Hlavní navigace

OTE, a.s.

Firma OTE, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 7260, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 500 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26463318

Sídlo:

Sokolovská 192/79, Praha, 180 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

2. 7. 2001

DIČ:

CZ26463318

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení)
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

63 Informační činnosti
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
82990 Ostatní podpůrné činnosti pro podnikání j. n.

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 7260, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Operátor trhu s elektřinou, a.s. od 2. 7. 2001

Obchodní firma

OTE, a.s. od 29. 10. 2009

Obchodní firma

OTE, a.s. od 3. 8. 2015

Obchodní firma

OTE, a.s. do 3. 8. 2015 od 8. 6. 2015

Právní forma

Akciová společnost od 2. 7. 2001

adresa

Sokolovská 192/79
Praha 18600 od 10. 12. 2018

adresa

Sokolovská 192/79
Praha 8 18600 do 10. 12. 2018 od 10. 4. 2002

adresa

Seifertova 570/55
Praha 3 13000 do 10. 4. 2002 od 2. 7. 2001

Předmět podnikání

činnosti operátora trhu od 29. 10. 2009

správa veřejně přístupného rejstříku obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů od 19. 7. 2005

zpracování obchodu bilance elektřiny podle údajů předávaných účastníky trhu s elektřinou do 29. 10. 2009 od 19. 7. 2005

organizování krátkodobého trhu s elektřinou a ve spolupráci s provozovatelem přenosové soustavy vyrovnávacího trhu s regulační energií do 29. 10. 2009 od 19. 7. 2005

vyhodnocování odchylek na základě smluv o dodávce elektřiny subjektů zúčtování nebo registrovaných účastníků trhu a skutečně naměřených dodávek a odběrů elektřiny registrovaných účastníků trhu do 29. 10. 2009 od 19. 7. 2005

zajišťování zúčtování a vypořádání odchylek mezi subjekty zúčtování do 29. 10. 2009 od 19. 7. 2005

zpracování měsíční a roční zprávy o trhu s elektřinou v České republice do 29. 10. 2009 od 19. 7. 2005

zpracování zpráv o budoucí očekávané spotřebě elektřiny a o způsobu jejího krytí zdroji elektřiny a o předpokládaném vývoji trhu s elektřinou do 29. 10. 2009 od 19. 7. 2005

zpracování podkladů pro návrh Pravidel trhu s elektřinou včetně pravidel pro zúčtování odchylek a oprávněných vícenákladů způsobených účastníkům trhu s elektřinou při činnostech bezprostředně zamezujících stavu nouze, při stavech nouze a při likvidaci nás ledků stavů nouze do 29. 10. 2009 od 19. 7. 2005

zajišťování skutečných hodnoty dodávek a odběrů elektřiny pro účastníky trhu s elektřinou do 29. 10. 2009 od 19. 7. 2005

zpracování obchodních podmínek operátora trhu s elektřinou a jejich zveřejňování po schválení Energetickým regulačním úřadem do 29. 10. 2009 od 19. 7. 2005

zajišťování zpracování typových diagramů dodávek do 29. 10. 2009 od 19. 7. 2005

zúčtování a vypořádání regulační energie do 29. 10. 2009 od 19. 7. 2005

zpracování bilance nabídek a poptávek na dodávku elektřiny do 19. 7. 2005 od 2. 7. 2001

organizování krátkodobého trhu s elektřinou do 19. 7. 2005 od 2. 7. 2001

vyhodnocení skutečných a sjednaných dodávek a odběru elektřiny do 19. 7. 2005 od 2. 7. 2001

zajišťování zúčtování odchylek skutečných a sjednaných dodávek a odběrů elektřiny do 19. 7. 2005 od 2. 7. 2001

zpracování měsíční a roční zprávy o elektrizační soustavě ČR do 19. 7. 2005 od 2. 7. 2001

zpracování dlouhodobých bilancí elektřiny do 19. 7. 2005 od 2. 7. 2001

zpracování podkladů pro návrh pravidel trhu s elektřinou do 19. 7. 2005 od 2. 7. 2001

