Hlavní navigace

Zákon o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (úplné znění)

Předpis č. 273/1996 Sb.

Znění od 1. 1. 2015

273/1996 Sb. Zákon o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

273

ZÁKON

ze dne 11. října 1996

o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

(1) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") je ústředním orgánem státní správy pro podporu a ochranu hospodářské soutěže proti jejímu nedovolenému omezování.

(2) Sídlem Úřadu je Brno.

(3) V čele Úřadu je předseda, kterého na návrh vlády jmenuje1) prezident republiky. Nikdo nemůže být jmenován do funkce předsedy Úřadu více než dvakrát.

(3) V čele Úřadu je předseda, kterého jmenuje a odvolává na návrh vlády prezident republiky. Nikdo nemůže být jmenován do funkce předsedy Úřadu více než dvakrát. Předseda Úřadu se považuje za služební orgán podle zákona o státní službě.

(4) S funkcí předsedy Úřadu je neslučitelné členství v politické straně nebo v politickém hnutí.

(5) Funkční období předsedy Úřadu je 6 let.

(6) Prezident republiky může odvolat předsedu Úřadu na návrh vlády. Předseda Úřadu se může této funkce vzdát.

(6) Předseda Úřadu se může své funkce vzdát.

(7) Výkon funkce předsedy Úřadu končí

a) dnem bezprostředně následujícím po dni doručení písemně vyhotoveného odvolání z funkce nebo písemně učiněného vzdání se funkce anebo pozdějším dnem uvedeným v doručeném odvolání nebo vzdání se funkce,

a) dnem bezprostředně následujícím po dni doručení písemně vyhotoveného rozhodnutí o odvolání z funkce nebo písemně učiněného vzdání se funkce anebo pozdějším dnem uvedeným v doručeném rozhodnutí o odvolání nebo vzdání se funkce,

b) uplynutím jeho funkčního období,

c) dnem nabytí právní moci rozsudku, jímž byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jímž byla jeho způsobilost k právním úkonům omezena, nebo

d) dnem nabytí právní moci rozsudku, jímž byl odsouzen pro úmyslný trestný čin.

(8) Předsedu Úřadu lze odvolat z funkce, jen

a) nevykonává-li funkci po dobu delší než 6 měsíců, nebo

b) narušuje-li závažným způsobem důstojnost své funkce anebo narušuje-li nezávislost a nestrannost Úřadu.

(9) Předseda úřadu má nárok na plat, náhradu výdajů, naturální plnění, a nezůstane-li zaměstnancem Úřadu, i na odchodné jako prezident Nejvyššího kontrolního úřadu.

(10) Předsedu zastupují 3 místopředsedové, které jmenuje a odvolává předseda, přičemž určí pořadí jejich zastupování. Místopředsedové dále plní úkoly podle rozhodnutí předsedy. Místopředseda má nárok na plat, náhradu výdajů, naturální plnění, a nezůstane-li zaměstnancem Úřadu, i na odchodné jako viceprezident Nejvyššího kontrolního úřadu.

(11) Předseda Úřadu a místopředseda jsou oprávněni dávat státnímu zaměstnanci příkazy k výkonu státní služby podle zákona o státní službě.

§ 2

Úřad:

a) vytváří podmínky pro podporu a ochranu hospodářské soutěže,

b) vykonává dohled při zadávání veřejných zakázek,

c) vykonává další působnosti stanovené zvláštními zákony.

§ 3

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 187/1999 Sb. Čl. II

U předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který vykonává funkci ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, začíná běžet šestileté funkční období podle § 1 odst. 5 zákona č. 273/1996 Sb., ve znění tohoto zákona, dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Zeman v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.

1) § 27 odst. 4 zákoníku práce.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).