Hlavní navigace

PREdistribuce, a.s.

Firma PREdistribuce, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 10158, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 17 707 933 848 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

27376516

Sídlo:

Svornosti 3199/19a, Praha, 150 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

7. 9. 2005

DIČ:

CZ27376516

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 500 - 999 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

18130 Příprava tisku a digitálních dat
261 Výroba elektronických součástek a desek
26300 Výroba komunikačních zařízení
27120 Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
35130 Rozvod elektřiny
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
7120 Technické zkoušky a analýzy
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 10158, Městský soud v Praze

Obchodní firma

PREdistribuce, a.s. od 7. 9. 2005

Právní forma

Akciová společnost od 7. 9. 2005

adresa

Svornosti 3199/19a
Praha 5 15000 od 7. 9. 2005

Předmět podnikání

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 25. 2. 2014

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení od 26. 6. 2009

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 26. 6. 2009

výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení od 26. 6. 2009

distribuce elektřiny od 13. 3. 2006

revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení do 24. 1. 2008 od 13. 3. 2006

revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení do 24. 1. 2008 od 13. 3. 2006

montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení do 26. 6. 2009 od 13. 3. 2006

výroba, instalace a opravy elektronických zařízení do 26. 6. 2009 od 13. 3. 2006

grafické a kresličské práce do 26. 6. 2009 od 13. 3. 2006

pronájem a půjčování věcí movitých do 26. 6. 2009 od 13. 3. 2006

montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení do 26. 6. 2009 od 13. 3. 2006

testování, měření, analýzy a kontroly do 26. 6. 2009 od 13. 3. 2006

realitní činnost do 26. 6. 2009 od 13. 3. 2006

opravy a montáž měřidel do 26. 6. 2009 od 13. 3. 2006

inženýrská činnost v investiční výstavbě do 26. 6. 2009 od 13. 3. 2006

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb ve smyslu § 4 živnostenského zákona do 26. 6. 2009 od 7. 9. 2005

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 10. 6. 2014

Jediný akcionář dne 20.6.2006 rozhodl o snížení základního kapitálu společnosti PREdistribuce, a.s. podle § 213a obchodního zákoníku: 1. Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti PREdistribuce, a.s. se snižuje z částky 21.549.000.000,- Kč (slovy: dvacetjednamiliard pětsetčtyřicetdevětmilionů korun českých) o částku 3.841.066.512,- Kč (slovy: třimiliardyosmsetčtyřicetjednamilionů šedesátšesttisíc jednos topadesátdva korun českých) na částku 17.707.933.848,- Kč (slovy: sedmnáctmiliard sedmsetsedmmilionů devětsettřicettřitisícosmsetčtyřicetosm korun českých). 2. Důvod snížení základního kapitálu: Důvodem snížení základního kapitálu společnosti PREdistribuce, a.s. je úhrada ztráty společnosti z minulých let v celkové výši 3.841.085.719,68 Kč (slovy:třimiliardy osmsetčtyřicetjednamilionů osmdesátpěttisíc sedmsetdevatenáct korun českých a šedesátosm haléřů) vykázané v účetních dokladech společnosti v rozvaze, položka A.IV.2. 3. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: S částkou 3.841.066.152,- Kč (slovy: třimiliardy osmsetčtyřicetjednamilionů šedesátšesttisíc jednostopadesátdva korun českých) odpovídající snížení základního kapitálu společnosti PREdistribuce, a.s. bude naloženo tak, že jí bude uhrazena část neuhrazené ztráty společnosti v celkové výši 3.841.085.719,68 Kč (slovy: třimiliardy osmsetčtyřicetjednamilionů osmdesátpěttisíc sedmsetdevatenáct korun českých a šedesátosm haléřů). Zbývající část neuhrazené ztráty ve výši 19.867,68 Kč (slovy: devatenácttisícosmset šedesátsedm korun českých a šedesátosm haléřů) bude ponechána na účtu neuhrazené ztráty z minulých let. 4.Způsob snížení základního kapitálu: Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti PREdistribuce, a.s., a to tak, že jmenovitá hodnota jedné dosavadní kmenové listinné akcie společnosti znějící na jméno ve výši 1.000.000,- Kč bude sníž ena o 178.248,- Kč (slovy: jednostosedmdesátosmtisíc dvěstěčtyřicetosm korun českých), tj. po snížení základního kapitálu bude mít jedna kmenová listinná akcie společnosti znějící na jméno jmenovitou hodnotu 821.752,- Kč (slovy: osmsetdvacetjedentisíc se dmsetpadesátdva korun českých). 5. Předložení akcií: Akcionář společnosti PREdistribuce, a s., je povinen předložit všechny své akcie společnosti za účelem jejich výměny za akcie s nižší jmenotivou hodnotou, a to ve lhůtě do 14 dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstří ku. do 29. 8. 2006 od 12. 7. 2006