Ostatní skutečnosti

1.Zvyšuje základní kapitál ze stávající výše .......... 340 000 000,- Kč slovy: tři sta čtyřicet milionů korun českých), o částku......................................................160 000 000,- Kč (slovy: jedno sto šedesát milionů korun českých), na částku ... ...................................500 000 000,- Kč (slovy: pět set milionů korun českých). 2.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno v souladu s ust. § 495 a násl. zákona o obchodních korporacích a v souladu s Článkem 49 stanov z vlastních zdrojů Společnosti z fondu rozvoje vytvořeného ze zisků minulých let, který je v řádné účetní závěrce k 31.12.2016 vykázán v části rozvaha, pasiva, vlastní kapitál na řádku A. III. Fondy ze zisku. 3.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno zvýšením jmenovité hodnoty dosavadní akcie, tj. jednoho kusu kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 340 000 000,- Kč (slovy: tři sta čtyřicet milionů korun českých) s číselným označený 1, jejíž jmenovitá hodnota se zvýší o částku 160 000 000,-Kč (slovy: jedno sto šedesát milionů korun českých) na jmenovitou hodnotu 500 000 000,- Kč (slovy: pět set milionů korun českých). 4.Lhůta pro předložení akcie k výměně činí 1 (slovy: jeden) měsíc ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 5.Po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve představenstvo způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře k předložení akcie ve výše uvedené lhůtě za účelem výměny za akcii o vyšší jmenovité hodnotě. od 21. 6. 2017

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 30. 6. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 od 30. 6. 2014

Počet členů kontrolního orgánu: 6 od 30. 6. 2014

Jediný akcionář akciové společnosti Operátor trhu s elektřinou, a.s. se sídlem 186 00 Praha 8, Karlín, Sokolovská 192/79, IČ 26 46 33 18, stát Česká republika, jehož jménem vykonává práva jediného akcionáře jako věcně příslušný státní orgán, Ministerstvo průmyslu a obchodu se sídlem Praha 1, Na Františku 32, IČ 47609109, jednající ing. Martinem Pecinou, MBA, náměstkem ministerstva průmyslu a obchodu, na základě usnesení vlády České republiky č. 553 ze dne 4.6.2003 a dopisu ministra průmyslu a obchodu č.j. 29472/036100/1000 ze dne 10.6.2003, učinil dne 11.6.2003 ve formě notářského zápisu NZ 272/2003, N 364/2003 ze dne 11.6.2003, sepsaného JUDr. Václavem Halbichem, notářem v Praze, toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových ak cií: Část první Zvyšuje se základní kapitál společnosti o 63.000.000,- Kč (slovy: šedesát tři miliony korun českých) tj. ze 7.000.000,- Kč na 70.0000.000,- Kč, a to A) z vlastních zdrojů společnosti podle § 208 a násl. obchodního zákoníku o 43.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet tři miliony korun českých). B) Upsáním nových akcií podle § 203 a násl. Obchodního zákoníku o 20.000.000,- Kč (slovy dvacet milionů korun českých) B-zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií 1) Upisovnání nových akcií nad částku 20.000.000,- Kč se nepřipouští. 2) Základní kapitál bude zvýšen upsáním 200 ks nových kmenových akcií na jméno České republiky v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 akcie 100.000,- Kč. 3) Emisní kurs nových akcií činí 100.000,- Kč na 1 akcii, to znamená, že emisní kurs je roven jmenovité hodnotě akcií. Emisní kurs činí celkem u 200 nových akcií částku 20,000.000,- Kč. 4) Veškeré nové akcie upíše jediný akcionář Česká republika ve smlouvě o upsání nových akcií, uzavřené s obchodní společností Operátor trhu s elektřinou, a.s. podle § 204 odst. 5 a § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. 5) Navrhovatrelem smlouvy o upsání akcií je obchodní společnost Operátor trhu s elektřinou, a.s., která tento návrh doručí jedinému akcionáři do 1 měsíce po zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu (míněno je rozhodnutí pod písm. B, tj. zvýš ení o 20.000.000,- Kč) v obchodním rejstříku. V návrhu bude jedinému akcionáři (upisovateli) poskytnuta lhůta nejméně 14 dní a nejdéle 1 měsíc na upsání nových akcií, tj. k uzavření smlouvy o upsání akcií. 6) Smlouva bude uzavřena v sídle společnosti v Praze 8, Karlíně, Sokolovská 192/79, PSČ 186 00. 7) Jediný akcionář splatí emisní kurs nových akcií peněžitým vkladem, tj. částkou 20.000.000,- Kč v souladu s uzavřenou smlouvou o upsání akcií do 1 měsíce po jejím uzavření, a to na zvláštní účet u Komerční banky a.s. č. 278948680297/0100, splňující poža davky ust. § 163a odst. 4 obchodního zákoníku. do 22. 10. 2003 od 13. 8. 2003

