Hlavní navigace

VÚKV a.s.

Firma VÚKV a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1549, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 17 936 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

45274100

Sídlo:

Bucharova 1314/8, Praha Stodůlky (Praha 13), 158 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 5. 1992

DIČ:

CZ45274100

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

3020 Výroba železničních lokomotiv a vozového parku
46900 Nespecializovaný velkoobchod
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
7219 Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1549, Městský soud v Praze

Obchodní firma

VÚKV a.s. od 11. 4. 1994

Obchodní firma

VUKV a.s. do 11. 4. 1994 od 24. 6. 1993

Obchodní firma

VÚKV a.s. do 24. 6. 1993 od 1. 5. 1992

Právní forma

Akciová společnost od 1. 5. 1992

adresa

Bucharova 1314/8
Praha 15800 od 16. 10. 2015

adresa

Bucharova 1314/8
Praha 5 15800 do 16. 10. 2015 od 22. 12. 2004

adresa

Kartouzská 4
Praha 5 15021 do 22. 12. 2004 od 24. 6. 1993

adresa

Kartouzská 4
Praha 5 15000 do 24. 6. 1993 od 1. 5. 1992

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 16. 7. 2015

výzkumně-vývojová a konstrukční činnost v oblasti kolejových vozidel osobní a nákladní dopravy, vozidel MHD, vozidel spe- ciálních, podsestav kolejových vozidel speciálních přeprav, kovových přepravních prostředků, kontejnérú a speciáních přístrojů do 16. 7. 2015 od 11. 4. 1994

projektové práce v oblasti dopravního strojírenství do 16. 7. 2015 od 11. 4. 1994

projektování systému pro potrubní přepravu do 16. 7. 2015 od 11. 4. 1994

výroba speciáních komponentů vozidel a speciání přístrojové techniky pro vozidla a jejich zkoušení do 16. 7. 2015 od 11. 4. 1994

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 16. 7. 2015 od 11. 4. 1994

konzultační činnost v oblasti dopravního strojírenství do 16. 7. 2015 od 11. 4. 1994

poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku do 16. 7. 2015 od 11. 4. 1994

experimentání zkusebna vozidel pro dopravní strojírenství a zkušebna kontejnerů provoz rekreačního zařízení (bez stravování) do 16. 7. 2015 od 11. 4. 1994

výzkumně vývojová, technologická, výrobní a obchodní činnost v oblasti kolejových vozidel osobní a nákladní dopravy, vozidel MHD vozidel specielních, podsestav kolejových vozidel, specielních přeprav, kovových přepravních prostředků, výkovku a výlistu ma- teriálu a speciálních přístrojů do 11. 4. 1994 od 1. 5. 1992

tvorba, vývoj a prodej výpočetních metod a programového vybavení pro obory řešené ústavem do 11. 4. 1994 od 1. 5. 1992

experimentílní zkušebna vozidel pro dopravní strojírenství a kon- tejnerů, certifikace výrobků do 11. 4. 1994 od 1. 5. 1992

odborná spolupráce s firmami a organizacemi v oblasti dopravního strojírenství do 11. 4. 1994 od 1. 5. 1992

zahraničně obchodní činnost do 11. 4. 1994 od 1. 5. 1992

Předmět činnosti

nezávislá výzkumně vývojová činnost v oblasti kolejových vozidel osobní a nákladní dopravy, vozidel MHD, vozidel speciálních, podsestav kolejových vozidel speciálních přeprav, kovových přepravních prostředků, kontejnerů a speciálních přístrojů od 16. 10. 2015

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 24. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 17. 8. 2017 od 10. 6. 2014

Usnesení mimořádné valné hromady společnosti VÚKV a.s. (dále jen "Společnost"), konané dne 25.8.2005: 1. Určení hlavního akcionáře. Hlavním akcionářem Společnosti je společnost ŠKODA HOLDING a.s., IČ: 261 63 632, se sídlem Plzeň, Tylova 1/57, okres Plzeň-město, PSČ: 316 00, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni v oddíle B, vložka 1029 (dál e jen hlavní akcionář), která vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota převyšuje 90 % základního kapitálu společnosti VÚKV a.s., konkrétně představuje podíl ve výši 96,36 % na základním kapitálu Společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře b ylo osvědčeno předložením hromadných listin a jednotlivých akcií ke dni konání mimořádné vlané hromady a čestným prohlášením. z předložených hromadných listin a jednotlivých akcií vyplývá, že hlavní akcionář je vlastníkem celkem 17 283 ks kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 1 000 Kč znějící na majitele, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 96,36 %, a že tedy hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl., obchodního zákoníku. 2. Přechod ostatních akcií vydaných Společností na hlavního akcionáře. Mimořádná valná hromada Společnosti schvaluje podle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům, tj. akciím všech min oritních akcionářů vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře (dále jen "ostatní akcie") na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné va lné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hla vního akcionáře. 3. Výše protiplnění. Hlavní akcionář poskytne za vykupované akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 1600,- Kč (slovy jedentisícšestset korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy jedentisíc korun českých). Navržená výše protip lnění je v souladu s ust. § 183m odst. 1 písm.b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 1943/2005, vypracovaným společností YBN CONSULT - Znalecký ústav s.r.o. - se sídlem Praha 1, Václavské nám. 1, PSČ 110 00, IČ 256 14 274, zapsané v obchodn ím rejstříku vedeném Městským soude v Praze oddíl C., vložka 54924 (dále jen "znalecký posudek"). Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá: Hodnota akcií Společnosti pro účely doložení přiměřenosti navrhované ceny akcií Společnosti jejich hodnotě ve s myslu § 183m odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku jako výše protiplnění poskytnutého hlavním akcionářem v souladu s § 183i obchodního zákoníku činí 1.600,- Kč. Jak vyplývá ze znaleckého posudku byla hodnota akcií a výše protiplnění stanovena jak majetkový m tak výnosovým způsobem ocenění, přičemž vzhledem k charakteru podnikatelské činnosti a výhledu společnosti, je za přiměřený a odůvodněný výsledek považován výsledek výnosového ocenění. 4. Poskytnutí protiplnění. Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne předání akcií oprávněnou osobou Společnosti. Osobou oprávněnou bude vždy vlastník akcie či ak cií, ledaže bude prokázáno zastavení akcie či akcií, potom hlavní akcionář poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli. To neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění bude oprávněné osobě oznámen způsobem určeným Stanovami Společnosti a zákonem pro svolání valné hromady. 5. Předložení akcií Společnosti a předání hlavnímu akcionáři. Dosavadní vlastníci akcií ostatních akcií podle bodu 2. tohoto usnesení je předloží Společnosti do 30 dnů po dni účinnosti přechodu vlastnického práva. Nepředloží-li je tito dosavadní vlastníci akcií do měsíce, bude stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nesmí být kratší než 14 dní. Pokud dosavadní vlastníci nepředloží akcie ani v dodatečné lhůtě, budou prohlášeny za neplatné. Vrácené akcie předá Společnost hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu. Za akcie prohlášené za neplatné vydá představenstvo Společnosti bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři nové akcie stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty. do 19. 5. 2011 od 16. 10. 2006

Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uve- deného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaže- no ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Výzkumný ústav kolejových vozidel Praha do 19. 5. 2011 od 1. 5. 1992

Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku Výzkumný ústav kolejových vozidel Praha do 19. 5. 2011 od 1. 5. 1992

V zakladatelské listině, učiněné ve formě notářského zápisu, bylo rozhodnuto o schválení jejích stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. do 19. 5. 2011 od 1. 5. 1992

Kapitál

Základní kapitál

vklad 17 936 000 Kč

od 24. 6. 1993

Základní kapitál

vklad 16 918 000 Kč

do 24. 6. 1993 od 1. 5. 1992
Akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 17 936 od 1. 8. 2019
Akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 17 936 do 1. 8. 2019 od 27. 9. 2016
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 17 936 do 27. 9. 2016 od 24. 7. 2014
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 17 936 do 24. 7. 2014 od 11. 4. 1994
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 17 936 do 11. 4. 1994 od 24. 6. 1993
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 16 918 do 24. 6. 1993 od 1. 5. 1992

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

JUDr. Stanislav Kuba

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 11. 2021

vznik členství: 14. 9. 2021

vznik funkce: 14. 9. 2021

ČSA 615/70, Bošany, 956 18, Slovenská republika

Další 3 vztahy k této osobě

doc. Ing. Michal Korecký Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2019

vznik členství: 8. 6. 2019

Dukelská 783, Přeštice, 334 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Jan Čapek Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 2. 2019

vznik členství: 2. 1. 2019

Šedova 643/3, Praha, 198 00, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Ladislav Chvátal

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 6. 2021 - Poslední vztah: 6. 11. 2021

vznik členství: 26. 4. 2021

zánik členství: 13. 9. 2021

vznik funkce: 26. 4. 2021

zánik funkce: 13. 9. 2021

Smidarská 742, Praha, 190 14, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Ing. Ladislav Chvátal

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 5. 2018 - Poslední vztah: 12. 6. 2021

vznik členství: 25. 4. 2018

zánik členství: 25. 4. 2021

vznik funkce: 25. 4. 2018

zánik funkce: 25. 4. 2021

Smidarská 742, Praha, 190 14, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Ing. Jan Čapek Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 5. 2018 - Poslední vztah: 6. 2. 2019

vznik členství: 1. 1. 2016

zánik členství: 1. 1. 2019

vznik funkce: 1. 1. 2016

zánik funkce: 1. 1. 2019

Šedova 643/3, Praha, 198 00, Česká republika

doc. Ing. Michal Korecký Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 5. 2018 - Poslední vztah: 1. 8. 2019

vznik členství: 7. 6. 2016

zánik členství: 7. 6. 2019

vznik funkce: 25. 4. 2018

zánik funkce: 7. 6. 2019

Dukelská 783, Přeštice, 334 01, Česká republika

doc. Ing. Michal Korecký Ph.D.

předseda

První vztah: 8. 9. 2016 - Poslední vztah: 3. 5. 2018

vznik členství: 7. 6. 2016

vznik funkce: 13. 6. 2016

Dukelská 783, Přeštice, 334 01, Česká republika

Ing. Vladimír Malý

místopředseda

První vztah: 8. 9. 2016 - Poslední vztah: 3. 5. 2018

vznik členství: 7. 6. 2016

zánik členství: 25. 4. 2018

vznik funkce: 13. 6. 2016

zánik funkce: 25. 4. 2018

Drahobejlova 1691/61, Praha, 190 00, Česká republika

Ing. Vladimír Malý

místopředseda

První vztah: 8. 9. 2016 - Poslední vztah: 3. 5. 2018

vznik členství: 7. 6. 2016

zánik členství: 25. 4. 2018

vznik funkce: 13. 6. 2016

zánik funkce: 25. 4. 2018

Drahobejlova 1691/61, Praha, 190 00, Česká republika

doc. Ing. Michal Korecký Ph.D.

předseda

První vztah: 8. 9. 2016 - Poslední vztah: 3. 5. 2018

vznik členství: 7. 6. 2016

vznik funkce: 13. 6. 2016

Dukelská 783, Přeštice, 334 01, Česká republika

Ing. Jan Čapek Ph.D.