Jediný akcionář Společnosti rozhodl o zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií takto: a) Důvodem pro zvýšení základního kapitálu společnosti PREdistribuce, a.s. úpisem akcií a splacením emisního kursu upsaných akcií nepeněžitým vkladem části podniku je důležitý zájem Společnosti vlastnit část podniku "divize Distribuce" společnosti Pražská energetika, a.s., neboť tímto způsobem je možné naplnit zákonné požadavky na "unbundling" provozovatele distribuční soustavy (čl. 15 směrnice 2003/54/ES, § 25a z.č. 458/2000 Sb. Energetický zákon) a realizovat plánovanou činnost společnosti PREdistribuc e, a.s., která je založena s cílem, že na ní budou převedeny veškeré činnosti související s distribucí elektřiny, a která požádala Energetický regulační úřad o udělení příslušné licence. b) Jediný akcionář schvaluje zprávu představenstva společnosti PREdistribuce, a.s. dle § 204 odst. 3 věty druhé obchodního zákoníku v platném znění, která byla předložena představenstvem Společnosti. c) Základní kapitál Společnosti se zvyšuje z částky 2.000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých) o částku 21.547.000.000,- Kč (slovy: dvacetjednamiliarda pětsetčtyřicetsedmmilionů korun českých) na částku 21.549.000.000,- Kč (slovy: dvacetjednamiliard a pětsetčtyřicetdevětmilionů korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. d) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových 21 547 (slovy: dvacetijednatisíci pětisetčtyřicetisedmi) kusů kmenových akcií v listinné podobě, znějících na jméno, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun česk ých), které nebudou kótovány na oficiálním trhu. Listinné akcie budou vydány jako jedna hromadná listina nahrazující jednotlivé listinné akcie. e) Emisní kurs každé jedné takto upisované akcie činí 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých), tj. je roven jmenovité hodnotě akcie. f) Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je Jediný akcionář, tj. společnost Pražská energetika, a.s., se sídlem Praha 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05, IČ 601 93 913, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze , oddíl B, vložka 2405, přičemž tento upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění a která musí obsahovat náležitosti dle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku v platném z nění. g) Lhůta pro upisování akcií bude činit dvacet dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty písemným oznámením doručeným na adresu sídla upisovatele k rukám Ing. Drahomíra Ruty, předsedy představenstva. K  úpisu dojde uzavřením smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění nejpozději do 17.1.2006 (slovy: sedmnáctého ledna roku dva tisíce šest). Začátek úpisu bude 29.12.2005 (slovy: dvacátéhodevátého prosince roku dva tisíce pět) s tím, že upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku podle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku v platném znění. h) Místo pro upisování akcií, tedy místo uzavření smlouvy o upsání akcií, bude kancelář sídla společnosti PREdistribuce, a.s. na adrese Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00. i) Jediný akcionář schvaluje upisování akcií nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je část podniku upisovatele označená jako "divize Distribuce", tvořící samostatnou organizační složku ve smyslu ustanovení § 487 obchodního zákoníku v platném znění, vyčleně nou ke dni 30.6.2005, kterou tvoří soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání, k němuž náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které slouží k provozování uvedené části podniku upisovatele nebo vzhledem ke své povaze mají k tomuto účelu sloužit, a jejichž součástí jsou zejména Majetek, Závazky a Zaměstnanci. Jde o část podniku, která vykonává následující činnosti: Poskytování distribučních služeb, řízení smluvních vztahů se zákazníky, řízení připojení k síti Plánování, koncepce, rozvoj a údržba distribuční sítě, rozvoden a kabelových tunelů Výstavba distribuční sítě, řízení smluvních vztahů s dodavateli Správa a evidence majteku určeného k distribuci elektřiny Archviace podkladů technické a provozní dokumentace Inspekční a průběžné kontrolní činnosti pro stávající zařízení a zařízení ve výstavbě Řízení provozu sítí v reálném čase, řízení toků energie a optimalizace ztrát a řízení HDO Řízení plánovaných odstávek, řešení poruchových stavů, řízení poruchové služby Příprava frekvenčních a vypínacích plánů a střednědobých a krátkodobých plánů vypínání Diagnostika a měření technických vlastností distribuční sítě Správa a provozování sdělovacích metalických kabelů Správa a provozování řídících systémů sítě Měření v distribuční síti včetně jejich vyhodnocování a předávání naměřených a vyhodnocených údajů operátorovi trhu s elektřinou Komplexní ekonomické agendy pro všechny útvary divize a regulační výkaznictví Technický controlling. Jednotlivé složky části podniku jsou definovány v přílohách znaleckého posudku. Jediný akcionář schvaluje výši ocenění nepeněžitého vkladu, který byl v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku v platném znění určen znaleckým posudkem pod č. B 69 / 2005 znaleckého deníku ze dne 22.9.2005, soudního znalce jmenovaného na z ákladě usnesení Městského soudu v Praze, č.j. Nc 4657/2005-7, ze dne 13.9.2005, a to znaleckým ústavem HZ Praha, spol. s r.o. , se sídlem Kodaňská 1441/46, Praha 10, IČ 170 49 644, částkou 21.547.811.000,- Kč (slovy: dvacetjednamiliard pětsetčtyřicetsedmm ilionů osmsetjedenácttisíc korun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu stanovenou tímto znaleckým posudkem a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány jako protiplnění upisovateli, tedy částku 811.000,- Kč (slovy: osmsetjedenácttisíc korun českých), je Společnost povinna vyplat it upisovateli na účet č. 7606-021/0100, vedený u Komerční banky, a.s., a to nejpozději do 31.1.2006. Za tento nepeněžitý vklad bude jako protiplnění vydáno 21 547 (slovy: dvacetjedentisíc pětsetčtyřicetsedm) kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- (slovy: jedenmilion korun českých). Listinné akcie budou vydány jako jedna hromadná listina nahrazující jednotlivé listinné akcie. j) Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu: emisní kurs takto upsaných akcií je upisovatel povinen splatit v celé výši nejpozději do dvaceti pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o upisování akcií. Místem splacení nepeněžitého vkladu je sídlo spo lečnosti PREdistribuce, a.s. na adrese Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00. Nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápis zvýšeného základního kapitálu do obchodního rejstříku, do 14. 3. 2006 od 16. 1. 2006

