Akciová společnost od 1. 5. 1992

adresa

Argentinská 1621/36
Praha 17000 od 1. 1. 2020

adresa

náměstí I. P. Pavlova 1786/2
Praha 12000 do 1. 1. 2020 od 14. 10. 2016

adresa

I.P. Pavlova 2/l786
Praha 2 12000 do 14. 10. 2016 od 19. 7. 1994

adresa

Pod Slovany 2077
Praha 2 12800 do 19. 7. 1994 od 1. 5. 1992

adresa

I.P. Pavlova 2/l786
Praha 2 120 do 19. 7. 1994 od 19. 7. 1994

Předmět podnikání

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 19. 4. 2011

projektová činnost ve výstavbě od 25. 6. 2009

provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 25. 6. 2009

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 25. 6. 2009

geologické práce od 25. 6. 2009

výkon zeměměřických činností od 29. 5. 2007

výkon zeměměřických činností do 29. 5. 2007 od 29. 5. 2007

projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí činnosti prováděné hornickým způsobem. od 11. 9. 2006

Projektová činnost v investiční výstavbě Projektování elektrických zařízení Poradenská činnost v oblasti stavebnictví Inženýrská činnost v oblasti stavebnictví Reprografická činnost do 25. 6. 2009 od 25. 11. 1997

provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování do 25. 6. 2009 od 25. 11. 1997

Projektová činnost v investiční výstavbě Projektování elektrických zařízení Provádění inženýrských staveb (včetně technické vybavenosti sídlištních celků) Provádění průmyslových staveb Provádění dopravních staveb Provádění občanských a bytových staveb Poradenská činnost v oblasti stavebnictví Inženýrská činnost v oblasti stavebnictví Reprografická činnost do 25. 11. 1997 od 11. 3. 1993

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 25. 6. 2009 od 11. 3. 1993

1/ Základním předmětem činnosti je projektová a inženýrská čin- nost se zaměřením na stavby dopravního charakteru. do 11. 3. 1993 od 1. 5. 1992

2/ Předmět podnikání zahranuje především tyto činnoti: -projektové a předprojektové práce -zpracování územně plánovací dokumentace -výkon funkce generálního a přímého projektanta metra -výkon funkce generálního projektanta přestavby systémů městské hromadné dopravy v ČSFR i mimo ČSFR včetně provádění inženýrské činnosti ve výstavbě těchto systémů a staveb navazujících -výkon funkce projektové organizace pro dopravní systémy a do- pravní stavby městských drah v ČR do 11. 3. 1993 od 1. 5. 1992

-provádění inženýrské činnosti, poskytování konzultací a tech- nické pomoci pro účastníky investičního procesu -řešení úkolů vědeckotechnického rozvoje -geodetické a průzkumné práce -práce reprografické a planografické do 11. 3. 1993 od 1. 5. 1992

3/ Povinným předmětem činnosti je zabezpečování výkonu funkce ge- nerálního projektanta a zpracovatele projektové dokumentace pro výstavbu metra a ostatní dopravní systémy v Praze. do 11. 3. 1993 od 1. 5. 1992

Ostatní skutečnosti

Na základě projektu přeměny ze dne 20. listopadu 2018 došlo k rozdělení kapitálové společnosti METROPROJEKT Praha a.s. se sídlem Nové Město, náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, IČ: 452 71 895, vedené u Městského soudu v Praze pod spisovou značko u B 1418, jakožto rozdělovanou společností, ve formě odštěpení sloučením s kapitálovou společností BC Pavlova s.r.o. se sídlem Žižkov, Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3, IČ: 073 35 580, vedenou u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 299348, jakož to nástupnickou společností, kdy na nástupnickou společnost přešla vyčleněná část obchodního jmění rozdělované společnosti, a to k rozhodnému dni 01. 01. 2019. od 1. 1. 2019

Počet členů statutárního orgánu: 5 od 24. 7. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech od 18. 3. 2014

