Hlavní navigace

OTAVAN Třeboň a.s.

Firma OTAVAN Třeboň a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 88, Krajský soud v Českých Budějovicích. Její základní kapitál je ve výši 3 131 080 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

13503031

Sídlo:

Nádražní 641, Třeboň, 379 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

19. 3. 1991

DIČ:

CZ13503031

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
14120 Výroba pracovních oděvů
3299 Ostatní zpracovatelský průmysl j. n.
52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
5590 Ostatní ubytování
74100 Specializované návrhářské činnosti
7729 Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 88, Krajský soud v Českých Budějovicích

Obchodní firma

OTAVAN Třeboň a.s.,cizojazyčné mutace : OTAVAN COMPANY Limited,OTAVAN Aktiengesselschaft,OTAVAN Sociéte Anonyme,OTAVAN Sociedad Anonima,OTAVAN od 19. 3. 1991

Obchodní firma

OTAVAN Třeboň a.s.,cizojazyčné mutace : OTAVAN COMPANY Limited,OTAVAN Aktiengesselschaft,OTAVAN Sociéte Anonyme,OTAVAN Sociedad Anonima,OTAVAN od 22. 5. 2015

Právní forma

Akciová společnost od 19. 3. 1991

adresa

Nádražní 641
Třeboň 37901 od 16. 11. 2016

adresa

Nádražní 641
Třeboň 37920 do 16. 11. 2016 od 27. 3. 2006

adresa

Nádražní 641
Třeboň do 27. 3. 2006 od 19. 3. 1991

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě Ubytovací služby Pronájem a půjčování věcí movitých Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling od 18. 8. 2022

Hostinská činnost od 21. 1. 2009

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 18. 8. 2022 od 21. 1. 2009

4. Ubytovací služby do 21. 1. 2009 od 30. 6. 1994

5. Provoz předškolního zařízení do 21. 1. 2009 od 30. 6. 1994

1. Výroba oděvů do 21. 1. 2009 od 25. 2. 1994

2. Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kromě případů vyžadujících zvláštní povolení do 21. 1. 2009 od 25. 2. 1994

3. Silniční motorová doprava v rámci podmínek stanovených v koncesní listině č.j. 303/00/93/1066 Okresního úřadu v Jindřichově Hradci do 21. 1. 2009 od 25. 2. 1994

Předmětem podnikání společnosti je: 1./ Výroba a prodej svrchních oděvů 2./ provoz maloobchodních podnikových prodejen 3./ maloobchodní prodej textilních výrobků a odpadů 4./ provoz předškolních zařízení 5./ provoz závodního stravování 6./ stavební činnost investičního a neinvestičního charakteru do 25. 2. 1994 od 19. 3. 1991

7./ renovace strojů z dovozu, výroba náhradních dílů pro výrobní techniku a prodej jiným organizacím 8./ provoz a poskytování služeb výpočetní techniky 9./ provoz a správa ubytovacích zařízení a bytového hospodářství 10./ provoz veřejného stravování 11./ provoz a poskytování služeb autodopravy 12./ zprostředkování služeb nevýrobní povahy do 25. 2. 1994 od 19. 3. 1991

13./ provádění zahraničně obchodní činnosti s vyjímkou vývozu a dovozu věcí k jejichž provádění se vyžaduje povolení. do 25. 2. 1994 od 19. 3. 1991

13./ provádění zahraničně obchodní činnosti s výjimkou vývozu a dovozu věcí k jejichž provádění se vyžaduje povolení do 25. 2. 1994 od 19. 3. 1991

Ostatní skutečnosti

Jediný akcionář učinil dne 01.11.2018 formou notářského zápisu toto rozhodnutí: "Ve smyslu §529 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění a §434 zákona č. 90/2012. Sb., o obchodních korporacích v platném znění, rozhodujeme o přeměně všech 313 108 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy: deset korun českých) společnosti OTAVAN Třeboň a.s., se sídlem Nádražní 641, Třeboň II, 379 01 Třeboň, IČ: 13503031 na zaknihované akcie." od 4. 11. 2018

