Hlavní navigace

Vykáň, a.s.

Firma Vykáň, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1900, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 21 690 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

46356193

Sídlo:

Vykáň 38, 289 15

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

28. 12. 1992

DIČ:

CZ46356193

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 6 - 9 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
011 Pěstování plodin jiných než trvalých
28300 Výroba zemědělských a lesnických strojů
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
49410 Silniční nákladní doprava

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1900, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Vykáň, a.s od 23. 3. 1993

Právní forma

Akciová společnost od 23. 3. 1993

adresa

38
Vykáň 28915 od 4. 11. 2016

adresa

Vykáň 38, Kounice 28915 do 4. 11. 2016 od 10. 1. 1997

adresa

Vykáň, okres
Nymburk do 10. 1. 1997 od 23. 3. 1993

Předmět podnikání

zednictví od 23. 12. 2009

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně od 23. 12. 2009

opravy silničních vozidel od 23. 12. 2009

malířství, lakýrnictví a natěračství od 23. 12. 2009

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 23. 12. 2009

opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů od 23. 12. 2009

Opravy motorových vozidel. do 23. 12. 2009 od 10. 1. 1997

Opravy ostatních dopravních prostředků. do 23. 12. 2009 od 10. 1. 1997

Výroba a opravy zemědělských strojů. do 23. 12. 2009 od 8. 6. 1994

Rostlinná a živočišná výroba do 23. 12. 2009 od 23. 3. 1993

Zednictví do 23. 12. 2009 od 23. 3. 1993

Truhlářství do 23. 12. 2009 od 23. 3. 1993

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 23. 12. 2009 od 23. 3. 1993

Montáže a opravy technologických zařízení pro zemědělskou výrobu, s výjimkou elektrických částí. do 23. 12. 2009 od 23. 3. 1993