člen

První vztah: 26. 1. 2016 - Poslední vztah: 3. 5. 2018

vznik členství: 1. 1. 2016

vznik funkce: 1. 1. 2016

Šedova 643/3, Praha, 198 00, Česká republika

Ing. Jan Čapek Ph.D.

člen

První vztah: 26. 1. 2016 - Poslední vztah: 3. 5. 2018

vznik členství: 1. 1. 2016

vznik funkce: 1. 1. 2016

Šedova 643/3, Praha, 198 00, Česká republika

doc. Ing. Michal Korecký Ph.D.

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 2015 - Poslední vztah: 8. 9. 2016

vznik členství: 1. 5. 2012

zánik členství: 1. 5. 2016

vznik funkce: 20. 6. 2012

zánik funkce: 1. 5. 2016

Dukelská 783, Přeštice, 334 01, Česká republika

doc. Ing. Michal Korecký Ph.D.

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 2015 - Poslední vztah: 8. 9. 2016

vznik členství: 1. 5. 2012

zánik členství: 1. 5. 2016

vznik funkce: 20. 6. 2012

zánik funkce: 1. 5. 2016

Dukelská 783, Přeštice, 334 01, Česká republika

Ing. Radek Westfál

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 2015 - Poslední vztah: 26. 1. 2016

vznik členství: 1. 7. 2011

Famfulíkova 1147/5, Praha, 182 00, Česká republika

Ing. Radek Westfál

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 2015 - Poslední vztah: 26. 1. 2016

vznik členství: 1. 7. 2011

Famfulíkova 1147/5, Praha, 182 00, Česká republika

Ing. Vladimír Malý

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 2015 - Poslední vztah: 8. 9. 2016

vznik členství: 1. 5. 2012

zánik členství: 1. 5. 2016

vznik funkce: 20. 6. 2012

zánik funkce: 1. 5. 2016

Drahobejlova 1691/61, Praha, 190 00, Česká republika

Ing. Vladimír Malý

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 2015 - Poslední vztah: 8. 9. 2016

vznik členství: 1. 5. 2012

zánik členství: 1. 5. 2016

vznik funkce: 20. 6. 2012

zánik funkce: 1. 5. 2016

Drahobejlova 1691/61, Praha, 190 00, Česká republika

doc. Ing. Michal Korecký Ph.D.

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 8. 2013 - Poslední vztah: 16. 10. 2015

vznik členství: 1. 5. 2012

vznik funkce: 20. 6. 2012

Dukelská 783, Přeštice, 334 01, Česká republika

doc. Ing. Michal Korecký Ph.D.

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 2012 - Poslední vztah: 25. 8. 2013

vznik členství: 1. 5. 2012

vznik funkce: 20. 6. 2012

Dukelská 783, Přeštice, 334 01, Česká republika

Ing. Vladimír Malý

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 2012 - Poslední vztah: 16. 10. 2015

vznik členství: 1. 5. 2012

vznik funkce: 20. 6. 2012

Drahobejlova 61, Praha 9, 190 00, Česká republika

doc. Ing. Michal Korecký Ph.D.

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 10. 2011 - Poslední vztah: 5. 10. 2011

vznik členství: 14. 7. 2008

vznik funkce: 1. 9. 2011

V Uličce 1459, Hostivice, 253 01, Česká republika

Ing. Vladimír Malý

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 5. 10. 2011 - Poslední vztah: 6. 8. 2012

vznik členství: 14. 7. 2008

zánik členství: 1. 5. 2012

vznik funkce: 1. 9. 2011

zánik funkce: 1. 5. 2012

Drahobejlova 61, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Radek Westfál

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 10. 2011 - Poslední vztah: 16. 10. 2015

vznik členství: 1. 7. 2011

Famfulíkova 1147, Praha 8, 182 00, Česká republika

doc. Ing. Michal Korecký Ph.D.

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 10. 2011 - Poslední vztah: 6. 8. 2012

vznik členství: 14. 7. 2008

zánik členství: 1. 5. 2012

vznik funkce: 1. 9. 2011

zánik funkce: 1. 5. 2012

Dukelská 783, Přeštice, 334 01, Česká republika

Ing. Tomáš Krsek

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 12. 2008 - Poslední vztah: 5. 10. 2011

vznik členství: 8. 12. 2008

zánik členství: 25. 5. 2011

vznik funkce: 9. 12. 2008

zánik funkce: 25. 5. 2011

Čermákova 52, Plzeň, 320 14, Česká republika

doc. Ing. Michal Korecký Ph.D.

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 23. 10. 2008 - Poslední vztah: 5. 10. 2011

vznik členství: 14. 7. 2008

vznik funkce: 17. 9. 2008

zánik funkce: 1. 9. 2011

V Uličce 1459, Hostivice, 253 01, Česká republika

doc. Ing. Michal Korecký Ph.D.

