Hlavní navigace

Zákon o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách (úplné znění)

Předpis č. 280/1992 Sb.

Vyhlášené znění

280/1992 Sb. Zákon České národní rady o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách

280

ZÁKON

České národní rady

ze dne 28. dubna 1992

o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ

Základní ustanovení

§ 1

Tento zákon upravuje vznik, činnost a zánik resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven1) (dále jen "zaměstnanecká pojišťovna") a jejich vztah k Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky.2)

§ 2

Druhy zaměstnaneckých pojišťoven

(4) Další zaměstnaneckou pojišťovnou je pojišťovna s meziresortní a mezioborovou působností.

§ 3

Zřizovatel zaměstnanecké pojišťovny

Zaměstnaneckou pojišťovnu zřizuje na základě žádosti podnikatelských subjektů nebo příslušného ministerstva (dále jen "žadatel") svým rozhodnutím ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky (dále jen "zřizovatel").

§ 4

Podmínky vzniku zaměstnanecké pojišťovny

(1) Ke zřízení zaměstnanecké pojišťovny musí žadatel doložit

a) že zaměstnává nebo že organizace jím založené nebo zřízené, popřípadě jemu podléhající záměstnávají nejméně 20 000 zaměstnanců,

b) rozbor předpokládaných příjmů a výdajů zaměstnanecké pojišťovny; součástí rozboru je i pojistný plán,

c) závazek, že pokryje pořizovací náklady zaměstnanecké pojišťovny,

d) návrh statutu zaměstnanecké pojišťovny,

e) souhlas většiny zaměstnanců, který lze nahradit souhlasem příslušných odborových orgánů, je-li více než polovina zaměstnanců odborově organizována.

(2) Pokud žadatel nesplňuje podmínku stanovenou v odstavci 1 písm. a), lze z jedné poloviny doplnit stanovený počet registrovanými zájemci o zdravotní pojištění v příslušné zaměstnanecké pojišťovně mimo okruh svých zaměstnanců.

§ 5

Postavení zaměstnanecké pojišťovny

(1) Zaměstnanecká pojišťovna je právnickou osobou, v právních vztazích vystupuje svým jménem, může nabývat práv a povinností a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

(3) Zaměstnanecká pojišťovna se zapisuje do obchodního rejstříku.

§ 6

Zrušení zaměstnanecké pojišťovny

Zaměstnanecká pojišťovna se zrušuje

a) splynutím či sloučením se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky nebo jinou zaměstnaneckou pojišťovnou na základě dohody těchto zdravotních pojišťoven se souhlasem zřizovatele,

b) likvidací, po předchozím vyčerpání jiných opatření. Rozhodnutí o likvidaci musí obsahovat způsob převodu pojištěnců do Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky nebo jiné zaměstnanecké pojišťovny. Vypořádání majetku a závazků zaměstnanecké pojišťovny se řídí obecně závaznými právními předpisy.4)

§ 7

Osobní rozsah pojištění

Zaměstnanecká pojišťovna pojišťuje především zaměstnance, důchodce (bývalé zaměstnance) a jejich rodinné příslušníky těch zaměstnavatelských subjektů, které měly na zřízení této pojišťovny účast, a dále pojištěnce podle zvláštního zákona.3)

§ 8

Rozsah činnosti zaměstnanecké pojišťovny

(1) Zaměstnanecká pojišťovna poskytuje vedle všeobecného zdravotního pojištění i další smluvní zdravotní pojištění a připojištění přesahující rámec potřebné zdravotní péče5) pro okruh pojištěnců předem určený v pojistném plánu.

(2) Zaměstnanecká pojišťovna zprostředkovává úhrady za výkony závodní preventivní péče a specifické zdravotní péče zaměstnancům, u nichž charakter vykonávané práce vyžaduje zvýšenou zdravotní péči (dále jen "specifická zdravotní péče").

ČÁST DRUHÁ

Organizační struktura a orgány zaměstnanecké pojišťovny

§ 9

Organizační strukturu, postavení správní a dozorčí rady a ostatních orgánů zaměstnanecké pojišťovny upraví statut, který schvaluje zřizovatel.

§ 10

(1) Pojištěnci, zaměstnavatelé pojištěnců a stát jsou zastoupeni v orgánech zaměstnanecké pojišťovny každý jednou třetinou.

(2) Zástupci zaměstnavatelů a zástupci pojištěnců zaměstnanecké pojišťovny jsou voleni; způsob voleb stanoví volební řád příslušné zaměstnanecké pojišťovny.