Natěračské práce do 23. 12. 2009 od 23. 3. 1993

Silniční motorová doprava do 23. 12. 2009 od 23. 3. 1993

Hostinská činnost do 23. 12. 2009 od 23. 3. 1993

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti přijala dne 21.11.2017 rozhodnutí o schválení nuceného přechodu účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře v tomto znění: Valná hromada tímto v souladu s § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích: 1. určuje, že hlavním akcionářem obchodní společnosti Vykáň, a.s, IČO 463 56 193, se sídlem č.p. 38, 289 15 Vykáň, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1900 (dále jen Společnost), je v souladu s § 375 zákona o obc hodních korporacích Ing. Luboš Pokorný, nar. 27.05.1970, bytem Pražská 45, Poděbrady I, 290 01 Poděbrady (dále jen Hlavní akcionář), který je vlastníkem 2.069 ks (slovy: dva tisíce šedesát devět kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné ak cie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) v listinné podobě, se kterými je spojeno celkem 2.069 (slovy: dva tisíce šedesát devět) hlasů na valné hromadě, tj. který vlastní ve společnosti účastnické cenné papíry, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání řádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % (devadesát procent) základního kapitálu společnosti a je s nimi spojen více než 90% (devadesátiprocentní) podíl na hlasovacích právec h ve společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno dne 20.9.2017 představenstvu společnosti s tím, že hlavní akcionář k tomuto dni byl a v den konání valné hromady je řádně zapsán v seznamu akcionářů, který vede společnost. Hlavní akcionář je vlastníkem kmenových akcií Společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 20.690.000,- Kč (slovy: dvacet milionů šest set devadesát tisíc korun českých), což představuje podíl 95,39 % (slovy: devadesát pět celých a třicet devět setin procent) na základním kapitálu Společnosti a hlasovacích právech. Pan Ing. Luboš Pokorný je tedy jako hlavní akcionář oprávněnou osobou vykonat právo nuceného přechodu účastenských cenných papírů vydaných Společností na něj jako na hlavního akcionáře dle § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích. 2. rozhoduje ve smyslu § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem ostatním akciím Společnosti, tj. kmenovým akciím na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) za kus, v listinné pod obě ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, tj. na Ing. Luboše Pokorného, nar. 27.05.1970, bytem Pražská 45, Poděbrady I, 290 01 Poděbrady. Vlastnické právo k akciím Společnosti ostatních akcionářů odli šných od Hlavního akcionáře přejde na Hlavního akcionáře ve smyslu ust. § 385 zákona o obchodních korporacích uplynutím jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení o přechodu akcií Společnosti na Hlavního akcionáře do obchodního rejstříku (dál e jen Den přechodu akcií). 3. určuje, že Hlavní akcionář poskytne všem ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 10.172,- Kč (slovy: deset tisíc sto sedmdesát dva korun českých) za každou kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 10.000 (deset tisíc korun českých) v lis tinné podobě vydanou Společností. Přiměřenost výše protiplnění je v souladu s § 376 zákona o obchodních korporacích doložena znaleckým posudkem č. 194-19/2017 ze dne 27.8.2017 vypracovaným znalkyní Ing. Lenkou Tůmovou, znalcem v oboru ekonomika, ceny a od hady, specializace oceňování podniků, jmenovaným rozhodnutím Krajského soudu v Praze, dne 29.6.2010, pod č. spr. 4117/2009, bytem Nad Okrouhlíkem 2372/14, Praha 8. Znalecký posudek byl zpracován k rozhodnému datu ocenění 30.6.2017 a znalcem potvrzen ke dn i 27.8.2017 (Znalecký posudek tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu). Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal hlavní akcionář společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČ: 45244782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B , vložka 1171, jakožto pověřené osobě dle § 378 zákona o obchodních korporacích. Hlavní akcionář osvědčil předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění před konáním řádné valné hromady potvrzením společnosti Česká spořitelna, a.s. 4. schvaluje, že stanovené protiplnění bude poskytnuto dle ust. § 378 zákona o obchodních korporacích dosavadním vlastníkům akcií, osobou odlišnou od Hlavního akcionáře, tj. Pověřenou osobou ve smyslu ust. § 378 zákona o obchodních korporacích, tj. Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČ: 45244782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1171, která je bankou s bankovní licencí udělenou Českou národní bankou, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 (patnácti) kalendářních dnů po splnění podmínek dle ust. § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, tedy po dni, ve kterém akcie dosavadních vlastníků akcií budou předány Společnosti dle ust. § 387 zákona o obchodních ko rporacích. Pověřená osoba poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem akcií Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo - ve smyslu ust. § 389 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. V souladu s ust. § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích bude ve stejné lhůtě oprávněným osobám vyplacen i úrok ve výš i obvyklých úroků podle § 1802 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přirůstající ode dne, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k akciím, tedy akciím menšinových akcionářů, na Hlavního akcionáře. Protiplnění bude dosavadním vlastníkům akcií vyplaceno bezhotovostním převodem na bankovní účet, který bude dosavadním vlastníkem akcií sdělen při předání akcií Společnosti. 5. informuje, že veřejná listina - notářský zápis, který osvědčuje přijetí usnesení řádné valné hromady ze dne 21.11.2017, bude po jeho zhotovení v souladu s § 384 odst. 1 zákona o obchodních korporacích uložen k nahlédnutí v sídle společnosti, a to vždy od pondělí do čtvrtka od 9.00 do 12.00 hodin. 6. určuje, že dosavadní vlastníci akcií, odlišní od Hlavního akcionáře, předloží své listinné akcie k převzetí Společností, v řádné lhůtě podle ust. 387 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, tedy do 30 (třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva, v sí dle Společnosti na adrese č.p. 38, 289 15 Vykáň v pracovních dnech v době od 7.00 do 15.00 hodin. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií tyto akcie do 1 (jednoho) měsíce po přechodu vlastnického práva, bude Společností stanovena dodatečná lhůta pro předl ožení akcií, která nebude kratší než 14 (čtrnáct) dnů. Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od Hlavního akcionáře, kteří nepředloží své akcie v rámci řádné lhůty, předloží své akcie k převzetí Společností v dodatečné lhůtě podle ust. 387 odst. 2 zákona o ob chodních korporacích, v sídle Společnosti na adrese č.p. 38, 289 15 Vykáň v pracovních dnech v době od 7.00 do 15.00 hodin. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií své akcie ani v této dodatečné lhůtě, bude Společnost postupovat podle § 346 odst. 1 věty p rvní zákona o obchodních korporacích, tj. prohlásí akcie za neplatné. 7. konstatuje, že vrácené účastnické cenné papíry v souladu s § 387 odst. 3 zákona o obchodních korporacích předá společnost bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři. Za účastnické cenné papíry prohlášené za neplatné vydá společnost v souladu s § 387 ods t. 4 zákona o obchodních korporacích bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři nové účastnické cenné papíry stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty. od 21. 11. 2017