Řádná valná hromada společnosti konaná dne 29.08.2018 přijala toto usnesení: I. Určuje, že hlavním akcionářem společnosti OTAVAN Třeboň a.s., se sídlem Nádražní 641, Třeboň II, 379 01 Třeboň, Doručovací číslo: 37920, IČO: 135 03 031, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka B 88 (Společnost) je společnost Otavan Holding s.r.o., se sídlem Jeremiášova 2722/2a, Stodůlky, 155 00 Praha 5, identifikační číslo 06827233, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 289667 (dále též jen Hlavní akcionář), k terý vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry (dále též jen akcie), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání řádné valné hromady ze dne 6.8.2018 přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno z výpisu ze seznamu akcionářů Společnosti, z čestného prohlášení Hlavního akcionáře a ze skutečnosti, že akcie ve vlastnictví Hlavního akcionáře byly představenstvu Společnosti předloženy dne 6.8.2018 s tím, že Hlavní akcionář k tomuto dni byl a v den konání valné hromady je řádně zapsán v seznamu akcionářů, který vede Společnost. V souladu s § 265 odst. 1) ZOK se má za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Hlavní akcionář vlastní ve Společnosti 5 (slovy: pět) kusy hromadné listiny nahrazující 309.311 (slovy: tři-sta-devět-tisíc-tři-sta-jedenáct) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10,- Kč (slovy: deset korun českých) v listinné pod obě, pořadové číslo akcií 1 až 309.311, přičemž souhrnná jmenovitá hodnota těchto akcií činí 3.093.110,- Kč (slovy: tři miliony devadesát tři tisíc sto deset korun českých), což odpovídá 98.79% základního kapitálu ve společnosti a 98.79% podíl na hlasovac ích právech ve společnosti. II. Rozhoduje ve smyslu § 375 a násl., ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti, odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zv eřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále též jen den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamž iku osoby odlišné od Hlavního akcionáře. III. Určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 5,- Kč (pět korun českých) za každou jednu listinnou kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě 10,- Kč (deset korun českých). Přiměřenost výše protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 437-18/2018 ze dne 8. května 2018 vypracovaného Ing. Evou Jiráčkovou, Devonská 1179/4, 152 00 Praha 5, soudním znalcem v oboru Ekonomika ceny a odhady podniků, čímž byla splněna podmínka podle § 376 odst. 1 ZOK. V bodě číslo 9 na straně číslo 42 znaleckého posudku číslo 437-18/2018 je uvedeno následující shrnutí: 9 Závěrečné shrnutí Pro účely odhadu hodnoty jmění (100% akciového podílu) společnosti OTAVAN Třeboň a.s. jsem vycházela z následujících metodických postupů s těmito dílčími výsledky: 1) Účetní hodnota vlastního kapitálu => - 3 632 tis. Kč; 2) Substanční metoda => 1 464 tis. Kč; 3) Výnosová metoda diskontovaných provozních peněžních toků DCF equity (dvoufázová metoda) => 0 Kč; Výše uvedenými metodickými postupy bylo zjištěno, že ocenění různými metodami má podstatný rozptyl dílčích hodnot jmění společnosti, pohybují se od + 1 464 tis. Kč až do - 3 632 tis. Kč. Výnosový potenciál společnosti odpovídá situaci, kdy není v souladu s majetkovým vybavením. Rekapitulace základních principů použitých metodických přístupů je tato: a) Výnosová metoda DCF equity zohledňuje hledisko investora, který na svou potenciální investici pohlíží z hlediska budoucích výnosů (tzn. porovnává vynaložené prostředky s jejich návratností v budoucnosti). Investor porovnává výnosnost investice z hledis ka času s jinými alternativními možnostmi pro investování. Použitá výnosová metoda DCF je praktikována při hledání hodnoty podniku z pohledu vlastníků; b) Substanční metoda (individuálního přecenění jednotlivých položek majetku a závazků) je založena na simulaci principu náhrady výdajů na pořízení majetkové podstaty (substance) podniku. c) Účetní hodnota vlastního kapitálu vyjadřuje historický pohled na hodnotu majetku a závazků. Tuto metodu považuji za vhodnou jako srovnávací a doplňkovou k další metodě. Pro ocenění jmění společnosti OTAVAN Třeboň a.s. pro účely nepeněžitého vkladu (příplatku mimo základní kapitál), jsem se, po zvážení dle mého názoru všech významných aspektů ovlivňujících rozhodování, přiklonila k výsledku ocenění dosaženému substanční m etodou. Dle mého názoru výsledek dosažený touto metodou odpovídá požadavku na stanovení ceny obvyklé, je odpovídající, respektuje potřeby tohoto daného případu ocenění z hlediska praktického použití a současně se mi jeví jako nejvíce vhodný a přiměřený. Stanovení hodnoty přiměřeného protiplnění na jednu akcii Společnost OTAVAN Třeboň a.s. je emitentem 313 108 ks kmenových akcií na jméno. Celková hodnota jmění dosažená výše uvedeným oceněním bude rozpočítána na každou jednu akcii takto: 1 464 000 Kč/313 108 ks akcií = 4,6757 Kč/1 akcie Hodnota čistého jmění (100% akciového podílu) společnosti OTAVAN Třeboň a.s. byla k 31.12.2017, v souladu s použitými principy výše popsaných metodických postupů, stanovena na částku 1 464 tis. Kč. Hodnota přiměřeného vypořádání na jednu akcii emitenta sp olečnosti OTAVAN Třeboň a.s. činí 5 Kč (po zaokrouhlení). V bodě číslo 10 na straně číslo 43 znaleckého posudku číslo 437-18/2018 je uveden následující výsledek ocenění: 10 Výsledek ocenění jmění a přiměřená hodnota protiplnění společnosti OTAVAN Třeboň a.s. Jmění (100 % akciového podílu) společnosti OTAVAN Třeboň a.s. bylo k datu 31.12.2017, v souladu s výše popsanou metodikou, oceněno částkou 1 464 tis. Kč (slovy: Jeden milion čtyři sta šedesát čtyři tisíce korun českých) Hodnota přiměřeného protiplnění v procesu přechodu účastnických cenných papírů na jednu akcii společnosti OTAVAN Třeboň a.s. činí 5 Kč (slovy: Pět korun českých). Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář obchodníku s cennými papíry společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČ: 277 58 419, sídlem Veveří 111, 616 00 Brno (dále jen Obchodník s cennými papíry), a to složením n a bankovní účet vedený Československou obchodní bankou, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 00001350, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46 (dále též jen Banka). Předání peněžních pro středků ve výši celkového protiplnění bylo doloženo před konáním řádné valné hromady potvrzením Banky. IV. Informuje, že notářský zápis, který osvědčuje přijetí usnesení řádné valné hromady, bude po jeho zhotovení v souladu s § 384 odst. 1) ZOK uložen k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech, v době od 8.00 hod. do 14.00 hod Termín nahlédn utí je možné předem dojednat se Společností na tel. čísle: +420 384 751 177 nebo + 420 384 751 106 V. Schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím Obchodníka s cennými papíry, který dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí v souladu s § 389 ZOK protiplnění, bez zbytečného odkladu, nejpozději vš ak do deseti pracovních dnů po předložení akcií. Akcionářům Společnosti bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet uvedený při předložení akcií, anebo poštovní poukázkou. V případě, že akcionář Společnosti, odlišný od Hlavního akcionáře neuvede požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. VI. Stanoví, že listinné akcie Společnosti se předkládají v souladu s § 387 odst. 1) ZOK do třiceti dnů po přechodu vlastnického práva Společnosti, a to v sídle Společnosti v pracovních dnech v době od 8.00 hod. do 14.00 hod. Společnost je také možné kont aktovat za účelem domluvy o předložení akcií na tel čísle + 420 384 751 177 nebo+ 420 384 751 106 VII. Upozorňuje, že pokud nepředloží dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry Společnosti do jednoho měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené Společností, která nebude kratší čtrnácti dnů, bude Spol ečnost postupovat podle § 346 odst. 1) ZOK věty první. Obchodník s cennými papíry poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těm to cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli - to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo (viz § 389 ZOK). VIII. Konstatuje, že vrácené účastnické cenné papíry v souladu s § 387 odst. 3) ZOK předá Společnost bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři. Za účastnické cenné papíry prohlášené za neplatné vydá Společnost v souladu s § 387 odst. 4) ZOK bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři nové účastnické cenné papíry stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty. od 17. 9. 2018