Kapitál

Základní kapitál

vklad 17 707 933 848 Kč

od 8. 9. 2006

Základní kapitál

vklad 21 549 000 000 Kč

do 8. 9. 2006 od 14. 3. 2006

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 14. 3. 2006 od 7. 9. 2005
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 821 752 Kč, počet: 21 549 od 8. 9. 2006
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 21 549 do 8. 9. 2006 od 14. 3. 2006
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 2 do 14. 3. 2006 od 7. 9. 2005

Dozorčí rada

5 fyzických osob

Dipl.Ing. Alexander Manfred Sloboda

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 1. 2020

vznik členství: 3. 1. 2020

Slezská 950/34, Praha, 120 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Smetana

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 1. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

Řepčická 1255/15, Praha, 102 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Karsten Krämer

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 12. 2018

vznik členství: 2. 5. 2018

Kamenná 1299/2, Praha, 104 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Pavel Elis

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2018

vznik členství: 6. 2. 2018

vznik funkce: 17. 4. 2018

Na Stárce 633/15, Praha, 150 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

 • Předseda představenstva

  Pražská energetika, a.s.

  Na hroudě 1492/4, Praha Vršovice (Praha 10), 100 00

 • předseda dozorčí rady

  PREservisní, s.r.o.

  Na hroudě 1492/4, Praha, 100 00

 • Předseda dozorčí rady

  PREnetcom, a. s.

  Na hroudě 1492/4, Praha Vršovice (Praha 10), 100 00

 • osoba zastupující komplementáře Pražská energetika, a.s. při výkonu funkce

  eYello CZ, k.s.

  Kubánské náměstí 1391/11, Praha Vršovice (Praha 10), 100 00

Ing. Drahomír Ruta

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 8. 2017

vznik členství: 28. 6. 2013

Ke Březí 451, Zruč-Senec, 330 08, Česká republika

Historické vztahy

Karsten Krämer

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2018 - Poslední vztah: 5. 12. 2018

vznik členství: 2. 5. 2018

Křemenáčová 158/22, Praha, 104 00, Česká republika

Ing. Pavel Elis

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 2. 2018 - Poslední vztah: 1. 8. 2018

vznik členství: 6. 2. 2018

Na Stárce 633/15, Praha, 150 00, Česká republika

Ing. Pavel Elis

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 2. 2018 - Poslední vztah: 1. 8. 2018

