Hlavní navigace

MTX Group a.s.

Firma MTX Group a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 10649, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 100 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

27441261

Sídlo:

Štěpánská 621/34, Praha, 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

31. 3. 2006

DIČ:

CZ27441261

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel
64200 Činnosti holdingových společností
702 Poradenství v oblasti řízení

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 10649, Městský soud v Praze

Obchodní firma

MTX CZ, a.s. od 31. 3. 2006

Právní forma

Akciová společnost od 31. 3. 2006

adresa

Štěpánská 621/34
Praha 1 11000 od 31. 3. 2006

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - obory: Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím od 29. 12. 2021

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 29. 12. 2021 od 6. 2. 2009

Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 6. 2. 2009 od 31. 3. 2006

Zprostředkování obchodu a služeb do 6. 2. 2009 od 31. 3. 2006

Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím do 6. 2. 2009 od 31. 3. 2006

Velkoobchod do 6. 2. 2009 od 31. 3. 2006

Ostatní skutečnosti

Na společnost MTX Group a.s., se sídlem Praha 1, Štěpánská 621/34, PSČ 11000, IČO: 274 41 261, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 10649, jakožto nástupnickou společnost, v důsledku fúze sloučením přešlo jmění zanikající společnosti ELNATOS, a.s., se sídlem Štěpánská 621/34, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 254 00 703, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 23315. od 31. 12. 2018

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 31. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 7. 11. 2016 od 31. 7. 2014

Počet členů kontrolního orgánu: 3 do 7. 11. 2016 od 31. 7. 2014

Společnost je právním nástupcem společnosti MAM Financial Advisors, a.s., Praha 1, Štěpánská 621/34, PSČ 110 00, IČ: 251 02 389, která zanikla převodem jmění na svého jediného akcionáře MTX CZ, a.s. od 4. 7. 2008

Dne 12.12.2007 jediný akcionář společnosti MTX CZ, a.s., který vykonává dle ustanovení § 190 obchodního zákoníku působnost valné hromady přijal následující rozhodnutí: a) stávající základní kapitál ve výši 2,000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) se v souladu s ust. § 203 a násl. obchodního zákoníku zvyšuje o částku 98,000.000,- Kč (slovy: devadesát osm milionů korun českých) na 100,000.000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad shora uvedenou částku; b) důvodem zvýšení základního kapitálu je především snížení závazků společnosti a tím posílení finanční stability, oddlužení společnosti a konkurenceschopnosti společnosti; c) zvýšení základního kapitálu společnosti bude realizováno úpisem 49 kusů nových kmenových akcií na majitele, o jmenovité hodnotě každé akcie 2,000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), každá v listinné podobě jako neregistrované cenné papíry, kte ré nejsou veřejně obchodovatelné; d) akcie nového druhu nebudou vydány; e) všechny akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře; akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty určitému zájemci, a to Ing. Petru Otavovi, CSc., r.č. 50 03 24/111, bytem Ostrava ? Slezská Ostrava, Bukovanského 1342/11, který bude upisovat akcie na základě písemné smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku; lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude upisovateli oznámena písemně na adresu jeho bydliště, a to ve lhůtě deseti dnů od uplynutí lhůty k uplatnění přednostního práva jediného akcionáře k upsání akcií; lhůta pro upsání akcií určitým zájemcem (tj. uzavření smlouvy o upsání akcií) činí deset dnů ode dne oznámení a místem pro úpis je sídlo společnosti MTX CZ, a.s.; f) akcie ke zvýšení základního kapitálu společnosti musí být upsány ve lhůtě deseti (10) dnů, která počíná běžet patnáctým dnem po konání rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady, kterým rozhodl o zvýšení základního kapitálu; g) upsání akcií je ve smyslu ust. § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; pokud tedy rejstříkový soud nezapíše rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, resp. návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnost i valné hromady o zvýšení základního kapitálu pravomocně zamítne, stává se úpis neúčinným; h) emisní kurs nových akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě a bude upisovatelem splacen peněžitým vkladem formou započtení pohledávky, upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští; i) zvláštní účet společnosti za účelem složení či převedení peněžitého vkladu se nezřizuje, neboť upsaný vklad, resp. celý emisní kurs bude v plné výši splacen výhradně započtením; j) na splacení emisního kursu upsaných akcií se připouští možnost započtení pohledávky jediného akcionáře pana Ing. Petra Otavy, CSc., rodné číslo: 500324/111, bytem Ostrava, Slezská Ostrava, Bukovanského 1342/11, stát Česká republika, vůči společnosti, která ke dni 11.12.2007 činí 234,360.000,- Kč (slovy: Dvě stě třicet čtyři miliónů tři sta šedesát tisíc korun českých), která jedinému akcionáři vznikla za společností z titulu půjčky ze dne 30.06.2006, jejíž existence byla doložena Smlouvou o půjčce ze dne 30.06.2006 a Dodatkem č. 1 ke smlouvě o půjčce ze dne 23.07.2007 a čestným prohlášením člena představenstva o existenci závazku a jeho řádném zaúčtování v účetnictví společnosti. Z této pohledávky se na splacení emisního kursu upsaných akcií započítá vá její část, a to ve výši 98,000.000,- Kč (slovy : Devadesát osm miliónů korun českých), upisovatel je povinen splatit 100 % (slovy: Jedno sto procent) emisního kurzu jím ke zvýšení základního kapitálu společnosti upsaných akcií ve lhůtě 10 (slovy: deset i) kalendářních dnů následujících po dni jejich úpisu, resp. uzavřít dohodu o vzájemném započtení pohledávek podle ust. § 204 odst. 2 obchodního zákoníku; k) pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení: - desetidenní lhůta ke splacení, tj. k uzavření dohody o započtení (splacení emisního kurzu upsaných akcií), počíná běžet prvním dnem následujícím po jejich úpisu; - místem k uzavření dohody o započtení pohledávky je sídlo společnosti na adrese Praha 1 - Nové Město, poštovní směrovací číslo 110 00, číslo popisné 621, ulice Štěpánská, orientační číslo 34, stát Česká republika, za přítomnosti místopředsedy představens tva společnosti MTX CZ, a.s. a dotčeného akcionáře; - dohoda o započtení bude vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, a to po jednom stejnopise pro jediného akcionáře a pro společnost a po dvou stejnopisech pro obchodní rejstřík; - dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; - ve smyslu ust. § 173 odst. 3 obchodního zákoníku nahrazuje toto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady rozhodnutí o změně stanov společnosti; - jediný akcionář ukládá představenstvu společnosti podat do 30 (slovy: třiceti) dnů od přijetí tohoto rozhodnutí návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku a posléze řádně a včas splnit svou povinnost dle ust. 206 obchodního zákoníku. do 11. 2. 2008 od 27. 12. 2007