Valná hromada společnosti OTAVAN Třeboň a.s. rozhodla dne 28.6.2016 o snížení základního kapitálu společnosti za účelem úhrady ztráty takto: 1. Důvody a účel snížení základního kapitálu Důvodem snížení základního kapitálu je existence neuhrazené ztráty společnosti z minulých let. Účelem snížení základního kapitálu společnosti je úhrada ztráty společnosti z minulých let. Vzhledem k tomu, že společnost snižuje základní kapitál za účele m úhrady ztráty, nepoužijí se v souladu s § 544 odst. 1 zákona o obchodních korporacích ustanovení zákona o obchodních korporacích o ochraně věřitelů. 2. Rozsah a způsob snížení základního kapitálu Základní kapitál se snižuje z částky 313.108.000,- Kč (slovy třistatřináctmilionůstoosmtisíc korun českých) o částku 309.976.920,- Kč (slovy třistadevětmilionůdevětsetsedmdesátšesttisícdevětsetdvacet korun českých) na částku 3.131.080,- Kč (slovy třimi lionyjednostotřicetjedentisícosmdesát korun českých). Společnost nemá v majetku vlastní akcie. Snížení základního kapitálu bude provedeno způsobem podle § 521 odst. 2 a § 524 a násl. zákona o obchodních korporacích, tj. snížení bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií, které společnost emitovala, s tím že jmenovitá hodnota každé akcie se sníží poměrně v rozsahu o 99%, tj. poměrné snížení jmenovité hodnoty všech akcií z 1.000,- Kč (slovy jedentisíc korun českých) na akcii na 10,- Kč (slovy deset korun českých) na akcii. Snížení jmenovité hodnoty akcií se bude realizovat výměnou stávajíc ích akcií za akcie s vyznačenou sníženou jmenovitou hodnotou. 3. Způsob naložení s částkou odpovídající snížení základního kapitálu Částka 309.976.920,- Kč (slovy třistadevětmilionůdevětsetsedmdesátšesttisícdevětsetdvacet korun českých) odpovídající částce snížení základního kapitálu bude použita k úhradě ztráty společnosti z minulých let a jiného výsledku hospodaření minulých let. 4. Lhůta pro předložení akcií k výměně V rozsahu snížení základního kapitálu společnosti snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti jsou akcionáři povinni předložit akcie společnosti k výměně do třiceti dnů po účinném zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Sp olečnost bude postupovat v souladu s § 526 zákona o obchodních korporacích. 5. Základní kapitál společnosti a akcie po provedeném snížení Základní kapitál společnosti po jeho snížení činí 3.131.080,- Kč (slovy třimilionyjednostotřicetjedentisícosmdesát korun českých) a je tvořen 313.108 kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 10,- Kč (slovy deset koru n českých). od 18. 7. 2016

Mimořádná valná hromada dne 4.4.1996 schválila změnu stanov společnosti do 17. 1. 2002 od 29. 8. 1996

Rozhodnutím valné hromady a.s. ze dne 12.5.1995 byly přijaty změny stanov společnosti - úplné znění stanov tvoří přílohu k notářskému zápisu z uvedené valné hromady. do 17. 1. 2002 od 10. 10. 1995

Zapisuje se změna stanov a.s. v článku VII., písm. B, odstavci 4 a článku VII písm. C, odst. 2. Změny se týkají vnitřních poměrů v družstvu. Článek VII, písm. D se ruší. do 25. 2. 1994 od 3. 4. 1992

Akciovou společnost zastupuje představenstvo, které je jejím statutárním orgánem. Dále společnost zastupuje ředitel, výrobní ředitel a prokurista. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popřípadě místopředseda, ředitel nebo výrobní ředitel s uvedením své funkce v době nepřítomnosti předsedy a vždy nejméně jeden člen představenstva. Prokurista se podepisuje za společnost tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis s dodatkem "prokurista". do 25. 2. 1994 od 12. 11. 1991

V důsledku toho se zapisují tyto změny: 1./ Vypouští se slovo "Zakladatel" ať stojí v kterémkoliv mluvnickém pádu kdekoli je v textu v závorce uvedeno v souvislosti se státním podnikem Otavan Třeboň. 2./ Zapisuje se: Základní kapitál společnosti činí 222 073 tis. Kčs. V základním kapitálu společnosti není zahrnuta hodnota pozemků, které má společnost ve vlastnictví. Na akciovou společnost přešla veškerá práva a závazky zrušeného státního podniku OTAVAN Třeboň, včetně práv k ochranným známkám, patentům a průmyslovým vzorům. do 25. 2. 1994 od 29. 3. 1991

Počet, jmenovitá hodnota a forma akcií: Na základní kapitál je vydána jedna hromadná akcie o nominální hodnotě 100.000,-- Kčs, která byla převedena ze zrušeného státního podniku OTAVAN Třeboň rozhodnutím č. 203/1991 ministra průmyslu ČR na Českou republiku, zastoupenou ministerstvem průmyslu ČR. Dále byla vydána jedna akcie o nominální hodnotě 221 973 tis. Kčs. Majitelem těchto akcií znějící na jméno, je ministerstvo průmyslu ČR jako jediný akcionář. do 25. 2. 1994 od 29. 3. 1991