Právní forma : akciová společnost do 8. 6. 1994 od 23. 3. 1993

Kapitál

Základní kapitál

vklad 21 690 000 Kč

od 8. 6. 1994

Základní kapitál

vklad 23 390 000 Kč

do 8. 6. 1994 od 23. 3. 1993
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 2 169 od 25. 10. 2018
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 2 169 do 25. 10. 2018 od 2. 7. 2014
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 2 169 do 2. 7. 2014 od 8. 6. 1994
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 2 339 do 8. 6. 1994 od 23. 3. 1993

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Radek Holub

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 10. 2018

vznik členství: 24. 6. 2015

Dr. Horákové 301/43, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Růžena Pokorná

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 2. 2017

vznik členství: 30. 6. 2014

Na Chmelnici 276/3, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Miloš Papírník

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 2015

vznik členství: 30. 6. 2014

vznik funkce: 24. 6. 2015

Sadová 2109, Nymburk, 288 02, Česká republika

Historické vztahy

Růžena Pokorná

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 2015 - Poslední vztah: 3. 2. 2017

vznik členství: 30. 6. 2014

Palackého 208/45, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Růžena Pokorná

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 2015 - Poslední vztah: 3. 2. 2017

vznik členství: 30. 6. 2014

Palackého 208/45, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Radek Holub

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 2015 - Poslední vztah: 6. 10. 2018

vznik členství: 24. 6. 2015

Revoluční 674, Velký Osek, 281 51, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Radek Holub

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 2015 - Poslední vztah: 6. 10. 2018

vznik členství: 24. 6. 2015

Revoluční 674, Velký Osek, 281 51, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Miloš Papírník

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 2. 2010 - Poslední vztah: 13. 8. 2015

vznik členství: 29. 6. 2009

zánik členství: 30. 6. 2014

vznik funkce: 29. 6. 2009

zánik funkce: 30. 6. 2014

Sadová 2115, Nymburk, 288 02, Česká republika

Růžena Pokorná

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 2. 2010 - Poslední vztah: 10. 2. 2010

vznik členství: 30. 9. 1998

zánik členství: 20. 11. 2000

Palackého 208/45, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Růžena Pokorná

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 2. 2010 - Poslední vztah: 10. 2. 2010

vznik členství: 30. 9. 1998

zánik členství: 20. 11. 2000

Palackého 208/45, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Josef Kubín

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 2. 2010 - Poslední vztah: 10. 2. 2010

vznik členství: 30. 9. 1998

zánik členství: 20. 11. 2000

Jandova 756, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Josef Kubín

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 2. 2010 - Poslední vztah: 10. 2. 2010

vznik členství: 30. 9. 1998

zánik členství: 20. 11. 2000

Jandova 756, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Růžena Pokorná

člen

První vztah: 1. 8. 2007 - Poslední vztah: 10. 2. 2010

Palackého 208, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Miloš Papírník

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 9. 2006 - Poslední vztah: 10. 2. 2010

