Hlavní navigace

Zákon o insolvenčních správcích - znění od 01. 08. 2013 (úplné znění)

Předpis č. 312/2006 Sb.

Znění od 1. 8. 2013

312/2006 Sb. Zákon o insolvenčních správcích

312

ZÁKON

ze dne 23. května 2006

o insolvenčních správcích

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

INSOLVENČNÍ SPRÁVCI

HLAVA PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon upravuje

a) vznik práva vykonávat činnost insolvenčního správce1),

b) seznam insolvenčních správců (dále jen "seznam"), údaje do něj zapisované, členění seznamu, jeho vedení a podmínky zápisu do seznamu,

c) činnost hostujícího insolvenčního správce.

c) činnost hostujícího insolvenčního správce,

d) dohled nad činností insolvenčního správce a hostujícího insolvenčního správce.

§ 2

Vymezení pojmů

(1) Insolvenčním správcem je fyzická osoba, která je oprávněna vykonávat činnost insolvenčního správce.

(2) Insolvenčním správcem je rovněž i veřejná obchodní společnost nebo zahraniční obchodní společnost nebo zahraniční sdružení, které poskytuje stejné záruky ručení společníků jako veřejná obchodní společnost, a je založená podle práva členského státu Evropské unie, členských států Dohody o evropském hospodářském prostoru (dále jen "zahraniční společnost") a která je oprávněna vykonávat činnost insolvenčního správce.

(3) Hostujícím insolvenčním správcem je státní příslušník členského státu Evropské unie, členských států Dohody o evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace (dále jen "členský stát"), který vykonává funkci insolvenčního správce v jiném členském státě a má v úmyslu dočasně nebo příležitostně vykonávat funkci insolvenčního správce na území České republiky a který je oprávněn vykonávat činnost insolvenčního správce.

(3) Hostujícím insolvenčním správcem je státní příslušník členského státu Evropské unie, členských států Dohody o evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace (dále jen „členský stát“), který vykonává činnost insolvenčního správce v jiném členském státě a má právo dočasně nebo příležitostně10) vykonávat činnost insolvenčního správce na území České republiky.

(4) Hostujícím insolvenčním správcem se dále rozumí i zahraniční společnost, která poskytuje stejné záruky ručení společníků jako veřejná obchodní společnost a která vykonává funkci insolvenčního správce v jiném členském státě a má v úmyslu dočasně nebo příležitostně vykonávat funkci insolvenčního správce na území České republiky a která je oprávněna vykonávat činnost insolvenčního správce.

(4) Hostujícím insolvenčním správcem se dále rozumí i zahraniční společnost, která poskytuje stejné záruky ručení společníků jako veřejná obchodní společnost a která vykonává činnost insolvenčního správce v jiném členském státě a má právo dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce na území České republiky.

§ 2a

Citlivá činnost

Za citlivou činnost podle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti se považuje výkon činnosti insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2.

HLAVA DRUHÁ

OPRÁVNĚNÍ VYKONÁVAT ČINNOST INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE

§ 3

Vznik práva vykonávat činnost insolvenčního správce

(1) Právo vykonávat činnost insolvenčního správce vzniká dnem nabytí právní moci

(1) Právo vykonávat činnost insolvenčního správce vzniká dnem nabytí právní moci povolení vykonávat činnost insolvenčního správce (dále jen „povolení“).

a) povolení vykonávat činnost insolvenčního správce (dále jen "povolení"), nebo

b) povolení hostujícího insolvenčního správce vykonávat činnost insolvenčního správce (dále jen "povolení hostujícího insolvenčního správce").

(2) Právo vykonávat funkci insolvenčního správce dlužníka, který je podle zvláštního právního předpisu finanční institucí se zvláštním režimem2) nebo obchodníkem s cennými papíry, centrálním depozitářem, provozovatelem vypořádacího systému, organizátorem trhu s investičními nástroji, investiční společností, investičním fondem penzijní společností nebo penzijním fondem, anebo dlužníkem, u něhož je bez dalšího přípustná reorganizace podle zvláštního zákona3), vzniká dnem nabytí právní moci zvláštního povolení nebo zvláštního povolení hostujícího insolvenčního správce.

(2) Právo vykonávat funkci insolvenčního správce dlužníka, který je podle zvláštního právního předpisu finanční institucí se zvláštním režimem2) nebo obchodníkem s cennými papíry, centrálním depozitářem, provozovatelem vypořádacího systému, organizátorem trhu s investičními nástroji, investiční společností, investičním fondem penzijní společností nebo penzijním fondem, anebo dlužníkem, u něhož je bez dalšího přípustná reorganizace podle zvláštního zákona3) bez ohledu na způsob řešení úpadku tohoto dlužníka, vzniká dnem nabytí právní moci zvláštního povolení.

(3) Veřejné obchodní společnosti dosud nezapsané v obchodním rejstříku vzniká právo podle odstavců 1 a 2 dnem zápisu veřejné obchodní společnosti, které bylo vydáno povolení nebo zvláštní povolení, do obchodního rejstříku.

Vydání povolení a zvláštního povolení

§ 4

Návrh fyzické osoby

(1) Návrh fyzické osoby na vydání povolení musí obsahovat

(1) Návrh fyzické osoby na vydání povolení nebo zvláštního povolení musí obsahovat

a) její jméno, popřípadě jména a příjmení, trvalý pobyt, rodné číslo, a nemá-li rodné číslo, datum narození,

a) její jméno, popřípadě jména, a příjmení, trvalý pobyt, a nemá-li trvalý pobyt, místo obvyklého pobytu (dále jen „trvalý pobyt“), státní občanství, místo narození, rodné číslo, a nemá-li rodné číslo, datum narození,

b) označení adresy, která má být jejím sídlem.

b) označení adresy, která má být jejím sídlem, a

c) evidenční číslo osvědčení o vykonání zkoušky insolvenčního správce nebo zvláštní zkoušky insolvenčního správce.

(2) K návrhu podle odstavce 1 musí být připojen

(2) K návrhu podle odstavce 1 se připojí

a) doklad prokazující splnění podmínky vzdělání podle § 6 odst. 1 písm. b),

b) doklad o složení zkoušky insolvenčního správce nebo rozdílové zkoušky insolvenčního správce,

b) doklad prokazující splnění podmínky pojištění odpovědnosti za škodu podle § 6 odst. 1 písm. f); to neplatí, jestliže je současně s návrhem na vydání povolení nebo zvláštního povolení fyzické osoby podáván návrh veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční společnosti, k němuž tato fyzická osoba připojila prohlášení podle § 5 odst. 2 písm. a),

c) doklad o splnění podmínky bezúhonnosti odpovídající výpisu z Rejstříku trestů nebo obdobné evidence vydaný státy, v nichž se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě déle než 3 měsíce, který nesmí být starší 90 dnů; při uznávání dokladu, který vydal příslušný orgán jiného členského státu, se postupuje podle zvláštního právního předpisu4).

c) doklad o splnění podmínky bezúhonnosti odpovídající výpisu z evidence trestů nebo obdobné evidence vydaný jinými státy, v nichž se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě déle než 3 měsíce, který nesmí být starší 90 dnů; při uznávání dokladu, který vydal příslušný orgán jiného členského státu, se postupuje podle zvláštního právního předpisu4),

d) doklady prokazující splnění podmínky odborné praxe podle § 6 odst. 1 písm. e) a

e) doklad o zaplacení správního poplatku.

(3) Advokát, daňový poradce nebo auditor k návrhu připojí potvrzení příslušné komory o tom, že je zapsán v seznamu advokátů, seznamu daňových poradců, seznamu auditorů; notář připojí doklad o tom, že byl jmenován notářem.

(4) K návrhu fyzické osoby na vydání zvláštního povolení musí být dále přiložen doklad o složení zvláštní zkoušky insolvenčního správce.