Dne 26.7.2005 přijala mimořádná valná hromada společnosti METROPROJEKT Praha a.s. na svém jednání následující rozhodnutí: I. 1. Akcie vydané obchodní společností METROPROJEKT Praha a.s. č. 1-31134 až 1-34094 přecházejí do vlastnictví hlavního akcionáře, kterým je obchodní společnost Sudop International B.V., se sídlem Oslo 24, 2993LD Barendrecht, Nizozemské království. Přechod vlastnického práva k uvedeným akciím nastává v souladu s § 1831 odst.3 zákona č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) ve znění pozdějších předpisů, uplynutím jednoho měsíce od dne zveřejnění zápisu usnesení do obchodního rejstříku. Zveřejnění zápisu usnesení d o obchodního rejstříku se provádí v Obchodním věstníku. 2. Výše protiplnění, které hlavní akcionář poskytne dosavadním vlastníkům akcií uvedených v bodu 1. tohoto usnesení (dále jen "menšinoví akcionáři") činí 5.984,- Kč (pět tisíc devět set osmdesát čtyři korun českých) na 1 ks (jeden kus) kmenové akcie METRO PROJEKT Praha a.s. o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). Takto stanovená výše protiplnění odpovídá závěru znaleckého posudku vypracovného znaleckým ústavem PROSCON, s.r.o., Praha 4, Na Zlatnici 13. Znalecký ústav při stanovení hodno ty akcií METROPROJEKT Praha a.s. dospěl ve znaleckém posudku k závěru, že pro účely doložení přiměřenosti protiplnění poskytovaného podle § 183m obchodního zákoníku cena jedné akcie METROPROJEKT Praha a.s. o nominální hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) činí 5.984,- Kč (pět tisíc devět set osmdesát čtyři korun českých). 3. Menšinoví akcionáři jsou povinni předat své akie společnosti METROPROJEKT Praha a.s. na adrese jejího sídla Praha 2, I.P.Pavlova 2/1786, v řádné lhůtě. Řádnou lhůtou se rozumí nejvýše 30 (třicet) dnů ode dne, kdy dojde podle bodu 1. tohoto usnesení k p řechodu vlastnického práva jejich akcií na osobu hlavního akcionáře. Akcie lze společnosti předat během řádné lhůty kterýkoliv pracovní den od 9,00 hod. do 15,00 hod., případně v jiné předem dohodnuté denní době v místnosti č. 105. Menšinový akcionář je p ři předání akcie povinen prokázat vlastnictví k předávaným akciím. Za tím účelem předloží menšinový akcionář - fyzická osoba průkaz totožnosti a menšinový akcionář - právnická osoba výpis z obchodního rejstříku a průkaz totožnosti nebo plnou moc osoby jed nající za menšinového akcionáře - právnickou osobu. Právo na výplatu protiplnění vzniká menšinovému akcionáři až po předání akcií společnosti. 4. Dodatečná lhůta pro předání akcií menšinových akcionářů společnosti podle § 1831 odst.6 zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, činí 20 (dvacet) dnů ode dne, ve kterém uplyne řádná lhůta podle bodu 3. tohoto usnesení. Po uplynutí dodatečné lhůty bude společnost postupovat podle § 214 odst. 1 až 3 zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 5. Hlavní akcionář je povinen poskytnout menšinovým akcionářům protiplnění v souladu s bodem 2. tohoto usnesení do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne, kdy předají své akcie společnosti, a to na adresy menšinových akcionářů uvedené v seznamu akcionářů vede ném společností. Na základě písemného požadavku menšinového akcionáře doručeného společnosti při předání akcií a obsahujícího specifikaci bankovního spojení, poskytne hlavní akcionář protiplnění převodem na bankovní účet menšinového akcionáře. II. Mimořádná valná hromada METROPROJEKT Praha a.s. konstatuje, že obchodní společnost Sudop International B.V., se sídlem Oslo 24, 2993LD Barendrecht, Nizozemské království, je ke dni konání této mimořádné valné hromady vlastníkem 31133 ks (třiceti jedna tis íc sto třiceti tří kusů) kmenových akcií METROPROJEKT Praha a.s. označených čísly 1-00001 až 1-31133, každá z nich o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých); tuto skutečnost Sudop International B.V. prokázala při kontrole účasti na této v alné hromadě předložením hromadné akcie nahrazující 31133 ks akcií METROPROJEKT Praha a.s. označených čísly 1-00001 až 1-31133 a vystavených na obchodní firmu Sudop International B.V.; Sudop International B.V. je proto akcionářem, jehož akcie činí 91,32% (devadesát jedna celých třicet dva setin procenta) základního kapitálu METROPROJEKT Praha a.s. od 21. 8. 2006

Akciová společnost byla založena podle §172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze l, Gorkého nám. 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu §11 odst.3 zák. č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 22.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. od 1. 5. 1992

Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti,které je představováno cenou vkládaného hmnotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku METROPROJEKT s.p. od 1. 5. 1992

Kapitál

Základní kapitál

vklad 34 094 000 Kč

od 11. 3. 1993

Základní kapitál

vklad 33 734 000 Kč

do 11. 3. 1993 od 1. 5. 1992
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 34 094 od 29. 7. 2016
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 34 094 do 29. 7. 2016 od 2. 8. 2003
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 34 094 do 2. 8. 2003 od 11. 3. 1993
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 33 734 do 11. 3. 1993 od 1. 5. 1992

Statutární orgán

7 fyzických osob

Ing. Petr Vyskočil

Člen představenstva

První vztah: 22. 9. 2020

vznik členství: 28. 7. 2020

Loosova 978/30, Praha, 149 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Vladimír Seidl

Místopředseda představenstva

První vztah: 24. 2. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

vznik funkce: 2. 1. 2017

Ocelářská 344/10, Praha, 190 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. David Krása

Předseda představenstva

První vztah: 11. 2. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

vznik funkce: 2. 1. 2017

Pod Stříbrníkem 35, Husinec, 250 68, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Vladimír Michalička

člen představenstva

První vztah: 11. 2. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

Čapkova 1690/4, Říčany, 251 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Jan Kout

člen představenstva

První vztah: 24. 7. 2014

vznik členství: 27. 5. 2014

Hákova 529/6, Praha 10, 109 00, Česká republika

Ing. Vladimír Seidl

člen představenstva

První vztah: 24. 7. 2014

vznik členství: 27. 5. 2014

Podnádražní 910/12, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Jiří Pokorný

předseda představenstva

První vztah: 24. 7. 2014

vznik členství: 27. 5. 2014

vznik funkce: 27. 5. 2014

Novostrašnická 3293/13, Praha 10, 100 00, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Vladimír Seidl

Místopředseda představenstva

První vztah: 11. 2. 2017 - Poslední vztah: 24. 2. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

vznik funkce: 2. 1. 2017

Podnádražní 910/12, Praha, 190 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Vladimír Seidl

Místopředseda představenstva

První vztah: 11. 2. 2017 - Poslední vztah: 24. 2. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

vznik funkce: 2. 1. 2017

Podnádražní 910/12, Praha, 190 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jiří Pokorný

předseda představenstva

První vztah: 24. 7. 2014 - Poslední vztah: 11. 2. 2017

vznik členství: 27. 5. 2014

zánik členství: 31. 12. 2016

vznik funkce: 27. 5. 2014

zánik funkce: 31. 12. 2016

Novostrašnická 3293/13, Praha, 100 00, Česká republika

Ing. David Krása

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 7. 2014 - Poslední vztah: 11. 2. 2017

vznik členství: 27. 5. 2014

zánik členství: 31. 12. 2016

vznik funkce: 27. 5. 2014

zánik funkce: 31. 12. 2016

Pod Stříbrníkem 35, Husinec, 250 68, Česká republika

Ing. David Krása

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 7. 2014 - Poslední vztah: 11. 2. 2017

vznik členství: 27. 5. 2014

zánik členství: 31. 12. 2016

vznik funkce: 27. 5. 2014

zánik funkce: 31. 12. 2016

Pod Stříbrníkem 35, Husinec, 250 68, Česká republika

Ing. Vladimír Michalička

člen představenstva

První vztah: 24. 7. 2014 - Poslední vztah: 11. 2. 2017

vznik členství: 27. 5. 2014

zánik členství: 31. 12. 2016

Čapkova 1690/4, Říčany, 251 01, Česká republika

Ing. Vladimír Michalička

člen představenstva

První vztah: 24. 7. 2014 - Poslední vztah: 11. 2. 2017

vznik členství: 27. 5. 2014

zánik členství: 31. 12. 2016

Čapkova 1690/4, Říčany, 251 01, Česká republika

Ing. Jiří Pokorný

předseda představenstva

První vztah: 24. 7. 2014 - Poslední vztah: 11. 2. 2017

vznik členství: 27. 5. 2014

zánik členství: 31. 12. 2016

vznik funkce: 27. 5. 2014

zánik funkce: 31. 12. 2016

Novostrašnická 3293/13, Praha, 100 00, Česká republika

Ing. Jan Kout

člen představenstva

První vztah: 24. 7. 2014 - Poslední vztah: 11. 2. 2017

vznik členství: 27. 5. 2014

zánik členství: 31. 12. 2016

Hákova 529/6, Praha, 109 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Jan Kout