vznik členství: 30. 6. 2006

zánik členství: 29. 6. 2009

vznik funkce: 30. 6. 2006

zánik funkce: 29. 6. 2009

Sadová 2115, Nymburk, 288 02, Česká republika

Josef Kubín

člen

První vztah: 16. 2. 1999 - Poslední vztah: 10. 2. 2010

Jandova 756, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Růžena Pokorná

člen

První vztah: 16. 2. 1999 - Poslední vztah: 1. 8. 2007

Jandova 756, Poděbrady, 290 01, Česká republika

JUDr. Zdeněk Černý

Předseda

První vztah: 16. 2. 1999 - Poslední vztah: 4. 9. 2006

zánik členství: 30. 6. 2006

zánik funkce: 30. 6. 2006

Hořátevská 2009, Nymburk, 288 02, Česká republika

JUDr. Josef Vostárek

Předseda

První vztah: 13. 3. 1997 - Poslední vztah: 16. 2. 1999

Sartoriova 16/6, Praha 6, Česká republika

ing. Bořivoj Frýbert

První vztah: 10. 1. 1997 - Poslední vztah: 16. 2. 1999

Kroftova 9, Praha 5, Česká republika

Ing. Petr Veselý

První vztah: 10. 1. 1997 - Poslední vztah: 16. 2. 1999

Kounice 120, Česká republika

JUDr. Jiří Vostárek

Předseda

První vztah: 10. 1. 1997 - Poslední vztah: 13. 3. 1997

Sartoriova 16/6, Praha 6, Česká republika

JUDr. Michaela Strnadová

Člen

První vztah: 1. 2. 1996 - Poslední vztah: 10. 1. 1997

Žižkovo nám. 44, Třeboň, Česká republika

Jiří Veselý

Člen

První vztah: 1. 2. 1996 - Poslední vztah: 10. 1. 1997

Vykáň 129, Česká republika

JUDr. Jiří Teryngl

Předseda

První vztah: 1. 2. 1996 - Poslední vztah: 10. 1. 1997

U plynárny 71, Praha 4, Česká republika

Miroslav Drábek

člen

První vztah: 8. 6. 1994 - Poslední vztah: 1. 2. 1996

Kounice 122, 289 15, Česká republika

Josef Bendl

člen

První vztah: 23. 3. 1993 - Poslední vztah: 1. 2. 1996

Vykáň 14, Vykaň, Česká republika

Ing. František Pospíšil

člen

První vztah: 23. 3. 1993 - Poslední vztah: 1. 2. 1996

Levského 3206, Praha -Modřany, Česká republika

Anna Kadeřávková

člen

První vztah: 23. 3. 1993 - Poslední vztah: 1. 2. 1996

Vykáň 5, Vykaň, Česká republika

Anna Musilová

člen

První vztah: 23. 3. 1993 - Poslední vztah: 8. 6. 1994

Pod Homolkou 167/23, Praha 5 Motol, Česká republika

člen: Ing. František Pospíšil, Leveského 3206 Praha - Modřany. člen Josef Procházka Černíky 8

do 1. 2. 1996 od 23. 3. 1993

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Tomáš Pokorný

člen představenstva

První vztah: 20. 5. 2018

vznik členství: 30. 6. 2014

Na Zámostí 51/8, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Vladimír Pokorný

předseda představenstva

První vztah: 4. 2. 2017

vznik členství: 30. 6. 2014

vznik funkce: 30. 6. 2014

Na Chmelnici 276/3, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Luboš Pokorný

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 8. 2015

vznik členství: 30. 6. 2014

vznik funkce: 30. 6. 2014

Pražská 45, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Vladimír Pokorný

předseda představenstva

První vztah: 13. 8. 2015 - Poslední vztah: 4. 2. 2017

vznik členství: 30. 6. 2014

vznik funkce: 30. 6. 2014

Palackého 208/45, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Vladimír Pokorný

předseda představenstva

První vztah: 13. 8. 2015 - Poslední vztah: 4. 2. 2017

vznik členství: 30. 6. 2014

vznik funkce: 30. 6. 2014

Palackého 208/45, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Tomáš Pokorný

člen představenstva

První vztah: 13. 8. 2015 - Poslední vztah: 20. 5. 2018

vznik členství: 30. 6. 2014

Palackého 208/45, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Tomáš Pokorný

člen představenstva

První vztah: 13. 8. 2015 - Poslední vztah: 20. 5. 2018

vznik členství: 30. 6. 2014

Palackého 208/45, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Tomáš Pokorný

člen představenstva

První vztah: 10. 2. 2010 - Poslední vztah: 10. 2. 2010

vznik členství: 1. 7. 2004

zánik členství: 29. 6. 2009

Palackého 208/45, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Vladimír Pokorný

předseda představenstva

První vztah: 10. 2. 2010 - Poslední vztah: 13. 8. 2015

vznik členství: 29. 6. 2009

zánik členství: 30. 6. 2014

vznik funkce: 29. 6. 2009

zánik funkce: 30. 6. 2014

Palackého 208/45, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Vladimír Pokorný

předseda představenstva

První vztah: 10. 2. 2010 - Poslední vztah: 10. 2. 2010

vznik členství: 30. 9. 1998

zánik členství: 20. 11. 2000

vznik funkce: 30. 9. 1998

zánik funkce: 20. 11. 2000

Palackého 208/45, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Ing. Luboš Pokorný