(4) K návrhu fyzické osoby na vydání zvláštního povolení musí být dále přiložena ověřená kopie dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby nebo osvědčení fyzické osoby.

§ 5

Návrh veřejné obchodní společnosti a zahraniční společnosti

(1) Návrh veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční společnosti na vydání povolení musí obsahovat

(1) Návrh veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční společnosti na vydání povolení nebo zvláštního povolení musí obsahovat

a) obchodní firmu,

b) sídlo,

c) identifikační číslo osoby (dále jen „identifikační číslo“),

c) identifikační číslo osoby (dále jen „identifikační číslo“), je-li navrhováno vydání povolení nebo zvláštního povolení veřejné obchodní společnosti zapsané v obchodním rejstříku,

d) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo, a není-li přiděleno, datum narození a trvalý pobyt společníka fyzické osoby, která je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, jejímž prostřednictvím bude vykonávat činnost insolvenčního správce (dále jen "ohlášený společník").

d) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo, a není-li přiděleno, datum narození a trvalý pobyt společníka fyzické osoby, která je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, jejímž prostřednictvím bude vykonávat činnost insolvenčního správce (dále jen "ohlášený společník"),

e) číslo jednací povolení ohlášeného společníka nebo číslo jednací zvláštního povolení ohlášeného společníka.

(2) K návrhu podle odstavce 1 musí být připojeno prohlášení ohlášeného společníka, že bude nadále vykonávat činnost insolvenčního správce pouze v rámci veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční společnosti; podpis ohlášeného společníka musí být úředně ověřen.

(2) K návrhu podle odstavce 1 se připojí

a) prohlášení ohlášeného společníka, že bude vykonávat činnost insolvenčního správce podle § 3 odst. 1 nebo činnost insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2 pouze v rámci veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční společnosti; podpis ohlášeného společníka musí být úředně ověřen,

b) doklad prokazující splnění podmínky pojištění odpovědnosti za škodu podle § 8 odst. 1 písm. c) a

c) doklad o zaplacení správního poplatku.

(3) K návrhu veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční společnosti na vydání zvláštního povolení musí být dále připojen doklad o tom, že její ohlášený společník složil zvláštní zkoušku insolvenčního správce.

(3) K návrhu podle odstavce 1 musí být dále připojena společenská smlouva, je-li navrhováno vydání povolení nebo zvláštního povolení veřejné obchodní společnosti dosud nezapsané v obchodním rejstříku.

§ 6

Povolení a zvláštní povolení fyzické osoby

(1) Na návrh vydá Ministerstvo spravedlnosti (dále jen "ministerstvo") povolení fyzické osobě, která

a) má plnou způsobilost k právním úkonům,

b) na vysoké škole v členském státě získala nebo jí bylo členským státem uznáno vysokoškolské vzdělání magisterského studijního programu,

c) složila zkoušku insolvenčního správce nebo rozdílovou zkoušku insolvenčního správce,

c) vykonala zkoušku insolvenčního správce,

d) je bezúhonná,

e) uhradila ministerstvu správní poplatek k zápisu do seznamu ve výši 5 000 Kč a

e) vykonávala po dobu alespoň 3 let odbornou praxi v oblasti související s výkonem funkce insolvenčního správce, zejména v oblasti práva, ekonomie, daňového poradenství, účetnictví, auditu nebo řízení podniku, a

f) uzavřela na svůj náklad smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem funkce insolvenčního správce podle zákona upravujícího úpadek a způsoby jeho řešení nebo s činností zaměstnanců insolvenčního správce při výkonu funkce pro celou dobu trvání této funkce1) (dále jen "smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu").

(2) Na návrh vydá ministerstvo zvláštní povolení fyzické osobě, která

a) splňuje podmínky podle odstavce 1 a

a) splňuje podmínky podle odstavce 1 písm. a), b), d), e) a f),

b) vykonala zvláštní zkoušku insolvenčního správce.

b) vykonala zvláštní zkoušku insolvenčního správce a

c) splňuje předpoklady pro výkon citlivé činnosti podle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

(3) Podmínka podle odstavce 1 písm. b) a c) a odstavce 2 písm. b) je splněna, pokud fyzické osobě byla ministerstvem uznána odborná kvalifikace podle zvláštního právního předpisu3).

(3) Podmínky podle odstavců 1 a 2 se považují za splněné rovněž tehdy, pokud byly ministerstvem uznány podle zvláštního právního předpisu4).

(4) Zvláštní povolení fyzické osobě může vydat ministerstvo za podmínek odstavce 2 pouze v případě, že ode dne vykonání zvláštní zkoušky insolvenčního správce neuplynulo více než 5 let.

(4) Povolení nebo zvláštní povolení fyzické osobě může vydat ministerstvo pouze v případě, že ke dni podání návrhu neuplynulo více než 6 měsíců ode dne vykonání zkoušky nebo zvláštní zkoušky insolvenčního správce.

(5) Platnost povolení je omezena na dobu 5 let ode dne nabytí právní moci povolení. Na základě žádosti o prodloužení povolení, ve které insolvenční správce doloží zaplacení správního poplatku, se doba platnosti povolení prodlužuje vždy o 5 let. Správní poplatek musí být uhrazen nejpozději v poslední den platnosti povolení.

(6) Platnost zvláštního povolení je omezena na dobu 5 let ode dne nabytí právní moci zvláštního povolení. Vykonáním zvláštní zkoušky insolvenčního správce v posledních 12 měsících platnosti zvláštního povolení se doba platnosti zvláštního povolení prodlužuje o 5 let.

(5) Za účelem doložení bezúhonnosti fyzické osoby si ministerstvo vyžádá podle zvláštního právního předpisu4a) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(7) Za účelem doložení bezúhonnosti fyzické osoby si ministerstvo vyžádá podle zvláštního právního předpisu4a) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 6a

(1) Ministerstvo vydá na návrh povolení fyzické osobě, které zaniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce podle § 12 odst. 2, za podmínek podle § 6 odst. 1 a 3 v případě, že návrh na vydání povolení byl podán do 3 měsíců ode dne zániku práva vykonávat činnost insolvenčního správce podle § 12 odst. 2.

(2) Návrh na vydání povolení podle odstavce 1 musí obsahovat náležitosti podle § 4 odst. 1 a k návrhu se připojí doklad podle § 4 odst. 2 písm. b), c) a e).

(3) Platnost povolení podle odstavce 1 je omezena podle § 6 odst. 5.

§ 7

Bezúhonnost

(1) Podmínku bezúhonnosti podle § 6 odst. 1 písm. d) nesplňuje fyzická osoba,

a) která byla pravomocně odsouzena za úmyslný trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem funkce insolvenčního správce, nebo jiný úmyslný trestný čin proti závazným pravidlům tržní ekonomiky,

a) která byla pravomocně odsouzena za trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem funkce insolvenčního správce nebo která byla pravomocně odsouzena za jiný trestný čin, pokud tato trestná činnost ohrožuje důvěru v řádný výkon funkce insolvenčního správce, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena,

b) které insolvenční soud v posledních pěti letech před podáním návrhu zamítl žádost o prominutí zbytku jejích dluhů,

b) které insolvenční soud v posledních 5 letech před podáním návrhu zamítl žádost o prominutí zbytku jejích dluhů,

c) jestliže probíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší její úpadek nebo hrozící úpadek,

c) o jejímž úpadku bylo v insolvenčním řízení pravomocně rozhodnuto,

d) která byla v posledních 3 letech statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu právnické osoby, jestliže probíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek této právnické osoby,

d) která byla v posledních 5 letech statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu právnické osoby, o jejímž úpadku bylo v insolvenčním řízení pravomocně rozhodnuto,

e) pro kterou dosud trvá překážka výkonu funkce statutárního orgánu, člena statutárního orgánu nebo jiného orgánu právnické osoby, která je podnikatelem, nebo

e) pro kterou dosud trvá překážka výkonu funkce statutárního orgánu, člena statutárního orgánu nebo jiného orgánu právnické osoby, která je podnikatelem,

f) které bylo v posledních pěti letech před podáním návrhu zrušeno povolení postupem podle § 13 odst. 2.

f) které bylo v posledních 5 letech před podáním návrhu zrušeno povolení nebo zvláštní povolení postupem podle § 13 odst. 2 nebo které zaniklo právo na základě rozhodnutí podle § 34, nebo

g) která byla v posledních 5 letech ohlášeným společníkem veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční společnosti, jestliže bylo této společnosti zrušeno povolení nebo zvláštní povolení postupem podle § 13 odst. 2 nebo jí zaniklo právo na základě rozhodnutí podle § 34.