člen představenstva

První vztah: 24. 7. 2014 - Poslední vztah: 11. 2. 2017

vznik členství: 27. 5. 2014

zánik členství: 31. 12. 2016

Hákova 529/6, Praha, 109 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Vladimír Seidl

člen představenstva

První vztah: 24. 7. 2014 - Poslední vztah: 11. 2. 2017

vznik členství: 27. 5. 2014

zánik členství: 31. 12. 2016

Podnádražní 910/12, Praha, 190 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Vladimír Seidl

člen představenstva

První vztah: 24. 7. 2014 - Poslední vztah: 11. 2. 2017

vznik členství: 27. 5. 2014

zánik členství: 31. 12. 2016

Podnádražní 910/12, Praha, 190 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. David Krása

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 6. 2014 - Poslední vztah: 24. 7. 2014

vznik členství: 26. 5. 2009

zánik členství: 26. 5. 2014

vznik funkce: 26. 5. 2009

zánik funkce: 26. 5. 2014

Pod Stříbrníkem 35, Husinec, 250 68, Česká republika

Ing. Jiří Pokorný

předseda představenstva

První vztah: 21. 5. 2010 - Poslední vztah: 24. 7. 2014

vznik členství: 26. 5. 2009

zánik členství: 26. 5. 2014

vznik funkce: 26. 5. 2009

zánik funkce: 26. 5. 2014

Novostrašnická 3293/13, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Jan Kout

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 2009 - Poslední vztah: 24. 7. 2014

vznik členství: 26. 5. 2009

zánik členství: 26. 5. 2014

Hákova 529/6, Praha 10, 109 00, Česká republika

Ing. David Krása

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 6. 2009 - Poslední vztah: 24. 6. 2014

vznik členství: 26. 5. 2009

zánik členství: 26. 5. 2014

vznik funkce: 26. 5. 2009

zánik funkce: 26. 5. 2014

Řež 35, 250 68, Česká republika

Ing. Vladimír Seidl

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 2009 - Poslední vztah: 24. 7. 2014

vznik členství: 26. 5. 2009

zánik členství: 26. 5. 2014

Podnádražní 910/12, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Vladimír Michalička

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 2009 - Poslední vztah: 24. 7. 2014

vznik členství: 26. 5. 2009

zánik členství: 26. 5. 2014

Čapkova 1690, Říčany, 251 01, Česká republika

ing. Jiří Pokorný

předseda představenstva

První vztah: 25. 6. 2009 - Poslední vztah: 21. 5. 2010

vznik členství: 26. 5. 2009

vznik funkce: 26. 5. 2009

Kapraďová 2648/4, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Vladimír Michalička

člen představenstva

První vztah: 6. 5. 2005 - Poslední vztah: 25. 6. 2009

vznik členství: 6. 4. 2005

zánik členství: 26. 5. 2009

Čapkova 1690, Říčany, 251 01, Česká republika

Ing. Miroslav Lukavec

člen představenstva

První vztah: 27. 7. 2004 - Poslední vztah: 6. 5. 2005

vznik členství: 18. 5. 2004

zánik členství: 6. 4. 2005

U Zámečku 326, Velké Popovice, 251 69, Česká republika

Ing. Jan Kout

člen představenstva

První vztah: 27. 7. 2004 - Poslední vztah: 25. 6. 2009

vznik členství: 18. 5. 2004

zánik členství: 26. 5. 2009

Hákova 529/6, Praha 10, 109 00, Česká republika

Ing. Jiří Pokorný

předseda představenstva

První vztah: 27. 7. 2004 - Poslední vztah: 25. 6. 2009

vznik členství: 18. 5. 2004

zánik členství: 26. 5. 2009

vznik funkce: 18. 5. 2004

zánik funkce: 26. 5. 2009

Kapraďová 4/2648, Praha 10, 100 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. David Krása