Česká republika, zastoupená Ministerstvem průmyslu a obchodu, se sídlem Praha 1, Na Františku 32, IČ 47609109, jako jediný akcionář akciové společnosti Operátor trhu s elektřinou, a.s., jehož jménem je oprávněn vykonávat práva jediného akcionáře na základě usnesení vlády České republiky ze dne 2. července 2001, č. 675, pan ing. František Kudělka, učinil dne 4.12.2001 ve formě notářského zápisu NZ 650/2001, N 804/2001, sepsaného JUDr. Jaroslavou Voclovou, notářkou v Praze, toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií: Za prvé a) Základní kapitál společnosti Operátor trhu s elektřinou, a.s., se sídlem Praha 3, Seifertova 570/55, PSČ 130 00, IČ: 26463318, který k dnešnímu dni činí 2,000.000,- Kč ( dva mi- liony korun českých) a byl splacen v plné výši, se zvyšuje o 5,000.000,- Kč ( pět milionů korun českých) na konečnou výši 7,000.000,- Kč ( sedm milionů korun českých). b) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových 50 ( padesáti) kusů akcií, které budou vydávány v listinné po- době, budou znít na jméno, nebudou registrované, nominální hodnota každé akcie bude činit 100.000,- Kč. d) Základní kapitál bude zvýšen peněžitým vkladem jediného ak- cionáře, který tímto prohlašuje, že využívá svého přednost- ního práva k úpisu nových akcií. e) Lhůta k úpisu nových akcií činí čtrnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Tento návrh může být akcionáři předložen až po právní moci usnesení rejstříko- vého soudu o zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o navýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpoz- ději do třiceti dnů po datu právní moci tohoto usnesení. f) Upisovatel je povinen splatit emisní kurs nově upsaných akcií v plné výši nejpozději do tří pracovních dnů po úpisu akcií, na účet společnosti Operátor trhu s elektřinou, a.s. Úpis mů- že provést akcionář pouze prostřednictvím osoby oprávněné za akcionáře jednat, či prostřednictvím zplnomocněného zástupce na základě speciální plné moci, a to podpisem Smlouvy o upsá- ní akcií, kterou uzavře se společností Operátor trhu s elek- třinou, a.s.. Tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní budou písemně ověřeny. do 12. 11. 2002 od 10. 4. 2002

Kapitál

Základní kapitál

vklad 500 000 000 Kč

od 21. 6. 2017

Základní kapitál

vklad 340 000 000 Kč

do 21. 6. 2017 od 16. 7. 2012

Základní kapitál

vklad 270 000 000 Kč

do 16. 7. 2012 od 15. 6. 2010

Základní kapitál

vklad 80 000 000 Kč

do 15. 6. 2010 od 6. 8. 2004

Základní kapitál

vklad 70 000 000 Kč

do 6. 8. 2004 od 22. 10. 2003

Základní kapitál

vklad 50 000 000 Kč

do 22. 10. 2003 od 13. 8. 2003

Základní kapitál

vklad 7 000 000 Kč

do 13. 8. 2003 od 12. 11. 2002

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 12. 11. 2002 od 2. 7. 2001
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 500 000 000 Kč, počet: 1 od 21. 6. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 340 000 000 Kč, počet: 1 do 21. 6. 2017 od 30. 6. 2014
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 260 do 30. 6. 2014 od 16. 7. 2012
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 190 do 16. 7. 2012 od 15. 6. 2010
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 800 do 30. 6. 2014 od 6. 8. 2004
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 700 do 6. 8. 2004 od 22. 10. 2003
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 500 do 22. 10. 2003 od 13. 8. 2003
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 70 do 13. 8. 2003 od 12. 11. 2002
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 12. 11. 2002 od 2. 7. 2001

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Aleš Tomec

předseda představenstva

První vztah: 20. 11. 2020

vznik členství: 3. 6. 2019

vznik funkce: 3. 6. 2019

Hnězdenská 735/6, Praha, 181 00, Česká republika

Ing. Michal Ivánek

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 6. 2019

vznik členství: 3. 6. 2019

vznik funkce: 3. 6. 2019

Mrač 232, 257 21, Česká republika

Ing. Igor Chemišinec Ph.D., MBA

člen představenstva

První vztah: 5. 6. 2019

vznik členství: 3. 6. 2019

Loosova 994/13, Praha, 149 00, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Aleš Tomec

předseda představenstva

První vztah: 5. 6. 2019 - Poslední vztah: 20. 11. 2020

vznik členství: 3. 6. 2019

vznik funkce: 3. 6. 2019

Palmetová 2105/18, Praha, 143 00, Česká republika

Ing. Michal Ivánek

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 11. 2015 - Poslední vztah: 5. 6. 2019

vznik členství: 2. 6. 2015

zánik členství: 2. 6. 2019

vznik funkce: 2. 6. 2015

zánik funkce: 2. 6. 2019

Mrač 232, 257 21, Česká republika

Ing. Igor Chemišinec Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 22. 10. 2015 - Poslední vztah: 5. 6. 2019