Podle rozhodnutí ministra průmyslu ČR č. 203/1991 ze dne 27.3.1991 o zrušení státního podniku Otavan se sídlem v Třeboni, o opatření o veškerém majetku, právech a závazcích zrušeného státního podniku, změně stanov a zvýšení základního kapitálu a.s. OTAVAN Třeboň schválila valná hromada akciové společnosti OTAVAN Třeboň a.s. dne 27.3.1991 dodatek č. 1 ke stanovám. do 17. 1. 2002 od 29. 3. 1991

K majetku v hodnotě 12 986 tis. Kčs, který sloužil zrušenému státnímu podniku ke dni 30.6.1990 převážně pro přípravu mládeže na povolání, a který představuje hodnotu středního odborného učiliště v Třeboni má akciová společnost pouze právo hospodaření. do 17. 1. 2002 od 29. 3. 1991

Výkon práv a povinností valné hromady: Veškerá práva a povinnosti valné hromady vykonává ministerstvo průmyslu ČR /pokud výkonem nepověří jiné orgány společnosti/, a to do doby, kdy se právoplatným držitelem akcií stane akcionář společnosti. Rozhodnutí č. 203/ 1991 ministra průmyslu ČR ze dne 27.3.1991 a dodatek č. 1 ke stanovám akciové společnosti Otavan, a.s. se sídlem v Třeboni, byly připojeny. do 17. 1. 2002 od 29. 3. 1991

Den vzniku 19. 3. 1991. od 19. 3. 1991

Základní kapitál společnosti: Základní kapitál společnosti činí 100.000,- Kčs, slovy jednostotisíc korun čsl. Počet, jmenovitá hodnota a forma akcií: Na základní kapitál je vydaná jedna hromadná akcie znějící na jméno. Jejím majitelem je zakladatel. do 29. 3. 1991 od 19. 3. 1991

Zastupování společnosti a podepisování za společnost: Akciovou společnost zastupuje představenstvo, které je jejím statutárním orgánem. Podepisování za společnost se značí tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popřípadě místopředseda v době nepřítomnosti předsedy a vždy nejméně jeden člen představenstva. do 12. 11. 1991 od 19. 3. 1991

Akciová společnost byla založena jednorázově jediným státním podnikem OTAVAN Třeboň podle zakladatelského plánu za dne 12.2.1991, jímž vytvořil též orgány akciové společnosti a schválil stanovy společnosti, po udělení vyjímky z ustanovení § 1 odst. 2 zákonného opatření předsednictva FS č. 364/1990 Sb. ministerstvem průmyslu ČR dne 7.3.1991. Zakladatelský plán, stanovy akciové společnosti a rozhodnutí Ministerstva průmyslu ČR byly připojeny. do 17. 1. 2002 od 19. 3. 1991

Kapitál

Základní kapitál

vklad 3 131 080 Kč

od 18. 7. 2016

Základní kapitál

vklad 313 108 000 Kč

do 18. 7. 2016 od 25. 2. 1994
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 10 Kč, počet: 313 108 od 4. 11. 2018
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 Kč, počet: 313 108 do 4. 11. 2018 od 18. 7. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 313 108 do 18. 7. 2016 od 22. 5. 2015
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 313 108 do 22. 5. 2015 od 27. 3. 2006
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 313 108 do 27. 3. 2006 od 21. 12. 1995

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Mgr. Petr Rudlovčák

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 3. 2023

vznik členství: 22. 6. 2017

vznik funkce: 22. 6. 2017

Sokolovská 1996/179, Praha, 190 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Andrey Neustroev

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 10. 2019 - Poslední vztah: 18. 8. 2022

vznik členství: 30. 4. 2019

zánik členství: 18. 8. 2022

zánik funkce: 18. 8. 2022

Vernadskogo 94-2-99, Moskva, Ruská federace

Ing. Peter Sklenár

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 6. 2017 - Poslední vztah: 31. 10. 2019

vznik členství: 22. 6. 2017

zánik členství: 30. 4. 2019

vznik funkce: 22. 6. 2017

Astlova 3205/1, Praha, 150 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Aleš Pospíšil

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 6. 2017 - Poslední vztah: 31. 10. 2019

vznik členství: 22. 6. 2017

zánik členství: 30. 4. 2019

vznik funkce: 22. 6. 2017

zánik funkce: 30. 4. 2019

Na stezce 489/6, Praha, 100 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Petr Rudlovčák

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 6. 2017 - Poslední vztah: 30. 3. 2023

vznik členství: 22. 6. 2017

vznik funkce: 22. 6. 2017

Sokolovská 14/324, Praha, 190 00, Česká republika

Ing. Jiří Karger

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 10. 2014 - Poslední vztah: 29. 6. 2017

vznik členství: 27. 6. 2012

zánik členství: 22. 6. 2017

vznik funkce: 31. 7. 2014

zánik funkce: 22. 6. 2017

Boženy Němcové 1055, Třeboň, 379 01, Česká republika

Ing. Jiří Karger

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 10. 2014 - Poslední vztah: 29. 6. 2017

vznik členství: 27. 6. 2012

zánik členství: 22. 6. 2017

vznik funkce: 31. 7. 2014

zánik funkce: 22. 6. 2017

Boženy Němcové 1055, Třeboň, 379 01, Česká republika

Alena Novotná

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 10. 2013 - Poslední vztah: 18. 10. 2014

vznik členství: 23. 9. 2013

zánik členství: 31. 7. 2014

Brněnská 202, Slavonice, 378 81, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jiří Karger

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 8. 2012 - Poslední vztah: 18. 10. 2014

vznik členství: 27. 6. 2012

zánik členství: 31. 7. 2014

Boženy Němcové 1055, Třeboň, 379 01, Česká republika

Ing. Petr Šimice

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 8. 2012 - Poslední vztah: 18. 10. 2014

vznik členství: 29. 6. 2011

zánik členství: 31. 7. 2014

vznik funkce: 27. 6. 2012

zánik funkce: 31. 7. 2014

Tvardkova 898/2, Ostrava, 710 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen dozorčí rady

  CONCENTRA a.s.