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 10. 2008 - Poslední vztah: 23. 10. 2008

vznik členství: 14. 7. 2008

vznik funkce: 15. 9. 2008

V Uličce 1459, Hostivice, 253 01, Česká republika

Ing. Tomáš Krsek

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 10. 2008 - Poslední vztah: 29. 12. 2008

vznik členství: 1. 3. 2007

zánik členství: 1. 12. 2008

vznik funkce: 15. 9. 2008

zánik funkce: 1. 12. 2008

Čermákova 52, Plzeň, 320 14, Česká republika

Ing. Vladimír Malý

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 10. 2008 - Poslední vztah: 5. 10. 2011

vznik členství: 14. 7. 2008

Drahobejlova 61, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Tomáš Krsek

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 5. 2007 - Poslední vztah: 22. 10. 2008

vznik členství: 1. 3. 2007

Čermákova 52, Plzeň, 320 14, Česká republika

Ing. Zdeněk Majer

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 6. 2006 - Poslední vztah: 14. 5. 2007

vznik členství: 4. 4. 2006

zánik členství: 27. 11. 2006

Podhorská 681, Mariánské Lázně, 353 01, Česká republika

Ing. Zdeněk Majer

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 2005 - Poslední vztah: 1. 6. 2006

vznik členství: 1. 6. 2005

zánik členství: 1. 6. 2005

Podhorská 681, Mariánské Lázně, 353 01, Česká republika

Ing. Michal Korecký

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 1. 6. 2005 - Poslední vztah: 22. 10. 2008

vznik členství: 25. 6. 2004

vznik funkce: 8. 7. 2004

V Uličce 1459, Hostivice, 253 01, Česká republika

Ing. Vlastimil Juppa

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 11. 2004 - Poslední vztah: 6. 8. 2005

vznik členství: 25. 6. 2004

zánik členství: 30. 4. 2005

Husova 605/5, Hradec Králové, 500 11, Česká republika

Ing. Michal Korecký

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 24. 11. 2004 - Poslední vztah: 1. 6. 2005

vznik členství: 25. 6. 2004

vznik funkce: 8. 7. 2004

U Čtyř domů 5, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Jiří Zapletal

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 11. 2004 - Poslední vztah: 22. 10. 2008