vznik členství: 2. 6. 2015

zánik členství: 2. 6. 2019

Loosova 994/13, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Aleš Tomec

předseda představenstva

První vztah: 8. 6. 2015 - Poslední vztah: 5. 6. 2019

vznik členství: 2. 6. 2015

zánik členství: 2. 6. 2019

vznik funkce: 2. 6. 2015

zánik funkce: 2. 6. 2019

Palmetová 2105/18, Praha, 143 00, Česká republika

Ing. Igor Chemišinec Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 8. 6. 2015 - Poslední vztah: 22. 10. 2015

vznik členství: 2. 6. 2015

Smotlachova 939/3, Praha, 142 00, Česká republika

Ing. Michal Ivánek

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 6. 2015 - Poslední vztah: 8. 11. 2015

vznik členství: 2. 6. 2015

vznik funkce: 2. 6. 2015

Janovice 383, 739 11, Česká republika

Ing. Igor Chemišinec

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 2011 - Poslední vztah: 8. 6. 2015

vznik členství: 1. 6. 2011

zánik členství: 1. 6. 2015

Smotlachova 939/3, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Jiří Šťastný

předseda představenstva

První vztah: 1. 7. 2011 - Poslední vztah: 8. 6. 2015

vznik členství: 1. 6. 2011

zánik členství: 1. 6. 2015

vznik funkce: 6. 6. 2011

zánik funkce: 1. 6. 2015

Hřbitovní 1388/24, Děčín II, 405 01, Česká republika

Ing. Michal Ivánek

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 7. 2011 - Poslední vztah: 8. 6. 2015

vznik členství: 1. 6. 2011

zánik členství: 1. 6. 2015

vznik funkce: 6. 6. 2011

zánik funkce: 1. 6. 2015

Janovice 383, 739 11, Česká republika

Ing. Oldřich Petržilka

člen představenstva

První vztah: 29. 10. 2009 - Poslední vztah: 1. 7. 2011

vznik členství: 23. 9. 2009

zánik členství: 1. 6. 2011

Štěchovická 17, Praha 10, Česká republika

Ing. Milan Kajtman

člen představenstva

První vztah: 29. 10. 2009 - Poslední vztah: 1. 7. 2011

vznik členství: 23. 9. 2009

zánik členství: 1. 6. 2011

K Lipám 329, Písek, Česká republika

Ing. Petr Karas

člen představenstva

První vztah: 16. 6. 2009 - Poslední vztah: 1. 7. 2011

vznik členství: 27. 5. 2009

zánik členství: 1. 6. 2011

Pod Věží 556, Zvole, 252 45, Česká republika

Ing. Petr Karas

člen představenstva

První vztah: 13. 3. 2009 - Poslední vztah: 16. 6. 2009

vznik členství: 21. 1. 2009

zánik členství: 27. 5. 2009

Pod Věží 556, Zvole, 252 45, Česká republika

Ing. Jiří Šťastný

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 3. 2009 - Poslední vztah: 1. 7. 2011

vznik členství: 11. 12. 2006

zánik členství: 1. 6. 2011

vznik funkce: 18. 2. 2009

zánik funkce: 1. 6. 2011

Hřbitovní 1388/24, Děčín II, 405 01, Česká republika

Ing. Ladislav Havel

předseda představenstva

První vztah: 10. 1. 2007 - Poslední vztah: 1. 7. 2011

vznik členství: 11. 12. 2006

zánik členství: 1. 6. 2011

vznik funkce: 11. 12. 2006

zánik funkce: 1. 6. 2011

Jeremenkova 755/28, Praha 4, 147 00, Česká republika

Ing. Jiří Šťastný

člen představenstva

První vztah: 10. 1. 2007 - Poslední vztah: 13. 3. 2009

vznik členství: 11. 12. 2006

Hřbitovní 1388/24, Děčín II, 405 01, Česká republika

Ing. Ludmila Petráňová

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 1. 2007 - Poslední vztah: 13. 3. 2009

vznik členství: 11. 12. 2006

zánik členství: 21. 1. 2009

vznik funkce: 11. 12. 2006

zánik funkce: 21. 1. 2009

K Děrám 684/5, Praha 4, 142 00, Česká republika

Ing. Ladislav Havel

předseda představenstva

První vztah: 1. 3. 2005 - Poslední vztah: 10. 1. 2007

vznik členství: 1. 10. 2004

zánik členství: 11. 12. 2006

vznik funkce: 22. 10. 2004

zánik funkce: 11. 12. 2006

Jeremenkova 755/28, Praha 4, Česká republika

Ing. Miloslav Varady

člen představenstva

První vztah: 10. 4. 2002 - Poslední vztah: 10. 1. 2007

zánik členství: 11. 12. 2006

vznik funkce: 16. 10. 2001

zánik funkce: 11. 12. 2006

Prachatická 1198/23, České Budějovice, Česká republika

Ing. Aleš Tomec

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 4. 2002 - Poslední vztah: 10. 1. 2007