vznik členství: 6. 2. 2018

Na Stárce 633/15, Praha, 150 00, Česká republika

Ing. Drahomír Ruta

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 8. 2017 - Poslední vztah: 14. 1. 2019

vznik členství: 29. 6. 2017

zánik členství: 31. 12. 2018

Ke Březí 451, Zruč-Senec, 330 08, Česká republika

Ing. Drahomír Ruta

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 8. 2017 - Poslední vztah: 18. 8. 2017

vznik členství: 29. 6. 2017

Sopotská 642/64, Praha, 181 00, Česká republika

Dipl. Ing. Alexander Manfred Sloboda

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 3. 2015 - Poslední vztah: 6. 1. 2020

vznik členství: 2. 1. 2015

zánik členství: 2. 1. 2020

Ameisenbergstrasse 19, Stuttgart, 701 88, Spolková republika Německo

Další 2 vztahy k této osobě

Franz Retzer

člen

První vztah: 25. 8. 2014 - Poslední vztah: 1. 8. 2018

vznik členství: 1. 5. 2014

zánik členství: 1. 5. 2018

Durmstr. 26, Karlsruhe, 761 31, Spolková republika Německo

Franz Retzer

člen

První vztah: 25. 8. 2014 - Poslední vztah: 1. 8. 2018

vznik členství: 1. 5. 2014

zánik členství: 1. 5. 2018

Durmstr. 26, Karlsruhe, 761 31, Spolková republika Německo

Hermann Lüschen

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 25. 2. 2014 - Poslední vztah: 25. 8. 2014

vznik členství: 5. 2. 2014

zánik členství: 30. 4. 2014

vznik funkce: 15. 9. 2010

zánik funkce: 30. 4. 2014

Mahlestrasse, 703 76 Stuttgart, Spolková republika Německo

Ing. Pavel Elis

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 2. 2014 - Poslední vztah: 6. 2. 2018

vznik členství: 5. 2. 2014

zánik členství: 5. 2. 2018

vznik funkce: 15. 5. 2013

zánik funkce: 5. 2. 2018

Na Stárce 633/15, Praha, 150 00, Česká republika

Ing. Pavel Elis

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 2. 2014 - Poslední vztah: 6. 2. 2018

vznik členství: 5. 2. 2014

zánik členství: 5. 2. 2018

vznik funkce: 15. 5. 2013

zánik funkce: 5. 2. 2018

Na Stárce 633/15, Praha, 150 00, Česká republika

Ing. Pavel Klega

člen

První vztah: 1. 10. 2013 - Poslední vztah: 1. 10. 2013

vznik členství: 11. 4. 2013

zánik členství: 27. 6. 2013

Hákova 542/7, Praha 10, 109 00, Česká republika

Ing. Pavel Elis

předseda

První vztah: 1. 10. 2013 - Poslední vztah: 25. 2. 2014

vznik členství: 4. 2. 2010

vznik funkce: 15. 5. 2013

Na Stárce 633/15, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Drahomír Ruta

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 10. 2013 - Poslední vztah: 8. 8. 2017

vznik členství: 28. 6. 2013

zánik členství: 28. 6. 2017

Sopotská 642/64, Praha, 181 00, Česká republika

Ing. Drahomír Ruta

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 10. 2013 - Poslední vztah: 8. 8. 2017

vznik členství: 28. 6. 2013

zánik členství: 28. 6. 2017

Sopotská 642/64, Praha, 181 00, Česká republika

Ing. Drahomír Ruta

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 10. 2013 - Poslední vztah: 9. 8. 2017

vznik členství: 28. 6. 2013

Sopotská 642/64, Praha, 181 00, Česká republika

Hermann Lüschen

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 21. 1. 2011 - Poslední vztah: 25. 2. 2014

vznik členství: 4. 2. 2010

zánik členství: 30. 4. 2014

vznik funkce: 15. 9. 2010

zánik funkce: 30. 4. 2014

Mahlestrasse 50, 703 76 Stuttgart, Spolková republika Německo

JUDr. Petr Hulínský Ph.D.