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 7. 2004 - Poslední vztah: 25. 6. 2009

vznik členství: 18. 5. 2004

zánik členství: 26. 5. 2009

vznik funkce: 18. 5. 2004

zánik funkce: 26. 5. 2009

Řež 35, 250 68, Česká republika

ing. Jiří Pokorný

Předseda představenstva

První vztah: 5. 2. 2002 - Poslední vztah: 27. 7. 2004

zánik členství: 18. 5. 2004

vznik funkce: 12. 5. 1999

Kapraďová 2648/4, Praha 10, 100 00, Česká republika

ing. Jiří Pokorný

Předseda představenstva

První vztah: 28. 5. 1999 - Poslední vztah: 5. 2. 2002

Kapraďová 40, Praha lO, 100 00, Česká republika

Ing. Jan Kout

Místopředseda představenstva

První vztah: 28. 5. 1999 - Poslední vztah: 27. 7. 2004

zánik členství: 18. 5. 2004

vznik funkce: 12. 5. 1999

Bruslařská 957/2, Praha 10, Česká republika

Ing. Jan Kout

člen představenstva

První vztah: 25. 11. 1997 - Poslední vztah: 28. 5. 1999

Bruslařská 957/2, Praha 10, Česká republika

Ing. Miroslav Lukavec

člen představenstva

První vztah: 25. 3. 1996 - Poslední vztah: 27. 7. 2004

zánik členství: 18. 5. 2004

vznik funkce: 12. 5. 1999

U zámečku 326, Velké Popovice, Česká republika

Ing. Jaroslav Vosáhlo

předseda představenstva

První vztah: 21. 3. 1996 - Poslední vztah: 28. 5. 1999

Čapkova 1690, Říčany, 251 01, Česká republika

ing. Jiří Pokorný

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 3. 1996 - Poslední vztah: 28. 5. 1999

Kapraďová 40, Praha lO, 100 00, Česká republika

Ing. Miroslav Lukavec

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 3. 1996 - Poslední vztah: 25. 3. 1996

Na křivce 1319, Praha 10, 100 00, Česká republika

ing. Jiří Svoboda

předseda představenstva

První vztah: 19. 7. 1994 - Poslední vztah: 21. 3. 1996

Pod strašnickou vinicí 35, Praha lO, Česká republika

Kapraďová 4

ing. Jiří Pokorný

První vztah: 19. 7. 1994 - Poslední vztah: 21. 3. 1996

ing. Jiří Pokorný

předseda

První vztah: 16. 12. 1993 - Poslední vztah: 19. 7. 1994

Kapraďová 4, Praha 10, Česká republika

Mgr. Petr Eliáš

člen představenstva

První vztah: 16. 12. 1993 - Poslední vztah: 19. 7. 1994

Hořátevská 2008, Nymburk, Česká republika

Ing. Josef Trs

člen představenstva

První vztah: 16. 12. 1993 - Poslední vztah: 19. 7. 1994

Rožmberská 237, Praha 9, Česká republika

Ing. Jiří Svoboda

místopředseda

První vztah: 16. 12. 1993 - Poslední vztah: 19. 7. 1994

Pod strašnickou vinicí 35, Praha 10, Česká republika

Ing. Miroslav Lukavec

člen představenstva

První vztah: 16. 12. 1993 - Poslední vztah: 21. 3. 1996

Na křivce 1319, Praha 10, Česká republika

ing. Jiří Pokorný

Místopředseda

První vztah: 11. 3. 1993 - Poslední vztah: 16. 12. 1993

Kapraďová 4, Praha 10, Česká republika

ing. Vladimír Michalec

Předseda

První vztah: 11. 3. 1993 - Poslední vztah: 16. 12. 1993

Hejtmanská 262/14, Praha 9, Česká republika

ing. Zdeněk Pěnka

místopředseda

První vztah: 11. 3. 1993 - Poslední vztah: 16. 12. 1993

Jaromírova 23/4, Praha 2, Česká republika

Ing. Vladimír Michalec

člen představenstva

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 16. 12. 1993

Hejtmanská 262/14, Praha 9, 198 00, Česká republika

Ing. František Hách

člen představenstva

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 16. 12. 1993

Nad úžlabinou 326, Praha 10, 108 00, Česká republika

Ing. Zbyněk Pěnka

člen představenstva

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 16. 12. 1993

Jaromírova 23/455, Praha 2, 128 00, Česká republika

Ondřej Novák

člen představenstva

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 16. 12. 1993

Ovenecká 35, Praha 7, 170 00, Česká republika

Karel Fišer

člen představenstva

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 16. 12. 1993

Sedlčanská 1327, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Miroslav Lukavec