(2) Podmínku bezúhonnosti podle § 8 odst. 1 písm. d) nesplňuje právnická osoba, která byla pravomocně odsouzena za úmyslný trestný čin nebo za trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti insolvenčního správce.

(2) Podmínku bezúhonnosti podle § 8 odst. 1 písm. d) nesplňuje veřejná obchodní společnost nebo zahraniční společnost,

a) která byla pravomocně odsouzena za trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem funkce insolvenčního správce nebo která byla pravomocně odsouzena za jiný úmyslný trestný čin, pokud tato trestná činnost ohrožuje důvěru v řádný výkon funkce insolvenčního správce, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena, nebo

b) které bylo v posledních 5 letech před podáním návrhu zrušeno povolení nebo zvláštní povolení postupem podle § 13 odst. 2 nebo které zaniklo právo na základě rozhodnutí podle § 34.

§ 8

Vydání povolení a zvláštního povolení veřejné obchodní společnosti a zahraniční společnosti

(1) Na návrh vydá ministerstvo povolení veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční společnosti,

a) která má ohlášeného společníka,

a) která má ohlášeného společníka, jemuž bylo vydáno povolení,

b) jejíž ohlášený společník učinil prohlášení podle § 5 odst. 2 a

b) jejíž ohlášený společník učinil prohlášení podle § 5 odst. 2,

c) která uzavřela na svůj náklad smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu,

c) která uzavřela na svůj náklad smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu a

d) která je bezúhonná.

(2) Na návrh vydá ministerstvo zvláštní povolení veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční společnosti,

a) která splňuje podmínky podle odstavce 1 a

a) která splňuje podmínky podle odstavce 1 písm. b) až d) a

b) jestliže bylo jejímu ohlášenému společníkovi vydáno odpovídající zvláštní povolení podle § 6 odst. 2 nebo mu byla uznána odborná způsobilost podle zvláštního právního předpisu3).

b) která má ohlášeného společníka, jemuž bylo vydáno zvláštní povolení.

(3) Za účelem doložení bezúhonnosti právnické osoby si ministerstvo vyžádá podle zvláštního právního předpisu4a) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(4) Podmínky podle odstavců 1 a 2 se považují za splněné rovněž tehdy, pokud veřejná obchodní společnost nebo zahraniční společnost splňuje rovnocenné požadavky pro získání práva vykonávat činnost insolvenčního správce v jiném členském státě. Tuto skutečnost je povinna veřejná obchodní společnost nebo zahraniční společnost ministerstvu doložit.

(5) Povolení nebo zvláštní povolení podle odstavců 1 a 2 obsahuje také označení ohlášeného společníka nebo ohlášených společníků.

§ 8a

Povolení k činnosti insolvenčního správce vzniká též marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb.

§ 8b

Vydání nového povolení a nového zvláštního povolení veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční společnosti

(1) Ministerstvo vydá na návrh nové povolení nebo zvláštní povolení insolvenčnímu správci v případě změny v osobě ohlášeného společníka nebo v počtu ohlášených společníků.

(2) Ustanovení tohoto zákona o náležitostech návrhu na vydání povolení nebo zvláštního povolení veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční společnosti týkající se ohlášeného společníka platí pro návrh podle odstavce 1 obdobně.

(3) Ministerstvo vydá nové povolení nebo zvláštní povolení insolvenčnímu správci, pokud některému z ohlášených společníků zaniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce nebo některý z ohlášených přestal být společníkem veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční společnosti.

Pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce

§ 9

(1) Právo vykonávat činnost insolvenčního správce se insolvenčnímu správci pozastavuje

a) dnem zveřejnění rozhodnutí o úpadku insolvenčního správce v insolvenčním rejstříku1),

b) dnem, kdy se stalo vykonatelným rozhodnutí o vzetí insolvenčního správce do vazby,

c) dnem, kdy insolvenční správce nastoupil výkon trestu odnětí svobody,

c) dnem, kdy insolvenční správce nastoupil výkon trestu odnětí svobody, výkon ústavního ochranného léčení nebo výkon zabezpečovací detence,

d) jde-li o insolvenčního správce, který je ohlášeným společníkem veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční obchodní společnosti, dnem, kdy veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční obchodní společnosti vzniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce,

e) dnem nabytí právní moci rozhodnutí, kterým mu byl uložen trest zákazu činnosti, v jehož důsledku nemůže insolvenční správce činnost insolvenčního správce vykonávat,

e) dnem, ke kterému bylo pozastaveno právo vykonávat činnost insolvenčního správce ohlášenému společníku veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční obchodní společnosti,

f) dnem, ke kterému bylo pozastaveno právo vykonávat činnost insolvenčního správce ohlášenému společníku veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční obchodní společnosti,

f) dnem, kdy insolvenční správce začal vykonávat funkci člena vlády, člena orgánu územní samosprávy, poslance nebo senátora anebo jinou volenou či jmenovanou veřejnou funkci,

g) dnem, kdy insolvenční správce začal vykonávat funkci člena vlády, člena orgánu územní samosprávy, poslance nebo senátora anebo jinou volenou či jmenovanou veřejnou funkci.

g) dnem vydání rozhodnutí ministerstva o pozastavení práva podle § 10.

(2) Pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce zaniká dnem, kdy pominula okolnost, která byla důvodem k pozastavení tohoto práva.

(3) Insolvenční správce je povinen skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm. a) až f) a odstavci 2 neprodleně oznámit ministerstvu.

§ 10

(1) Ministerstvo může rozhodnout o pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce insolvenčnímu správci,

a) proti kterému bylo zahájeno trestní řízení pro úmyslný trestný čin, a to nejdéle do dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí, kterým se toto řízení končí,

a) proti kterému je vedeno trestní stíhání pro trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti insolvenčního správce nebo za jiný úmyslný trestný čin, pokud tato trestná činnost ohrožuje důvěru v řádný výkon funkce insolvenčního správce, a to nejdéle do dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým se toto řízení končí; bude-li insolvenčnímu správci za uvedený trestný čin uložen trest, ochranné léčení nebo zabezpečovací detence, pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce insolvenčnímu správci končí dnem nabytí právní moci rozhodnutí ministerstva o zrušení povolení vykonávat činnost insolvenčního správce,

b) bylo-li zahájeno řízení o jeho způsobilosti k právním úkonům, a to nejdéle do dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí, kterým se toto řízení končí.

b) jestliže probíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší jeho úpadek nebo hrozící úpadek, a to nejdéle do dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým se toto řízení končí; bude-li rozhodnuto o úpadku insolvenčního správce, pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce insolvenčnímu správci končí dnem nabytí právní moci rozhodnutí ministerstva o zrušení povolení vykonávat činnost insolvenčního správce, nebo

c) bylo-li zahájeno řízení o jeho způsobilosti k právním úkonům, a to nejdéle do dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým se toto řízení končí.

(2) Ministerstvo uveřejní údaj o pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce v seznamu v den, kdy bylo rozhodnutí vydáno.