zánik členství: 11. 12. 2006

vznik funkce: 16. 10. 2001

zánik funkce: 11. 12. 2006

Palmetová 2105/18, Praha 4, Česká republika

Ing. Josef Fiřt

předseda představenstva

První vztah: 10. 4. 2002 - Poslední vztah: 1. 3. 2005

zánik členství: 29. 9. 2004

vznik funkce: 16. 10. 2001

U Botiče 1390/3, Praha 4, Česká republika

Ing. Miroslav Marvan

předseda představenstva

První vztah: 2. 7. 2001 - Poslední vztah: 10. 4. 2002

vznik funkce: 2. 7. 2001

Brandýská 74/28, Praha 8, 181 00, Česká republika

Ing. Vojtěch Szaló

člen představenstva

První vztah: 2. 7. 2001 - Poslední vztah: 10. 4. 2002

vznik funkce: 2. 7. 2001

U Botiče 1390/3, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Milan Nepovím

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 7. 2001 - Poslední vztah: 10. 4. 2002

vznik funkce: 2. 7. 2001

Běluňská 1978/28, Praha 9, 193 00, Česká republika

Jménem společnosti jedná a podepisuje představenstvo a to buď společně všichni členové představenstva nebo předseda představenstva společně s kterýmkoliv dalším členem představenstva nebo místopředseda představenstva společně s kterýmkoliv dalším členem p ředstavenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem pověřen.

od 16. 7. 2012

Jménem společnosti jedná a podepisuje představenstvo a to buď společně všichni členové představenstva nebo předseda představenstva společně s kterýmkoliv dalším členem představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenst vem pověřen.

do 16. 7. 2012 od 1. 7. 2011

Jménem společnosti jedná a podepisuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo předseda či místopředseda představenstva společně s kterýmkoliv členem představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl p ředstavenstvem pověřen.

do 1. 7. 2011 od 29. 10. 2009

Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se společnosti představenstvo. Jednat za představenstvo jménem společnosti navenek jsou oprávněni předseda nebo místopředseda představenstva spo lečně s jedním členem představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva společně s jedním členem představenstva.

do 31. 8. 2007 od 31. 8. 2007

Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se společnosti představenstvo. Jednat za představenstvo jménem společnosti navenek jsou oprávněni předseda nebo místopředseda představenstva spo lečně s jedním dalším členem představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva společně s jedním členem představenstva.

do 29. 10. 2009 od 31. 8. 2007

Jménem společnosti ve všech záležitostech týkajících se společnosti vůči třetím osobá, před soudy a před jinými orgány jedná představo. Jednat za představenstvo jménem společnosti navenek jsou oprávněni předseda nebo místopředseda společnosti společně s jedním dalším členem představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva společně s jedním dalším členem představenstva.

do 31. 8. 2007 od 2. 7. 2001

Dozorčí rada

7 fyzických osob

Ing. Peter Stračár

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 8. 2020

vznik členství: 1. 7. 2020

Antala Staška 1565/30, Praha, 140 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jaroslav Kubovic

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 3. 2020

vznik členství: 21. 2. 2020

vznik funkce: 21. 2. 2020

Přecechtělova 2430/33, Praha, 155 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Hana Konrádová MBA

místopředsedkyně

První vztah: 15. 11. 2019

vznik členství: 21. 10. 2019

vznik funkce: 30. 10. 2019

Měchenická 2563/18, Praha, 141 00, Česká republika

Ing. Jiří Havlíček MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 10. 2019

vznik členství: 19. 9. 2019

vznik funkce: 19. 9. 2019

U Cihelny 1976, Čáslav, 286 01, Česká republika

Ing. Jiří Maceška

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 2. 2017

vznik členství: 21. 12. 2016

Roškotova 1737/6, Praha, 140 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Oldřich Petržilka

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 9. 2016

vznik členství: 29. 7. 2016

Štěchovická 1907/17, Praha, 100 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Ludmila Petráňová

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 9. 2014

vznik členství: 20. 6. 2014

vznik funkce: 27. 8. 2014

Rubensova 2183/16, Praha 10, 100 00, Česká republika

Historické vztahy

Mgr. Tomáš Čumpelík

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 10. 2017 - Poslední vztah: 14. 8. 2018

vznik členství: 28. 7. 2017

zánik členství: 31. 7. 2018

Rumunská 24/32, Praha, 120 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Tomáš Čumpelík