(3) Zástupce státu jmenuje zřizovatel.

ČÁST TŘETÍ

Hospodaření zaměstnaneckých pojišťoven

§ 11

Majetek zaměstnanecké pojišťovny

Zaměstnanecká pojišťovna hospodaří s vlastním majetkem a vykonává právo hospodaření s majetkem jí svěřeným.

§ 12

Příjmy zaměstnanecké pojišťovny

(1) Příjmy zaměstnanecké pojišťovny zahrnují platby pojistného od pojištěnců, zaměstnavatelů pojištěnců a státu.

(2) Dalšími příjmy zaměstnanecké pojišťovny mohou být

a) příjmy od zaměstnavatelů, u nichž charakter vykonávané práce vyžaduje zvýšenou zdravotní péči o zaměstnance, a to na úhradu zdravotnických výkonů uvedených v § 8 odst. 2,

b) vlastní zdroje vytvořené využíváním fondů zaměstnanecké pojišťovny,

c) příjmy plynoucí z majetkových sankcí stanovených zvláštním zákonem,6)

d) dary a ostatní příjmy.

§ 13

Výdaje zaměstnanecké pojišťovny

(1) Výdaji zaměstnanecké pojišťovny jsou

a) platby za úhrady potřebné zdravotní péče,3)

b) platby jiným zdravotním pojišťovnám anebo jiným subjektům na základě smluv o finančním vypořádání plateb za zdravotní služby poskytnuté pojištěncům zaměstnanecké pojišťovny,

c) úhrady nákladů nutného neodkladného léčení v cizině minimálně v rozsahu, jaký bude hradit Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky,

d) úhrady nákladů na zajištění vlastní činnosti a provozu zaměstnanecké pojišťovny.

(2) Dalšími výdaji zaměstnanecké pojišťovny mohou být

a) platby za výkony závodní preventivní péče a specifické zdravotní péče,

b) příspěvky na výstavbu, modernizaci a rekonstrukci zdravotnických zařízení,

c) příspěvek na pořízení speciální zdravotnické techniky,

d) úhrady nákladů nad rámec potřebné zdravotní péče.

§ 14

Zaměstnanecká pojišťovna vytváří svůj vlastní účetní a informační systém, který musí navazovat na státní statistickou evidenci a respektovat požadavky průkaznosti.

§ 15

Pojistný plán

Zaměstnanecká pojišťovna je povinna prostřednictvím zřizovatele v termínech stanovených pro předkládání návrhů státního rozpočtu a státního závěrečného účtu předložit ministerstvu financí České republiky pojistný plán na následující kalendářní rok a dále bilanci a zprávu o výsledcích hospodaření za běžný kalendářní rok, ověřené auditorem.

§ 16

Fondy zaměstnanecké pojišťovny

(1) Zaměstnanecká pojišťovna vytváří a spravuje

a) základní fond zdravotního pojištění,

b) rezervní fond.

(2) Zaměstnanecká pojišťovna může vytvářet fond pro úhradu závodní preventivní a specifické zdravotní péče (§ 13 odst. 2), další účelové fondy a fondy připojištění podle rozhodnutí správní rady této pojišťovny.

(3) Zaměstnanecká pojišťovna je povinna zabezpečit oddělenou evidenci fondů a oddělenou evidenci majetku a používání prostředků.

(4) Způsob tvorby a použití fondů zaměstnanecké pojišťovny a uložení finančních, prostředků fondů stanoví ministerstvo financí České republiky vyhláškou.

§ 17

Základní fond zdravotního pojištění zaměstnanecké pojišťovny

(1) Základní fond zdravotního pojištění slouží k úhradě potřebné zdravotní péče. Je tvořen především platbami pojistného.

(2) Schodky vzniklé při hospodaření s tímto fondem jsou kryty finančními prostředky rezervního fondu.

§ 18

Rezervní fond zaměstnanecké pojišťovny

(1) Rezervní fond zaměstnanecké pojišťovny kryje neočekávané výkyvy ve spotřebě základního fondu zdravotního pojištění. Součástí rezervního fondu zaměstnanecké pojišťovny je její majetek.

(2) V případě vyčerpání jedné poloviny tohoto fondu je zaměstnanecká pojišťovna povinná předložit zřizovateli návrh opatření.

(3) Je-li vyčerpání fondu uvedené v odstavci 2 způsobeno nedostatky v hospodaření zaměstnanecké pojišťovny, rozhodne zřizovatel o dohledu nad dalším hospodařením zaměstnanecké pojišťovny, případně o dalších opatřeních k řešení vzniklých nedostatků.