  U Centrumu 751, Orlová Lutyně, 735 14

Ing. Jaroslav Vít

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 2011 - Poslední vztah: 17. 8. 2012

vznik členství: 29. 6. 2011

zánik členství: 27. 6. 2012

vznik funkce: 29. 6. 2011

zánik funkce: 27. 6. 2012

Předměstí Marie Majerové 1778/9, Svitavy, 568 02, Česká republika

Ing. Petr Šimice

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 2011 - Poslední vztah: 17. 8. 2012

vznik členství: 29. 6. 2011

Tvardkova 2/898, Ostrava, 710 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Vít

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 3. 2011 - Poslední vztah: 11. 8. 2011

vznik členství: 8. 12. 2010

zánik členství: 29. 6. 2011

vznik funkce: 8. 12. 2010

zánik funkce: 29. 6. 2011

Předměstí Marie Majerové 1778/9, Svitavy, 568 02, Česká republika

Alena Novotná

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 1. 2009 - Poslední vztah: 23. 10. 2013

vznik členství: 23. 9. 2008

zánik členství: 22. 9. 2013

Brněnská 202, Slavonice, 378 81, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jarmila Brodecká

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 9. 2007 - Poslední vztah: 16. 3. 2011

vznik členství: 29. 5. 2007

zánik členství: 22. 12. 2010

Na Nábřeží 81/653, Havířov, 736 01, Česká republika

Ing. Otmar Sikora

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 2. 2006 - Poslední vztah: 23. 9. 2010

vznik členství: 25. 10. 2005

zánik členství: 29. 6. 2010

vznik funkce: 25. 10. 2005

zánik funkce: 29. 6. 2010

Údolní 578, Orlová - Poruba, 735 14, Česká republika

Ing. Petr Šimice

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 10. 2005 - Poslední vztah: 15. 2. 2006

vznik členství: 28. 6. 2005

zánik členství: 21. 10. 2005

vznik funkce: 28. 6. 2005

zánik funkce: 21. 10. 2005

Tvardkova 2/898, Slezská Ostrava, 710 00, Česká republika

Tomáš Skála

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 2003 - Poslední vztah: 6. 10. 2005

vznik členství: 11. 6. 2003

zánik členství: 28. 6. 2005

vznik funkce: 11. 6. 2003

zánik funkce: 28. 6. 2005

E. Beneše 1433, Hradec Králové 12, 500 12, Česká republika

Alena Novotná

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 2003 - Poslední vztah: 20. 1. 2009

vznik členství: 21. 8. 2003

zánik členství: 22. 9. 2008

Brněnská 202, Slavonice, 378 81, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Lubomír Kroupa

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 10. 2002 - Poslední vztah: 4. 11. 2003

Budovatelů 2617, Tábor, 390 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jarmila Brodecká

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 12. 1997 - Poslední vztah: 4. 9. 2007

zánik členství: 29. 5. 2007

Na Nábřeží 81/653, Havířov, Česká republika

Ing. Jiří Karger

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 29. 8. 1996 - Poslední vztah: 16. 12. 1997

B. Němcové 812/2, Třeboň, Česká republika

Ing. Lubomír Kroupa

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 8. 1996 - Poslední vztah: 22. 10. 2002

Budovatelů 2631, Tábor, 390 02, Česká republika

Hana Kurková

předsedkyně dozorčí rady

První vztah: 29. 8. 1996 - Poslední vztah: 4. 11. 2003

Mirotická 11, Praha 4, Česká republika

Ing. Lubomír Kroupa

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 1. 1996 - Poslední vztah: 29. 8. 1996

Budovatelů 2621, Tábor, 390 02, Česká republika

Ing. Martin Veselý

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 1. 1996 - Poslední vztah: 29. 8. 1996

Šluknovská 311/22, Praha 9, Česká republika

Ing. Jan Janák

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 24. 1. 1996 - Poslední vztah: 29. 8. 1996

Kosmonautů 6/V, Jindřichův Hradec, Česká republika

Ing. Martin Veselý

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 12. 1995 - Poslední vztah: 24. 1. 1996

Šluknovská 311/22, Praha 9, Česká republika

Ing. Jan Janák

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 12. 1995 - Poslední vztah: 24. 1. 1996

Kosmonautů 6/V, Jindřichův Hradec, Česká republika

Jan Měkuta

První vztah: 25. 2. 1994 - Poslední vztah: 21. 12. 1995

Rodvínov 60, 378 41, Česká republika

Jaromír Studený

První vztah: 25. 2. 1994 - Poslední vztah: 21. 12. 1995

Kosmonautů 15/5, Jindřichův Hradec, Česká republika

Ing. Lubomír Kroupa

předseda

První vztah: 25. 2. 1994 - Poslední vztah: 24. 1. 1996

Budovatelů 2621, Tábor, 390 02, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Martin Šebesta

člen představenstva

První vztah: 3. 3. 2023

vznik členství: 1. 3. 2023

Svobody 1022, Třeboň, 379 01, Česká republika

Ing. Lubomír Skála

člen představenstva

První vztah: 29. 6. 2017

vznik členství: 22. 6. 2017

vznik funkce: 22. 6. 2017

U Francouzů 1131, Třeboň, 379 01, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

ing. Rastislav Renko

předseda představenstva

První vztah: 29. 6. 2017

vznik členství: 22. 6. 2017

vznik funkce: 22. 6. 2017

Pod Klaudiánkou 1155/2e, Praha, 147 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Jaromír Petrásek