§ 11

(1) Není-li dále stanoveno jinak, po dobu pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce nesmí insolvenční správce vykonávat činnost insolvenčního správce. Pozastavením práva vykonávat činnost insolvenčního správce není dotčena povinnost insolvenčního správce být pojištěn na základě smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu, není-li dále stanoveno jinak.

(2) Po dobu pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce podle § 9 odst. 1 písm. d)

a) může insolvenční správce vykonávat činnost insolvenčního správce pouze jako ohlášený společník,

b) nemá insolvenční správce povinnost být pojištěn na základě smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu.

Zánik práva vykonávat činnost insolvenčního správce

§ 12

Právo vykonávat činnost insolvenčního správce zaniká

(1) Právo vykonávat činnost insolvenčního správce insolvenčnímu správci zaniká

a) smrtí insolvenčního správce,

b) byl-li prohlášen za mrtvého, a to ke dni právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého,

c) byl-li zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena, a to ke dni právní moci rozhodnutí soudu, kterým byl způsobilosti k právním úkonům zbaven nebo kterým byla jeho způsobilost k právním úkonům omezena,

d) dnem zrušení veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční obchodní společnosti,

e) podal-li ministerstvu písemné oznámení o ukončení činnosti insolvenčního správce, a to k poslednímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla doručena,

f) jde-li o veřejnou obchodní společnost nebo zahraniční obchodní společnost, dnem, ke kterému zaniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce jejímu ohlášenému společníku, nebo dnem, ke kterému ohlášený společník přestal být společníkem veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční obchodní společnosti,

f) jde-li o veřejnou obchodní společnost nebo zahraniční obchodní společnost, dnem, ke kterému zaniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce jejímu ohlášenému společníku, nebo dnem, ke kterému ohlášený společník přestal být společníkem veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční obchodní společnosti.

g) dnem právní moci rozhodnutí ministerstva o zrušení povolení nebo zvláštního povolení podle § 13.

(2) Právo vykonávat činnost insolvenčního správce podle § 3 odst. 1 zaniká insolvenčnímu správci také uplynutím 5 let ode dne nabytí právní moci povolení vykonávat činnost insolvenčního správce, nebyla-li platnost povolení prodloužena postupem podle § 6 odst. 5.

(3) Právo vykonávat činnost insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2 zaniká insolvenčnímu správci také uplynutím 5 let ode dne nabytí právní moci zvláštního povolení vykonávat činnost insolvenčního správce, nebyla-li platnost zvláštního povolení prodloužena postupem podle § 6 odst. 6.

§ 13

Zrušení povolení nebo zvláštního povolení

(1) Nezaniklo-li právo vykonávat činnost insolvenčního správce podle § 12 písm. a) až f), zruší ministerstvo

(1) Ministerstvo zruší

a) povolení insolvenčnímu správci, který nesplňuje některou z podmínek podle § 6 odst. 1 nebo podle § 8 odst. 1, nebo

b) zvláštní povolení insolvenčnímu správci, který nesplňuje některou z podmínek podle § 6 odst. 2 nebo § 8 odst. 2; zvláštní povolení zruší i tehdy, uplynulo-li ode dne vykonání zvláštní zkoušky insolvenčního správce více než 5 let.

b) zvláštní povolení insolvenčnímu správci, který nesplňuje některou z podmínek podle § 6 odst. 2 nebo podle § 8 odst. 2.

(2) Ministerstvo může zrušit povolení nebo zvláštní povolení insolvenčnímu správci, který i přes písemné upozornění ministerstva opakovaně nebo závažným způsobem porušil povinnosti stanovené tímto zákonem nebo zákonem upravujícím úpadek a způsoby jeho řešení.

(2) Ministerstvo může zrušit povolení nebo zvláštní povolení insolvenčnímu správci, kterému byla

a) ministerstvem opakovaně udělena sankce podle § 36b; ministerstvo přitom přihlíží zejména k povaze porušených povinností, počtu a charakteru sankcí udělených ministerstvem a době, jež uplynula mezi porušením jednotlivých povinností, nebo

b) insolvenčním soudem opakovaně udělena sankce podle insolvenčního zákona; ministerstvo přitom přihlíží zejména k povaze porušených povinností, počtu a charakteru sankcí udělených insolvenčním soudem a době, jež uplynula mezi porušením jednotlivých povinností.

§ 14

Změna údajů v povolení

Informační povinnost insolvenčního správce

(1) Insolvenční správce informuje ministerstvo o všech skutečnostech, které mohou vést k pozastavení práva podle § 9 nebo § 10, zániku práva podle § 12 nebo ke zrušení povolení nebo zvláštního povolení podle § 13 odst. 1; a to neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy nastala rozhodná skutečnost.

(2) Insolvenční správce informuje ministerstvo o změně údaje zapsaného v seznamu, není-li změna údaje ministerstvu známa z jeho vlastní činnosti, a předloží doklad o změně tohoto údaje; a to neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy nastala rozhodná skutečnost.

(3) Insolvenční správce předloží ministerstvu jednou ročně doklad prokazující splnění podmínky uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu.

Změnu některého z údajů obsažených v povolení nebo ve zvláštním povolení je insolvenční správce povinen bez zbytečného odkladu oznámit ministerstvu a požádat o změnu povolení nebo zvláštního povolení; k žádosti musí připojit doklad prokazující změnu příslušného údaje.

§ 15

Informační povinnost ministerstva

O vydání povolení, vydání zvláštního povolení, pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce a zániku práva vykonávat činnost insolvenčního správce advokátovi, daňovému poradci, auditorovi nebo notáři vyrozumí ministerstvo neprodleně také příslušnou komoru.

HLAVA TŘETÍ

SEZNAM

§ 16

Seznam obsahuje údaje podle tohoto zákona a údaje podle zvláštního právního předpisu1) týkající se insolvenčních správců a hostujících insolvenčních správců. Seznam je součástí insolvenčního rejstříku podle zvláštního právního předpisu1), který vede ministerstvo.

§ 17

Členění a obsah seznamu

(1) Seznam se člení na část obecnou a část zvláštní; osoby, které splňují podmínky pro zápis do zvláštní části seznamu, se zapisují do obou částí seznamu.

(1) Seznam se člení na část obecnou a část zvláštní.

(2) Do obecné části seznamu se odděleně zapisují fyzické osoby, veřejné obchodní společnosti, zahraniční společnost a hostující insolvenční správci, kterým vzniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce.

(2) Do obecné části seznamu se odděleně zapisují fyzické osoby, veřejné obchodní společnosti a zahraniční společnosti, kterým vzniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce, a dále hostující insolvenční správci, kteří mají právo dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce.

(3) Do zvláštní části seznamu se odděleně zapisují fyzické osoby, veřejné obchodní společnosti, zahraniční společnosti a hostující insolvenční správci, kterým vzniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce a mohou vykonávat funkci insolvenčního správce dlužníka, který je podle zvláštního právního předpisu finanční institucí se zvláštním režimem2) nebo obchodníkem s cennými papíry, centrálním depozitářem, provozovatelem vypořádacího systému, organizátorem trhu s investičními nástroji, investiční společností, investičním fondem penzijní společností nebo penzijním fondem.

(3) Do zvláštní části seznamu se odděleně zapisují fyzické osoby, veřejné obchodní společnosti a zahraniční společnosti, kterým vzniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2, a dále hostující insolvenční správci, kteří mají právo dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2.

(4) V jednotlivých částech seznamu se příslušné osoby zapisují v abecedním pořadí.

Údaje zapisované do seznamu

§ 18

(1) Není-li dále stanoveno jinak, u každé zapisované osoby se do seznamu zapisuje

a) údaj identifikující insolvenčního správce,

b) údaj o vzniku práva vykonávat činnost insolvenčního správce,

c) údaj o pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce,

d) údaj o zániku práva vykonávat činnost insolvenčního správce,

e) změna údajů zapsaných podle písmen a) až c).