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 10. 2017 - Poslední vztah: 14. 8. 2018

vznik členství: 28. 7. 2017

zánik členství: 31. 7. 2018

Rumunská 24/32, Praha, 120 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Ladislav Havel

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 17. 2. 2017 - Poslední vztah: 24. 5. 2019

vznik členství: 29. 7. 2016

zánik členství: 30. 4. 2019

vznik funkce: 31. 8. 2016

zánik funkce: 30. 4. 2019

Jeremenkova 755/28, Praha, 147 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Ladislav Havel

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 9. 2016 - Poslední vztah: 17. 2. 2017

vznik členství: 29. 7. 2016

zánik funkce: 31. 8. 2016

Jeremenkova 755/28, Praha, 147 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Ladislav Havel

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 9. 2016 - Poslední vztah: 17. 2. 2017

vznik členství: 29. 7. 2016

zánik funkce: 31. 8. 2016

Jeremenkova 755/28, Praha, 147 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Oldřich Petržilka

člen

První vztah: 14. 6. 2016 - Poslední vztah: 2. 9. 2016

vznik členství: 31. 5. 2016

zánik členství: 29. 7. 2016

vznik funkce: 31. 5. 2016

zánik funkce: 29. 7. 2016

Štěchovická 1907/17, Praha, 100 00, Česká republika

Ing. Ladislav Havel

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 14. 6. 2016 - Poslední vztah: 2. 9. 2016

vznik členství: 31. 5. 2016

zánik členství: 29. 7. 2016

vznik funkce: 31. 5. 2016

zánik funkce: 29. 7. 2016

Jeremenkova 755/28, Praha, 147 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Ladislav Havel

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 14. 6. 2016 - Poslední vztah: 2. 9. 2016

vznik členství: 31. 5. 2016

zánik členství: 29. 7. 2016

vznik funkce: 31. 5. 2016

zánik funkce: 29. 7. 2016

Jeremenkova 755/28, Praha, 147 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Oldřich Petržilka

člen

První vztah: 14. 6. 2016 - Poslední vztah: 2. 9. 2016

vznik členství: 31. 5. 2016

zánik členství: 29. 7. 2016

vznik funkce: 31. 5. 2016

zánik funkce: 29. 7. 2016

Štěchovická 1907/17, Praha, 100 00, Česká republika

Ing. Ludmila Petráňová

předsedkyně dozorčí rady

První vztah: 27. 1. 2016 - Poslední vztah: 15. 11. 2019

vznik členství: 23. 11. 2015

zánik členství: 4. 11. 2019

vznik funkce: 16. 12. 2015

zánik funkce: 4. 11. 2019

Rubensova 2183/16, Praha, 100 00, Česká republika

Ing. Oldřich Petržilka

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 8. 2015 - Poslední vztah: 14. 6. 2016

vznik členství: 1. 6. 2011

zánik členství: 31. 5. 2016

Štěchovická 1907/17, Praha, 100 00, Česká republika

Ing. Oldřich Petržilka

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 8. 2015 - Poslední vztah: 14. 6. 2016

vznik členství: 1. 6. 2011

zánik členství: 31. 5. 2016

Štěchovická 1907/17, Praha, 100 00, Česká republika

Ing. Ladislav Havel

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 2. 8. 2015 - Poslední vztah: 14. 6. 2016

vznik členství: 1. 6. 2011

zánik členství: 31. 5. 2016

vznik funkce: 31. 10. 2011

zánik funkce: 31. 5. 2016

Jeremenkova 755/28, Praha, 147 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Ladislav Havel

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 2. 8. 2015 - Poslední vztah: 14. 6. 2016

vznik členství: 1. 6. 2011

zánik členství: 31. 5. 2016

vznik funkce: 31. 10. 2011

zánik funkce: 31. 5. 2016

Jeremenkova 755/28, Praha, 147 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Jaroslav Kubovic

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 3. 2015 - Poslední vztah: 10. 3. 2020

vznik členství: 20. 2. 2015

zánik členství: 20. 2. 2020

zánik funkce: 20. 2. 2020

Přecechtělova 2430/33, Praha, 155 00, Česká republika

Ing. Ludmila Petráňová

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 9. 2014 - Poslední vztah: 27. 1. 2016

vznik členství: 20. 6. 2014

zánik členství: 30. 10. 2015

vznik funkce: 27. 8. 2014

zánik funkce: 30. 10. 2015

Rubensova 2183/16, Praha, 100 00, Česká republika

Ing. Ludmila Petráňová

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 7. 2014 - Poslední vztah: 12. 9. 2014

vznik členství: 20. 6. 2014

Rubensova 2183/16, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Ludmila Petráňová