člen představenstva

První vztah: 5. 6. 2018 - Poslední vztah: 3. 3. 2023

vznik členství: 1. 5. 2018

zánik členství: 28. 2. 2023

Fr. Sochora 579, Lomnice nad Lužnicí, 378 16, Česká republika

Andrej Keblúšek

člen představenstva

První vztah: 29. 6. 2017 - Poslední vztah: 5. 6. 2018

vznik členství: 22. 6. 2017

zánik členství: 9. 4. 2018

vznik funkce: 22. 6. 2017

U Habrovky 394/17, Praha, 140 00, Česká republika

Andrej Keblúšek

člen představenstva

První vztah: 29. 6. 2017 - Poslední vztah: 5. 6. 2018

vznik členství: 22. 6. 2017

zánik členství: 9. 4. 2018

vznik funkce: 22. 6. 2017

U Habrovky 394/17, Praha, 140 00, Česká republika

Važa Kiknavelidze

předseda představenstva

První vztah: 25. 5. 2016 - Poslední vztah: 29. 6. 2017

vznik členství: 24. 6. 2015

zánik členství: 22. 6. 2017

vznik funkce: 24. 6. 2015

zánik funkce: 22. 6. 2017

Lysolajská 156/2, Praha, 165 00, Česká republika

Važa Kiknavelidze

předseda představenstva

První vztah: 25. 5. 2016 - Poslední vztah: 29. 6. 2017

vznik členství: 24. 6. 2015

zánik členství: 22. 6. 2017

vznik funkce: 24. 6. 2015

zánik funkce: 22. 6. 2017

Lysolajská 156/2, Praha, 165 00, Česká republika

Važa Kiknavelidze

předseda představenstva

První vztah: 9. 9. 2015 - Poslední vztah: 25. 5. 2016

vznik členství: 24. 6. 2015

vznik funkce: 24. 6. 2015

Buková 434, Tuchoměřice, 252 67, Česká republika

Važa Kiknavelidze

předseda představenstva

První vztah: 9. 9. 2015 - Poslední vztah: 25. 5. 2016

vznik členství: 24. 6. 2015

vznik funkce: 24. 6. 2015

Buková 434, Tuchoměřice, 252 67, Česká republika

Ing. Lubomír Skála

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 10. 2014 - Poslední vztah: 29. 6. 2017

vznik členství: 29. 6. 2010

zánik členství: 22. 6. 2017

vznik funkce: 31. 7. 2014

zánik funkce: 22. 6. 2017

U Francouzů 1131, Třeboň, 379 01, Česká republika

Ing. Lubomír Skála

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 10. 2014 - Poslední vztah: 29. 6. 2017

vznik členství: 29. 6. 2010

zánik členství: 22. 6. 2017

vznik funkce: 31. 7. 2014

zánik funkce: 22. 6. 2017

U Francouzů 1131, Třeboň, 379 01, Česká republika

Ing. Václav Ryšánek

předseda představenstva

První vztah: 18. 10. 2014 - Poslední vztah: 9. 9. 2015

vznik členství: 29. 6. 2010

zánik členství: 24. 6. 2015

vznik funkce: 31. 7. 2014

zánik funkce: 24. 6. 2015

Nad Olšinou 1400, Šenov, 739 34, Česká republika

Ing. Jiří Němec

člen představenstva

První vztah: 15. 12. 2013 - Poslední vztah: 9. 9. 2015

vznik členství: 27. 6. 2012

zánik členství: 24. 6. 2015

Kosmonautů 1213/5, Havířov, 736 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Václav Ryšánek

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 11. 2013 - Poslední vztah: 18. 10. 2014

vznik členství: 29. 6. 2010

vznik funkce: 29. 6. 2010

zánik funkce: 31. 7. 2014

Nad Olšinou 1400, Šenov, 739 34, Česká republika

Ing. Jiří Němec

člen představenstva

První vztah: 17. 8. 2012 - Poslední vztah: 15. 12. 2013

vznik členství: 27. 6. 2012

Kosmonautů 5, Havířov, 736 01, Česká republika

Ing. Lubomír Skála

předseda představenstva

První vztah: 23. 9. 2010 - Poslední vztah: 18. 10. 2014

vznik členství: 29. 6. 2010

vznik funkce: 29. 6. 2010

zánik funkce: 31. 7. 2014

U Francouzů 1131, Třeboň II, 379 01, Česká republika

Ing. Václav Ryšánek

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 9. 2010 - Poslední vztah: 16. 11. 2013

vznik členství: 29. 6. 2010

vznik funkce: 29. 6. 2010

Nad Olšinou 1400, Šenov, 739 34, Česká republika

Ing. Jiří Němec

člen představenstva

První vztah: 4. 9. 2007 - Poslední vztah: 17. 8. 2012

vznik členství: 29. 5. 2007

zánik členství: 27. 6. 2012

Kosmonautů 5, Havířov, 736 01, Česká republika

Ing. Václav Ryšánek

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 6. 2005 - Poslední vztah: 23. 9. 2010

vznik členství: 27. 4. 2005

zánik členství: 29. 6. 2010

vznik funkce: 27. 4. 2005

zánik funkce: 29. 6. 2010

Nad Olšinou 1400, Šenov, 739 34, Česká republika

Ing. Lubomír Skála

předseda představenstva

První vztah: 11. 12. 2004 - Poslední vztah: 23. 9. 2010

vznik členství: 30. 8. 2000

zánik členství: 29. 6. 2010

vznik funkce: 26. 8. 2004

zánik funkce: 29. 6. 2010

U Francouzů 1131, Třeboň II, 379 01, Česká republika

Ing. Jaromír Petrásek

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 12. 2004 - Poslední vztah: 9. 6. 2005