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 2. 2010 - Poslední vztah: 13. 8. 2015

vznik členství: 29. 6. 2009

zánik členství: 30. 6. 2014

vznik funkce: 29. 6. 2009

zánik funkce: 30. 6. 2014

Pražská 45, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Ing. Luboš Pokorný

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 2. 2010 - Poslední vztah: 10. 2. 2010

vznik členství: 30. 9. 1998

zánik členství: 20. 11. 2000

vznik funkce: 30. 9. 1998

zánik funkce: 20. 11. 2000

Pražská 45, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Tomáš Pokorný

člen představenstva

První vztah: 10. 2. 2010 - Poslední vztah: 13. 8. 2015

vznik členství: 29. 6. 2009

zánik členství: 30. 6. 2014

zánik funkce: 30. 6. 2014

Palackého 208/45, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Luboš Pokorný

Místopředseda představenstva

První vztah: 1. 8. 2007 - Poslední vztah: 10. 2. 2010

Pražská 45, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Vladimír Pokorný

Předseda představenstva

První vztah: 1. 8. 2007 - Poslední vztah: 10. 2. 2010

Palackého 208, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Václava Říhová

Člen představenstva

První vztah: 16. 2. 1999 - Poslední vztah: 24. 1. 2000

Polní 1392, Nymburk, 288 02, Česká republika

Tomáš Pokorný

Člen představenstva

První vztah: 16. 2. 1999 - Poslední vztah: 10. 2. 2010

Palackého 208, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Luboš Pokorný

Místopředseda představenstva

První vztah: 16. 2. 1999 - Poslední vztah: 1. 8. 2007

Jandova 756, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Vladimír Pokorný

Předseda představenstva

První vztah: 16. 2. 1999 - Poslední vztah: 1. 8. 2007

Jandova 756, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Simona Pokorná

Člen představenstva

První vztah: 16. 2. 1999 - Poslední vztah: 24. 1. 2000

Palackého 208, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Ing. Dalimil Vítek