člen představenstva

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 16. 12. 1993

Na křivce 1319, Praha 10, 101 00, Česká republika

Ing. Jiří Pokorný

člen představenstva

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 11. 3. 1993

Kapraďová 4, Praha 10, 106 00, Česká republika

Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. Při právním jednání v písemné formě musí být společnost zastoupena dvěma členy představenstva, z toho vždy předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva.

od 18. 3. 2014

Jménem společnosti jedná samostatně každý člen představenstva společnosti. Písemný právní úkon společnost zavazuje, je-li podepsán alespoň dvěma členy představenstva společnosti, z toho vždy předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva. Pod episování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis alespoň dva členové představenstva, z toho vždy předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.

do 18. 3. 2014 od 25. 6. 2009

Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva společnosti nebo místopředseda představenstva společnosti. Písemný právní úkon společnost zavazuje, je-li podepsán předsedou představenstva společnosti nebo místopředsedou představenstva společnosti, a některým dalším členem představenstva společnosti. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva společnosti nebo místopředseda představenstva společnosti a nejméně jeden další člen představenstva.

do 25. 6. 2009 od 20. 11. 1998

Jménem společnosti je oprávněn jednat předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Právní úkon učiněný v písemné formě společnost zavazuje, je-li podepsán předsedou představenstva samostatně nebo dvěma členy představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že předseda představenstva nebo dva členové představenstva nebo zástupce společnosti připojí svůj podpis k nadepsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti.

do 20. 11. 1998 od 21. 3. 1996

Způsob jednání a podepisování za společnost: za společnost podepisují předseda nebo místopředseda a jeden člen předsta- venstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem pověřen. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti či otizku razítka spo- lečnosti připojí svůj podpis.Společnost zastupují předseda, nebo místopředseda samostatně, nebo člen představenstva na základě pověření představenstvem.

do 21. 3. 1996 od 19. 7. 1994

Způsob jednání jménem společnosti: podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místo- předseda a jeden člen představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

do 19. 7. 1994 od 11. 3. 1993

Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všich- ni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen předsta- venstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď spo- lečně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně je- den člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.

do 11. 3. 1993 od 1. 5. 1992

Dozorčí rada

4 fyzické osoby

Ing. Václav Křivánek

Člen dozorčí rady

První vztah: 22. 9. 2020

vznik členství: 28. 7. 2020

Svitákova 2818/9, Praha, 155 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. František Lukeš

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 27. 1. 2020

vznik členství: 22. 5. 2019

vznik funkce: 22. 5. 2019

Děkanská vinice II 1541/18, Praha, 140 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Ing. Jaroslav Vosáhlo

Předseda dozorčí rady

První vztah: 31. 8. 2019

vznik členství: 22. 5. 2019

vznik funkce: 22. 5. 2019

Březská 542/9, Říčany, 251 01, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

 • člen dozorčí rady

  PUDIS a.s.

  Podbabská 1014/20, Praha, 160 00

 • Předseda představenstva

  SUDOP GROUP a.s.

  Olšanská 2643/1a, Praha, 130 00

 • Člen představenstva

  SUDOP Invest a.s.

  Olšanská 2643/1a, Praha, 130 00

 • Člen představenstva

  SUDOP Real a.s.

  Olšanská 2643/1a, Praha, 130 00

 • Předseda dozorčí rady

  SUDOP PRAHA a.s.

  Olšanská 2643/1a, Praha, 130 00

 • Člen představenstva

  Dopravní fond,a.s.

  Olšanská 2643/1a, Praha, 130 00

 • Předseda představenstva

  Q8 a.s.

  Olšanská 2643/1a, Praha, 130 00

Ing. František Lukeš

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 24. 7. 2014

vznik členství: 27. 5. 2014

vznik funkce: 28. 5. 2014

Děkanská vinice II 1541/18, Praha 4, 140 00, Česká republika

Historické vztahy

Ing. František Lukeš

Místopředseda představenstva

První vztah: 31. 8. 2019 - Poslední vztah: 27. 1. 2020

vznik členství: 22. 5. 2019

vznik funkce: 22. 5. 2019

Děkanská vinice II 1541/18, Praha, 140 00, Česká republika

Ing. Václav Křivánek

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 11. 2015 - Poslední vztah: 22. 9. 2020

vznik členství: 26. 8. 2015

zánik členství: 27. 7. 2020

vznik funkce: 26. 8. 2015

Svitákova 2818/9, Praha, 155 00, Česká republika

Ing. Václav Křivánek

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 9. 2015 - Poslední vztah: 13. 11. 2015

vznik členství: 26. 11. 2009

zánik členství: 26. 8. 2015

zánik funkce: 26. 8. 2015

Svitákova 2818/9, Praha, 155 00, Česká republika

Ing. Václav Křivánek

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 8. 2015 - Poslední vztah: 6. 9. 2015

vznik členství: 26. 11. 2009

Bronzová 2012/5, Praha, 155 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Vosáhlo