(2) Údaje podle odstavce 1 zapíše ministerstvo do seznamu bez zbytečného odkladu; ustanovení § 10 odst. 2 tím není dotčeno.

§ 19

Údaj identifikující insolvenčního správce

(1) V rámci údaje identifikujícího insolvenčního správce se do seznamu zapisuje

(1) V rámci údaje identifikujícího insolvenčního správce se do seznamu zapisuje,

a) jde-li o fyzickou osobu, její jméno, popřípadě jména, a příjmení, trvalý pobyt, rodné číslo, a není-li přiděleno, datum narození, a místo výkonu činnosti, pokud se liší od místa trvalého pobytu, a identifikační číslo poskytnuté správcem základního registru osob4b), a

a) jde-li o fyzickou osobu, její jméno, popřípadě jména, a příjmení, trvalý pobyt, datum narození, sídlo, pokud se liší od místa trvalého pobytu, identifikační číslo poskytnuté správcem základního registru osob4b), údaj o dosaženém vzdělání a údaj o absolvované odborné praxi,

b) údaj o dosaženém vzdělání;

b) jde-li o veřejnou obchodní společnost nebo zahraniční společnost, její obchodní firma, sídlo, popřípadě umístění organizační složky, identifikační číslo, dále jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození jejího ohlášeného společníka.

c) jde-li o veřejnou obchodní společnost nebo zahraniční společnost, její obchodní firma, sídlo, popřípadě umístění organizační složky, identifikační číslo, dále jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo, a není-li přiděleno, datum narození jejího ohlášeného společníka.

(2) Sídlem insolvenčního správce je adresa zapsaná v seznamu. Insolvenční správce je povinen uvést jako adresu svého sídla místo, ve kterém skutečně vykonává činnost.

(3) Je-li insolvenční správce advokátem, zapíše se do seznamu jeho sídlo zapsané v seznamu advokátů.

(4) Je-li insolvenční správce daňovým poradcem, zapíše se do seznamu jeho sídlo zapsané v seznamu daňových poradců.

(5) Je-li insolvenční správce auditorem, zapíše se do seznamu jeho sídlo zapsané v seznamu auditorů.

(6) Je-li insolvenční správce notářem, zapíše se do seznamu sídlo notářského úřadu, do kterého byl jmenován.

(7) Je-li insolvenční správce veřejnou obchodní společností nebo zahraniční společností, zapíše se do seznamu její sídlo, popřípadě umístění organizační složky zapsané v obchodním rejstříku.

§ 20

Údaj o vzniku práva vykonávat činnost insolvenčního správce

(1) V rámci údaje o vzniku práva vykonávat činnost insolvenčního správce se do seznamu zapisuje den, ke kterému příslušné fyzické osobě a veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční společnosti vzniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce.

(2) Jde-li o osobu, která se zapisuje do zvláštní části seznamu, zapisuje se do seznamu den vykonání zvláštní zkoušky.

§ 21

Údaj o pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce

V rámci údaje o pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce se v seznamu uvede den, od kterého bylo insolvenčnímu správci pozastaveno právo vykonávat činnost insolvenčního správce, a důvod tohoto pozastavení.

§ 22

Údaj o zániku práva vykonávat činnost insolvenčního správce

V rámci údaje o zániku práva vykonávat činnost insolvenčního správce se v seznamu uvede den, ke kterému insolvenčnímu správci zaniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce, a důvod tohoto zániku.

HLAVA ČTVRTÁ

VZDĚLÁVÁNÍ INSOLVENČNÍCH SPRÁVCŮ

§ 23

Insolvenční správce je povinen se soustavně vzdělávat a prohlubovat své odborné znalosti pro řádný výkon činnosti insolvenčního správce.

§ 24

Zkouška insolvenčního správce

(1) Není-li dále stanoveno jinak, ministerstvo umožní do 6 měsíců od doručení písemné žádosti vykonat zkoušku insolvenčního správce každé fyzické osobě, která

a) splňuje podmínky uvedené v § 6 odst. 1 písm. b) a

a) splňuje podmínky uvedené v § 6 odst. 1 písm. b) a e), a

b) uhradila ministerstvu poplatek za připuštění ke zkoušce insolvenčního správce ve výši 5 000 Kč.

(2) Ten, kdo při zkoušce insolvenčního správce neuspěl, může do 30 dnů ode dne jejího konání písemně požádat ministerstvo, aby mu umožnilo její opakování. Ministerstvo umožní opakování zkoušky insolvenčního správce nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne konání zkoušky, při které žadatel neuspěl; zkoušku lze opakovat pouze dvakrát.

(2) Ten, kdo při zkoušce insolvenčního správce neuspěl, může do 30 dnů ode dne jejího konání písemně požádat ministerstvo, aby mu umožnilo její opakování. Ministerstvo umožní opakování zkoušky insolvenčního správce žadateli, který uhradil ministerstvu poplatek za umožnění opakování této zkoušky ve výši 7000 Kč, a to nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne konání zkoušky, při které žadatel neuspěl; zkoušku lze opakovat pouze dvakrát.

(3) Ten, kdo při zkoušce insolvenčního správce neuspěl a nepodal ve lhůtě podle odstavce 2 žádost o její opakování, nebo ten, kdo při zkoušce insolvenčního správce neuspěl ani při jejím druhém opakování, může podat novou žádost o vykonání zkoušky až po uplynutí 3 let ode dne konání zkoušky, při které naposled neuspěl.

(4) Ten, kdo se nedostaví ke zkoušce insolvenčního správce, může do 5 dnů ode dne jejího konání písemně požádat ministerstvo, aby mu umožnilo její vykonání v jiném termínu. Ministerstvo umožní vykonání zkoušky insolvenčního správce v jiném termínu žadateli, který svou neúčast řádně a včas omluvil, prokázal vážné důvody své neúčasti11) a uhradil ministerstvu poplatek za umožnění vykonání této zkoušky v jiném termínu ve výši 7000 Kč.

(5) Ten, kdo se nedostaví ke zkoušce insolvenčního správce v jiném termínu, může do 5 dnů ode dne jejího konání písemně požádat ministerstvo, aby mu umožnilo její vykonání v jiném náhradním termínu. Ministerstvo umožní vykonání zkoušky insolvenčního správce v jiném náhradním termínu žadateli, který svou neúčast řádně a včas omluvil, prokázal důvody zvláštního zřetele hodné své neúčasti12) a uhradil ministerstvu poplatek za umožnění vykonání této zkoušky v jiném náhradním termínu ve výši 10000 Kč.

§ 25

Rozdílová zkouška insolvenčního správce

(1) Advokáti, daňoví poradci, auditoři nebo notáři jsou povinni vykonat namísto zkoušky insolvenčního správce rozdílovou zkoušku insolvenčního správce.

(2) Rozdílovou zkouškou insolvenčního správce se rozumí zkouška, jejíž obsah je oproti zkoušce insolvenčního správce zúžen

a) u advokátů o znalosti, k jejichž prověření slouží advokátní zkouška5),

b) u daňových poradců o znalosti, k jejichž prověření slouží kvalifikační zkouška nebo rozdílová zkouška6),

c) u auditorů o znalosti, k jejichž prověření slouží auditorská zkouška nebo rozdílová auditorská zkouška7),

d) u notářů o znalosti, k jejichž prověření slouží notářská zkouška8).

(3) Pro rozdílovou zkoušku insolvenčního správce se použije ustanovení § 24 obdobně.