Kapitál

Základní kapitál

vklad 100 000 000 Kč

od 11. 2. 2008

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 11. 2. 2008 od 31. 3. 2006
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 9 od 8. 6. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 200 000 od 8. 6. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 2 000 000 Kč, počet: 49 od 31. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 10 do 8. 6. 2016 od 31. 7. 2014
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 2 000 000 Kč, počet: 49 do 31. 7. 2014 od 11. 2. 2008
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 10 do 31. 7. 2014 od 31. 3. 2006

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Monika Sofronová

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 9. 2021

vznik členství: 1. 7. 2021

U starého mlýna 1304/50, Praha, 104 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • místopředseda dozorčí rady

  METALIMEX a. s.

  Štěpánská 621/34, Praha, 110 00

JUDr. Rostislav Doleček

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 21. 1. 2020

vznik členství: 18. 12. 2019

vznik funkce: 18. 12. 2019

Leopoldova 667/11, Praha, 149 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Ing. Zdeněk Durčák

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 1. 2020

vznik členství: 3. 10. 2019

vznik funkce: 3. 10. 2019

Čeladná 710, 739 12, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Monika Sofronová

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 8. 2018 - Poslední vztah: 8. 9. 2021

vznik členství: 1. 7. 2018

zánik členství: 30. 6. 2021

U starého mlýna 1304/50, Praha, 104 00, Česká republika

JUDr. Rostislav Doleček

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 5. 1. 2017 - Poslední vztah: 21. 1. 2020

vznik členství: 18. 12. 2016

vznik funkce: 18. 12. 2016

Leopoldova 667/11, Praha, 149 00, Česká republika

JUDr. Rostislav Doleček

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 7. 11. 2016 - Poslední vztah: 5. 1. 2017

vznik členství: 18. 12. 2013

zánik členství: 18. 12. 2016

vznik funkce: 3. 10. 2016

zánik funkce: 18. 12. 2016

Leopoldova 667/11, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Monika Sofronová