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 7. 2014 - Poslední vztah: 31. 8. 2019

vznik členství: 27. 5. 2014

zánik členství: 21. 5. 2019

vznik funkce: 28. 5. 2014

zánik funkce: 21. 5. 2019

Březská 542/9, Říčany, 251 01, Česká republika

Ing. František Lukeš

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 24. 7. 2014 - Poslední vztah: 31. 8. 2019

vznik členství: 27. 5. 2014

zánik členství: 21. 5. 2019

vznik funkce: 28. 5. 2014

zánik funkce: 21. 5. 2019

Děkanská vinice II 1541/18, Praha, 140 00, Česká republika

Ing. Václav Křivánek

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 1. 2010 - Poslední vztah: 5. 8. 2015

vznik členství: 26. 11. 2009

Bronzová 2012/5, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. František Lukeš

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 25. 6. 2009 - Poslední vztah: 24. 7. 2014

vznik členství: 26. 5. 2009

zánik členství: 26. 5. 2014

vznik funkce: 26. 5. 2009

zánik funkce: 26. 5. 2014

Děkanská vinice II 1541/18, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Vosáhlo

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 6. 2009 - Poslední vztah: 24. 7. 2014

vznik členství: 26. 5. 2009

zánik členství: 26. 5. 2014

vznik funkce: 26. 5. 2009

zánik funkce: 26. 5. 2014

Březská 542, Říčany, 251 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Vosáhlo

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 2. 2006 - Poslední vztah: 25. 6. 2009

vznik členství: 27. 7. 2004

zánik členství: 26. 5. 2009

vznik funkce: 27. 7. 2004

zánik funkce: 26. 5. 2009

Březská 542, Říčany, 251 01, Česká republika

Ing. Tomáš Tomášek

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 3. 2005 - Poslední vztah: 22. 1. 2010

vznik členství: 26. 11. 2004

zánik členství: 26. 11. 2009

nám. Generála Kutlvašra 544/2, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. František Lukeš

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 14. 9. 2004 - Poslední vztah: 25. 6. 2009

vznik členství: 27. 7. 2004

zánik členství: 26. 5. 2009

vznik funkce: 27. 7. 2004

zánik funkce: 26. 5. 2009

Děkanská vinice II 1541/18, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Vosáhlo

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 9. 2004 - Poslední vztah: 15. 2. 2006

vznik členství: 27. 7. 2004

vznik funkce: 27. 7. 2004

Čapkova 1690, Říčany, 251 01, Česká republika

Ing. Tomáš Tomášek

Člen

První vztah: 3. 9. 2003 - Poslední vztah: 1. 3. 2005

zánik členství: 26. 11. 2004

vznik funkce: 26. 10. 1999

nám. Generála Kutlvašra 544/2, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. František Lukeš

Místopředseda

První vztah: 28. 5. 1999 - Poslední vztah: 14. 9. 2004

zánik členství: 27. 7. 2004

vznik funkce: 12. 5. 1999

Děkanská vinice II 1541/18, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Tomáš Tomášek

Člen

První vztah: 28. 5. 1999 - Poslední vztah: 3. 9. 2003

vznik funkce: 26. 10. 1999

nám. Pařížské komuny 2, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Vosáhlo

Předseda

První vztah: 28. 5. 1999 - Poslední vztah: 14. 9. 2004

zánik členství: 27. 7. 2004

vznik funkce: 12. 5. 1999

Čapkova 1690, Říčany, Česká republika

Ing. Tomáš Tomášek

První vztah: 21. 3. 1996 - Poslední vztah: 28. 5. 1999

nám. Pařížské komuny 2, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. František Lukeš

předseda

První vztah: 21. 3. 1996 - Poslední vztah: 28. 5. 1999

Děkanská vinice II 1541/18, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Tomáš Sláma