vznik členství: 26. 8. 2004

zánik členství: 26. 4. 2005

vznik funkce: 26. 8. 2004

zánik funkce: 26. 4. 2005

Nádražní 640, Třeboň II, 379 01, Česká republika

Ing. Jiří Němec

člen představenstva

První vztah: 11. 12. 2004 - Poslední vztah: 4. 9. 2007

vznik členství: 30. 8. 2000

zánik členství: 29. 5. 2007

Kosmonautů 5, Havířov, 736 01, Česká republika

Ing. Josef Vlasák

předseda představenstva

První vztah: 22. 10. 2002 - Poslední vztah: 11. 12. 2004

vznik členství: 30. 8. 2000

zánik členství: 7. 8. 2004

vznik funkce: 21. 6. 2002

zánik funkce: 7. 8. 2004

Šunychelská 981, Bohumín, 735 81, Česká republika

Ing. Lubomír Skála

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 10. 2002 - Poslední vztah: 11. 12. 2004

vznik členství: 30. 8. 2000

vznik funkce: 21. 6. 2002

zánik funkce: 25. 8. 2004

U Francouzů 1131, Třeboň II, 379 01, Česká republika

Ing. Josef Vlasák

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 10. 2001 - Poslední vztah: 22. 10. 2002

vznik členství: 30. 8. 2000

vznik funkce: 30. 8. 2000

zánik funkce: 21. 6. 2002

Šunychelská 981, Bohumín, 735 81, Česká republika

Ing. Miroslav Kurka

předseda představentva

První vztah: 19. 10. 2001 - Poslední vztah: 22. 10. 2002

vznik členství: 4. 4. 1996

vznik funkce: 4. 4. 1996

Mirotická 956/11, Praha 4-Lhotka, Česká republika

Ing. Josef Vlasák

místopřed.předst.a gen.ředitel

První vztah: 11. 10. 2000 - Poslední vztah: 19. 10. 2001

Šunychelská 981, Bohumín, 735 81, Česká republika

Ing. Lubomír Skála

člen představenstva

První vztah: 11. 10. 2000 - Poslední vztah: 22. 10. 2002

člen představenstva od 19.03.1991 místopředseda představenstva od 4.4.1996 do 30.08.2000 předseda představenstva od 19.03.1991 do 4.4.1996 do 22. 10. 2002 od 11. 10. 2000

U Francouzů 1131, Třeboň II, 379 01, Česká republika

Ing. Lubomír Skála

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 3. 2000 - Poslední vztah: 11. 10. 2000

U Francouzů 1131, Třeboň, 379 01, Česká republika

Ing. Lubomír Skála

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 12. 1997 - Poslední vztah: 1. 3. 2000

Táboritská 1102/II, Třeboň, 379 01, Česká republika

Ing. Bedřich Tauš

člen představenstva

První vztah: 20. 2. 1997 - Poslední vztah: 11. 10. 2000

Krašovská 10, Plzeň, Česká republika

Ing. David Miřejovský

člen představenstva

První vztah: 29. 8. 1996 - Poslední vztah: 20. 2. 1997

Peroutkova 3, Praha 5, Česká republika

Ing. Lubomír Skála

místopředseda a generální ředitel

První vztah: 29. 8. 1996 - Poslední vztah: 16. 12. 1997

Táboritská 1102/II, Třeboň, 379 01, Česká republika

Ing. Miroslav Kurka

předseda představentva

První vztah: 29. 8. 1996 - Poslední vztah: 19. 10. 2001

Mirotická 11/956, Praha 4, Česká republika

Ing. Jan Vojáček

člen představenstva

První vztah: 29. 8. 1996 - Poslední vztah: 22. 10. 2002

vznik členství: 4. 4. 1996

Pionýrů 801, Frýdek-Místek, Česká republika

Ing. Jiří Němec

člen představenstva

První vztah: 29. 8. 1996 - Poslední vztah: 11. 12. 2004

vznik členství: 4. 4. 1996

Kosmonautů 5, Havířov, Česká republika

Ing. Marie Korandová

člen představenstva

První vztah: 10. 10. 1995 - Poslední vztah: 29. 8. 1996

Dobrovodská 149, České Budějovice, Česká republika

Ing. Eliška Rohlová, CSc.

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 10. 1995 - Poslední vztah: 29. 8. 1996

Bergerova 1115/2, Praha 8, Česká republika

Ing. Soňa Kašparová

člen představenstva

První vztah: 10. 10. 1995 - Poslední vztah: 29. 8. 1996

Plickova 572, Praha 4, Česká republika

Ing. Tomáš Machanec

člen představenstva

První vztah: 10. 10. 1995 - Poslední vztah: 29. 8. 1996

Střítež nad Ludinou 212, Česká republika

ing. Lubomír Skála

předseda předst.a gen.ředitel

První vztah: 20. 7. 1994 - Poslední vztah: 29. 8. 1996

Táboritská 1102/II., Třeboň, 379 01, Česká republika

ing. Zdeněk Fridrich

člen představenstva

První vztah: 30. 6. 1994 - Poslední vztah: 10. 10. 1995

Ledvinova 717, Praha - Chodov, Česká republika

ing. Hynek Jan

člen představenstva

První vztah: 30. 6. 1994 - Poslední vztah: 10. 10. 1995

Jindřicha Jindřicha 16, České Budějovice, Česká republika

ing. Lubomír Skála

člen. předst. a gen. ředitel

První vztah: 25. 2. 1994 - Poslední vztah: 20. 7. 1994

Táboritská 1102/II, Třeboň, Česká republika

Ing. Zdeněk Fridřich

člen představenstva

První vztah: 25. 2. 1994 - Poslední vztah: 30. 6. 1994

Ledvinova 1717, Praha 4 - Chodov, Česká republika

Ing. Jiří Karger

ekonom. řed. spol.