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 11. 2016 - Poslední vztah: 2. 8. 2018

vznik členství: 1. 7. 2015

zánik členství: 1. 7. 2018

U starého mlýna 1304/50, Praha, 104 00, Česká republika

Ing. Monika Sofronová

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 11. 2016 - Poslední vztah: 2. 8. 2018

vznik členství: 1. 7. 2015

zánik členství: 1. 7. 2018

U starého mlýna 1304/50, Praha, 104 00, Česká republika

JUDr. Rostislav Doleček

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 7. 11. 2016 - Poslední vztah: 5. 1. 2017

vznik členství: 18. 12. 2013

zánik členství: 18. 12. 2016

vznik funkce: 3. 10. 2016

zánik funkce: 18. 12. 2016

Leopoldova 667/11, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Durčák

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 11. 2016 - Poslední vztah: 18. 1. 2020

vznik členství: 3. 10. 2016

vznik funkce: 3. 10. 2016

Čeladná 710, 739 12, Česká republika

JUDr. Rostislav Doleček

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 7. 2015 - Poslední vztah: 7. 11. 2016

vznik členství: 18. 12. 2013

vznik funkce: 1. 7. 2015

zánik funkce: 3. 10. 2016

Leopoldova 667/11, Praha, 149 00, Česká republika

JUDr. Rostislav Doleček

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 7. 2015 - Poslední vztah: 7. 11. 2016

vznik členství: 18. 12. 2013

vznik funkce: 1. 7. 2015

zánik funkce: 3. 10. 2016

Leopoldova 667/11, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Monika Sofronová

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 16. 7. 2015 - Poslední vztah: 7. 11. 2016

vznik členství: 1. 7. 2015

vznik funkce: 1. 7. 2015

zánik funkce: 3. 10. 2016

U starého mlýna 1304/50, Praha, 104 00, Česká republika

Ing. Monika Sofronová

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 16. 7. 2015 - Poslední vztah: 7. 11. 2016

vznik členství: 1. 7. 2015

vznik funkce: 1. 7. 2015

zánik funkce: 3. 10. 2016

U starého mlýna 1304/50, Praha, 104 00, Česká republika

JUDr. Rostislav Doleček

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 3. 2014 - Poslední vztah: 16. 7. 2015

vznik členství: 18. 12. 2013

Leopoldova 667/11, Praha, 149 00, Česká republika

JUDr. Rostislav Doleček

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 9. 2013 - Poslední vztah: 14. 3. 2014

vznik členství: 17. 12. 2007

zánik členství: 18. 12. 2013

Leopoldova 667/11, Praha 4, 149 00, Česká republika

Mgr. Jiří Přeček

člen představenstva

První vztah: 17. 6. 2013 - Poslední vztah: 16. 7. 2015

vznik členství: 3. 4. 2013

zánik členství: 30. 6. 2015

zánik funkce: 30. 6. 2015

29. dubna 250/15, Ostrava, 700 30, Česká republika

Jolana Dolečková

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 6. 2013 - Poslední vztah: 16. 7. 2015

vznik členství: 3. 4. 2013

zánik členství: 30. 6. 2015

zánik funkce: 30. 6. 2015

Jana Masaryka 251/8, Praha, 120 00, Česká republika

JUDr. Rostislav Doleček

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 3. 2008 - Poslední vztah: 27. 9. 2013

vznik členství: 17. 12. 2007

zánik členství: 18. 12. 2013

Leopoldova 667/11, Praha 4, 149 00, Česká republika

JUDr. Rostislav Doleček

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 3. 2008 - Poslední vztah: 14. 3. 2008

vznik členství: 17. 12. 2007

Leopoldova 667/11, Praha 4, 149 00, Dánské království

JUDr. Rostislav Doleček

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 3. 2008 - Poslední vztah: 14. 3. 2008

vznik členství: 17. 12. 2007

Leopoldova 667/11, Praha 4, 149 00, Dánské království

JUDr. Jolana Dolečková

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 3. 2008 - Poslední vztah: 17. 6. 2013

vznik členství: 2. 4. 2007

Jana Masaryka 8/251, Praha 2, 120 00, Česká republika

Mgr. Jiří Přeček

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 5. 2007 - Poslední vztah: 17. 6. 2013