§ 26

Zvláštní zkouška insolvenčního správce

(1) Není-li dále stanoveno jinak, ministerstvo umožní do 3 měsíců od doručení písemné žádosti vykonat zvláštní zkoušku insolvenčního správce každé fyzické osobě, která

(1) Není-li dále stanoveno jinak, ministerstvo umožní do 6 měsíců od doručení písemné žádosti vykonat zvláštní zkoušku insolvenčního správce každé fyzické osobě, která

a) prokáže, že vykonala zkoušku insolvenčního správce nebo rozdílovou zkoušku insolvenčního správce, a

a) prokáže, že vykonala zkoušku insolvenčního správce, a

b) uhradila ministerstvu poplatek za připuštění ke zvláštní zkoušce insolvenčního správce ve výši 3 000 Kč.

(2) Pro zvláštní zkoušku insolvenčního správce se použije ustanovení § 24 odst. 2 a 3 obdobně.

(2) Pro zvláštní zkoušku insolvenčního správce se použije ustanovení § 24 odst. 2 až 5 obdobně.

HLAVA PÁTÁ

HLAVA PÁTÁ 

HOSTUJÍCÍ INSOLVENČNÍ SPRÁVCE

§ 27

Povolení hostujícího insolvenčního správce

(1) Na návrh vypracovaný v českém jazyce vydá bez zbytečného odkladu ministerstvo povolení hostujícího insolvenčního správce státnímu příslušníkovi členského státu podle § 2 odst. 3 a zahraniční společnosti podle § 2 odst. 4, která

(1) Na základě oznámení podle § 36a zákona o uznávání odborné kvalifikace ministerstvo bezodkladně zapíše státního příslušníka členského státu do obecné části seznamu.

a) předložila ověřenou kopii o jeho jmenování nebo jiné osvědčení vydané příslušným orgánem členského státu, které dokládá, že vykonává předmětnou činnost v členském státě v souladu s předpisy tohoto členského státu (dále jen "osvědčení hostujícího insolvenčního správce"),

b) uzavřela na svůj náklad smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu.

(2) Jedná-li se o návrh státního příslušníka členského státu podle § 2 odst. 3, musí návrh podle odstavce 1 obsahovat

(2) Na základě oznámení podle § 36a zákona o uznávání odborné kvalifikace a po předložení dokladu o bezpečnostní způsobilosti podle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti ministerstvo bezodkladně zapíše státního příslušníka členského státu do zvláštní části seznamu.

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení hostujícího insolvenčního správce, trvalý pobyt, rodné číslo, a není-li přiděleno, datum narození,

b) označení adresy pro doručování na území České republiky,

c) předpokládanou dobu výkonu činnosti insolvenčního správce.

(3) Jedná-li se o návrh zahraniční společnosti podle § 2 odst. 4, musí návrh podle odstavce 1 obsahovat

(3) Oznámení podle odstavců 1 a 2 musí obsahovat také označení adresy pro doručování na území České republiky.

(4) Do seznamu nebude zapsán státní příslušník členského státu, kterému v posledních 5 letech zaniklo právo na základě rozhodnutí podle § 34.

a) obchodní firmu a její formu,

b) sídlo,

c) identifikační číslo nebo jiný obdobný identifikační údaj,

d) jména a příjmení, rodná čísla, a nejsou-li přidělena, data narození a trvalý pobyt všech společníků,

e) označení adresy pro doručování na území České republiky.

§ 28

Zvláštní povolení hostujícího insolvenčního správce

(1) Na návrh v českém jazyce vydá ministerstvo bez zbytečného odkladu zvláštní povolení hostujícího insolvenčního správce státnímu příslušníkovi členského státu podle § 2 odst. 3 a zahraniční společnosti podle § 2 odst. 4, který splní podmínky § 27 odst. 1 a zároveň složil zvláštní zkoušku insolvenčního správce nebo předložil ověřenou kopii o svém jmenování nebo jiné osvědčení vydané příslušným orgánem členského státu, které dokládá, že hostující insolvenční správce vykonává činnost insolvenčního správce dlužníka, který je finanční institucí se zvláštním režimem2), či obchodníkem s cennými papíry, centrálním depozitářem, provozovatelem vypořádacího systému, organizátorem trhu s investičními nástroji, investiční společností, investičním fondem penzijní společností nebo penzijním fondem v souladu s předpisy tohoto členského státu (dále jen "zvláštní povolení hostujícího insolvenčního správce").

(1) Pro zápis zahraniční společnosti do obecné části seznamu platí ustanovení § 27 odst. 1 a 3 obdobně s tím, že ustanovení § 36a zákona o uznávání odborné kvalifikace se použije ve vztahu k zahraniční společnosti přiměřeně.

(2) Pro návrh podle odstavce 1 platí ustanovení § 27 odst. 2 a 3 obdobně.

(2) Pro zápis zahraniční společnosti do zvláštní části seznamu platí ustanovení § 27 odst. 2 a 3 obdobně s tím, že ustanovení § 36a zákona o uznávání odborné kvalifikace se použije ve vztahu k zahraniční společnosti přiměřeně.

(3) Podmínka složení zvláštní zkoušky insolvenčního správce podle odstavce 1 je splněna, pokud byla hostujícímu insolvenčnímu správci uznána jeho odborná kvalifikace podle zvláštního právního předpisu4).

(3) Do seznamu nebude zapsána zahraniční společnost, které v posledních 5 letech zaniklo právo na základě rozhodnutí podle § 34.

§ 29

Zápis do seznamu

(1) U hostujícího insolvenčního správce se do seznamu zapisuje

a) údaj identifikující hostujícího insolvenčního správce,

b) údaj o osvědčení hostujícího insolvenčního správce nebo o zvláštním osvědčení hostujícího insolvenčního správce,

b) údaj o dokladu potvrzujícím, že je uchazeč usazen v členském státě původu13),

c) údaj o vzniku práva vykonávat činnost insolvenčního správce,

c) den zápisu do seznamu,

d) údaj o pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce,

d) údaj o pozastavení práva dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce,

e) údaj o zániku práva vykonávat činnost insolvenčního správce,

e) údaj o zániku práva dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce a

f) změnu údajů zapsaných podle písmen a) až d).

f) změna údajů zapsaných podle písmen a) až d).

(2) Pro zápis údajů podle odstavce 1 písm. c) až e) platí § 20, 21 a 22 obdobně.

(2) Pro zápis údajů podle odstavce 1 písm. d) a e) platí § 21 a 22 obdobně.

§ 30

Údaj identifikující hostujícího insolvenčního správce

V rámci údajů identifikujících hostujícího insolvenčního správce se uvede

a) jde-li o hostujícího insolvenčního správce podle § 2 odst. 3, jeho jméno, popřípadě jména, a příjmení, trvalý pobyt, rodné číslo, a není-li přiděleno, datum narození,

b) jde-li o hostujícího insolvenčního správce podle § 2 odst. 4, jeho forma, obchodní firma, sídlo, identifikační číslo nebo jiný obdobný údaj, dále jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo, a není-li přiděleno, datum narození všech společníků,

b) jde-li o hostujícího insolvenčního správce podle § 2 odst. 4, jeho forma, obchodní firma, sídlo, identifikační číslo nebo jiný obdobný údaj, dále jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo, a není-li přiděleno, datum narození všech společníků, a

c) adresa pro doručování na území České republiky.

§ 31

Údaj o osvědčení hostujícího insolvenčního správce nebo o zvláštním osvědčení hostujícího insolvenčního správce

V rámci údaje o osvědčení hostujícího insolvenčního správce nebo zvláštním osvědčení hostujícího insolvenčního správce se uvede

V rámci údaje o dokladu potvrzujícím, že je uchazeč usazen v členském státě původu13), se uvede

a) členský stát a orgán, který osvědčení hostujícího insolvenčního správce nebo zvláštní osvědčení hostujícího insolvenčního správce vydal,

a) členský stát a orgán, který doklad vydal, a

b) doba platnosti a den vydání osvědčení hostujícího insolvenčního správce nebo zvláštního osvědčení hostujícího insolvenčního správce,

b) doba platnosti a den vydání dokladu.

c) skutečnost, jde-li o hostujícího insolvenčního správce, který podle zvláštního povolení insolvenčního správce může vykonávat činnost insolvenčního správce úpadce, který je podle zvláštního právního předpisu finanční institucí se zvláštním režimem2) nebo obchodníkem s cennými papíry, centrálním depozitářem, provozovatelem vypořádacího systému, organizátorem trhu s investičními nástroji, investiční společností, investičním fondem penzijní společností nebo penzijním fondem.