První vztah: 21. 3. 1996 - Poslední vztah: 28. 5. 1999

Čerchovská 5, Praha 2, 120 00, Česká republika

ing. Martin Pinl

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 8. 1995 - Poslední vztah: 21. 3. 1996

Plešivecká 79O/7, Karlovy Vary - Rybáře, Česká republika

Petr Lukeš

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 6. 1995 - Poslední vztah: 21. 3. 1996

I.P.Pavlova 36, Karlovy Vary, Česká republika

Ing. Miroslav Trybuček

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 19. 7. 1994 - Poslední vztah: 18. 8. 1995

Jánského 2235, Praha 5, Česká republika

ing. Josef Pelikán

První vztah: 16. 12. 1993 - Poslední vztah: 19. 7. 1994

Choceradská 2049, Praha 4, Česká republika

ing.arch. Václav Chum

předseda

První vztah: 16. 12. 1993 - Poslední vztah: 15. 6. 1995

Družná 4, Praha 4, Česká republika

ing. Vladimír Michalec

místopředseda

První vztah: 16. 12. 1993 - Poslední vztah: 19. 7. 1994

Hejtmanská 262, Praha 9, Česká republika

ing. Jaroslav Čermák CSc.

První vztah: 16. 12. 1993 - Poslední vztah: 19. 7. 1994

Nad svahem 7, Praha 4, Česká republika

Ing. Iva Fialová

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 16. 12. 1993

M.Horákové 80, Praha 7, 170 00, Česká republika

Ing. Jan Fidler

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 16. 12. 1993

Záhřebská 18, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Tomáš Tomášek

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 21. 3. 1996

nám.Pařížské komuny 2, Praha 4, 140 00, Česká republika

Předseda: ing. Tomáš Tomášek nám. Pařížské komuny 2, Praha 4

do 16. 12. 1993 od 11. 3. 1993

Další vztahy firmy METROPROJEKT Praha a.s.

SUDOP GROUP a.s.

První vztah: 1. 1. 2019

Olšanská 2643/1a, Praha, 130 00

Dalších 11 vztahů k tomuto subjektu

 • Ing. Jaroslav Vosáhlo

  Předseda představenstva

  Březská 542/9, Říčany, 251 01, Česká republika

 • Ing. Jan Kout

  Člen představenstva

  Hákova 529/6, Praha, 109 00, Česká republika

 • Ing. Stanislav Lín

  Člen představenstva

  Bolívarova 2072/10, Praha, 169 00, Česká republika

 • Ing. Jan Sellner

  Člen představenstva

  Do Blatin 304/13, Praha, 155 21, Česká republika

 • Ing. František Lukeš

  Místopředseda představenstva

  Děkanská vinice II 1541/18, Praha, 140 00, Česká republika

 • ing. Tomáš Sláma

  Člen představenstva

  Písečná 307/18, Praha, 182 00, Česká republika

 • Ing. Jan Hromádka CSc.

  Místopředseda představenstva

  Korunní 1901/111, Praha, 130 00, Česká republika

 • Ing. Jan Fidler

  Člen představenstva

  Fetrovská 863/11, Praha, 160 00, Česká republika

 • JUDr. Jiří Hodek

  Člen představenstva

  Hrdličkova 2205/7, Praha, 148 00, Česká republika

 • Ing. Tomáš Slavíček

  Předseda dozorčí rady

  Jeseniova 2861/46, Praha, 130 00, Česká republika

 • Ing. David Krása

  Člen dozorčí rady

  Pod Stříbrníkem 35, Husinec, 250 68, Česká republika

Akcionáři

SUDOP GROUP a.s., IČ: 45310009

Olšanská 2643/1a, Česká republika, Praha, 130 00

od 1. 1. 2019

Sudop International a.s., IČ: 06642021

Olšanská 2643/1a, Česká republika, Praha, 130 00

do 1. 1. 2019 od 26. 1. 2018

Sudop International B.V.

Johannes Vermeerplein 11, Nizozemské království, Amsterdam

do 26. 1. 2018 od 2. 1. 2014

Sudop International B.V.

Nizozemské království

do 2. 1. 2014 od 29. 5. 2007

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 20. 7. 1992

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 7. 4. 2011
Geologické práce
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 18. 5. 2009
Výkon zeměměřických činností
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 21. 3. 2007
Projektová činnost ve výstavbě
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 20. 7. 1992
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Projektování elektrických zařízení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 20. 7. 1992
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 20. 7. 1992

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).