vznik členství: 2. 4. 2007

29.dubna 15/250, Ostrava, 700 30, Česká republika

JUDr. Rostislav Doleček

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 3. 2006 - Poslední vztah: 13. 3. 2008

vznik členství: 31. 3. 2006

zánik členství: 31. 3. 2007

vznik funkce: 31. 3. 2006

zánik funkce: 31. 3. 2007

Leopoldova 667/11, Praha 4, 149 00, Česká republika

JUDr. Jolana Dolečková

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 3. 2006 - Poslední vztah: 13. 3. 2008

vznik členství: 31. 3. 2006

zánik členství: 31. 3. 2007

vznik funkce: 31. 3. 2006

zánik funkce: 31. 3. 2007

Leopoldova 667/11, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Martin Tietz

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 3. 2006 - Poslední vztah: 24. 5. 2007

vznik členství: 31. 3. 2006

zánik členství: 31. 3. 2007

vznik funkce: 31. 3. 2006

zánik funkce: 31. 3. 2007

Sokolská tř. 61, Ostrava, 702 00, Česká republika

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Ing. Petr Otava

předseda představenstva

První vztah: 1. 7. 2020

vznik členství: 14. 6. 2020

vznik funkce: 14. 6. 2020

Hanzelkova 2757/2a, Praha, 160 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Ing. David Bečvář

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 1. 2020

vznik členství: 3. 10. 2019

vznik funkce: 3. 10. 2019

Veslařská 85/202, Brno, 637 00, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Ing. Miroslav Záhorec

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 1. 2020

vznik členství: 24. 10. 2019

vznik funkce: 24. 10. 2019

Kukulova 24, Praha, 169 00, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Ing. Jana Zimová

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 7. 2019

vznik členství: 1. 6. 2019

vznik funkce: 1. 6. 2019

Rothmayerova 518/11, Praha, 102 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Marián Gross

člen představenstva

První vztah: 9. 4. 2020 - Poslední vztah: 12. 10. 2020

vznik členství: 1. 4. 2020

zánik členství: 30. 9. 2020

Jantarová 2406, Roztoky, 252 63, Česká republika

Ing. Miroslav Záhorec

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 8. 2018 - Poslední vztah: 18. 1. 2020

vznik členství: 24. 10. 2016

vznik funkce: 24. 10. 2016

Kukulova 24, Praha, 169 00, Česká republika

Ing. Petr Otava

předseda představenstva

První vztah: 8. 9. 2017 - Poslední vztah: 1. 7. 2020

vznik členství: 14. 6. 2017

vznik funkce: 14. 6. 2017

Hanzelkova 2757/2a, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Petr Otava

předseda představenstva

První vztah: 9. 12. 2016 - Poslední vztah: 8. 9. 2017

vznik členství: 14. 6. 2014

zánik členství: 14. 6. 2017

vznik funkce: 18. 6. 2015

zánik funkce: 14. 6. 2017

Hanzelkova 2757/2a, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Petr Otava

předseda představenstva

První vztah: 9. 12. 2016 - Poslední vztah: 8. 9. 2017

vznik členství: 14. 6. 2014

zánik členství: 14. 6. 2017

vznik funkce: 18. 6. 2015

zánik funkce: 14. 6. 2017

Hanzelkova 2757/2a, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. David Bečvář

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 11. 2016 - Poslední vztah: 18. 1. 2020

vznik členství: 3. 10. 2016

vznik funkce: 3. 10. 2016

Veslařská 85/202, Brno, 637 00, Česká republika

Ing. Miroslav Záhorec

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 11. 2016 - Poslední vztah: 25. 8. 2018

vznik členství: 24. 10. 2016

vznik funkce: 24. 10. 2016

Lidická 1441/28, Plzeň, 323 00, Česká republika

Ing. Miroslav Záhorec

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 11. 2016 - Poslední vztah: 25. 8. 2018

vznik členství: 24. 10. 2016

vznik funkce: 24. 10. 2016

Lidická 1441/28, Plzeň, 323 00, Česká republika

Ing. Josef Mašín

člen představenstva

První vztah: 7. 11. 2016 - Poslední vztah: 9. 7. 2019

vznik členství: 3. 10. 2016

zánik členství: 31. 5. 2019

Čelakovského 626, Úvaly, 250 82, Česká republika

Ing. Simona Otavová

člen představenstva

První vztah: 4. 8. 2016 - Poslední vztah: 9. 8. 2016

vznik členství: 29. 6. 2016

zánik členství: 30. 6. 2016

Na Míčánce 2640/2, Praha, 160 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen dozorčí rady

  FORSPACE s.r.o.