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 1. 2011 - Poslední vztah: 1. 8. 2012

vznik členství: 4. 2. 2010

zánik členství: 27. 6. 2012

vznik funkce: 15. 9. 2010

zánik funkce: 27. 6. 2012

Kolovratská 58/1, Praha 10, 100 00, Česká republika

Alexander Manfred Sloboda

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 1. 2011 - Poslední vztah: 13. 3. 2015

vznik členství: 1. 1. 2011

zánik členství: 1. 1. 2015

Ameinsenbergstrasse 19, Stuttgart, 701 88, Spolková republika Německo

Ing. Karel Urban

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 4. 2010 - Poslední vztah: 10. 6. 2014

vznik členství: 2. 3. 2010

zánik členství: 30. 4. 2014

Bryksova 957/1, Praha 9, 198 00, Česká republika

Ing. Radek Hanuš Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 4. 2010 - Poslední vztah: 10. 6. 2014

vznik členství: 2. 3. 2010

zánik členství: 30. 4. 2014

Bosenská 12, Rtyně v Podkrkonoší, 542 33, Česká republika

JUDr. Petr Hulínský Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 3. 2010 - Poslední vztah: 21. 1. 2011

vznik členství: 4. 2. 2010

Kolovratská 58/1, Praha 10, 100 00, Česká republika

Hermann Lüschen

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 3. 2010 - Poslední vztah: 21. 1. 2011

vznik členství: 4. 2. 2010

Mahlestrasse 50, 703 76 Stuttgart, Spolková republika Německo

Ing. Pavel Elis

člen

První vztah: 22. 3. 2010 - Poslední vztah: 1. 10. 2013

vznik členství: 4. 2. 2010

Na Stárce 633/15, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Drahomír Ruta

člen

První vztah: 22. 3. 2010 - Poslední vztah: 8. 1. 2011

vznik členství: 4. 2. 2010

zánik členství: 31. 12. 2010

Sopotská 642, Praha 8, 180 00, Česká republika

Ing. Karel Urban

člen

První vztah: 5. 5. 2006 - Poslední vztah: 5. 5. 2006

vznik členství: 1. 2. 2006

Bryksova 957, Praha 9, 198 00, Česká republika

Ing. Karel Urban

člen

První vztah: 5. 5. 2006 - Poslední vztah: 16. 4. 2010

vznik členství: 1. 3. 2006

zánik členství: 1. 3. 2010

Bryksova 957, Praha 9, 198 00, Česká republika

Ing. Drahomír Ruta

člen

První vztah: 5. 5. 2006 - Poslední vztah: 22. 3. 2010

vznik členství: 1. 2. 2006

zánik členství: 1. 2. 2010

Sopotská 642, Praha 8, 180 00, Česká republika

Hermann Lüschen

místopředseda

První vztah: 5. 5. 2006 - Poslední vztah: 22. 3. 2010

vznik členství: 1. 2. 2006

zánik členství: 1. 2. 2010

Mahlestrasse 50, 703 76 Stuttgart, Spolková republika Německo

Ing. Pavel Elis

člen

První vztah: 5. 5. 2006 - Poslední vztah: 22. 3. 2010

vznik členství: 1. 2. 2006

zánik členství: 1. 2. 2010

Na Stárce 633/15, Praha 5, 150 00, Česká republika

JUDr. Petr Hulínský

předseda

První vztah: 5. 5. 2006 - Poslední vztah: 22. 3. 2010

vznik členství: 1. 2. 2006

zánik členství: 1. 2. 2010

vznik funkce: 20. 4. 2006

zánik funkce: 1. 2. 2010

Kolovratská 58/1, Praha 10, 100 00, Česká republika

Vladimír Přáda

člen

První vztah: 5. 5. 2006 - Poslední vztah: 16. 4. 2010

vznik členství: 1. 3. 2006

zánik členství: 1. 3. 2010

Nad Kotlaskou I/21, Praha 8, 180 00, Česká republika

Vladimír Přáda

člen

První vztah: 5. 5. 2006 - Poslední vztah: 16. 4. 2010

vznik členství: 1. 3. 2006

zánik členství: 1. 3. 2010

Nad Kotlaskou I/21, Praha 8, 180 00, Česká republika

ing. Vladimír Šalek

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 4. 2006 - Poslední vztah: 5. 5. 2006

vznik funkce: 1. 1. 2006

zánik funkce: 31. 1. 2006

Na Pankráci 998/38, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Jan Doležálek

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 2005 - Poslední vztah: 5. 5. 2006

vznik členství: 7. 9. 2005

zánik členství: 31. 1. 2006

Litvínovská 594/16, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Aleš Staněk