§ 32

Pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce

Pozastavení práva dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce

(1) Ministerstvo může rozhodnout o pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce hostujícímu insolvenčnímu správci,

(1) Ministerstvo může rozhodnout o pozastavení práva dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce hostujícímu insolvenčnímu správci,

a) proti kterému bylo zahájeno trestní řízení pro úmyslný trestný čin, a to nejdéle do dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí, kterým se toto řízení končí,

a) proti kterému je vedeno trestní stíhání pro trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti insolvenčního správce nebo za jiný úmyslný trestný čin, pokud tato trestná činnost ohrožuje důvěru v řádný výkon funkce insolvenčního správce, a to nejdéle do dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým se toto řízení končí,

b) bylo-li zahájeno řízení o způsobilosti k právním úkonům, a to nejdéle do dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí, kterým se toto řízení končí,

b) bylo-li zahájeno řízení o způsobilosti k právním úkonům, a to nejdéle do dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí, kterým se toto řízení končí, nebo

c) bylo-li na území jiného členského státu zahájeno řízení o zrušení oprávnění vykonávat činnost insolvenčního správce podle právního řádu tohoto členského státu, a to nejdéle do dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí, kterým se toto řízení končí.

(2) Právo vykonávat činnost insolvenčního správce se pozastavuje dnem vydání rozhodnutí. Ministerstvo uveřejní údaj o pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce v seznamu v den, kdy bylo vydáno.

(2) Právo dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce se pozastavuje dnem vydání rozhodnutí. Ministerstvo uveřejní údaj o pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce v seznamu v den, kdy bylo vydáno.

(3) Hostující insolvenční správce je povinen bez odkladu informovat ministerstvo o skutečnostech podle odstavce 1.

§ 33

Zánik práva vykonávat činnost insolvenčního správce

Zánik práva dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce

(1) Právo dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce zaniká hostujícímu insolvenčnímu správci,

a) přestane-li splňovat podmínky pro dočasný nebo příležitostný výkon činnosti insolvenčního správce na území České republiky, nebo

b) nastanou-li skutečnosti uvedené v § 12 odst. 1 písm. a) až e).

(2) Právo dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2 zaniká hostujícímu insolvenčnímu správci také, přestane-li splňovat podmínky pro výkon citlivé činnosti podle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

Právo vykonávat činnost insolvenčního správce zaniká hostujícímu insolvenčnímu správci

a) nastanou-li skutečnosti uvedené v § 12 odst. 1 písm. a) až e),

b) jedná-li se o hostujícího insolvenčního správce podle § 2 odst. 4, zánikem této zahraniční obchodní společnosti,

c) zrušením oprávnění hostujícího insolvenčního správce vykonávat činnost insolvenčního správce v jiném členském státě, a to ke dni právní moci takového rozhodnutí,

d) dnem právní moci rozhodnutí ministerstva podle § 34.

§ 34

Ministerstvo může zrušit povolení hostujícího insolvenčního správce nebo zvláštní povolení hostujícího insolvenčního správce hostujícímu insolvenčnímu správci, který opakovaně nebo závažným způsobem porušil povinnosti stanovené tímto zákonem nebo zákonem upravujícím úpadek a způsoby jeho řešení.

Ministerstvo může rozhodnout o zániku práva dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce nebo práva dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2, jestliže byla hostujícímu insolvenčnímu správci

a) ministerstvem opakovaně udělena sankce podle § 36b; ministerstvo přitom přihlíží zejména k povaze porušených povinností, počtu a charakteru sankcí udělených ministerstvem a době, jež uplynula mezi porušením jednotlivých povinností, nebo

b) insolvenčním soudem opakovaně udělena sankce podle insolvenčního zákona; ministerstvo přitom přihlíží zejména k povaze porušených povinností, počtu a charakteru sankcí udělených insolvenčním soudem a době, jež uplynula mezi porušením jednotlivých povinností.

§ 35

Informační povinnost hostujícího insolvenčního správce

(1) Hostující insolvenční správce informuje ministerstvo o všech skutečnostech, které mohou vést k pozastavení práva podle § 32 nebo zániku práva podle § 33; a to neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy nastala rozhodná skutečnost.

(2) Hostující insolvenční správce informuje ministerstvo o změně údaje zapsaného v seznamu, není-li změna údaje ministerstvu známa z jeho činnosti, a předloží doklad o změně tohoto údaje; a to neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy nastala rozhodná skutečnost.

(3) Hostující insolvenční správce předloží ministerstvu v případě opětovného oznámení podle § 36a zákona o uznávání odborné kvalifikace doklad prokazující splnění podmínky uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu.

Hostující insolvenční správce je povinen neprodleně informovat ministerstvo o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na trvání nebo rozsah jeho práva vykonávat činnost insolvenčního správce.

HLAVA ŠESTÁ

PŮSOBNOST MINISTERSTVA

DOHLED

§ 36

(1) Ministerstvo vykonává dohled nad výkonem činnosti insolvenčních správců.

(1) Ministerstvo vykonává dohled nad insolvenčními správci a hostujícími insolvenčními správci.

(2) Ministerstvo zajišťuje výměnu informací o činnosti hostujícího insolvenčního správce a o opatřeních trestněprávní či správněprávní povahy s příslušnými orgány jiných členských států.

(2) Ministerstvo

a) dohlíží nad tím, zda insolvenční správce a hostující insolvenční správce splňuje podmínky pro výkon činnosti insolvenčního správce a plní povinnosti stanovené tímto zákonem,

b) zjišťuje, zda údaje poskytnuté insolvenčním správcem a hostujícím insolvenčním správcem odpovídají skutečnosti, zejména zda sídlo zapsané v seznamu je místem, ve kterém insolvenční správce skutečně vykonává činnost, a

c) prověřuje skutečnosti, které mohou vést k postupu podle § 13 odst. 2 písm. b) nebo § 34 písm. b).

§ 36a

(1) Soudy a jiné orgány zašlou bez odkladu ministerstvu opisy rozhodnutí ve věcech, které mají vliv na trvání práva vykonávat činnost insolvenčního správce, nebo hostujícího insolvenčního správce.

(2) Pro účely posouzení skutečností, které mají vliv na trvání práva vykonávat činnost insolvenčního správce nebo hostujícího insolvenčního správce, je ministerstvo oprávněno nahlížet do těch částí soudního nebo správního spisu, které tyto skutečnosti obsahují, jestliže nevyplývají z pravomocného rozhodnutí soudu nebo správního orgánu.

(3) Ministerstvo si může vyžádat podle zvláštního předpisu4a) výpis z evidence Rejstříku trestů v případě existence důvodného podezření o naplnění předpokladu pro zrušení povolení nebo zvláštního povolení podle § 13 odst. 1. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(4) Ministerstvo zajišťuje výměnu informací o činnosti hostujícího insolvenčního správce a o opatřeních trestněprávní nebo správněprávní povahy s příslušnými orgány jiných členských států.

§ 36b

Správní delikty

(1) Insolvenční správce se dopustí správního deliktu tím, že

a) neinformuje ministerstvo o skutečnostech podle § 14 odst. 1,

b) neinformuje ministerstvo o změně údaje zapsaného v seznamu nebo nepředloží doklad o změně tohoto údaje podle § 14 odst. 2,

c) nepředloží ministerstvu jednou ročně doklad prokazující splnění podmínky uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu podle § 14 odst. 3, nebo

d) neuvede jako své sídlo místo, ve kterém skutečně vykonává činnost podle § 19 odst. 2.