vznik členství: 25. 6. 2004

zánik členství: 14. 7. 2008

vznik funkce: 14. 7. 2004

zánik funkce: 14. 7. 2008

Velké Popovice 357, 251 69, Česká republika

Ing. Jiří Zapletal

předseda

První vztah: 1. 6. 2004 - Poslední vztah: 24. 11. 2004

vznik členství: 13. 2. 2004

zánik členství: 25. 6. 2004

vznik funkce: 13. 2. 2004

zánik funkce: 25. 6. 2004

Velké Popovice 357, 251 69, Česká republika

Dr. Michal Siedentop

Předseda

První vztah: 5. 6. 2002 - Poslední vztah: 1. 6. 2004

zánik členství: 13. 2. 2004

vznik funkce: 15. 5. 2001

zánik funkce: 13. 2. 2004

Albrecht-Altdorfer-Str. 17, 93073 Neutraubling,, Spolková republika Německo

Ing. Zbyněk Pražák

Člen

První vztah: 5. 6. 2002 - Poslední vztah: 1. 6. 2005

vznik členství: 15. 5. 2001

zánik členství: 23. 3. 2005

Msgr. Šrámka 1826/5, Ostrava, 702 00, Česká republika

Ing. Zbyněk Pražák

člen

První vztah: 4. 9. 2001 - Poslední vztah: 5. 6. 2002

vznik členství: 6. 12. 2000

zánik členství: 15. 5. 2001

Msgr. Šrámka 1826/5, Ostrava, 702 00, Česká republika

Ing. Petr Hylmar

předseda

První vztah: 29. 9. 2000 - Poslední vztah: 4. 9. 2001

zánik členství: 6. 12. 2000

E.Beneše 1532, Hradec Králové, 500 12, Česká republika

JUDr. Petr Pour

člen

První vztah: 29. 9. 2000 - Poslední vztah: 1. 6. 2005

vznik členství: 21. 3. 2001

zánik členství: 21. 3. 2005

Velká skála 7, Praha 8, 181 00, Česká republika

Ing. Jiří Bureš

člen

První vztah: 29. 9. 2000 - Poslední vztah: 4. 9. 2001

zánik členství: 6. 12. 2000

Pod lesem 30, Olomouc, 772 00, Česká republika

Ing. Miroslav Opatřil

člen

První vztah: 29. 9. 2000 - Poslední vztah: 4. 9. 2001

zánik členství: 6. 12. 2000

Žilkova 42, Brno, 621 00, Česká republika

Mgr. Miroslav Opatřil

člen

První vztah: 29. 9. 2000 - Poslední vztah: 29. 9. 2000

Žilkova 42, Brno, 621 00, Česká republika

Ing. Petr Hylmar

předseda

První vztah: 5. 10. 1998 - Poslední vztah: 29. 9. 2000

E.Beneše 1532, Hradec Králové, 500 12, Česká republika

Ing. Josef Chaloupek

člen

První vztah: 28. 7. 1998 - Poslední vztah: 29. 9. 2000

Zadní Třebáň 75, Česká republika

Ing. Josef Spurný

předseda

První vztah: 18. 2. 1998 - Poslední vztah: 5. 10. 1998

6. května 51, Frenštát pod Radhoštěm, Česká republika

Ing. Ferdinand Gottmann

člen

První vztah: 18. 2. 1998 - Poslední vztah: 28. 7. 1998

Želivského 2, Praha 3, Česká republika

JUDr. Petr Pour

člen

První vztah: 18. 2. 1998 - Poslední vztah: 29. 9. 2000

Vašátkova 1013, Praha 9, Česká republika

Doc.Ing. Jiří Pokorný CSc

člen

První vztah: 10. 7. 1997 - Poslední vztah: 18. 2. 1998

Hráského 1927, Praha 4, Česká republika

prof. Ing. Jaroslav Čáp DrSc

člen

První vztah: 10. 7. 1997 - Poslední vztah: 18. 2. 1998

K rozvodně 91, Pardubice, Česká republika

Ing. Robert Husák

člen

První vztah: 1. 2. 1996 - Poslední vztah: 10. 7. 1997

Myslbekova 27, Praha 6, Česká republika

Ing. Vladimír Klomínek

člen

První vztah: 11. 4. 1994 - Poslední vztah: 18. 2. 1998

Za zelenou liškou 967 B, Praha 4, Česká republika

Ing. Miroslav Brejcha

člen

První vztah: 11. 4. 1994 - Poslední vztah: 10. 7. 1997

Čajkovského 1, Praha 3, Česká republika

Ing. Jaroslav Žoha

člen

První vztah: 11. 4. 1994 - Poslední vztah: 1. 2. 1996

Táborská 29, Praha 4, Česká republika

RNDr. Jan Hula

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 11. 4. 1994

Jeremenkova 36/11, Bílovce, Česká republika

Ing. Zuzana Fašánková

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 11. 4. 1994

Přemyslova 14, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Malkovský

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 11. 4. 1994

K Brusce 7, Praha 6, 160 00, Česká republika

Statutární orgán

5 fyzických osob

Ing. Vladimír Malý

člen představenstva

První vztah: 12. 6. 2021

vznik členství: 26. 4. 2021

Drahobejlova 1691/61, Praha, 190 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Zdeněk Malkovský Ph.D.

předseda představenstva

První vztah: 10. 6. 2020

vznik členství: 2. 5. 2020

vznik funkce: 4. 5. 2020

K Brusce 280/7, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Eugen Andreas Maroschik

člen představenstva

První vztah: 10. 6. 2020

vznik členství: 2. 5. 2020

Kloudova 1002/21, Praha, 158 00, Česká republika

Ing. Jaromír Motyčka

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 6. 2020

vznik členství: 2. 5. 2020

vznik funkce: 4. 5. 2020

Průběžná 421, Ohrobec, 252 45, Česká republika

Ing. Zdeněk Sváta

člen představenstva

První vztah: 16. 11. 2019

vznik členství: 28. 9. 2019

Sedlecká 1303/17, Plzeň, 323 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Eugen Andreas Maroschik

člen představenstva

První vztah: 3. 6. 2020 - Poslední vztah: 10. 6. 2020

vznik funkce: 2. 5. 2020

Kloudova 1002/21, Praha, 158 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Malkovský

předseda představenstva

První vztah: 3. 6. 2020 - Poslední vztah: 10. 6. 2020

vznik členství: 2. 5. 2020

vznik funkce: 4. 5. 2020

K Brusce 280/7, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Sváta

člen představenstva

První vztah: 30. 8. 2018 - Poslední vztah: 16. 11. 2019

vznik členství: 27. 9. 2016

zánik členství: 27. 9. 2019

Sedlecká 1303/17, Plzeň, 323 00, Česká republika

Ing. Petr Brzezina

člen představenstva

První vztah: 3. 5. 2018 - Poslední vztah: 3. 6. 2020

vznik členství: 25. 4. 2018

vznik funkce: 25. 4. 2018

zánik funkce: 1. 5. 2020

Starodubečská 131/25, Praha, 107 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Vladimír Malý

člen představenstva

První vztah: 3. 5. 2018 - Poslední vztah: 12. 6. 2021

vznik členství: 25. 4. 2018

zánik členství: 25. 4. 2021

vznik funkce: 25. 4. 2018

zánik funkce: 25. 4. 2021

Drahobejlova 1691/61, Praha, 190 00, Česká republika

Ing. Jaromír Motyčka

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 6. 2017 - Poslední vztah: 3. 6. 2020

vznik členství: 1. 5. 2017

zánik členství: 1. 5. 2020

vznik funkce: 2. 5. 2017

Průběžná 421, Ohrobec, 252 45, Česká republika

Ing. Zdeněk Malkovský Ph.D.

předseda představenstva

První vztah: 16. 6. 2017 - Poslední vztah: 3. 6. 2020

vznik členství: 1. 5. 2017

zánik členství: 1. 6. 2020

vznik funkce: 2. 5. 2017

K Brusce 280/7, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Sváta

člen představenstva

První vztah: 9. 12. 2016 - Poslední vztah: 30. 8. 2018

vznik členství: 27. 9. 2016

Sedlecká 1303/17, Plzeň, 323 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Sváta