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 2005 - Poslední vztah: 5. 5. 2006

vznik členství: 7. 9. 2005

zánik členství: 31. 1. 2006

Tehov 170, 251 01, Česká republika

Ing. Milan Hampl

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 2005 - Poslední vztah: 13. 3. 2006

vznik členství: 7. 9. 2005

zánik členství: 31. 12. 2005

Fadějevova 569/10, Praha 4, 148 00, Česká republika

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Jan Sixta

člen představenstva

První vztah: 22. 8. 2019

vznik členství: 26. 7. 2019

V jirchářích 146/5, Praha, 110 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Mgr. Petr Dražil

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 2. 2018

vznik členství: 3. 2. 2018

vznik funkce: 3. 2. 2018

Tlustice 164, 268 01, Česká republika

Ing. Milan Hampl

předseda představenstva

První vztah: 3. 1. 2018

vznik členství: 3. 1. 2018

vznik funkce: 3. 1. 2018

Fadějevova 569/10, Praha, 148 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Dr. Tobias Mirbach

člen představenstva

První vztah: 8. 8. 2017

vznik členství: 1. 6. 2017

Pastor-Dör-Ring 28, Düsseldorf, 405 89, Spolková republika Německo

Historické vztahy

Mgr. Petr Dražil

člen představenstva

První vztah: 3. 2. 2018 - Poslední vztah: 8. 2. 2018

vznik členství: 3. 2. 2018

Tlustice 164, 268 01, Česká republika

Mgr. Petr Dražil

člen představenstva

První vztah: 3. 2. 2018 - Poslední vztah: 8. 2. 2018

vznik členství: 3. 2. 2018

Tlustice 164, 268 01, Česká republika

Ing. Milan Hampl

člen představenstva

První vztah: 3. 1. 2018 - Poslední vztah: 3. 1. 2018

vznik členství: 3. 1. 2018

Fadějevova 569/10, Praha, 148 00, Česká republika

Ing. Jindřich Broukal

člen představenstva

První vztah: 15. 5. 2017 - Poslední vztah: 22. 8. 2019

vznik členství: 1. 4. 2017

zánik členství: 25. 7. 2019

U Sokola 150/9, Hradec Králové, 503 01, Česká republika

Christian Franz-Josef Schorn

člen představenstva

První vztah: 13. 3. 2015 - Poslední vztah: 8. 8. 2017

vznik členství: 7. 10. 2014

zánik členství: 31. 5. 2017

Rheinstrasse 27, Eggenstein-Leopoldshafen, 763 44, Spolková republika Německo

Christian Franz-Josef Schorn

člen představenstva

První vztah: 13. 3. 2015 - Poslední vztah: 8. 8. 2017

vznik členství: 7. 10. 2014

zánik členství: 31. 5. 2017

Rheinstrasse 27, Eggenstein-Leopoldshafen, 763 44, Spolková republika Německo

Ing. Milan Hampl

předseda představenstva

První vztah: 25. 2. 2014 - Poslední vztah: 3. 1. 2018

vznik členství: 2. 1. 2014

zánik členství: 2. 1. 2018

vznik funkce: 22. 1. 2014

zánik funkce: 2. 1. 2018

Fadějevova 569/10, Praha, 148 00, Česká republika

Ing. Milan Hampl

předseda představenstva

První vztah: 25. 2. 2014 - Poslední vztah: 3. 1. 2018

vznik členství: 2. 1. 2014

zánik členství: 2. 1. 2018

vznik funkce: 22. 1. 2014

zánik funkce: 2. 1. 2018

Fadějevova 569/10, Praha, 148 00, Česká republika

Petr Dražil

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 2. 2014 - Poslední vztah: 3. 2. 2018

vznik členství: 2. 2. 2014

zánik členství: 2. 2. 2018

vznik funkce: 3. 2. 2014

zánik funkce: 2. 2. 2018

Tlustice 164, 268 01, Česká republika

Petr Dražil

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 2. 2014 - Poslední vztah: 3. 2. 2018

vznik členství: 2. 2. 2014

zánik členství: 2. 2. 2018

vznik funkce: 3. 2. 2014

zánik funkce: 2. 2. 2018

Tlustice 164, 268 01, Česká republika

Christian Franz-Josef Schorn

člen představenstva

První vztah: 1. 10. 2013 - Poslední vztah: 13. 3. 2015

vznik členství: 6. 10. 2010

zánik členství: 6. 10. 2014

Rheinstrasse 27, Eggenstein-Leopoldshafen, 763 44, Spolková republika Německo

Ing. Miloš Langr

člen představenstva

První vztah: 1. 10. 2013 - Poslední vztah: 15. 5. 2017

vznik členství: 28. 6. 2013

zánik členství: 31. 3. 2017

U Javoru 1480/9, Praha, 148 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Mgr. Petr Dražil