  Karlov 2223, Velké Meziříčí, 594 01

Ing. Zdeněk Durčák

člen představenstva

První vztah: 4. 8. 2016 - Poslední vztah: 7. 11. 2016

vznik členství: 30. 6. 2016

zánik členství: 30. 9. 2016

Čeladná 710, 739 12, Česká republika

Ing. Zdeněk Durčák

člen představenstva

První vztah: 4. 8. 2016 - Poslední vztah: 7. 11. 2016

vznik členství: 30. 6. 2016

zánik členství: 30. 9. 2016

Čeladná 710, 739 12, Česká republika

Ing. Simona Otavová

člen představenstva

První vztah: 4. 8. 2016 - Poslední vztah: 9. 8. 2016

vznik členství: 29. 6. 2016

zánik členství: 30. 6. 2016

Na Míčánce 2640/2, Praha, 160 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen dozorčí rady

  FORSPACE s.r.o.

  Karlov 2223, Velké Meziříčí, 594 01

Ing. Petr Otava

předseda představenstva

První vztah: 16. 7. 2015 - Poslední vztah: 9. 12. 2016

vznik členství: 14. 6. 2014

vznik funkce: 18. 6. 2015

Trojská 725/181b, Praha, 171 00, Česká republika

Ing. Petr Otava

předseda představenstva

První vztah: 16. 7. 2015 - Poslední vztah: 9. 12. 2016

vznik členství: 14. 6. 2014

vznik funkce: 18. 6. 2015

Trojská 725/181b, Praha, 171 00, Česká republika

Ing. Petr Otava CSc.

předseda představenstva

První vztah: 28. 4. 2015 - Poslední vztah: 16. 7. 2015

vznik členství: 1. 4. 2015

zánik členství: 7. 6. 2015

vznik funkce: 1. 4. 2015

zánik funkce: 7. 6. 2015

Štěpánská 621/34, Praha, 110 00, Česká republika

Petr Otava

člen představenstva

První vztah: 31. 7. 2014 - Poslední vztah: 16. 7. 2015

vznik členství: 14. 6. 2014

Trojská 725/181b, Praha, 171 00, Česká republika

Ing. Petr Otava CSc.

předseda představenstva

První vztah: 14. 3. 2014 - Poslední vztah: 28. 4. 2015

vznik členství: 1. 4. 2012

zánik členství: 1. 4. 2015

vznik funkce: 1. 4. 2012

zánik funkce: 1. 4. 2015

Štěpánská 621/34, Praha 1, 110 00, Česká republika

Simona Otavová

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 3. 2013 - Poslední vztah: 9. 3. 2016

vznik členství: 4. 1. 2013

zánik členství: 4. 1. 2016

vznik funkce: 7. 1. 2013

zánik funkce: 4. 1. 2016

Na Míčánce 2640/2, Praha, 160 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Simona Zeleňáková

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 3. 2013 - Poslední vztah: 1. 3. 2013

vznik členství: 4. 1. 2013

vznik funkce: 7. 1. 2013

Na Míčánce 2640/2, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Petr Otava CSc.

předseda představenstva

První vztah: 15. 5. 2012 - Poslední vztah: 14. 3. 2014

vznik členství: 1. 4. 2012

vznik funkce: 1. 4. 2012

Bukovanského 1342/11, Ostrava, 710 00, Česká republika

Ing. Petr Otava

člen představenstva

První vztah: 7. 7. 2011 - Poslední vztah: 31. 7. 2014

vznik členství: 14. 6. 2011

zánik členství: 14. 6. 2014

Trojská 725/181b, Praha 7, 171 00, Česká republika

Ing. Simona Zeleňáková

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 7. 2009 - Poslední vztah: 1. 3. 2013

vznik členství: 4. 1. 2007

zánik členství: 4. 1. 2013

vznik funkce: 4. 1. 2007

zánik funkce: 4. 1. 2013

Na Míčánce 2640/2, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Petr Otava CSc.

předseda představenstva

První vztah: 6. 2. 2009 - Poslední vztah: 15. 5. 2012

vznik členství: 31. 3. 2006

vznik funkce: 31. 3. 2006

Štěpánská 621/34, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Simona Thomasová