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 6. 2014 - Poslední vztah: 27. 7. 2014

vznik členství: 20. 6. 2014

K Děrám 684/5, Praha 4, 142 00, Česká republika

Ing. Tomáš Hüner

předseda dozorčí rady

První vztah: 31. 5. 2014 - Poslední vztah: 30. 6. 2014

vznik členství: 7. 10. 2011

zánik členství: 20. 6. 2014

vznik funkce: 31. 10. 2011

zánik funkce: 20. 6. 2014

Přátelství 269/15, Havířov, 736 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Ludmila Petráňová

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 12. 2013 - Poslední vztah: 30. 6. 2014

vznik členství: 27. 11. 2013

zánik členství: 20. 6. 2014

K Děrám 684/5, Praha 4, 142 00, Česká republika

Ing. Tomáš Hüner

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 11. 2011 - Poslední vztah: 31. 5. 2014

vznik členství: 7. 10. 2011

zánik členství: 20. 6. 2014

vznik funkce: 31. 10. 2011

zánik funkce: 20. 6. 2014

Přátelství 269/15, Havířov, Česká republika

Ing. Oldřich Petržilka

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 11. 2011 - Poslední vztah: 2. 8. 2015

vznik členství: 1. 6. 2011

Štěchovická 17, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Ladislav Havel

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 10. 11. 2011 - Poslední vztah: 2. 8. 2015

vznik členství: 1. 6. 2011

vznik funkce: 31. 10. 2011

Jeremenkova 755/28, Praha 4, 147 00, Česká republika

Bc. Lukáš Židek

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2011 - Poslední vztah: 17. 2. 2017

vznik členství: 1. 6. 2011

zánik členství: 1. 6. 2016

zánik funkce: 1. 6. 2016

Sportovní 320, Habry, 582 81, Česká republika

Bc. Lukáš Židek

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2011 - Poslední vztah: 17. 2. 2017

vznik členství: 1. 6. 2011

zánik členství: 1. 6. 2016

zánik funkce: 1. 6. 2016

Sportovní 320, Habry, 582 81, Česká republika

Ing. Vladimír Bártl MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2011 - Poslední vztah: 17. 2. 2017

vznik členství: 1. 6. 2011

zánik členství: 1. 6. 2016

zánik funkce: 1. 6. 2016

Průběžná 3140, Most, 434 01, Česká republika

Ing. Vladimír Bártl MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2011 - Poslední vztah: 17. 2. 2017

vznik členství: 1. 6. 2011

zánik členství: 1. 6. 2016

zánik funkce: 1. 6. 2016

Průběžná 3140, Most, 434 01, Česká republika

Ing. Ladislav Havel

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2011 - Poslední vztah: 10. 11. 2011

vznik členství: 1. 6. 2011

vznik funkce: 22. 6. 2011

zánik funkce: 31. 10. 2011

Jeremenkova 755/28, Praha 4, 147 00, Česká republika

Ing. Petr Karas

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2011 - Poslední vztah: 3. 3. 2014

vznik členství: 1. 6. 2011

zánik členství: 8. 10. 2013

Pod Věží 556, Zvole, 252 45, Česká republika

Ing. Oldřich Petržilka

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2011 - Poslední vztah: 10. 11. 2011

vznik členství: 1. 6. 2011

vznik funkce: 22. 6. 2011

zánik funkce: 31. 10. 2011

Štěchovická 17, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Josef Snítilý

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 10. 2009 - Poslední vztah: 1. 7. 2011

vznik členství: 27. 5. 2009

zánik členství: 1. 6. 2011

vznik funkce: 21. 10. 2009

zánik funkce: 1. 6. 2011

Pertoldova 3385/49, Praha 4, Česká republika

Ing. Josef Snítilý

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 6. 2009 - Poslední vztah: 29. 10. 2009

vznik členství: 27. 5. 2009

Pertoldova 3385/49, Praha 4, Česká republika

Ing. Karel Šimeček

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 8. 2007 - Poslední vztah: 1. 7. 2011

vznik členství: 26. 6. 2007

zánik členství: 1. 6. 2011

Mezilesí 125/2, Přerov XI, 751 24, Česká republika

Ing. Vladimír Šalek

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 8. 2007 - Poslední vztah: 29. 10. 2009