člen představenstva

První vztah: 9. 12. 2016 - Poslední vztah: 30. 8. 2018

vznik členství: 27. 9. 2016

Sedlecká 1303/17, Plzeň, 323 00, Česká republika

Zdeněk Sváta

člen představenstva

První vztah: 16. 10. 2015 - Poslední vztah: 9. 12. 2016

vznik členství: 1. 8. 2013

zánik členství: 1. 8. 2016

Sedlecká 1303/17, Plzeň, 323 00, Česká republika

Zdeněk Sváta

člen představenstva

První vztah: 16. 10. 2015 - Poslední vztah: 9. 12. 2016

vznik členství: 1. 8. 2013

zánik členství: 1. 8. 2016

Sedlecká 1303/17, Plzeň, 323 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Malkovský

předseda představenstva

První vztah: 16. 10. 2015 - Poslední vztah: 16. 6. 2017

vznik členství: 1. 5. 2014

zánik členství: 1. 5. 2017

vznik funkce: 2. 5. 2014

zánik funkce: 1. 5. 2017

K Brusce 280/7, Praha, 160 00, Česká republika

Jaromír Motyčka

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 10. 2015 - Poslední vztah: 16. 6. 2017

vznik členství: 1. 5. 2014

zánik členství: 1. 5. 2017

vznik funkce: 2. 5. 2014

zánik funkce: 1. 5. 2017

Průběžná 421, Ohrobec, 252 45, Česká republika

Jaromír Motyčka

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 10. 2015 - Poslední vztah: 16. 6. 2017

vznik členství: 1. 5. 2014

zánik členství: 1. 5. 2017

vznik funkce: 2. 5. 2014

zánik funkce: 1. 5. 2017

Průběžná 421, Ohrobec, 252 45, Česká republika

Ing. Zdeněk Malkovský

předseda představenstva

První vztah: 16. 10. 2015 - Poslední vztah: 16. 6. 2017

vznik členství: 1. 5. 2014

zánik členství: 1. 5. 2017

vznik funkce: 2. 5. 2014

zánik funkce: 1. 5. 2017

K Brusce 280/7, Praha, 160 00, Česká republika

Jaromír Motyčka

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 6. 2014 - Poslední vztah: 16. 10. 2015

vznik členství: 1. 5. 2014

vznik funkce: 2. 5. 2014

Průběžná 421, Ohrobec, 252 45, Česká republika

Ing. Zdeněk Malkovský

předseda představenstva

První vztah: 10. 6. 2014 - Poslední vztah: 16. 10. 2015

vznik členství: 1. 5. 2014

vznik funkce: 2. 5. 2014

K Brusce 280/7, Praha, 160 00, Česká republika

Zdeněk Sváta

člen představenstva

První vztah: 6. 8. 2013 - Poslední vztah: 16. 10. 2015

vznik členství: 1. 8. 2013

Sedlecká 1303/17, Plzeň, 323 00, Česká republika

Patrik Vook

člen představenstva

První vztah: 19. 2. 2013 - Poslední vztah: 6. 8. 2013

vznik členství: 1. 2. 2013

zánik členství: 31. 5. 2013

Kardinála Berana 2245/15, Plzeň, 301 00, Česká republika

Ing. Jaromír Motyčka

člen představenstva

První vztah: 19. 5. 2011 - Poslední vztah: 19. 2. 2013

vznik členství: 15. 3. 2011

zánik členství: 31. 1. 2013

Průběžná 421, Ohrobec, 252 45, Česká republika

Ing. Jaromír Motyčka

člen představenstva

První vztah: 19. 5. 2011 - Poslední vztah: 19. 5. 2011

vznik členství: 15. 3. 2011

Petržílkova 3306/23, Praha 12, 143 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Malkovský

předseda představenstva

První vztah: 19. 5. 2011 - Poslední vztah: 10. 6. 2014

vznik členství: 15. 3. 2011

zánik členství: 1. 5. 2014

vznik funkce: 23. 3. 2011

zánik funkce: 1. 5. 2014

K Brusce 7/280, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Miloš Zelingr

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 5. 2011 - Poslední vztah: 10. 6. 2014

vznik členství: 15. 3. 2011

zánik členství: 1. 5. 2014

vznik funkce: 23. 3. 2011

zánik funkce: 1. 5. 2014

Milotická 458/16, Praha 5, 155 21, Česká republika

Ing. Miloš Zelingr

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 5. 2011 - Poslední vztah: 19. 5. 2011

vznik členství: 15. 3. 2011

vznik funkce: 23. 3. 2011

Vondroušova 48/1209, Praha 6, 163 00, Česká republika

Ing. Jaromír Motyčka

člen představenstva

První vztah: 23. 6. 2008 - Poslední vztah: 19. 5. 2011

vznik funkce: 1. 5. 2008

Petržílkova 3306/23, Praha 12, 143 00, Česká republika

Ing. Miloš Zelingr

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 5. 2008 - Poslední vztah: 19. 5. 2011

vznik členství: 20. 3. 2008

zánik členství: 15. 3. 2011

vznik funkce: 11. 4. 2008

zánik funkce: 15. 3. 2011

Vondroušova 48/1209, Praha 6, 163 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Malkovský

předseda představenstva

První vztah: 7. 5. 2008 - Poslední vztah: 19. 5. 2011

vznik členství: 20. 3. 2008

zánik členství: 15. 3. 2011

vznik funkce: 11. 4. 2008

zánik funkce: 15. 3. 2011

K Brusce 7/280, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Malkovský

předseda představenstva

První vztah: 1. 6. 2005 - Poslední vztah: 7. 5. 2008

vznik členství: 31. 3. 2005

zánik členství: 20. 3. 2008

vznik funkce: 31. 3. 2005

zánik funkce: 20. 3. 2008

K Brusce 7/280, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Miloš Zelingr

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 6. 2005 - Poslední vztah: 7. 5. 2008

vznik členství: 31. 3. 2005

zánik členství: 20. 3. 2008

vznik funkce: 31. 3. 2005

zánik funkce: 20. 3. 2008

Vondroušova 48/1209, Praha 6, 163 00, Česká republika

Ing. Miloslav Kepka Csc.