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 3. 2008 - Poslední vztah: 22. 7. 2009

vznik členství: 4. 1. 2007

vznik funkce: 4. 1. 2007

Na Míčánce 2640/2, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Simona Thomasová

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 1. 2007 - Poslední vztah: 13. 3. 2008

vznik členství: 4. 1. 2007

vznik funkce: 4. 1. 2007

Na Hřebenkách 815, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Petr Otava CSc.

předseda představenstva

První vztah: 31. 3. 2006 - Poslední vztah: 6. 2. 2009

vznik členství: 31. 3. 2006

vznik funkce: 31. 3. 2006

Bukovanského 1342/11, Ostrava, 710 00, Česká republika

Ing. Chrudoš Barvík

člen představenstva

První vztah: 31. 3. 2006 - Poslední vztah: 7. 7. 2011

vznik členství: 31. 3. 2006

zánik členství: 14. 6. 2011

vznik funkce: 31. 3. 2006

zánik funkce: 14. 6. 2011

Životická 605, Albrechtice, 735 43, Česká republika

Ing. Janka Vozárová

místopředseda představenstva

První vztah: 31. 3. 2006 - Poslední vztah: 9. 1. 2007

vznik členství: 31. 3. 2006

zánik členství: 4. 1. 2007

vznik funkce: 31. 3. 2006

zánik funkce: 4. 1. 2007

Za zahradami 396, Praha 10, 109 00, Česká republika

Za společnost jedná samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva společně s dalším místopředsedou představenstva nebo s členem představenstva. Místopředseda představenstva nebo člen představenstva může za společnost jednat samostat ně pouze na základě písemného zmocnění představenstvem. K podpisu za společnost dochází tak, že k vypsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva společně s dalším místopředsedou představenstva nebo s členem představenst va.

od 9. 4. 2020

Za společnost jedná samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva společně s dalším místopředsedou představenstva. Místopředseda představenstva může za společnost jednat samostatně pouze na základě písemného zmocnění představenstvem . K podpisu za společnost dochází tak, že k vypsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva společně s dalším místopředsedou představenstva.

do 9. 4. 2020 od 9. 7. 2019

Za společnost jedná samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva společně s dalším místopředsedou představenstva nebo členem představenstva. Místopředseda představenstva nebo člen představenstva může za společnost jednat samostatně pouze na základě písemného zmocnění představenstvem. K podpisu za společnost dochází tak, že k vypsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva společně s dalším místopředsedou představenstva nebo členem představenstva

do 9. 7. 2019 od 7. 11. 2016

Za společnost jedná předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně, nebo člen představenstva společně s předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva. K podpisu jménem společnosti dochází tak, že k vypsané nebo vytištěn é obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně, nebo člen představenstva společně s předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva.

do 7. 11. 2016 od 31. 7. 2014

Jménem společnosti navenek jedná předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně. K podpisu jménem společnosti dochází tak, že k vypsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místop ředseda představenstva samostatně, nebo člen představenstva společně s předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva.

do 31. 7. 2014 od 31. 3. 2006

Další vztahy firmy MTX Group a.s.

1 fyzická osoba

Ing. Petr Otava

První vztah: 9. 12. 2016

Hanzelkova 2757/2a, Praha, 160 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Petr Otava

První vztah: 7. 11. 2016 - Poslední vztah: 9. 12. 2016

Trojská 725/181b, Praha, 171 00, Česká republika

Ing. Petr Otava

První vztah: 7. 11. 2016 - Poslední vztah: 9. 12. 2016

Trojská 725/181b, Praha, 171 00, Česká republika

Ing. Petr Otava

První vztah: 31. 7. 2014 - Poslední vztah: 7. 11. 2016

Štěpánská 621/34, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Petr Otava

První vztah: 31. 7. 2014 - Poslední vztah: 7. 11. 2016

Štěpánská 621/34, Praha, 110 00, Česká republika

Akcionáři

Ing. PETR OTAVA

Hanzelkova 2757/2a, Česká republika, Praha, 160 00

od 9. 12. 2016

Ing. PETR OTAVA

Trojská 725/181b, Česká republika, Praha, 171 00

do 9. 12. 2016 od 7. 11. 2016

Ing. PETR OTAVA

Štěpánská 621/34, Česká republika, Praha, 110 00

do 7. 11. 2016 od 31. 7. 2014

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 31. 3. 2006

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Velkoobchod
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
 • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 31. 3. 2006
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).