vznik členství: 26. 6. 2007

zánik členství: 23. 9. 2009

Na Pankráci 38, Praha 4, 140 00, Česká republika

Mgr. Aleš Kuták

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 8. 2007 - Poslední vztah: 29. 10. 2009

vznik členství: 26. 6. 2007

zánik členství: 23. 9. 2009

Motýlí 16, Plzeň, 326 00, Česká republika

Ing. František Hubáček

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 8. 2007 - Poslední vztah: 29. 10. 2009

vznik členství: 26. 6. 2007

zánik členství: 23. 9. 2009

Nevanova 1036, Praha 6, 163 00, Česká republika

Ing. Miloslav Varady

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 8. 2007 - Poslední vztah: 1. 7. 2011

vznik členství: 26. 6. 2007

zánik členství: 1. 6. 2011

Jabloňová 2292/29, České Budějovice, 370 06, Česká republika

Ing. Josef Snítilý

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 3. 2005 - Poslední vztah: 16. 6. 2009

zánik členství: 27. 5. 2009

vznik funkce: 11. 11. 2004

zánik funkce: 27. 5. 2009

Pertoldova 3385/49, Praha 4, Česká republika

Ing. Josef Frydrych

člen

První vztah: 1. 3. 2005 - Poslední vztah: 31. 8. 2007

vznik členství: 1. 10. 2004

zánik členství: 26. 6. 2007

17.listopadu 1233, Přelouč, 530 01, Česká republika

Ing. Ivana Jirásková

člen

První vztah: 6. 8. 2004 - Poslední vztah: 31. 8. 2007

vznik funkce: 15. 6. 2004

zánik funkce: 26. 6. 2007

Španielova 1288/12, Praha 6, Česká republika

Jaroslav Jelínek

člen

První vztah: 6. 8. 2004 - Poslední vztah: 31. 8. 2007

vznik funkce: 15. 6. 2004

zánik funkce: 26. 6. 2007

Zruč nad Sázavou 34, 285 22, Česká republika

Ing. Josef Snítilý

člen

První vztah: 6. 8. 2004 - Poslední vztah: 1. 3. 2005

vznik funkce: 15. 6. 2004

Pertoldova 3385/49, Praha 4, Česká republika

Ing. Ladislav Havel

člen

První vztah: 12. 11. 2002 - Poslední vztah: 1. 3. 2005

zánik členství: 30. 9. 2004

vznik funkce: 26. 4. 2002

Jeremenkova 755/28, Praha 4, 147 00, Česká republika

Ing. František Hubáček

člen

První vztah: 12. 11. 2002 - Poslední vztah: 31. 8. 2007

vznik funkce: 26. 4. 2002

zánik funkce: 26. 6. 2007

Nevanova 1036, Praha 6, 163 00, Česká republika

Ing. Karel Šimeček

První vztah: 12. 11. 2002 - Poslední vztah: 31. 8. 2007

vznik funkce: 26. 4. 2002

zánik funkce: 26. 6. 2007

Mezilesí II, Přerov XI, Česká republika

Miroslav Mutinský

První vztah: 2. 7. 2001 - Poslední vztah: 10. 4. 2002

vznik funkce: 2. 7. 2001

Jednoty 1439, Sokolov, 356 01, Česká republika

Ing. Jan Pouček

První vztah: 2. 7. 2001 - Poslední vztah: 10. 4. 2002

vznik funkce: 2. 7. 2001

Ostravská 626, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Karel Šimeček

První vztah: 2. 7. 2001 - Poslední vztah: 10. 4. 2002

vznik funkce: 2. 7. 2001

Nábřeží Dr. E. Beneše 2270/9, Přerov, 750 00, Česká republika

Ing. Igor Šmucr

První vztah: 2. 7. 2001 - Poslední vztah: 10. 4. 2002

vznik funkce: 2. 7. 2001

Borek 127, Rokycany, 337 01, Česká republika

Ing. Ladislav Havel

První vztah: 2. 7. 2001 - Poslední vztah: 12. 11. 2002

vznik funkce: 2. 7. 2001

Jeremenkova 755/28, Praha 4, 147 00, Česká republika

Ing. Blahoslav Němeček

První vztah: 2. 7. 2001 - Poslední vztah: 12. 11. 2002

vznik funkce: 2. 7. 2001

Drahnětická 331, Jistebnice, 391 33, Česká republika

Další vztahy firmy OTE, a.s.

1 fyzická osoba

Akcionáři

Společnost má jediného akcionáře - stát Českou republiku. Práva akcionáře ve společnosti vykonává jménem státu jako věcně příslušný státní orgán Ministerstvo průmyslu a obchodu IČ 476 09 109

Na Františku, Česká republika, Praha 1

od 2. 7. 2001

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).