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 8. 2012 - Poslední vztah: 25. 2. 2014

vznik členství: 1. 2. 2010

vznik funkce: 3. 2. 2010

Tlustice 164, 268 01, Česká republika

Ing. Martin Langmajer

člen představenstva

První vztah: 1. 8. 2012 - Poslední vztah: 1. 10. 2013

vznik členství: 6. 10. 2010

zánik členství: 27. 6. 2013

Žampiónová 197, Praha 10, 104 00, Česká republika

Ing. Martin Langmajer

člen představenstva

První vztah: 21. 1. 2011 - Poslední vztah: 1. 8. 2012

vznik členství: 6. 10. 2010

Tichonická 1017/30, Praha 10, 104 00, Česká republika

Christian Franz-Josef Schorn

člen představenstva

První vztah: 16. 12. 2010 - Poslední vztah: 1. 10. 2013

vznik členství: 6. 10. 2010

Eggenstein-Leopoldshafen, Neue Krautgärten 10, 76344, Spolková republika Německo

Christian Franz Josef Schorn

člen představenstva

První vztah: 16. 12. 2010 - Poslední vztah: 16. 12. 2010

vznik členství: 6. 10. 2010

Eggenstein-Leopoldshafen, Neue Krautgärten 10, 76344, Spolková republika Německo

Martin Langmajer

člen představenstva

První vztah: 16. 12. 2010 - Poslední vztah: 21. 1. 2011

vznik členství: 6. 10. 2010

Tichonická 1017/30, Praha 10, 104 00, Česká republika

Ing. Milan Hampl

předseda představenstva

První vztah: 22. 3. 2010 - Poslední vztah: 25. 2. 2014

vznik členství: 1. 1. 2010

vznik funkce: 3. 2. 2010

Fadějevova 569/10, Praha 4, 148 00, Česká republika

Mgr. Petr Dražil

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 3. 2010 - Poslední vztah: 1. 8. 2012

vznik členství: 1. 2. 2010

vznik funkce: 3. 2. 2010

Smíchovská 954/9m, Praha 5, 155 00, Česká republika

Mgr. Petr Dražil

místopředseda představenstva

První vztah: 17. 12. 2007 - Poslední vztah: 22. 3. 2010

vznik členství: 1. 2. 2006

zánik členství: 1. 2. 2010

vznik funkce: 2. 11. 2006

zánik funkce: 1. 2. 2010

Smíchovská 954/9m, Praha 5, 155 00, Česká republika

Christian Franz - Josef Schorn

člen představenstva

První vztah: 18. 12. 2006 - Poslední vztah: 16. 12. 2010

vznik členství: 6. 10. 2006

zánik členství: 6. 10. 2010

Eggenstein-Leopoldshafen, Neue Krautgärten 10, 76344, Spolková republika Německo

Mgr. Petr Dražil

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 12. 2006 - Poslední vztah: 17. 12. 2007

vznik členství: 1. 2. 2006

vznik funkce: 2. 11. 2006

Španielova 15/1262, Praha 6, 163 00, Česká republika

Martin Langmajer

člen představenstva

První vztah: 15. 12. 2006 - Poslední vztah: 16. 12. 2010

vznik členství: 6. 10. 2006

Tichonická 1017/30, Praha 10, 101 00, Česká republika

Ing. Milan Hampl

předseda představenstva

První vztah: 15. 12. 2006 - Poslední vztah: 22. 3. 2010

vznik členství: 1. 1. 2006

zánik členství: 1. 1. 2010

vznik funkce: 2. 11. 2006

zánik funkce: 1. 1. 2010

Fadějevova 569/10, Praha 4, 148 00, Česká republika

Christian Franz - Josef Shorn

člen představenstva

První vztah: 15. 12. 2006 - Poslední vztah: 18. 12. 2006

vznik členství: 6. 10. 2006

Eggenstein-Leopoldshafen, Neue Krautgärten 10, 76344, Spolková republika Německo

Mgr. Petr Dražil

člen představenstva

První vztah: 13. 3. 2006 - Poslední vztah: 15. 12. 2006

vznik členství: 1. 2. 2006

Španielova 15/1262, Praha 6, 163 00, Česká republika

Ing. Milan Hampl

člen představenstva

První vztah: 13. 3. 2006 - Poslední vztah: 15. 12. 2006

vznik členství: 1. 1. 2006

Fadějevova 569/10, Praha 4, 148 00, Česká republika

ing. Vladimír Šalek

člen představenstva

První vztah: 7. 9. 2005 - Poslední vztah: 13. 3. 2006

vznik členství: 7. 9. 2005

zánik členství: 31. 12. 2005

Na Pankráci 998/38, Praha 4, 140 00, Česká republika

Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda představenstva spolu s jedním členem představenstva nebo místopředseda představenstva spolu s jedním členem představenstva, nestanoví-li právní pře dpis jinak.