člen představenstva

První vztah: 24. 11. 2004 - Poslední vztah: 1. 6. 2005

vznik členství: 25. 6. 2004

zánik členství: 30. 3. 2005

Zahradní 313, Zruč, 330 08, Česká republika

Ing. Petr Valdhans

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 11. 2004 - Poslední vztah: 1. 6. 2005

vznik členství: 25. 6. 2004

zánik členství: 30. 3. 2005

vznik funkce: 8. 7. 2004

zánik funkce: 30. 3. 2005

Slovanská alej 25, Plzeň, 326 00, Česká republika

Ing. Pavel Novotný

předseda představenstva

První vztah: 24. 11. 2004 - Poslední vztah: 1. 6. 2005

vznik členství: 25. 6. 2004

zánik členství: 30. 3. 2005

vznik funkce: 8. 7. 2004

zánik funkce: 30. 3. 2005

Dolní Chřibská 289, Chřibská, 407 44, Česká republika

Ing. Pavel Novotný

předseda představenstva

První vztah: 1. 6. 2004 - Poslední vztah: 24. 11. 2004

vznik členství: 13. 2. 2004

zánik členství: 25. 6. 2004

vznik funkce: 13. 2. 2004

zánik funkce: 25. 6. 2004

Dolní Chřibská 289, Chřibská, 407 44, Česká republika

Dr. Joachim Frey

člen představenstva

První vztah: 1. 6. 2004 - Poslední vztah: 24. 11. 2004

vznik členství: 15. 5. 2001

zánik členství: 25. 6. 2004

Nad dálnicí 1323, Praha 5, Česká republika

Mgr. Tomáš Květák

Člen představenstva

První vztah: 5. 6. 2002 - Poslední vztah: 24. 11. 2004

zánik členství: 25. 6. 2004

vznik funkce: 15. 5. 2001

Pod Vyšehradem 104, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Pavel Pavlousek CSc

Místopředseda představenstva

První vztah: 5. 6. 2002 - Poslední vztah: 1. 6. 2004

zánik členství: 15. 12. 2003

vznik funkce: 15. 5. 2001

zánik funkce: 15. 12. 2003

Pod Bruskou 3, Praha 1, 110 00, Česká republika

Dr. Joachim Frey

Předseda představenstva

První vztah: 5. 6. 2002 - Poslední vztah: 1. 6. 2004

vznik funkce: 15. 5. 2001

zánik funkce: 13. 2. 2004

Nad dálnicí 1323, Praha 5, Česká republika

Mgr. Tomáš Květák r.č. 531230/0020

člen

První vztah: 4. 9. 2001 - Poslední vztah: 5. 6. 2002

vznik členství: 6. 12. 2000

zánik členství: 15. 5. 2001

Pod Vyšehradem 104/1, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Pavel Pavlousek CSc.

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 9. 2001 - Poslední vztah: 5. 6. 2002

vznik členství: 6. 12. 2000

zánik členství: 15. 5. 2001

vznik funkce: 6. 12. 2000

zánik funkce: 15. 5. 2001

Pod Bruskou 3, Praha 1, 110 00, Česká republika

Mgr. Tomáš Květák r.č. 531230/0020

člen

První vztah: 29. 9. 2000 - Poslední vztah: 4. 9. 2001

zánik členství: 6. 12. 2000

Pod Vyšehradem 104/1, Praha 4, Česká republika

Ing. Pavel Pavlousek CSc.