Místopředseda představenstva

První vztah: 13. 3. 1997 - Poslední vztah: 16. 2. 1999

Malkovského 599, Praha 9, Česká republika

Ing. Vladimír Nešpůrek

Člen představenstva

První vztah: 10. 1. 1997 - Poslední vztah: 16. 2. 1999

Kounice 15, Česká republika

ing. Tomáš Reichl

Předseda představenstva

První vztah: 10. 1. 1997 - Poslední vztah: 16. 2. 1999

Rooseweltova 16, Praha 6, Česká republika

ing. Miroslav Amsler

Člen představenstva

První vztah: 10. 1. 1997 - Poslední vztah: 16. 2. 1999

Učitelská 56, Praha 8, Česká republika

Jiří Veselý

Člen představenstva

První vztah: 10. 1. 1997 - Poslední vztah: 16. 2. 1999

Vykáň 129, Česká republika

ing. Dalibor Vítek

Místopředseda představenstva

První vztah: 10. 1. 1997 - Poslední vztah: 13. 3. 1997

Malkovského 599, Praha 9, Česká republika

Ing. Vladimír Nešpůrek

Předseda představenstva

První vztah: 1. 2. 1996 - Poslední vztah: 10. 1. 1997

Kounice 15, Česká republika

ing. Pavel Touš

Člen představenstva

První vztah: 1. 2. 1996 - Poslední vztah: 10. 1. 1997

Stratov 121, Česká republika

Ing. Vladimír Nešpůrek

Předseda představenstva

První vztah: 1. 2. 1996 - Poslední vztah: 1. 2. 1996

Lysá n.L. do 1. 2. 1996 od 1. 2. 1996

Kounice 15, Česká republika

Stanislav Ježek

Člen představenstva

První vztah: 1. 2. 1996 - Poslední vztah: 10. 1. 1997

U Křížku 1478, Lysá nad Labem, Česká republika

Ing. Jan Jakubec

Místopředseda představenstva

První vztah: 1. 2. 1996 - Poslední vztah: 10. 1. 1997

Plzeňská 4, Praha 5, Česká republika

Vladislava Toušová

Místopředseda představenstva

První vztah: 1. 2. 1996 - Poslední vztah: 10. 1. 1997

Stratov 121, Česká republika

Ing. Petr Veselý

člen

První vztah: 23. 3. 1993 - Poslední vztah: 1. 2. 1996

Kounice 120, Kounice, Česká republika

Jiří Veselý

člen

První vztah: 23. 3. 1993 - Poslední vztah: 1. 2. 1996

Vykáň 129, Vykáň, Česká republika

Josef Němec

člen

První vztah: 23. 3. 1993 - Poslední vztah: 1. 2. 1996

Rokycanova 1292, Český Brod, Česká republika

Jaroslava Rašovcová

člen

První vztah: 23. 3. 1993 - Poslední vztah: 1. 2. 1996

Smrkovská 209, Mukařov, Česká republika

Ing. Jan Jakubec

člen

První vztah: 23. 3. 1993 - Poslední vztah: 1. 2. 1996

Plzeňská 4, Praha 5, Česká republika

Josef Miltner

člen

První vztah: 23. 3. 1993 - Poslední vztah: 1. 2. 1996

Černíky 25, Černíky, Česká republika

Ing. Vladimír Nešpůrek

člen

První vztah: 23. 3. 1993 - Poslední vztah: 1. 2. 1996

Máchova, 1 526, Česká republika

Vladimír Hamták

člen

První vztah: 23. 3. 1993 - Poslední vztah: 1. 2. 1996

Kounice 240, Kounice, Česká republika

Karel Březina

člen

První vztah: 23. 3. 1993 - Poslední vztah: 1. 2. 1996

Mstětická 102, Čelákovice, Česká republika

Jménem společnosti je oprávněn jednat každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k názvu společnosti, připojí svůj podpis samostatně vždy jeden z členů představenstva.

od 24. 1. 2000

Za společnost jedná navenek předseda představenstva, v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva, případně člen představenstva pověřený k tomu písemnou plnou mocí. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně předseda představenstva, či společně místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který byl k tomu představenstvem písemně pověřen. Podepisování se děje tak, že k vypsanému obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

do 24. 1. 2000 od 10. 1. 1997

Za společnost jedná představenstvo. Podepisuje samostatně předseda představenstva, nebo společně nejméně dva členové představenstva, nebo pověřený pracovník na základě plné moci.

do 10. 1. 1997 od 1. 2. 1996

Za společnost jedná představenstvo. Podepisuje samostatně předseda představenstva, místopředseda představenstva a ředitel společnosti, pokud je současně členem představenstva. Pověřený člen představenstva pode- pisuje na základě plné moci.

do 1. 2. 1996 od 8. 6. 1994

Způsob jednání za společnost : Jménem společnosti je oprávněn jednat samostatně předseda představenstva Ing. Jan Jakubec, místopředseda a ředitel Ing. Vladimír Nešpůrek a pověřený člen představenstva Josef Němec. Podepisování za společnost se děje tak, že k uvedení jména a sídla společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda a ředitel společnosti a pověřený člen představenstva.

do 8. 6. 1994 od 23. 3. 1993

Další vztahy firmy Vykáň, a.s.

Historické vztahy

Ing. Luboš Pokorný

První vztah: 2. 10. 2018 - Poslední vztah: 21. 9. 2019

Pražská 45, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Akcionáři

Ing. LUBOŠ POKORNÝ

Pražská 45, Česká republika, Poděbrady, 290 01

do 21. 9. 2019 od 2. 10. 2018

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 23. 3. 1993

Živnosti

Opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 17. 6. 1996
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Výroba strojů a zařízení
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Projektování pozemkových úprav
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Překladatelská a tlumočnická činnost
 • Poskytování technických služeb
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 23. 3. 1993
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 23. 3. 1993
Malířství, lakýrnictví a natěračství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 23. 3. 1993
Zednictví
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 23. 3. 1993
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 23. 3. 1993

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).