od 22. 8. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti ve všech věcech společnosti každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě spol ečnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva.

do 22. 8. 2014 od 15. 12. 2006

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti ve všech věcech společnosti každý člen představenstva samostatně.

do 15. 12. 2006 od 13. 3. 2006

Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti ve všech věcech společnosti člen představenstva samostatně.

do 13. 3. 2006 od 7. 9. 2005

Statutární orgán - představenstvo

Historické vztahy

Christian Franz-Josef Schorn

člen představenstva

První vztah: 16. 12. 2010 - Poslední vztah: 1. 10. 2013

vznik členství: 6. 10. 2010

Eggenstein-Leopoldshafen, Neue Krautgärten 10, 76344, Spolková republika Německo

Christian Franz Josef Schorn

člen představenstva

První vztah: 16. 12. 2010 - Poslední vztah: 16. 12. 2010

vznik členství: 6. 10. 2010

Eggenstein-Leopoldshafen, Neue Krautgärten 10, 76344, Spolková republika Německo

Christian Franz - Josef Schorn

člen představenstva

První vztah: 18. 12. 2006 - Poslední vztah: 16. 12. 2010

vznik členství: 6. 10. 2006

zánik členství: 6. 10. 2010

Eggenstein-Leopoldshafen, Neue Krautgärten 10, 76344, Spolková republika Německo

Christian Franz - Josef Shorn

člen představenstva

První vztah: 15. 12. 2006 - Poslední vztah: 18. 12. 2006

vznik členství: 6. 10. 2006

Eggenstein-Leopoldshafen, Neue Krautgärten 10, 76344, Spolková republika Německo

Další vztahy firmy PREdistribuce, a.s.

Pražská energetika, a.s.

První vztah: 7. 9. 2005

Na hroudě 1492/4, Praha Vršovice (Praha 10), 100 00

Dalších 13 vztahů k tomuto subjektu

 • Alexander Manfred Sloboda

  Místopředseda představenstva

  Ameisenbergstrasse 19, Stuttgart, 701 88, Spolková republika Německo

 • Marek Ženíšek

  místopředseda představenstva

  17. listopadu 2560/6, Plzeň, 301 00, Česká republika

 • Mgr. Jan Chabr

  předseda dozorčí rady

  Junácká 1474/5, Praha, 169 00, Česká republika

 • Dr. Stefan Theo Webers

  člen dozorčí rady

  Pariser Ring 28, Baden-Baden, 765 32, Spolková republika Německo

 • Michael Koch

  člen dozorčí rady

  Řehořova 967/9, Praha, 130 00, Česká republika

 • JUDr. Matej Šandor Ph.D.

  člen dozorčí rady

  U plynárny 1129/12, Praha, 140 00, Česká republika

 • Ing. Pavel Elis

  Předseda představenstva, předseda představenstva

  Na Stárce 633/15, Praha, 150 00, Česká republika

 • Franz Retzer

  člen dozorčí rady

  Durmstrasse 26, Karlsruhe, 761 31, Spolková republika Německo

 • Dr. Bernhard Beck

  místopředseda dozorčí rady

  Durlacher Alle 93, Karlsruhe, 761 31, Spolková republika Německo

 • JUDr. Radim Kříž

  člen představenstva

  K Vodici 1127/1, Praha, 104 00, Česká republika

 • Markus Baumgärtner

  Člen představenstva

  Kirschstrasse 31, Karlsruhe, 761 89, Spolková republika Německo

 • Dr. Jörg Reichert

  Člen dozorčí rady

  Am Stadtgarten 8, Kornwestheim, 708 06, Spolková republika Německo

 • Fabian Spalthoff

  člen dozorčí rady

  Steiner Stra e 3, Kämpfelbach, 752 36, Spolková republika Německo

Akcionáři

Pražská energetika, a.s., IČ: 60193913

Na Hroudě, Česká republika, Praha 10, 100 05

od 7. 9. 2005

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 29. 12. 2005

Živnosti

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 5. 8. 2013
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 29. 12. 2005
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 29. 12. 2005
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 29. 12. 2005

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).