§ 19

Nakládání s finančními prostředky

(1) Finanční prostředky vytvářené využíváním základního fondu zaměstnanecké pojišťovny a příjmy plynoucí z přirážek k pojistnému, pokut a poplatků z prodlení účtovaných touto pojišťovnou v oblasti všeobecného zdravotního pojištění je zaměstnanecká pojišťovna povinna použít na zlepšení zdravotní péče poskytované svým pojištěncům anebo navrhnout snížení sazby pojistného.

(2) Finanční prostředky základního a rezervního fondu zaměstnanecké pojišťovny musí být uloženy v tuzemské bance.7)

(3) Finanční prostředky dalších fondů nesmí zaměstnanecká pojišťovna uložit, převzít nebo investovat v zahraničí.

§ 20

Osvobození od daní

Platby pojistného, příjmy od zaměstnavatelů na úhradu plateb za výkony závodní preventivní péče a specifické zdravotní péče, příjmy plynoucí z přirážek k pojistnému, pokut, poplatků z prodlení podle zvláštního zákona,6) dary a příspěvky nepodléhají daňové povinnosti.

ČÁST ČTVRTÁ

Informační systém zaměstnanecké pojišťovny

§ 21

(1) Zaměstnanecká pojišťovna udržuje v provozu, aktualizuje a rozvíjí informační systémy ve všech svých organizačních složkách.

(2) Používání údajů informačního systému příslušné zaměstnanecké pojišťovny je výhradním právem této pojišťovny a informace, které jsou v informačním systému obsaženy, je možné poskytovat jen se souhlasem této pojišťovny a jejich smluvních partnerů, kterých se informace dotýkají. Informace, které se týkají jednotlivého pojištěnce, je možné poskytovat výhradně s jeho souhlasem.

(3) Poskytování údajů informačního systému se provádí na základě smlouvy. Pro řízení zdravotnictví poskytuje zaměstnanecká pojišťovna informace oprávněným orgánům státní správy bezplatně.

§ 22

Povinnost mlčenlivosti

Členové a náhradníci orgánů zaměstnanecké pojišťovny a její pracovníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu své funkce nebo zaměstnání, popřípadě v souvislosti s nimi. Tato povinnost trvá i po skončení jejich funkce nebo pracovněprávního vztahu k příslušné zaměstnanecké pojišťovně.

ČÁST PÁTÁ

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

§ 23

(1) Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky nebo zaměstnanecká pojišťovna je povinna v případě, že se u ní přihlásí ke všeobecnému zdravotnímu pojištění jako její pojištěnec fyzická osoba, které je poskytována potřebná zdravotní péče na základě zákona o všeobecném zdravotním pojištění,8) oznámit vznik tohoto pojistného vztahu do osmi dnů pojišťovně, u níž byla tato fyzická osoba zdravotně pojištěna.

(2) Vznikne-li nesplněním povinnosti podle odstavce 1 škoda, je zdravotní pojišťovna, která ji způsobila, povinna ji nahradit. Způsob náhrady této škody se řídí obecně závaznými právními předpisy.

§ 24

(1) Základní a rezervní fond zdravotního pojištění zaměstnanecké pojišťovny se nevytváří příděly ze státního rozpočtu České republiky.

(2) V roce 1992 musí žadatel pokrýt náklady na zřízení zaměstnanecké pojišťovny ze svého disponibilního zisku.

§ 25

Zaměstnanecká pojišťovna ministerstva vnitra České republiky může upravit ve svém statutu práva a povinnosti vyplývající z ustanovení § 4 a 10 tohoto zákona odchylně.

§ 26

(1) Orgány zaměstnanecké pojišťovny se ustaví do šesti měsíců ode dne jejího zřízení.

(2) Pro podrobnou úpravu ustavení orgánů zaměstnanecké pojišťovny ve statutu, úpravu jejich postavení, činnosti a stanovení délky jejich funkčního období se použijí přiměřeně ustanovení zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky.2)

§ 27

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1992, s výjimkou § 12 odst. 1 a § 17 odst. 1, ve věcech týkajících se placení pojistného a přirážek k pojistnému, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1993.

Burešová v. r.
Pithart v. r.

1) § 12 odst. 1 písm. b) zákona ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění.

2) Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky.

3) § 3 zákona ČNR č. 550/1991 Sb.

4) Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání.

5) § 2 zákona ČNR č. 550/1991 Sb.

6) Zákon ČNR č. 550/1991 Sb.

7) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách.

8) § 9 zákona ČNR č. 550/1991 Sb.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).