(2) Hostující insolvenční správce se dopustí správního deliktu tím, že

a) neinformuje ministerstvo o skutečnostech podle § 35 odst. 1,

b) neinformuje ministerstvo o změně údaje zapsaného v seznamu nebo nepředloží doklad o změně tohoto údaje podle § 35 odst. 2, nebo

c) nepředloží ministerstvu jednou ročně doklad prokazující splnění podmínky uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu podle § 35 odst. 3.

(3) Za správní delikt se uloží

a) napomenutí nebo pokuta do 100000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b) nebo c) nebo odstavce 2 písm. b) nebo c),

b) napomenutí nebo pokuta do 200000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo d) nebo odstavce 2 písm. a).

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže ministerstvo o něm nezahájilo řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvědělo, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává ministerstvo.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuty vybírá a vymáhá ministerstvo podle daňového řádu.

§ 37

(1) Obsah a další náležitosti zkoušky insolvenčního správce a rozdílové zkoušky stanoví ministerstvo vyhláškou.

(1) Obsah a další náležitosti zkoušky insolvenčního správce a způsob prokazování odborné praxe stanoví ministerstvo vyhláškou.

(2) Obsah a další náležitosti zvláštní zkoušky insolvenčního správce stanoví vyhláškou ministerstvo v dohodě s orgánem, který je oprávněn vykonávat dozor nebo dohled nad činností finanční instituce se zvláštním režimem2), obchodníkem s cennými papíry, centrálním depozitářem, provozovatelem vypořádacího systému, organizátorem trhu s investičními nástroji, investiční společností, investičním fondem penzijní společností nebo penzijním fondem.

HLAVA SEDMÁ

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§ 38

Tento zákon se nevztahuje na insolvenční správce ustanovené v řízení zahájeném podle práva jiného členského státu9).

§ 39

Minimální limit pojistného plnění a minimální standardy pojištění podle § 6 odst. 1 písm. f), § 8 odst. 1 písm. c) a § 27 odst. 1 písm. b) stanoví ministerstvo vyhláškou.

Přechodná ustanovení

§ 40

(1) Fyzická osoba nebo veřejná obchodní společnost, která je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona podle dosavadních právních předpisů zapsána v seznamu správců podle § 1 vyhlášky č. 476/1991 Sb., se ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona pokládá za osobu oprávněnou vykonávat činnost insolvenčního správce podle § 3 odst. 1 písm. a) a podle § 3 odst. 2.

(2) Oprávnění vykonávat činnost insolvenčního správce podle odstavce 1 po uplynutí dvou let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zaniká.

(3) Osoba uvedená v odstavci 1 nemusí splnit podmínku § 6 odst. 1 písm. e), podá-li návrh podle § 4 ve lhůtě podle odstavce 2.

§ 41

Fyzická osoba uvedená v § 40 odst. 1 nemusí po dobu šesti let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona splňovat podmínku vzdělání podle § 6 odst. 1 písm. b).

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o správních poplatcích

§ 42

V příloze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb. a zákona č. 361/2005 Sb., se v položce 10 doplňuje písmeno d), které zní:

"d) zápis do seznamu insolvenčních správců Kč 5 000.".

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o advokacii

§ 43

V § 15 odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, se za slova "výkon advokacie" vkládají slova "nebo výkon činnosti insolvenčního správce podle zvláštního právního předpisu4a)".

Poznámka pod čarou č. 4a zní:

"4a) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).".

Dosavadní poznámka pod čarou č. 4a se označuje jako poznámka pod čarou č. 4b, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o daňovém poradenství a o Komoře daňových poradců České republiky

§ 44

V § 3 zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a o Komoře daňových poradců České republiky, ve znění zákona č. 170/2004 Sb., se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Daňový poradce může též vykonávat funkci insolvenčního správce, předběžného insolvenčního správce, zástupce insolvenčního správce, odděleného insolvenčního správce a zvláštního insolvenčního správce podle zvláštního právního předpisu3a).".

Poznámka pod čarou č. 3a zní:

"3a) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).".

Dosavadní poznámky pod čarou č. 3a až 3c se označují jako poznámky pod čarou č. 3b až 3d, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

§ 45

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), se mění takto:

1. V § 21 odst. 2 písm. a) se slova "právnického nebo ekonomického směru" zrušují.

2. V § 84 odst. 1 se slova "Komise pro cenné papíry" nahrazují slovy "Česká národní banka".

3. V § 139 odst. 1 písm. h) se slova "Komisi pro cenné papíry" nahrazují slovy "Českou národní banku".

4. V § 247 písm. b) se slova "Komisi pro cenné papíry" nahrazují slovy "Českou národní banku" a slova "Komise pro cenné papíry" se nahrazují slovy "České národní banky".

5. V § 365 odst. 3 se slova "Komise pro cenné papíry" nahrazují slovy "České národní banky".

6. V § 366 odst. 1 písm. b) se slova "Komise pro cenné papíry" nahrazují slovy "České národní banky".

ČÁST ŠESTÁ

ÚČINNOST

§ 46

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 223/2009 Sb. Čl. LXV

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 185/2013 Sb. Čl. II

1. Insolvenční správce, kterému bylo vydáno zvláštní povolení nebo zvláštní povolení hostujícího insolvenčního správce přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nemusí splňovat předpoklady pro výkon citlivé činnosti podle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti po dobu 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Fyzická osoba, která podala písemnou žádost o vykonání zkoušky do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nemusí splňovat podmínku podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 312/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Fyzická osoba, která vykonala zkoušku, rozdílovou zkoušku nebo zvláštní zkoušku insolvenčního správce přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nemusí splňovat podmínku podle § 6 odst. 4 zákona č. 312/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, podá-li návrh na vydání povolení nebo zvláštního povolení vykonávat činnost insolvenčního správce ve lhůtě 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Platnost povolení vykonávat činnost insolvenčního správce, které nabylo právní moci přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je omezena na dobu 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Insolvenčnímu správci se zvláštním povolením, které nabylo právní moci přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zaniká právo vykonávat činnost insolvenčního správce podle § 12 odst. 3 uplynutím 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. Fyzické osobě, která vykonala zvláštní zkoušku insolvenčního správce přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, ministerstvo zruší zvláštní povolení podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 312/2006 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Ministerstvo umožní této osobě vykonat zvláštní zkoušku, pokud uplynuly ode dne vykonání zvláštní zkoušky více než 4 roky. Bylo-li insolvenčnímu správci zrušeno povolení podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 312/2006 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, platí pro účely výkonu funkce insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2, že mu právo vykonávat činnost insolvenčního správce zaniklo ze zákona.

6. Je-li v zákoně č. 312/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, uveden pojem zkouška insolvenčního správce, rozumí se tím rovněž rozdílová zkouška insolvenčního správce vykonaná podle zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Paroubek v. r.

1) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

2) § 2 písm. j) zákona č. 182/2006 Sb.

2) § 2 písm. k) zákona č. 182/2006 Sb., ve znění zákona č. 139/2011 Sb.

3) § 316 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb.

4) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.

4a) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

4b) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

5) Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.

6) Zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

7) Zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

8) Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.

9) Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 ze dne 29. května 2000 o úpadkovém řízení, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES ze dne 4. dubna 2001 o reorganizaci a likvidaci úvěrových institucí, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/17/ES ze dne 19. března 2001 o reorganizaci a likvidaci pojišťoven.

10) Zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, ve znění zákona č. 247/2011 Sb.
Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.

11) § 11 odst. 2 vyhlášky č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců, ve znění pozdějších předpisů.

12) § 11 odst. 3 vyhlášky č. 312/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

13) § 36a odst. 5 písm. b) zákona č. 18/2004 Sb., ve znění zákona č. 52/2012 Sb.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).