předseda představenstva

První vztah: 26. 4. 1999 - Poslední vztah: 4. 9. 2001

zánik členství: 6. 12. 2000

zánik funkce: 6. 12. 2000

Pod Bruskou 3, Praha 1, Česká republika

Ing. Zbyněk Pražák

člen

První vztah: 26. 4. 1999 - Poslední vztah: 4. 9. 2001

zánik členství: 6. 12. 2000

nám Msgre.Šrámka 5/1826, Ostrava, Česká republika

Mgr. Tomáš Květák r.č. 531230/0020

člen

První vztah: 26. 4. 1999 - Poslední vztah: 29. 9. 2000

1. máje 281, Kroměříž, Česká republika

Ing. Pavel Pavlousek SCs

člen představenstva

První vztah: 18. 2. 1998 - Poslední vztah: 26. 4. 1999

Pod Bruskou 3, Praha 1, Česká republika

Doc. Ing. Petr Wolf CSc

předseda

První vztah: 18. 2. 1998 - Poslední vztah: 26. 4. 1999

Závišova 4, Ostrava, Česká republika

Dr. RNDr. Lubomír Smutný

člen

První vztah: 18. 2. 1998 - Poslední vztah: 26. 4. 1999

SPB 447, Ostrava, Česká republika

Ing. Vladimír Dlouhý

člen

První vztah: 10. 7. 1997 - Poslední vztah: 18. 2. 1998

Čerchovská 5, Praha 2, Česká republika

Ing. Pavel Pavlousek SCs

Místopředseda představenstva

První vztah: 10. 7. 1997 - Poslední vztah: 18. 2. 1998

Pod Bruskou 3, Praha 1, Česká republika

Ing, Fredinand Gottmann

člen

První vztah: 10. 7. 1997 - Poslední vztah: 18. 2. 1998

Jana Želivksého 2, Praha 3, Česká republika

Ing. Viktor König

předseda

První vztah: 10. 7. 1997 - Poslední vztah: 18. 2. 1998

Břidlicová 33, Plzeň, 317 01, Česká republika

Mgr. Petr Eliáš

člen

První vztah: 18. 11. 1996 - Poslední vztah: 18. 2. 1998

Hořátevská 2008, Nymburk, Česká republika

Ing. Viktor König

člen

První vztah: 18. 11. 1996 - Poslední vztah: 10. 7. 1997

Břidlicová 33, Plzeň, 317 01, Česká republika

JUDr. Jiří Bainhofer

člen

První vztah: 1. 2. 1996 - Poslední vztah: 10. 7. 1997

Amforova 1894, Praha 5, Česká republika

Ing. Jiřina Vlková

člen

První vztah: 11. 4. 1994 - Poslední vztah: 18. 11. 1996

Pod višňovkou 1370, Praha 4, Česká republika

Ing. Zdenněk Malkovský

člen

První vztah: 11. 4. 1994 - Poslední vztah: 18. 11. 1996

K Brusce 7, Praha 6, Česká republika

Ing. Jiří Radosta

člen

První vztah: 11. 4. 1994 - Poslední vztah: 18. 11. 1996

Chelčického 16, Karlovy Vary, Česká republika

Ing. Pavel Stejskal

člen

První vztah: 11. 4. 1994 - Poslední vztah: 1. 2. 1996

Vyžlovská 2242, Praha 10, Česká republika

Ing. Michal Karel

Člen představenstva

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 11. 4. 1994

Matoušova 14, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Pavel Pavlousek CSc.

Člen představenstva

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 10. 7. 1997

Pod Bruskou 147/3, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Libor Mareš

Člen představenstva

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 11. 4. 1994

Černokostelecká 58, Praha 10, 100 00, Česká republika

Za společnost jednají alespoň dva členové představenstva společně.

od 24. 7. 2014

Jménem společnosti jedná vůči třetím osobán, před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se společnosti představenstvo. za představenstvo jedná jménem společnosti navenek předseda představenstva a další člen představenstva nebo místo předseda představenstva a další člen představenstva společně.

do 24. 7. 2014 od 24. 11. 2004

Jménem společnosti jsou oprávněni jednat vždy nejméně dva členové představenstva společně, nebo prokurista.

do 24. 11. 2004 od 8. 8. 2002

Jménem společnosti jsou oprávněni jednat všichni členové představenstva společně, nebo předseda představenstva a jeden člen představenstva vždy společně.

do 8. 8. 2002 od 4. 9. 2001

Jménem společnosti jsou oprávněni jednat všichni členové představenstva společně, nebo kteříkoliv dva členové představenstva vždy společně.

do 4. 9. 2001 od 26. 4. 1999

Způsob jednání jménem společnosti d: jménem společnosti jednají nejméně dva členové představenstva, a to buď : - předseda a místopředseda - předseda a jeden člen představenstva - místopředseda a jeden člen představentva, nebo jeden člen představentva, který je k tomu písemně zmocněn.

do 18. 2. 1998 od 18. 2. 1998

Způsob jednání jménem společnosti : Jménem společnosti jsou oprávněni jednat všichni členové představenstva společně, nebo předseda představenstva samostatně, nebo dva zbývající členové představenstva vždy společně.

do 26. 4. 1999 od 18. 2. 1998

Společnost zastupují vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu nejméně dva členové předsta- venstva, a to buď předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn.

do 18. 2. 1998 od 11. 4. 1994

Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenst- va, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně po- věřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka spo- lečnosti.

do 11. 4. 1994 od 1. 5. 1992

Další vztahy firmy VÚKV a.s.

Historické vztahy

Ing. Libor Mareš

První vztah: 4. 9. 2001 - Poslední vztah: 26. 2. 2003

Černokostelecká 58, Praha 10, Česká republika

Ing. Libor Mareš

První vztah: 11. 4. 1994 - Poslední vztah: 7. 12. 2000

Černokostelecká 58, Praha 10, Česká republika

Ing. Michal Karel

První vztah: 11. 4. 1994 - Poslední vztah: 10. 7. 1997

Matoušova 14, Praha 5, Česká republika

Akcionáři

Skoda B.V.

Strawinskylaan 933, Nizozemské království, Amsterdam

od 6. 11. 2021

Skoda B.V.

Strawinskylaan 933, Nizozemské království, Amsterdam

do 6. 11. 2021 od 9. 9. 2021

PPF IndustryCo B.V.

Strawinskylaan 933, Nizozemské království, Amsterdam

do 9. 9. 2021 od 22. 8. 2020

PPF Beer Topholdco B.V.

Strawinskylaan 933, Nizozemské království, Amsterdam

do 22. 8. 2020 od 3. 5. 2018

CEIL (CENTRAL EUROPE INDUSTRIES) LTD

6 Karaiskaki, Kyperská republika, 3032 Limassol, City House

do 3. 5. 2018 od 17. 8. 2017

FLEXAGON LIMITED

City House, Karaiskakis 6, Kyperská republika, Limassol, 3032

do 17. 8. 2017 od 13. 1. 2017

CEIL (CENTRAL EUROPE INDUSTRIES) LTD

Kyperská republika

do 13. 1. 2017 od 21. 1. 2014

SKODA INDUSTRY (EUROPE) LTD.

Kyperská republika

do 21. 1. 2014 od 6. 8. 2012

SKODA INDUSTRY (EUROPE) LTD.

Kyperská republika

do 6. 8. 2012 od 19. 5. 2011

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 24. 2. 1993

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
  • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
  • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
  • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
  • Testování, měření, analýzy a kontroly
  • Poskytování technických služeb
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 24. 2. 1993
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).