První vztah: 25. 2. 1994 - Poslední vztah: 10. 10. 1995

B. Němcové 812, Třeboň II, Česká republika

Ing. Lubomír Skála

předseda předst.a ředitel a.s.

První vztah: 12. 11. 1991 - Poslední vztah: 25. 2. 1994

Táboritská 11O2/II, Třeboň, Česká republika

Ing. Jiří Lexa

místpř. předst. a prokurista

První vztah: 12. 11. 1991 - Poslední vztah: 10. 10. 1995

Táboritská 1104, Třeboň, Česká republika

Stanislav Trnka

výrobní ředitel,stat.zást.řed.

První vztah: 12. 11. 1991 - Poslední vztah: 10. 10. 1995

Česká 16, Český Krumlov, Česká republika

ing. Lubomír Skála

předseda představenstva

První vztah: 19. 3. 1991 - Poslední vztah: 12. 11. 1991

Táboritská 1102/II, Třeboň, Česká republika

Zdeněk Staněk

místopředseda

První vztah: 19. 3. 1991 - Poslední vztah: 3. 4. 1992

Svobody 1020/II, Třeboň, Česká republika

Ing. Josef Hebnar

člen představenstva

První vztah: 19. 3. 1991 - Poslední vztah: 25. 2. 1994

Hovorčovická 15, Praha 8, Česká republika

Ing. Jan Hynek

člen představenstva

První vztah: 19. 3. 1991 - Poslední vztah: 30. 6. 1994

Jindřicha Jindřicha 6, České Budějovice - Suché Vrbné, Česká republika

Ing. František Skok

člen představenstva

První vztah: 19. 3. 1991 - Poslední vztah: 10. 10. 1995

Ertova 719, Praha 4 - Háje, Česká republika

Společnost zastupuje ve všech záležitostech předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně.

od 29. 6. 2017

Činnost společnosti řídí a jedná jejím jménem představenstvo, které je jejím statutárním orgánem. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka připojí svůj podpis člen představenstva.

do 29. 6. 2017 od 18. 10. 2014

Činnost společnosti řídí a jedná jejím jménem představenstvo, které je jejím statutárním orgánem. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis společně dva členové představenstva. Představenstvo může k jednání a podepisování za společnost zmocnit člena představenstva.

do 18. 10. 2014 od 16. 12. 1997

Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně jeden člen, který tím byl představenstvem písemně pověřen a dále v rozsahu písemného pověření představenstvem i generální ředitel. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva nebo předseda nebo člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn a v rozsahu písemného pověření i generální ředitel. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

do 16. 12. 1997 od 29. 8. 1996

Společnost zastupuje a jejím jménem jedná představenstvo společnosti, a to buď společně všichni členové představensta nebo samostatně předseda představenstva a generální ředitel, nebo samostatně jeden člen představenstva, který tím byl představenstvem písemně pověřen. Prokurista je oprávněn ke všem úkonům vyplývajícím z činnosti jemu svěřené. Prokurista není oprávněn zcizovat nebo zatěžovat nemovitosti a.s. a podepisovat zástavní smlouvy a směnky na majetek a.s. a úvěrové smlouvy s peněžními ústavy. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo předseda představenstva a generální ředitel, nebo člen představenstva , který k tomu byl písemně pověřen a v rozsahu svých zmocně- ní i prokurista tak, že k napsanému nebo vytištěnému obcho- dnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s označením funkce.

do 29. 8. 1996 od 10. 10. 1995

Jménem společnosti jedná předseda představenstva společnosti /v době jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva společnosti/, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se děje v souladu s organizačním řádem tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda popřípadě místo- předseda představenstva společnosti. V rozsahu daném zmocně- ním předstvanestva mohou takto podepisovat i zmocněné osoby. Představenstva společnosti může k zastupování a podepisování za společnost písemně zmocnit generálního ředitele, případně jiné osoby nebo udělit prokuru.

do 10. 10. 1995 od 30. 6. 1994

Akciovou společnost zastupuje představenstvo, dále pak společnost zastupuje generální ředitel, výrobní ředitel, ekonomický ředitel a prokurista. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popřípadě místopředseda, generální ředitel, výrobní ředitel, ekonomický ředitel s uvedením své funkce v době nepřítomnosti předsedy vždy nejméně jeden člen představenstva. Prokurista podepisuje za společnost tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s dodatkem "prokurista".

do 30. 6. 1994 od 25. 2. 1994

Další vztahy firmy OTAVAN Třeboň a.s.

Historické vztahy

Ing. Jiří Lexa

První vztah: 10. 10. 1995 - Poslední vztah: 29. 8. 1996

Táboritská 1104, Třeboň, Česká republika

OT Management s.r.o.

První vztah: 9. 6. 2022

Znojemská 251, Slavonice, 378 81

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

Otavan Holding s.r.o.

První vztah: 24. 4. 2022 - Poslední vztah: 9. 6. 2022

Sokolovská 1996/179, Praha 9 Libeň, 190 00

Otavan Holding s.r.o.

První vztah: 4. 11. 2018 - Poslední vztah: 24. 4. 2022

Sokolovská 1996/179, Praha 9 Libeň, 190 00

Akcionáři

OT Management s.r.o., IČ: 14394421

Znojemská 251, Česká republika, Slavonice, 378 81

od 9. 6. 2022

Otavan Holding s.r.o., IČ: 06827233

Revoluční 1082/8, Česká republika, Praha, 110 00

do 9. 6. 2022 od 24. 4. 2022

Otavan Holding s.r.o., IČ: 06827233

Jeremiášova 2722/2a, Česká republika, Praha, 155 00

do 24. 4. 2022 od 4. 11. 2018

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 11. 9. 1992

Živnosti

HOSTINSKÁ ČINNOST
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 15. 11. 1995
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Ubytovací služby
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 11. 9. 1992
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).